2018/76 Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/76 Sayılı Kararı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : İmar Planı Değişikliği Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.04.2018 tarihli ve 70 sayılı yazısına istinaden; Kurulumuzun 28.12.2016 tarihli ve 2016/116 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek İmar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 44.260,00 m2 yüzölçümlü, 111444 ada 1 parsele “Ticaret+Konut Alanı (Emsal: 0,30 ; Yençok: 2 Kat), Park Alanı, Otopark ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 04.12.2017 tarihli ve 2017/133 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine; karar verilmiştir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.