Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Nükleer Düzenleme Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve personeline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,

c) Başkanlık: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığını,

ç) Düzenleyici kontrol: 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu kapsamında Nükleer Düzenleme Kurumunun yürüttüğü düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri ile yaptırımların uygulanmasını,

d) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

e) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

f) Yetkilendirilen kişi: 7381 sayılı Kanun kapsamındaki bir faaliyetin yürütülmesi için Kurum tarafından kendisine lisans, izin veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkiler

Kuruluş

MADDE 3

(1) Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik olarak, 7381 sayılı Kanun, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, kısa adı “NDK” olan Nükleer Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

(2) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur.

(3) Kurum, 7381 sayılı Kanun, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurum kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurum kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

(4) Kurum, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynaklarını serbestçe kullanır.

Kurumun düzenleyeceği faaliyet, konu ve alanlar

MADDE 4

(1) Kurum aşağıdaki faaliyet, konu ve alanları düzenler:

a) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması.

b) Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer güvence.

c) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin kurulmasına, işletilmesine, işletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına ilişkin tüm faaliyetler.

ç) Nükleer maddelerin çıkarılması, üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti, bulundurulması, devri, işlenmesi, yeniden işlenmesi ve kullanılması.

d) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti, bulundurulması, devri, kullanılması, kurulması, değiştirilmesi, sökülmesi, bakımı ve onarımı.

e) Radyoaktif atıkların bulundurulması, devri, işlenmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı ve bertarafı.

f) Nükleer güvence kapsamında Kurum tarafından belirlenen madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihracatı ve ithalatı.

g) Radyasyon acil durum yönetimi.

ğ) Görev ve yetki alanına giren faaliyetlere ilişkin personelin nitelikleri ve eğitimi.

h) Görev ve yetki alanına giren ve Kurul tarafından belirlenecek diğer konu, alan ve faaliyetler.

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 5

(1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun strateji, hedef ve çalışma ilkelerini belirlemek.

b) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici işlemler yapmak.

c) Yetkilendirme yapmak; yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve koşullarını tanımlamak ve değiştirmek; verilen yetkileri kısıtlamak, askıya almak, sonlandırmak, iptal etmek, yetkilerin süresini belirlemek ve değiştirmek; yetkilendirme için veya sonrasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin inceleme ve değerlendirmesini yapmak; yapılan değerlendirmeler sonucu verilen yetkinin koşullarını belirlemek ve değiştirmek.

ç) Yetkilendirme öncesinde ve sonrasında faaliyetleri ve yetkilendirilen kişileri denetlemek ve yerinde incelemek.

d) Yetkilendirilmek üzere Kuruma başvuran ve yetkilendirilen kişilerden gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi istemek ve değerlendirmek, bu bilgi ve belgeleri gizlilik koşuluna uygun olarak kullanmak.

e) Güvenlik, emniyet ve nükleer güvence ile radyasyondan korunma kapsamında onay gerektiren hususları belirlemek, onay vermek ve gerektiğinde uygunluk ölçütleri getirmek.

f) Gerekli görülen durumlarda yetkilendirilen kişiden; güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin değerlendirme yapmasını ve bu kapsamda mali ve hukuki sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, ilave tedbirler almasını istemek.

g) 7381 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlara ilişkin iş ve İşlemleri yürütmek.

ğ) Yetkilendirilen kişilerin nükleer alanda hukuki sorumluluğa dair sigorta veya teminata ve radyoaktif atık ile işletmeden çıkarma özel hesaplarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini teyit etmek.

h) Ulusal radyasyon kaynakları kayıt sistemini, ulusal merkezi doz kayıt sistemini, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemini kurmak ve işletmek.

ı) Ulusal radyasyon izleme faaliyetlerini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek.

i) Görev ve yetki alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak veya bu kuruluşlarla sürdürülen faaliyetleri koordine etmek.

j) İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek.

k) Düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla güvenlik ve emniyet alanında ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

l) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile doğrudan iletişim ve bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak.

m) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek veya kamuoyunun erişimine sunulacak düzenleyici faaliyet, karar ve görüşleri belirlemek.

n) Görevlerini yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları dâhil tüm gerçek ve tüzel kişilerden istemek ve incelemek.

o) Yetkilendirilen kişilerin faaliyetlerinde görev alan ve Kurum tarafından belirlenen personel için radyasyondan korunmaya yönelik eğitim programlarını belirlemek, eğitim verilmesini sağlamak, sınav ve sertifikasyona ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

ö) Düzenleyici kontrol altında olmayan faaliyetler sonucu meydana gelebilecek radyasyon acil durumlarının yönetiminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

(2) Kurum; acil durum planlaması ve müdahalesi, halk ve çalışanların sağlığı, çevrenin korunması, nükleer alanda hukuki sorumluluk, su kullanımı ve besin tüketimi, arazi kullanımı ve planlaması, tehlikeli maddelerin taşınması ve görev alanıyla ilgili paydaşı olduğu diğer alanlarda yetkili diğer kurum ve kuruluşlarla güvenlik ve emniyet açısından işbirliği yapar ve kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyona İlişkin Görev ve Sorumluluklar

Koordinasyona ilişkin görev ve sorumluluklar

MADDE 6

(1) 7381 sayılı Kanun, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik olarak aşağıdaki görev ve sorumluluklar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir:

a) Nükleer tesis, radyoaktif atık tesisleri ve radyoaktif maddelerin emniyetine ilişkin gerekli işbirliği ve destek Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanır. Nükleer güç santralleri ve radyoaktif atık tesisleri için bu kapsamdaki koordinasyon Bakanlık tarafından yapılır.

b) Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin saha dışı emniyeti İçişleri Bakanlığı tarafından, yetkilendirilen kişi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile yürütülür. Nükleer tesis ve nükleer maddelerin, sorumluluğu yetkilendirilen kişiye ait olan saha içi emniyetine ilişkin beklenmeyen yetersizliklerin oluşması ve yetkilendirilen kişinin veya Kurumun talep etmesi durumunda, İçişleri Bakanlığı saha içi emniyetin sağlanması için gerekli geçici tedbirleri alır.

c) Tıbbi amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarının ve donanımlarının taşıması gereken asgari gereklilikler, kalite, piyasa gözetimi ve denetimi ile hasta ve refakatçilerinin radyasyondan korunmasına ilişkin hususlar, Kurumun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir.

ç) Çevresel etki değerlendirme raporunun radyolojik etkilere ilişkin bölümlerinin formatı Kurumun uygun görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

d) Radyasyon acil durumlarının saha içi yönetimine ilişkin hususlar Kurum tarafından, saha dışı yönetimine ilişkin hususlar ise Kurumun uygun görüşü alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek saha dışı acil durumların yönetiminde, yetkilendirilen kişi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde hareket eder.

e) Radyoaktif maddelerin taşınmasında; güvenlik ve emniyete ilişkin hususlar Kurum tarafından, diğer hususlar ise Kurumun uygun görüşü alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenir.

f) Yurda giriş noktalarındaki radyasyon kontrollerine ilişkin hususlar. Kurumun uygun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenir. Kurum, radyasyon kontrollerinde tespit edilen radyoaktif maddelere ilişkin teknik değerlendirme desteği sağlar.

g) Radyasyon acil durumlarına ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve ilgili kurum ve kuruluşlar Kurum ile işbirliği içerisinde hareket eder.

ğ) Binalarda radon birikimi, yapı malzemeleri ile içme ve kullanma suyundaki radyoaktivite, kaplıca, mağara, maden gibi yer altı ve yer üstü işyerlerinde yürütülen faaliyetler nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon, uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon gibi doğal radyasyona maruz kalma durumları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kurumun uygun görüşü alınarak düzenlenir. Kurum bu durumlara ilişkin radyasyondan korunma açısından özel şartlar belirleme ve bu şartlara uygunluğu denetleme yetkisini haizdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Düzenleme Kurulu

Nükleer Düzenleme Kurulu

MADDE 7

(1) Kurul, Kurumun karar organı olup biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan beş üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte Başkanı ve İkinci Başkanı da görevlendirir.

(2) Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe, bu maddede belirtilen esaslar dâhilinde en geç iki ay içinde atama yapılır. Bu şekilde atanan kişiler, yerine atandıkları üyenin görev süresini tamamlar. Ağır hastalık, kaza veya başka bir nedenle altı aydan daha uzun bir süre görevlerini yapamaz durumda olan, görev, izin veya hastalık gibi geçerli mazeretler dışında, art arda üç Kurul toplantısına veya bir takvim yılı içinde beş Kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri Kurul tarafından tespit edilen veya görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Kurul üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Kurul bu durumu Bakanlığa bildirir.

Yasaklar

MADDE 8

(1) Kurul üyeleri asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilir. Ancak özel bir kanuna dayanmadıkça, Kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, demek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör ve alandaki ortaklıklarda ya da kuruluşlarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamaz.

(2) Kurul üyeleri göreve başladıkları tarihten itibaren, eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşlarda pay sahibi olmadıklarını temin ve beyan etmek zorundadırlar. Göreve başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket etmeyen üye, üyelikten çekilmiş sayılır.

(3) Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevleri sırasında öğrendikleri gizli bilgileri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Kurumun mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımı yaptığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu fıkra hükmüne tabidir.

(4) Hizmet satın alınması yoluyla danışmanlık veya avukatlık gibi hizmetleri yürütmek üzere Kurumla sözleşme yapanlar, sözleşme süresince Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başka iş yapmaları hâlinde bu durumu Kuruma bildirmek zorundadır. Kurum bu işlerin sakınca doğuracağına karar verirse hizmet veya vekâlet sözleşmesini fesheder.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 9

(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 7381 sayılı Kanun, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, diğer düzenleyici işlemler, yetkilendirmeler ve onaylar ile ilgili kararlar almak.

b) Kurumun görev ve yetki alanı ile ilgili konularda strateji belirlemek ve Kurumun stratejik planını kabul etmek.

c) Kurumun personel politikasına karar vermek.

ç) Kurumun yıllık faaliyet raporunu ve yıllık bütçesini onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

d) Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak ödemeler ile bu kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili projelerine katkıda bulunulması konularında karar vermek.

e) Kurumun görev ve yetki alanıyla ilgili diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliğine karar vermek.

f) İşlem ve hizmet bedellerini belirlemek.

g) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında gerektiğinde sulhe, ibraya, terkine ve tahkime karar vermek.

ğ) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda karar vermek.

h) Kuruma taşınmaz mal alınması, edinilmesi, satılması ve kiralanması konularında karar vermek.

ı) 7381 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Kurul; 7381 sayılı Kanunla Kurula verilen görev ve yetkiler ile yetkilendirmelere ilişkin yetkilerinden nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerinin yetkilendirilmesi ve bu tesislerin kurulacağı saha onayı dışındaki yetkilerini Başkana devredebilir.

Kurulun çalışma esasları

MADDE 10

(1) Kurulun haftada en az bir kez gündemli olarak toplanması esastır. Başkan tarafından belirlenen toplantı gündemi toplantıdan en az iki iş günü önce üyelere ulaştırılır. Toplantı gündeminde yer almayan konular Başkan tarafından gündeme alınabilir. Başkan ivedi durumlarda Kurulu toplantıya çağırır. Kurul, en az üç üye ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Kurul, toplantılarında İhtiyaç duyulması hâlinde uzmanlık gerektiren konularda görüşleri alınmak üzere, Kurum personelini veya Kurul tarafından toplantıya katılmasında fayda görülen Kurum dışından kişileri Kurul toplantısına davet edebilir.

(2) Kurul üyeleri; kendisi, eşi, evlatlıkları ve üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımlarıyla ilgili konularda toplantı ve oylamaya katılamaz.

(3) Kurulun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı

Başkanlık

MADDE 11

(1) Başkanlık; Başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkan

MADDE 12

(1) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul Başkanı aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları yönetmek ve hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.

b) Kurumun stratejik planının, yıllık faaliyet raporunun, yıllık bütçesinin, mali tablolarının ve ilgili sair raporların hazırlanmasını sağlamak ve ilgili belgeleri Kurula sunmak.

c) Başkan yardımcıları arasında görev dağılımını yapmak, hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasındaki görev ve yetki sorunlarını çözmek, gerektiğinde hizmet birimlerine 7381 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ek görev, yetki ve sorumluluklar vermek.

ç) Kurul üyeleri hariç olmak üzere Kurum çalışanlarının performans kriterlerini belirlemek ve Kurum çalışanlarının performansını bu kriterlere göre değerlendirmek.

d) Personel atamalarını yapmak.

e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

f) Millî güvenlik, emniyet, ticari sır ve kişisel verilerin korunması halleri saklı kalmak kaydıyla Kurumun faaliyetleri ile ilgili raporları kamuoyunun erişimine sunmak.

g) Kurum adına basın ve yayın organlarına bilgi veya demeç vermek.

ğ) Kurum bütçesinin uygulanmasını sağlamak.

h) Kurumun diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ı) Kurumun görev ve yetki alanına giren uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

i) Güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetki verilen faaliyetin tamamının veya bir kısmının geçici olarak durdurulması veya sınırlanması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri aldırmak.

j) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Başkanın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde İkinci Başkan, Başkana vekâlet eder. Başkan ve İkinci Başkanın görevde bulunmadığı hâllerde; Kurula ilişkin görevlerin yerine getirilmesi için Kurul tarafından belirlenen bir Kurul üyesi, Başkanlık görevlerinin yerine getirilmesi için Başkan tarafından belirlenen Başkan Yardımcısı, Başkana vekâlet eder.

Başkan yardımcıları

MADDE 13

(1) Başkanlığa ilişkin görevlerinde Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcılarının sorumlu olacakları birimler Başkan tarafından belirlenir.

Hizmet birimleri

MADDE 14

(1) Kurum aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı.

b) Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı.

c) Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığı.

ç) Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı.

d) Denetim Dairesi Başkanlığı.

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

i) Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

h) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

ı) Kurul Hizmetleri Müdürlüğü.

(2) Hizmet birimlerine verilen görevleri yerine getirmek üzere sayısı ve görev dağılımı Kurul kararı ile belirlenen grup başkanlıkları kurulabilir.

(3) Kurum görev ve yetki alanına giren faaliyetlere ilişkin gerek görülen yerlerde Kurul kararı ile merkeze bağlı birimler kurabilir.

Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı

MADDE 15

(1) Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Nükleer tesislerde güvenliğin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime, yetkilendirmeye ve onaya ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

b) Nükleer tesisler için yetkilendirilen tüzel kişilerin; yapıların denetimi de dâhil olmak üzere Kurum tarafından belirlenen faaliyetlerinin üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak özel hukuk tüzel kişilerinden satın alacakları hizmetin usul ve esasları ile bu kişilerin faaliyet, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bu alanda hizmet sunacak kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kurum tarafından belirlenen ekipmanın imalatçıları ile yetkilendirilen kişilere hizmet verecek diğer kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Nükleer alanda hukuki sorumluluğa dair sigorta veya teminat ile özel hesaplara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesini takip etmek.

e) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

f) Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

MADDE 16

(1) Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, kullanılması, bulundurulması, bakımı ve onarımı faaliyetleriyle ilgili güvenlik ve emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime ve yetkilendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

b) Radyasyon tesislerinde güvenliğin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime, yetkilendirmeye ve onaya ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

c) Özel hesaplara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesini takip etmek.

ç) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Ulusal radyasyon kaynakları kayıt sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak, ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak radyasyon kaynakları ile ilgili kayıtları tutmak ve tutulmasını sağlamak.

e) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

f) Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığı

MADDE 17

(1) Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Radyoaktif maddelerin ihracatı, ithalatı, taşınması ve transit geçirilmesi faaliyetleriyle ilgili güvenlik ve emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime ve yetkilendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

b) Nükleer güvence kapsamında Kurum tarafından belirlenen madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ithalatı ve ihracatıyla ilgili düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime ve yetkilendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

c) Nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde ve radyoaktif atık tesislerinde emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Nükleer tesislerde ve diğer ilgili yerlerde nükleer güvence faaliyetlerini yürütmek, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Emniyet ve nükleer güvence alanında faaliyetleri ve yetkilendirilen kişileri denetlemek ve yerinde incelemek.

f) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına nükleer güvence denetimlerinde refakat etmek, bahse konu denetimlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

g) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

h) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı

MADDE 18

(1) Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Radyoaktif atık tesislerinde güvenliğin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime, yetkilendirmeye ve onaya ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

b) Radyoaktif atık tesisleri için yetkilendirilen tüzel kişilerin; yapıların denetimi de dâhil olmak üzere Kurum tarafından belirlenen faaliyetlerinin üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak özel hukuk tüzel kişilerinden satın alacakları hizmetin usul ve esasları ile bu kişilerin faaliyet, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bu alanda hizmet sunacak kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kurum tarafından belirlenen; faaliyetlerde görev alacak personele radyasyondan korunmaya yönelik eğitim veren tüzel kişiler ile radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasına etki edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirlemek ve onaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon doz sınırlarını belirlemek.

e) Radyasyondan korunmaya yönelik eğitim programlarını belirlemek, eğitim verilmesini sağlamak, sınav ve sertifikasyona ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

f) Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesini temin etmek ve radyasyon kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek.

ğ) Ulusal merkezi doz kayıt sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak, sistemdeki doz kayıtlarını takip etmek, gerektiğinde ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak radyasyonla çalışanların çalıştığı kuruluşların incelenmesini ve denetlenmesini sağlamak.

h) Radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salımı konularında ilgili hizmet birimlerine görüş vermek ve izleme yapmak.

ı) Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Radyasyon acil durumlarının yönetiminde ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

m) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Denetim Dairesi Başkanlığı

MADDE 19

(1) Denetim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yetkilendirme öncesinde veya sonrasında faaliyetleri ve yetkilendirilen kişileri denetlemek ve yerinde incelemek.

b) İlgili dairelerle koordineli olarak denetim faaliyetlerine ilişkin yıllık denetim programlarını hazırlamak.

c) Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak yürütmek. İlgili hizmet birimleri ile koordinasyon gerektirmeyen hususlarda idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.

ç) Denetim ve yerinde inceleme kapsamında, sonuçları itibarıyla Kurum açısından bağlayıcı olmayacak şekilde inceleme, araştırma, tespit ve raporlama yapmak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden teknik destek hizmeti almak.

d) Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulguları yetkilendirilen kişiye bildirmek, yetkilendirilen kişinin bulguya ilişkin iş ve işlemlerini takip etmek, olumlu kapatılmayan bulguları ilgili hizmet birimlerine bildirmek ve koordineli olarak ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri yürütmek.

e) Kurum denetçilerinin yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 20

(1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde Kurum içi koordinasyonu sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek veya bunlara katılmak; ilgili yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği yapılmasını, ortak çalışmalara katılımı veya bu kuruluşlarla sürdürülen faaliyetleri koordine etmek.

c) Kurumun ihtiyaç duyacağı çeviri ve tercümanlık hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

ç) Kurumun taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Diğer ülke düzenleyici kuruluşları ile imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarını takip etmek ve uygulanmasını koordine etmek.

e) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda işbirliği yapmak amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin imzalanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokolleri takip etmek ve uygulanmasını koordine etmek.

f) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda uluslararası kuruluşlara üyelik, bu kuruluşlara yapılacak aidat ve benzeri ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

g) Kurum personelinin yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler ile yurtdışında görevlendirilen personelin ulaşım, konaklama gibi iş ve işlemlerini yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 21

(1) Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler, iç ve dış tahkim yargılaması ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek.

b) Kurumun hizmet satın alma yoluyla temsil ettireceği dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

c) Başkan tarafından görevlendirilmesi halinde dava açılması ve suç duyurusunda bulunulması gibi yasal yollara başvurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takibinden vazgeçilmesi konusunda Kurula öneri sunmak.

d) Davaların duruşmalarına göre izlenmesi ve safahatı hakkında talep edilmesi halinde Başkana ve Kurula bilgi vermek.

e) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek.

i) Kurumun düzenleyici işlemlerinin uyumunu ve mevzuata uygunluğunu incelemek, düzenleyici işlem taslağı hazırlama çalışmalarına katılmak.

g) İhtiyaç duyulan hususlar ile düzenleyici işlem taslakları hakkında görüş bildirmek.

ğ) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili hizmet birimlerinin koordinasyonunda yürütmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 22

(1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun strateji, hedef ve çalışma ilkelerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Stratejik plan çalışmaları kapsamında ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Kurumun orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerine ilişkin süreçleri koordine etmek ve Kurumun stratejik planını hazırlamak.

c) Kurumda performans ve etkinlik esaslı yönetim sisteminin kurulması, iş tanımları ile iş ve işlem akışlarının belirlenmesi, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

ç) Kurumun personel politikası taslağını hazırlamak, işgücü planlamasını yapmak.

d) Kurumun stratejik planına uygun olarak bütçe teklifini hazırlamak.

e) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında rapor hazırlamak.

f) Kurumun mali raporlarını ve kesin hesabını hazırlamak.

g) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık faaliyet raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yürütmek.

h) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek.

ı) İlgili hizmet birimleri ile koordineli olarak hizmet ve işlem bedellerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

j) Kurumun hesap planları, muhasebe kayıtları ile diğer muhasebe hizmetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.

k) Kurumun görev kapsamına giren işlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve yayımlamak.

l) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak.

m) İdari para cezalarının takip ve tahsiline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

n) Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için bilgi işlem altyapısını kurmak veya kurdurmak, bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

o) İlgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Kurumun internet faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ö) Kamu kurumlarından gelen bilgi taleplerine ilişkin işlemleri ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak yürütmek.

p) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuat kapsamında strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen diğer görevleri yapmak.

r) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 23

(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

b) Kurum personelinin hizmet içi eğitimi, yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak.

c) Personelin Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması, staj, öğrenim ve ihtisas yapmasına ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Kuruma yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla yurtdışına gönderilen yükseköğretim öğrencilerine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

d) Personelin hizmet birimlerinin görev alanları dışında kalan yurtiçi geçici görevlendirmelerini yapmak.

e) Kurumun mali kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

f) Ödemeleri ilgili hizmet birimleri tarafından yapılmak kaydıyla, hizmet birimlerinin görev alanlarına ilişkin olarak talep etmiş oldukları her türlü mal, hizmet ve danışmanlık alımları için oluşturdukları teknik şartname çerçevesinde satın alma ve kiralama işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Kurum hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal ile hizmetlerin satın alınmasına, edinilmesine ve kiralanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek.

ğ) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

ı) Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

i) Kurumun haberleşme, genel evrak, basım ve yayın ile arşiv faaliyetlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak, bu faaliyetleri yürütmek ve mevzuatı gereği saklanması gereken diğer belgelerin düzenli bir dosyalama sistemi içinde korunmasını sağlamak.

j) Kurumun ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek.

k) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 24

(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Basının Kurumun faaliyet alanları ile ilgili yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek.

b) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.

c) Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda halkı bilgilendirmek.

ç) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.

d) İlgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek.

e) İlgili hizmet birimleri ile koordineli olarak Kurumun tanıtımına yönelik görsel, yazılı ve benzeri materyallerin hazırlanmasını sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 25

(1) Kurul Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantı gündemini hazırlamak, gündemdeki konulara ilişkin müzekkere ve eklerini ilgili birimlerle işbirliği içinde tamamlamak ve Kurul üyelerine dağıtmak.

b) Kurul karar metinlerini hazırlamak, kararları dosyalamak ve saklamak, karar örneklerinin aslına uygunluğunu onaylamak ve ilgili birimlere göndermek, Resmî Gazete’de yayımlanması gereken kararlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Kurula ait her türlü yazışmayı yapmak, arşivi tutmak, Kurul üyelerinin Kurum hizmet birimleri ile ilişkilerini sağlamak, idari iş ve işlemler ile protokol hizmetlerini yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Personel

Personel

MADDE 26

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla Kuruma verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği asli görev ve hizmetler Nükleer Düzenleme Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurum personeli bu Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen hususlar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

Kadrolar

MADDE 27

(1) Kurumun kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Söz konusu cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan, başkanlık müşaviri kadrosu ihdası hariç, kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile kadroların kullanılmasına ilişkin hususlarda Kurul yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Kurumun gelirleri

MADDE 28

(1) Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır.

(2) Kurumun gelirleri şunlardır:

a) İşlem ve hizmet bedelleri.

b) Yayın ve sair gelirler.

c) Kuruma yapılacak bağışlar.

ç) Kuruma ait taşınır veya taşınmazların gelirleri.

d) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.

(3) Kurum, düzenleyici kontrolüne tabi kişilerden hiçbir şekilde bağış kabul edemez.

Yetki devri

MADDE 29

(1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticisi yetkilerinin bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir. Yetki devrinin yapılmış olması, devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 30

(1) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellidördüncü Bölümünün başlığı ile bu Bölümde yer alan 785 inci, 786 ncı, 787 nci, 788 inci, 789 uncu, 790 ıncı, 791 inci ve 792 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Kurul Başkan ve üyelerinin mevcut görevleri devam eder. Başkan ve üyeler kalan görev sürelerini tamamlarlar.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemlerin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 31

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Cetvel