Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 8)

MADDE 1

1

İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilâmlı ve ilâmsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si ve kıymeti muayyen olmıyan ilâmların icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır. Maktu harçlar ilâmın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.

Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkûmunbih meblâğ birmilyon liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz.

MADDE 2

2

Her mahkûm ceza evinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.

Bu yiyecek bedelleri ceza evleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkûmiyetleri altı aydan aşağı olan mahkûmlara aid bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkûmlara da tebliğ olunur.

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgâhı belediyeleri ve belediye teşkilâtı olmayan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetile borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.

İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemeyenlerden Cümhuriyet Müddeiumumiliklerinin iş’arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur.

Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkûmiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik müruru zamana tabidir.

İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.

MADDE 3

2

Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiyecek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur. Ancak Tahsili Emval Kanununa tevfikan yapılacak tahsîlât Mâliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsilini takib eden ayın 15 inci gününe kadar beşinci madde hükümleri dairesinde Ziraat Bankasına tevdi olunur.

MADDE 4

1

Ödettirilecek yiyecek bedeli, mahkûmlara her verildiği yıl içinde ekmek ve gıda maddelerinin mübayaa fiyatı üzerinden hesap olunur.

MADDE 5

3

Bu kanuna göre alınacak yiyecek bedellerinden toplanan paralar mahalleri Ziraat Bankası şubesine yatırılır ve şubelerce de Ziraat bankası umumî merkezine gönderilir ve oraca Adliye Vekilliği hesabına açılacak hesabı cariye kaydolunur.*

Her malî sene sonunda hesabı caride kayitli paralar Maliye Vekilliğine devrolunarak varidat bütçesine irat yazılır ve Adliye bütçesinde mahkeme binalarile ceza evleri inşaatı masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılacak rakamsız hususî fasla tahsisat olarak konulup sarfolunur.

MADDE 6

1

Yılı içinde sarfolunamıyan tahsisat ertesi yıla devren sarfolunabilir.

MADDE 7

Bu kanun 1 kânunuevvel 1934 tarihinden mer'idir.

MADDE 8

Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.