Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 17)

09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 73 ncü maddesiyle bu kanunun adı "Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 1

1

Müdafaai Milliye Vekaletine merbut olmak ve ayrı bir bütçe ile idare edilmek üzere Harita Genel Komutanlığı namiyle bir Komutanlık teşkil olunmuştur.

MADDE 2

1

Elyevm Müdafaai Milliye Vekaletine merbut Harita Dairesi, tahsisatı ve bilcümle memurin ve müstahdemini ve alat ve edevat ve levazımı sairesiyle Harita Genel Komutanlığının esasını teşkil ve dairei mezkürenin bilumum muamelat ve hesabatı Genel Komutanlığa intikal eder.

MADDE 3

1

Harita Genel Komutanının tayini Müdafaai Milliye Vekaletinin inhası üzerine Başvekaletin tasvibiyle Reisicumhurun tasdikına arzolunur.

MADDE 4

3

Harita Genel Komutanlığı:

a) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı yurtiçi ve yurtdışına ait temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi,*

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adı geçen Genel Müdürlük için lüzumlu haritaların,

c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmi dairelerin lüzum göstereceği haritaların, altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit edilen evsaf, zaman ve miktarda alımı ve basımı ile mükelleftir.

Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, mesleki ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırabilir.

MADDE 5

1

Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilumum müessesat ve eşhas tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer nüshası vesaiki lazimesiyle Harita Genel Müdürlüğüne tevdi edilir.

MADDE 6

1

Harita Genel Komutanlığının yapacağı bütün işlerin miktarı ile bunların, istiyen dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve esasları her yıl, o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine sevkinden evvel ve bunun dışında ihtiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel Komutanlığının daveti üzerine ve onun başkanlığında toplanacak mütehassıs temsilciler ile Harita Genel Komutanının ilgili temsilcilerinden müteşekkil (Bakanlıklararası Harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu)nda görüşülerek tesbit olunur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı kadastral harita ve planlarla identifikasyon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasları da bu Kurul tarafından tesbit olunur.

Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladıkları 1/5000 ölçekli haritalar hakkında, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler.

Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili toplantılarında Devlet Planlama Dairesinin temsilcileri de hazır bulunur.

Adı geçen kurulun kuruluşu, birer temsilci ile katılacak bakanlık ve resmi dairelerin isimleri, kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler ilgili Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık, Tarım ve İmar ve İskan Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur.

Adı geçen Kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili Bakanlığın tasdiki ile kesinleşir.

Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık programı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler.

Bütün bakanlıklar ve resmi dairelerin harita istekleri her yıl en geç Ağustos ayına kadar Harita Genel Komutanlığına yazılı olarak bildirilir.

Her yıl yapılacak ilmi araştırma ve koordinasyon toplantılarına, harita ve kadastro anabilim dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının temsilcileri de iştirak ederler.

MADDE 7

1

Harita Genel Komutanlığı memurini fenniyesine derecei ihtısaslarına nazaran ve yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. İşbu tazminatın miktarı kadro ile tesbit olunur.

MADDE 8

1
Değişik madde: 18.11.1983 t. 2961 s.K. m.1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek için Kara Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi alanında eğitim ve öğretim, uygulama, bilimsel inceleme ve araştırma yaptırmak, harita ve harita mühendisi subayların tekamülünü sağlamak üzere, Harita Genel Müdürlüğüne bağlı "Harita Yüksek Teknik Okulu" kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Okulunun normal öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, azami öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgili hususlar, bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde aranan nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve disiplin esasları, başarısız olanlara yapılacak işlemler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 9

1

Harita Genel Komutanlığının 1341 senesi teşkilat, teçhizat, tesisat ve inşaatı için Müdafaai Milliye bütçesinde küşat olunacak faslı mahsusa beş yüz bin lira tahsisat vazolunmuştur.

EK MADDE 1

Mülga madde: 24.05.2007 t. 5668 s. K. m.12

(...)

EK MADDE 2

1

Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş programlarının tahakkuku için Milli Savunma Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinden karşılanamıyan masraflar, harita ve kadastro talebinde bulunan Bakanlıklar, resmi daire ve müesseselerce aşağıdaki şekilde sağlanır:

Genel bütçeli dairelerin programa dahil harita ve kadastro ihtiyaçlarının gerektirdiği tahsisat, bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine göre, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır.

Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve müesseselerin, harita ve kadastro işleri için Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptıracakları işlere ait meblağları, bir taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; mukabiline, işi alan dairenin bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan miktarları ertesi yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur.

EK MADDE 3

1

Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için, Harita Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınır.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilmiş harita yapma görevlerine istinaden ürettikleri veya ürettirdikleri haritalar için Harita Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınmaz. Bu haritalarda, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki hususların yer almaması, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğundadır.

Harita Genel Müdürlüğü, lüzum gördüğü takdirde tarihî, kültürel, siyasi ve benzeri bilgileri ihtiva eden haritalar ve diğer dokümanlar için, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan da görüş alır.

Uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar; Türk millî menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu şekildeki harita ve dokümanlardan  basılan veya dağıtılanlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci madde hükümleri uygulanır.

Beşinci fıkradaki suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; basım, dağıtım veya yayımı konusunda uygunluk onayı aldıkları her türlü kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanı;

a) Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan beş yıl kullanabilirler,

b) Tekrar basmak, dağıtmak veya yayımlamak istediklerinde, üzerinde bir değişiklik yapıldığında veya Harita Genel Müdürlüğünce bir değişiklik bildirildiğinde, değişikliği müteakiben; değişiklik yapılmadığında uygunluk onayı alınan tarihi takip eden her beş yılın bitiminde, yeniden Harita Genel Müdürlüğüne göndererek uygunluk onaylarını almak zorundadırlar.

Coğrafi veri merkezi

EK MADDE 4

3

Savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkınma maksatlı çalışan kurum ve kuruluşların temel coğrafi veri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Harita Genel Komutanlığına bağlı olarak Coğrafi Veri Merkezi kurulmuştur.*

Düşey engel bilgileri

EK MADDE 5

3

Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Müdürlüğü bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.*

GEÇİCİ MADDE 1

1

Genel Komutanlığın 1341 senesi mesai programı, işbu kanunun neşrini mütaakıp altıncı maddede mezkür heyetçe tanzim olunur. Genel Komutanlığın (1341) senesi kadrosu Müdafaai Milliye Vekaleti tarafından tertip ve İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur.

GEÇİCİ MADDE 2

1

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden başka bakanlıklar ve resmi dairelerdeki, bünyevi işleri için lüzumlu olanlar hariç, fotogrametri işlerine ait bütün aletler tekmil techizatı ile birlikte Harita Genel Komutanlığına intikal eder.

GEÇİCİ MADDE 3

1
Ek madde: 15.08.2016 t. 674 s. KhK. m.44

Coğrafi Veri Merkezi ve destekleyecek diğer birimler için ihtiyaç duyulacak kadrolara açıktan ve naklen yapılacak atamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.*

MADDE 10

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.

MADDE 11

İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.