Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25/6/2019 TARİHLİ VE 1203 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumlan ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak kaynak tutarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Karar, 6721 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak aktarılması

MADDE 3

(1) Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 541 milyon Türk Lirasına kadar kaynak aktarılacaktır.

Yürürlük

MADDE 4

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5

(1) Bu Karar hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.