Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 3)

MADDE 1

Maarif Vekâletine bağlı Riyaseticumhur Filârmoni Orkestrasının adı (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiş ve müessese aşağıdaki hükümlere göre yeniden teşkilatlandırılmıştır.

MADDE 2

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının vazifeleri; memlekette sanat kültürünün inkişafı bakımından lüzumlu faaliyetlerde bulunmak, milletlerarası değerdeki millî sanat çalışmalarında memleketimizdeki benzeri müesseselerle işbirliği yapmak, ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmektir.

MADDE 3

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası;

1. Orkestra şefi ve üyeleri,

2. Orkestra yönetim, kurulu,

3. Müdür,

4. Memurlar,

dan terekkübeder.

MADDE 4

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının teknik bünyesi aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlardan ibarettir. Bu teknik bünyede hizmet gören sanatkârlara orkestra üyesi denir.

Şef.

Şef muavinleri.

Birinci, ikinci, üçüncü konsertmaisterler ve çello solisti.

Konsertmaister muavinleri.

İkinci keman grup şefi.

Viyola grup şefi.

Çello grup şefi.

Kontrbas grup şefi.

Flüt grup şefi.

Obua grup şefi.

Klarnet grup şefi.

Fagot grup şefi.

Korno grup şefi.

Trompet grup şefi.

Trombon grup şefi.

Bateri grup şefi.

Harp grup şefi.

Enstrüman üyeleri.

MADDE 5

1

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının Şefi; her hangi bir konservatuvarın yüksek kısımlarından birinde ihtisas yaptıktan sonra memleket içinde veya dışında tanınmış bir senfoni orkestrasının şefinin yanında en az iki yıl başarı ile orkestra şefliği yapmış namzetler arasından 6 ncı maddede yazılı mütehassıs komisyon tarafından seçilir. Orkestra şefi Başvekille Maarif Vekilinin müşterek karan üzerine Reisicumhurun tasdiki ile tâyin edilir.

MADDE 6

1

Orkestra şefini seçecek heyet, aşağıdaki zatlardan teşekkül eder:

a) Maarif Vekâleti Güzel Sanatlar Umum Müdürü.

b) Devlet Konservatuvarı Müdürü.

c) Devlet Konservatuvarı öğretmenleri arasından Maarif Vekâletince seçilecek bir öğretmen.

d) Senfoni Orkestrası birinci konsertmaisteri.

e) Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki âza.

MADDE 7

Orkestranın her türlü sanat işleri, orkestra şefinin idaresi ve mesuliyeti altında yürütülür.

MADDE 8

1

Orkestra şef muavinliklerine seçileceklerde de şefte aranan şart ve vasıflar aranır. Şef muavinleri orkestra şefinin teknik yardımcılarıdır. Kendilerine verilen vazifeleri şef adına ifa ederler. Tâyinleri, orkestra şefinin inhası üzerine, Maarif Vekâletince yapılır.

MADDE 9

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyelerinden teknik unvanları aşağıda yazılı olanların tâyinleri; orkestra şefinin başkanlığında, alâkalı sazların 4 üncü maddedeki teknik kuruluşa göre en ileri kademelerini işgal eden üyelerinden teşekkül edecek bir heyetin seçim kararı ve orkestra şefinin inhası üzerine Maarif Vekâletince yapılır.

Konsertmaisterler ile çello solisti.

Konsertmaister muavinleri.

Grup şefleri ve muavinleri.

Birinci derecede keman üyeleri.

Çift saz çalanlar ve enstrüman üyeleri.

MADDE 10

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının her türlü idari işleri, orkestra şefinin başkanlığında orkestra üyelerinin kendi aralarından bir yıl süre ile seçecekleri beş üyeden müteşekkil yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

MADDE 11

Onuncu madde gereğince yönetim kuruluna seçilecek üyeler arasından Maarif Vekâletince bir Orkestra Müdürü ve Müdür Muavini tâyin edilir. Orkestranın idari işleri, orkestra müdürünün mesuliyeti altında yürütülür. Bu vazifeleri ifa edeceklere verilecek olan ek görev ücretleri bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Orkestra şefinin bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna Orkestra Müdürü başkanlık eder.

MADDE 12

Orkestra konserlerinde solist olarak yerli ve yabancı sanatkâr istihdamı caizdir. Bunlara, yapılacak anlaşmalarla tesbit edilecek ücretler verilir.

MADDE 13

Orkestra Şefliğinde yabancı uzman istihdamı halinde; Orkestra Şefi için tesbit edilen vazifeler aynı salâhiyetle yabancı şef tarafından da ifa edilir.

MADDE 14

Orkestra çalışmaları her yıl bir Eylül'den, bir Haziran tarihine kadar devam eder. Orkestra şef ve şef muavinleri ile üyeler, bu müddetler dışında kalan üç ay zarfında mezun sayılırlar. Ancak, izinli sayıldıkları bu müddetler içinde hizmete çağırlmaları halinde mezunen bulundukları mahalden Ankara’ya celbedileceklere yalnız yol parası, diğer mahallere çağırılacaklara ise Harcırah Kanunu esasları dâhilinde muvakkat vazife harcırahı verilir.

MADDE 15

Orkestranın mukaveleli olmıyan şefleri ile bilûmum üyeleri hakkında 6211 sayılı kanun ve 788 sayılı kanunun 8 ve 84 üncü maddeleri, 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi, 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 4489 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 3656 sayılı kanunun 18 ve 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddeleri ile 4489 sayılı kanun hükümlerinin tatbikinde üyelerin emekliliğe esas ücret tutarları nazara alınır.

MADDE 16

Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyeleri orkestra kuruluşunun gayesi ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri dışında resmi ve hususi hiçbir iş alamazlar. Bu hükme aykırı hareket eden üyenin orkestradaki işine nihayet verilir.

MADDE 17

Orkestra tarafından verilecek ücretsiz halk konserlerinden mâada ne gibi ahvalde ücretli konserler verilebileceği ve bu takdirde giriş ücretlerinin âzami ve asgari miktarları, âmme menfaatlerine hadım cemiyetlere tahsis edilecek konserlerin giriş ücretleri Maarif Vekâletince tâyin olunur.

MADDE 18

Orkestra mensuplarına iki yıl müddetle bir takım elbise (Veston, frak veya simokın, bir çift rugan iskarpin ve üç yıl müddetle de bir siyah pardesü verilir.

MADDE 19

Orkestranın sanat ve idare işlerine, çalışma tarz ve zamanlarına, yönetim kurulunun seçimine ve görevlerine, tatil aylarında tertip edilecek konser faaliyetlerine, hizmete alınışa ve çıkarılışa, terfie ve tecziyeye, 12 nci madde mucibince ödenecek solist tazminatına ve bu kanunda zikredilmiyen diğer hususlara ait esaslar, Maarif Vekâletince yapılacak bir talimatname ile belirtilir.

MADDE 20

Bu kanun hükümlerine göre orkestra mensuplarına verilecek ücretlerin tediye şekli, Devlet memurları maaşlarının tediye şekline tâbidir.

MADDE 21

11 Mart 1954 tarihlî ve 6388 sayılı kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri hükümleri, Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının yabancı olmıyan şef ve üyeleri hakkında da aynen tatbik olunur.

MADDE 22

Orkestranın teknik bünyesine dâhil şef ve üyelerin adedleri ile bunlara verilebilecek ücretler bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı hadler dâhilinde orkestra üyelerinden her birine bir yıl müddetle verilecek ücret miktarları malî yılbaşlarında Orkestra Yönetim Kurulunca tesbit edilerek Maarif Vekilinin tasvibine arzolunur.

MADDE 23

Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğüne bağlı kurumlar başlığı altındaki Riyaseticumhur Filârmoni Orkestrası kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.

MADDE 24

4926 sayılı kanuna ilişik (2) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasına ait ek görev kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur.

MADDE 25

1602, 2021, 3045 ve 4701 sayılı kanunlarla, 3942 sayılı kanunun Riyaseticumhur Filârmoni Orkestrası ile ilgili hükümleri ve 5441 sayılı kanunun 16 ncı maddesi kaldırılmış ve 3829 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde geçen (Riyaseticumhur Filârmoni Orkestrası) sözü (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değıştırılmıştır.

MUVAKKAT MADDE 1

İşbu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Riyaseticumhur Filârmoni Orkestrasında vazife görmekte olan orkestra üyelerinin bu kanuna bağlı kadrolardaki vazifelere tâyinleri halinde bunlara verilecek ücretlerin tesbitinde, Devlet hizmetinde geçmiş olan hizmet süreleri, almakta oldukları maaşları ve icra ettikleri vazifeler ve başarıları nazarı dikkate alınır.

MUVAKKAT MADDE 2

Bu kanunla kabul edilen orkestra üyelerine ait ücretler de 1957 Bütçe yılı zarfında Maarif Vekâleti Bütçesinin maaşlar faslının alâkalı maddesinden ödenir.

MADDE 26

Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir.

MADDE 27

1

Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunun Ek Geçici 14 üncü maddesi gereğince, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, mezkur 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıfta bulunduğu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.