Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amacı, projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61/B maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.