İndeks:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Kararın amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında;

a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altı maden işlerinde, 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışanlar ile 3213 sayılı Kanuna göre rödovans sözleşmesiyle çalışanlara,

b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV, Grup madenlerden "Linyit” ve "Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

İşlettikleri işletmelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla destek verilmesine İlişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar; birinci fıkra kapsamındaki maden işletmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınarak uygulanacak desteği kapsar.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Karar, 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Kararda geçen;

a) Ay Güncel brüt asgari ücretin işverene maliyetinden varsa destek kapsamında devletçe yapılan diğer ödemeler düşülerek oluşan tutan,

b) Ay: Ödeme yapılacak aydaki gün sayısını,

c) Çö: 31/12/2014 tarihine kadar geçerli haftalık çalışma süresi olan 45 saati,

ç) Çs; 1/1/2015 tarihi itibarıyla haftalık çalışma süresi olan 37,5 saati,

d) Da: İşyeri için kömür fiyatlarındaki değişim katsayısı eklenmeden oluşan ödenecek aylık destek tutarını,

e) Dig: Yevmiye başına ödenecek günlük destek tutarını,

f) Dı: Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Linyit” fiyatlarındaki değişim katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarını,

g) Dt: Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Taşkömürü” fiyatlarındaki değişim katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarını,

ğ) Fg: Faaliyeti durdurulan ve/veya daimi nezaretçi ataması olmayan gün sayısını,

h) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

ı) Hazırlık faaliyeti: İşletme projesinde; madene ulaşmak, ocak altyapısı, nakliyat ve havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre, kömür içerisinde taban yolları ve başyukarı sürülmesi ile üretim panosu oluşturma faaliyetlerini,

i) Kı: Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen ay için, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından ELİ İşletme Müdürlüğünce üretilen ve satışa sunulan 0,5-10 mm ve 10-18 mm kömür fiyatlarının aritmetik ortalaması ile aynı kömürlerin bir önceki yılın aynı ayındaki fiyatlarının aritmetik ortalamasındaki değişim oranından; talep edilen ay için TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) Bir Önceki Yılın Aynı Ayma Göre Değişim (Yıllık % Değişim) oranının çıkarılması ile bulunan değeri,

j) Kt: Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek Ödemesi talep edilen ay için, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı ile bir önceki yılın aynı ayındaki TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatının aritmetik ortalamasındaki değişim oranından; talep edilen ay için TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (Yıllık % Değişim) oranının çıkarılması ile bulunan değeri,

k) Ln: 2014 yılının ilk altı aylık dönemindeki aylık brüt asgari ücretin işverene maliyetinin iki katı olan tutarı [Aylık asgari ücretin işverene brüt maliyeti sigorta primine esas brüt asgari ücret x (%9 MYÖ + %7,5 GSS + %2 KVSK + %2 işsizlik sigortası) x 2 = 1.071 x 1,205 x2 = 2.581,11TL],

l) LD: 2014 yılının ilk 8 ayında faaliyette bulunan yer altı kömür İşletmelerinde; çalışan başına aylık ödenen işçilik maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasını [Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine istinaden Ln değerinin üstünde olanlar hariç 1.657,55 TL olarak hesaplanmıştır.],

m) İa: İşçiye verilecek yıllık izinde artırılan izin günü sayısı olan 4 günü,

n) İy: Yıllık takvim günü olan 365 günü,

o) İşletmeci: Destek ödemesinden yararlanmak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunan ruhsat sahibi/rödovansçı/hizmet alımı İle faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) O: Aylık üretim miktarına bağlı olarak belirlenecek destek katsayısını,

p) R: Yer altı kömür işletmesinde aylık üretimin o ayda işletmede çalışan toplam işçi sayısına oranı ile bulunan işçi başına düşen kömür üretim miktarı (ton/yevmiye sayısı) olarak randımanı,

r) T: İşverene işçi başına gelen ek maliyet toplamını,

s) Ta: İki kat asgari ücretin ödenmesi nedeni ile oluşan ek maliyetten, yararlanılan toplam diğer desteklerin farkının çıkarılması sonucu oluşan ek maliyeti,

ş) Tç: Bir işçi için çalışma saatinin azalması sonucu oluşan ek maliyeti,

t) Tı: Tatil gün sayısı artışı sonucu oluşan ek maliyeti,

u) Yo: Ortalama yer altı yevmiye sayısını (Aylık yer altı yevmiye sayısının o ayda çalışılan gün sayısına bölümünden elde edilen değer),

ü) Yt: SGK verilerine göre ödeme yapılacak aydaki aylık toplam yer altı yevmiye sayısını (Prim Ödeme Gün Sayısı),

v) ZFKS: Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasını,

y) Mücbir sebep: Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri halleri,

ifade eder.

Destekten yararlanacakların belirlenmesi

MADDE 4

(1) Bu Karar kapsamındaki destekten yararlanılabilmesi için;

a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” veya “Taşkömürü” ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemi ile üretim ve/veya hazırlık yapılıyor olması,

b) Özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahiplerinin, sahalarında yer altı üretim ve/veya hazırlık faaliyetinin kendilerince yapılıyor olması,

c) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerinde, 11/9/2014 tarihi itibarıyla;

1) 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışan olması,

2) 3213 sayılı Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan olması,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak, 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçı olması, gerekir.

Desteğin hesaplanması ve formüller

MADDE 5

(1) Bu Karar kapsamında, yer altı maden işletmelerinde, 4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla, yer altında çalışanlar için; asgari ücretin İki katından az olmamak üzere ücret ödenmesi ve bir işçi için haftalık çalışma süresinin azalması ile yıllık izin süresinin artırılması sonucunda oluşan ek maliyetlerin karşılanmasına yönelik olarak, yer altında çalışan işçi başına işverene verilecek destek miktarı, güncel aylık brüt asgari ücret dikkate alınarak, işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşülerek ikinci fıkraya göre hesaplanır.

(2) Bu Karara göre yapılacak ödemeler aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

a) Asgari ücretin iki katı ödenmesinden oluşan ek maliyet:

TA=Agx((Ln/Lo)-l)

Ta= Agx ((2.581,11/1.657,55)-l)

Ta= 0,557 x Ag

b) Bir işçi için çalışma saatinin azalması sonucu oluşan ek maliyet:

Tç=2 x AgX ((Çö-Çs)/Çö)

Tç=2 x Agx (45-37,5)/45

Tç=0,333 x Ag

c) Bir işçi için verilen yıllık izin gün sayısı artışı sonucu oluşan ek maliyet:

Ti=2 x Agx (İa/İy)

Ti=2xAgx (4/365)

Ti=0,022 x Ag

ç) Üretim yapılan yer altı kömür işletmesinde; aylık üretimin o ayda İşletmede verilen (yer altı+yer üstü) toplam yevmiye sayısına bölünmesi ile bulunan yevmiye başına düşen kömür miktarı olan randıman (kg/yevmiye) değerine göre destek katsayısı (O) aşağıdaki şekilde belirlenir.

1) Randıman (R) hesabında, SGK’dan alınacak aylık işyerine ait toplam (yer altı+yer üstü) yevmiye sayısı ile işletmenin aylık tüvenan üretim miktarı esas alınır.

2) Randıman (R), 500 kg/yevmiye değerinden küçük (R<50ü) ise destek katsayısı (O):0,7 olarak alınır.

3) Randıman (R), 500 kg/yevmiye değerine eşit veya bu değerden büyük, 1000 kg/yevmiye değerinden küçük (500<R<1000) ise destek katsayısı (O):0,8 olarak alınır.

4) Randıman (R) 1000 kg/yevmiye sayısına eşit veya bu değerden büyük, 1500 kg/yevmiye sayısının değerinden küçük (1000≤R<1500) ise destek katsayısı (O):0,9 olarak alınır.

5) Randıman (R) 1500 kg/yevmiye sayısına eşit veya bu değerden büyük (1500≤R) ise destek katsayısı (O): 1 olarak alınır.

6) Yer altı kömür işletmeciliğine yeni başlanılarak hazırlık faaliyetlerinde bulunulan işletmelerde destek katsayısı (O):0,8 olarak alınır.

d) İşverene işçi başına gelen ek maliyet toplamı:

T=(Ta+Tç+Ti) x O

T-((0,557 x Ag)+(0,333 x Ag)+(0,022 x Ag)) x O T=(0,912xAg) x O

e) Yevmiye başına ödenecek günlük destek tutarı (Dig), aylık destek tutarı (T)'nın 30 güne bölünmesi ile bulunur.

Dig=T/Ay

Dig=T/30

f) İşyeri için kömür fiyatlarındaki değişim katsayısı eklenmeden ödenecek aylık destek tutarı (Da):

Dö=Dİgx Yt

g) İşyerinin üretim faaliyetinin durdurulduğu veya daimi nezaretçi atamasının olmadığı dönemler dışında kalan süreler için ödenecek aylık destek tutarı:

Ortalama yer altı yevmiye sayısı (Y0)=Yt/Ay

Da=T/Ay x [(SGK verilerine göre aylık toplam yer altı yevmiye sayısı) - (Faaliyeti durdurulan ve/veya daimi nezaretçi ataması olmayan gün sayısı x Ortalama yevmiye sayısı (Yo)]

Da = Dig x [Yt - (Fg x Yo)]

ğ) Kömür fiyatlarının değişim katsayısı linyit ve taşkömürü için aşağıdaki şekilde belirlenir.

1) Linyit için;

Kı= [(Talep edilen ay için TKİ fiyatı - Bir önceki yılın aynı ayı için TKİ fiyatı)/Bir önceki yılın aynı ayı için TKİ fiyatı] x 100 - [Talep edilen aya ait olan ve TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (Yıllık % Değişim) Oranı]

2) Taşkömürü için;

Kt= [Talep edilen ay için TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı - Bir önceki yılın aynı ayı için TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı)/Bir önceki yılın aynı ayı için TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı ]x100 - [Talep edilen aya ait olan ve TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) Bir Önceki Yılın Aynı Ayma Göre Değişim (Yıllık % Değişim) Oranı]

h) Linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Linyit” fiyatlarındaki değişim katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarı:

Dı: Da x (1-Kı)

ı) Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri için “Taşkömürü” fiyatlarındaki değişim katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarı:

Dı: Dax(1-Kt)

i) Kı veya Kt değerlerinin negatif olması durumunda bu katsayılar 0 (sıfır) olarak alınır.

j) İlgili maden işletmesi için yapılacak destek ödemesi; yukarıdaki şekilde hesaplanan destek tutarından, işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşülerek gerçekleştirilir.

Destek verilmesi ile ilgili şartlar

MADDE 6

(1) Aşağıdaki durumlarda destek ödemesi yapılır:

a) Aynı ruhsat sahasında, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla yer altı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde maden işletme faaliyetlerinin/işin durdurulması halinde destek ödemesi yapılmaz. Ancak; işletme güvenliği açısından maden işletme faaliyetleri durdurulan ocak ya da ocakların 3213 sayılı Kanunun 32 nci maddesine uygun şekilde terk edildiğinin Genel Müdürlükçe kabul edildiği yönündeki yazının ruhsat sahibine tebliğ edilmesini müteakip, sonraki aylar için işletme güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetleri devam eden ocak/ocaklar için destek ödemesi yapılır,

b) Aynı ruhsat sahasında farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız şekilde maden işletme faaliyetleri yürütülen işletmelerde maden işletme faaliyetleri durdurulmayan işletmeler için destek ödemesi yapılır.

c) İşletme ruhsat sahalarında, işletme güvenliği sağlanmış yer altı ocağında maden işletme faaliyetleri devam ederken, aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yer altı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek ödemesi yapılır.

ç) İlk işletme izni düzenlenmiş ruhsat sahalarında veya ruhsat sahasında ilk defa yer altı işletmesi açılması durumunda, söz konusu ocağa ilişkin madene ulaşmak, ocak alt yapısı, nakliyat ve havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre, kömür içerisinde taban yolları ve baş yukarı sürülmesi ile üretim panosu oluşturma gibi hazırlık faaliyetlerini içeren ilk işletme projesinin Genel Müdürlükçe uygun bulunduğunun talep sahibine bildirilmesini müteakip, maden işletme faaliyetlerine başlanılması kaydı ile söz konusu hazırlık faaliyetlerine uygun bulunan İlk projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır.

d) Genel Müdürlükçe uygun bulunan projedeki hazırlık termin süresi sonunda işletme güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetlerine geçilmemesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Ancak bir defaya mahsus olmak üzere; uygun bulunan ilk projede sunulan hazırlık termin süresinin; mücbir sebeplerden su baskını, büyük göçük, yangın, grizu patlaması gibi hazırlık termin süresini etkileyecek haller nedeniyle uzaması durumunda, hazırlık termin süresinin uzamasına neden olacak durumun sahada fiili olarak bulunup bulunmadığının ve bu durumun hazırlık termin süresim ne kadar uzatacağı hususunun mahallinde tetkik edilerek tespit edilmesine müteakip Genel Müdürlükçe uygun bulunan süreyi İçerecek şekilde hazırlanan revize hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır.

(2) Aşağıdaki durumlarda destek ödemesi yapılmaz:

a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İşin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde, işin durdurulması kararının uygulanması ile bu kararın kaldırılmasına ilişkin İş Mahkemeleri veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmış kararların uygulanması arasında geçen sürede destek ödemesi yapılmaz.

b) 3213 sayılı Kanun kapsamında, işletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde veya daimi nezaretçi atamasının olmaması nedeniyle Genel Müdürlükçe maden işletme faaliyetleri durdurulan işletmelerde, faaliyetlerin durdurulması ile müsaade edildiği tarihe kadar geçen sürede destek ödemesi yapılmaz. Ayrıca işletme güvenliği açısından tehlikeli durumlar bulunması nedeniyle maden işletme faaliyetleri durdurulan dönemde yapılan hazırlık faaliyetleri için de destek Ödemesi yapılmaz.

c) Destek ödemesi talep eden işletmeciye ait SGK kayıtlarında olan ancak, ZFKS yaptırılmamış veya ZFKS poliçesi talep sahibi adına düzenlenmemiş olan poliçelerde yer atan yer altı çalışanları için destek ödemesi yapılmaz.

ç) İşletmelerin yer altı açıklıklarının İki ayrı ruhsat alanı içerisinde kalması, iki ayrı işyeri numarası olması ve işletmelerin faaliyetlerinin tek bir projeye bağlı olarak beraber sürdürülmesi halinde herhangi bir işyerinde maden işletme faaliyetlerinin/işin durdurulması durumunda her iki işyeri için de destek ödemesi yapılmaz.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden İşlerine ilişkin 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleşmeler ile 3213 sayılı Kanun kapsamında yapılmış olan rödovans sözleşmelerinin tarihinin 11/9/2014’ten sonra olması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, sözleşme tarihinin 11/9/2014’ten sonra olması durumunda destek ödemesi yapılmaz.

t) Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olmadan sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara destek ödemesi yapılmaz.

g) İşçi ücretlerinin işçilere ödenmemesi durumunda ödeme yapılıncaya kadar destek ödemesi yapılmaz.

İlave hükümler

MADDE 7

(1) Açık ve yer altı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan sahalarda, açık işletmelerden üretilen kömürün yer altı üretimi olarak beyan edilmesinin ve/veya dışarıdan kömür alındığının tespiti halinde, fazladan ödenen destek tutan yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(2) Birinci fıkraya göre fazladan ödenen destek tutarı işverene ödenecek müteakip destek tutarlarından mahsup edilir ve fazladan ödenen destek tutarının tamamının mahsup edildiği ayı izleyen aydan itibaren 6 ay süre ile destek ödemesi yapılmaz fazladan ödenen destek tutarının müteakip aylardan karşılanamaması durumunda, karşılanamayan tutar genci bükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Destek ödeme işlemleri ve süresi

MADDE 8

(1) Bu Karara göre yapılacak destek ödemeleri, 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinde, 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 12/6/2019 tarihinden itibaren hesaplanır.

(2) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV, Grup madenlerden "Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri ver altı maden işletmeleri için destek uygulaması, 12/6/2019 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar devam eder.

(3) 3213 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin maden işlerinde, 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleşmeler ile yapılmış olan rödovans sözleşmeleri için ekli listede belirtilen sözleşme sürelerinin bitimine kadar destek uygulaması devam eder. Bu Kararın yayımı tarihinden sonra sözleşme sürelerinin uzatılması durumunda uzatılan sözleşmeler için destek ödemesi yapılmaz.

Düzenleme yetkisi

MADDE 9

(1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşünü alarak tebliğ çıkarmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, söz konusu tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 10

(1) 8/5/2015 tarihli ve 2015/7703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 29/5/2015 tarihli ve 2015/7728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 21/3/2016 tarihli ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12

(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.