Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 49)

Bu Kanunda geçen değerleri yeniden belirleyen ikincil mevzuat henüz işlenmemiştir.

BİRİNCİ KISIM

MADDE 1

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 2

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 3

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 4

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 5

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 6

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 7

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 8

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 9

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 10

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 11

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 12

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 13

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 14

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 15

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 16

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 17

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 18

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 19

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 20

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 21

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 22

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 23

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 24

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 25

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 26

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 27

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

İKİNCİ KISIM

Hizmet Vergileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

I - Mevzu, vergiyi doğuran olay

MADDE 28

Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Değişik fıkra: 03.06.1986 t. 3297 s. K. m.16

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

Değişik fıkra: 17.04.1981 t. 2447 s. K. m.6

90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.

Değişik fıkra: 23.07.2010 t. 6009 s. K. m.1

II - İstisnalar

İstisnalar

MADDE 29

5

Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:

a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,

b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,

c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar,

ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,

d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkür şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar,

e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları karlar,

Değişik bent: 03.06.1986 t. 3297 s. K. m.17

f) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden mütevellit karları,

Değişik bent: 04.01.1961 t. 210 s. K. m.4

g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler dolayısiyle tahakkuk edecek paralar,

h) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkür kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,

i) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,

Değişik bent: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.30

j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısiyle alınan prim, komüsyon vesair paralar,

k) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri ile tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

Ek bent: 25.06.1964 t. 482 s. K. m.6

l) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

Ek bent: 25.06.1964 t. 482 s. K. m.6

m) Türkiye Halk Bankasının, ihtisas kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verdiği krediler dolayısıyla alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar,

Değişik bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.63

n) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar.

Ek bent: 17.04.1981 t. 2447 s. K. m.7

o) Bankaların,yetkili müesselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri,

Ek bent: 24.06.1994 t. 4008 s. K. m.35

p) Arbitraj muameleleri ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar.

Bu hükmün geçerlilik tarihi: 01.09.2010

r) Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar.

Ek bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.63

s) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar.

Ek bent: 20.06.2001 t. 4684 s. K. m.20

t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,

u) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,

Değişik bent: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.30

v) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar,

Ek bent: 30.12.2004 t. 5281 s. K. m.39

y) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.

Ek bent: 21.02.2007 t. 5582 s. K. m.30

z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).

III - Mükellef, matrah, nispet

Mükellef

MADDE 30

Değişik madde: 04.06.2008 t. 5766 s. K. m.25

Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir.

Matrah

MADDE 31

1

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28 inci maddede yazılı paraların tutarıdır.

Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.

Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz.

Ek fıkra: 04.06.2008 t. 5766 s. K. m.25

Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.

Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde; bankalar ve finansman şirketleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Ek fıkra: 28.03.2007 t. 5615 s. K. m.17

Yabancı para ile olan muameleler

MADDE 32

Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere mütaallik vergi matrahlarının tayin edilmesinde Maliye Vekaletince her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara alınır.

Nispet

MADDE 33

2
Değişik madde: 17.04.1981 t. 2447 s. K. m.8

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15 (% 1) dir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Konaklama Vergisi

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2021

Konaklama vergisi

MADDE 34

1
Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2021

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

* 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığının ve mülga 34 üncü maddesinin başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin 7194 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin yürürlük tarihi 1.4.2020 iken 7226 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile 1.1.2021 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 36

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 37

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 38

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi

Değişik bölüm başlığı: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.45

Özel iletişim vergisi

Değişik kenar başlığı: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.45

MADDE 39

3
Değişik madde: 16.07.2004 t. 5228 s. K. m.38

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

Değişik fıkra: 16.06.2009 t. 5904 s. K. m.34

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2018

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2018

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2018

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5,

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2018

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmecilerdir. Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Değişik fıkra: 16.06.2009 t. 5904 s. K. m.34

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme işletmecilerinin, Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir.

Değişik fıkra: 16.06.2009 t. 5904 s. K. m.34

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

Değişik fıkra: 02.07.2008 t. 5779 s. K. m.8

Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Şans oyunları vergisi

MADDE 40

Mülga madde: 14.03.2007 t. 5602 s. K. m.11

(…)

MADDE 41

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 42

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

MADDE 43

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EK MADDE 1

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

EK MADDE 2

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

EK MADDE 3

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

EK MADDE 4

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

EK MADDE 5

Mülga madde: 25.10.1984 t. 3065 s. K. m.61

(…)

ÜÇÜNCÜ KISIM

EK MADDE 1

Mülga madde: 21.02.1982 t. 2589 s. K. m.5

(…)

EK MADDE 2

Mülga madde: 21.02.1982 t. 2589 s. K. m.5

(…)

EK MADDE 3

Mülga madde: 21.02.1982 t. 2589 s. K. m.5

(…)