Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 23)

Kanunun adı “Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu” iken 26.11.1980 tarihli ve 2348 sayılı kanunla “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar

Verginin mevzuu

MADDE 1

Değişik madde: 26.11.1980 t. 2348 s. K. m.1

Bu Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) (…)

Mülga bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

Tanımlar

Değişik kenar başlığı: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.21

MADDE 2

2
Değişik madde: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.21

Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu taşıt: Karada, havada insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

Değişik bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.3

2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

13- (…)

Mülga bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.3

14- (…)

Mülga bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.3

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.

19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

Değişik bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.3

20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.

21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür.

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.

Mükellef

MADDE 3

Değişik madde: 26.11.1980 t. 2348 s. K. m.3

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.

Değişik fıkra: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

İstisnalar

MADDE 4

2
Değişik madde: 26.11.1980 t. 2348 s. K. m.4

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,

c) Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.

Değişik bent: 25.04.2013 t. 6462 s. K. m.1

d) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar.

Değişik bent: 12.12.2003 t. 5020 s. K. m.7

Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

Ek fıkra: 24.03.1988 t. 3418 s. K. m.12

İKİNCİ BÖLÜM

Vergileme Ölçü ve Hadleri

Değişik bölüm başlığı: 26.11.1980 t. 2348 s. K. m.5

MADDE 5

3
Değişik madde: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.23
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) (R.G.-29.12.2020/31349/1) m.3
Uygulama Başlangıç Tarihi: 01.01.2021
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)
Uygulama Tarihi: 01.01.2018 - 31.12.2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
Uygulama Tarihi: 01.01.2017 - 31.12.2017
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)
Uygulama Tarihi: 01.01.2016 - 31.12.2016
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
Uygulama Tarihi: 01.01.2015 - 31.12.2015
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 43)
Uygulama Tarihi: 01.01.2014 - 01.01.2015
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)
Uygulama Tarihi: 01.01.2013 - 31.12.2013
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)
Uygulama Tarihi: 01.01.2012 - 31.12.2012
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)
Uygulama Tarihi: 01.01.2011 - 31.12.2011

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 6

1
Değişik madde: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) (R.G.-29.12.2020/31349/1) m.3
Uygulama Başlangıç Tarihi: 01.01.2021
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Sei No: 49)
Uygulama Tarihi: 01.01.2018 - 31.12.2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
Uygulama Tarihi: 01.01.2017 - 31.12.2017
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)
Uygulama Tarihi: 01.01.2016 - 31.12.2016
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)
Uygulama Tarihi: 01.01.2015 - 31.12.2015
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 43)
Uygulama Tarihi: 01.01.2014 - 31.12.2014
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)
Uygulama Tarihi: 01.01.2013 - 31.12.2013
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)
Uygulama Tarihi: 01.01.2012 - 31.12.2012
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)
Uygulama Tarihi: 01.01.2011 - 31.12.2011

(I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için (IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Değişik fıkra: 04.06.2008 t. 5766 s. K. m.9
Değişik: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.24

(II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(III) SAYILI TARİFE

Mülga: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2
Değişik: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.24

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh, Tebliğ ve Ödeme

Mükellefiyetin başlaması

MADDE 7

Değişik madde: 29.11.1984 t. 3088 s. K. m.3

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Değişik: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

Şu kadar ki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır.

Mükellefiyetin sona ermesi

MADDE 8

Değişik madde: 29.11.1984 t. 3088 s. K. m.4

Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takipeden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

Değişik fıkra: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi

MADDE 9

1
Değişik madde: 03.12.1988 t. 3505 s. K. m.26

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.07.2008
Değişik fıkra: 04.06.2008 t. 5766 s. K. m.9

Maliye Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.

Değişik fıkra: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.48

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

a) (…)

Mülga bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.76

b) (…)

Mülga bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.76

(I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir.

(I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.

Değişik fıkra: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.48

Yetki

MADDE 10

2
Değişik madde: 26.12.1993 t. 3946 s. K. m.35

(…)

Mülga fıkra: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.49

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Cumhurbaşkanı;

a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,

b) (…)

İptal bent: E. 2001/36 K. 2003/3 16.01.2003 t. AyM K.

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.

Vergiye etki eden değişiklikler

Değişik madde başlığı: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.25

MADDE 11

1
Değişik madde: 03.12.1988 t. 3505 s. K. m.28

Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.

Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.

Değişik fıkra: 25.12.2003 t. 5030 s. K. m.25

MADDE 12

Mülga madde: 29.11.1984 t. 3088 s. K. m.10

(…)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Değişik bölüm başlığı: 26.11.1980 t. 2348 s. K. m.10

Bildirme ve sorumluluk

MADDE 13

Değişik madde: 26.11.1980 t. 2348 s. K. m.10

a) Trafik sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Değişik bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Değişik bent: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.48

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

c) Noterler  trafik sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.

Değişik bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

Değişik bent: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

Vergisi ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, uçuşa elverişli belgesi verilemez.

Değişik fıkra: 06.05.2009 t. 5897 s. K. m.2

e) (…)

Mülga bent: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.82

Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.

Değişik fıkra: 24.03.1988 t. 3418 s. K. m.16

(…)

Mülga fıkra: 22.07.1998 t. 4369 s. K. m.82

Gider kaydedilmeme hali

MADDE 14

1
Değişik madde: 29.11.1984 t. 3088 s. K. m.9

Bu Kanuna bağlı (I), (I/A) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

MADDE 15

Mülga madde: 29.11.1984 t. 3088 s. K. m.10

(…)

MADDE 16

Mülga madde: 29.11.1984 t. 3088 s. K. m.10

(…)

Paylar

MADDE 17

Mülga madde: 21.02.2001 t. 4629 s. K. m.1

(…)

Kaldırılan hükümler

MADDE 18

6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 uncu maddesi kaldırılmıştır.

Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler

GEÇİCİ MADDE 1

1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2

Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kaydedilir.

GEÇİCİ MADDE 3

Ek madde: 24.03.1988 t. 3418 s. K. m.17

Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4

Ek madde: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.26

3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 5

Ek madde: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.26

5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 6

Ek madde: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.26

6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 7

Ek madde: 25.12.2003 t. 5035 s. K. m.26

5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

GEÇİCİ MADDE 8

2
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) (R.G.-29.12.2020/31349/1) m.3
Uygulama Başlangıç Tarihi: 01.01.2021

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.

Yürürlük tarihi

MADDE 19

Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme yetkisi

MADDE 20

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1 - 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan III sayılı tarifede yazılı, yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekneleri elinde bulunduranlardan, bu taşıtlarını bulundukları yer belediye veya liman başkanlıklarına aynı tarifedeki uçak ve helikopterleri elinde bulunduranlardan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kaydettirmemiş olanlar, bunların 2 ay içerisinde kayıt işlemlerini, belediye veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptırmak ve bu dairelerin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

Geçici Madde 2 - 27/9/1962 gün ve 11217 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Araçların Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Plakalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre yeni plaka almamış taşıt sahipleri adına, eski plaka numaraları üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh edilemez; bu suretle daha önce tarh ve tahakkuk ettirilip de tahsil olunamayan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri de terkin olunur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinin 1980 yılına ait iki taksidini birden yatıranlar, 2 nci taksidin ödeme süresinde; bu Kanunda yer alan tarifelere göre, hesaplanacak 2 nci takside ilişkin miktarla, daha önce ödedikleri 2 nci taksit tutarı arasındaki farkı Vergi Dairesine yatırmakla yükümlüdürler.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1980 Bütçe yılı için tahakkuk ettirilen veya tahsil olunan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri, Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilgili tarifelerindeki hadlere ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzeltilir ve yukardaki Geçici 3 üncü Maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan fark 2 nci taksit süresinde tahsil olunur.

2) 29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 - 28/2/1980 tarihine kadarki dönemlere ait olarak tahakkuk edilip de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları terkin olunur.

3) 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.