Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda İmzaları Bulunan Hükümetler

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi hakkındaki Sözleşmede değişiklik yapılmasının uygun olduğunu düşünerek.

Aşağıdaki gibi Anlaşmışlardır:

FASIL I

SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 1

Sözleşmenin 1 inci maddesinin -

a) 2 inci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır:

«2. Bu sözleşmenin amacı bakımından, «Uluslararası taşıma» terimi, taraflar arasındaki anlaşmaya göre hareket yeri ve varış yeri, taşımada bir kesilme veya aktarma olsun olmasın, iki yüksek Sözleşen Taraf Ülkesinde bulunan veya Yüksek Sözleşen Taraflardan biri olmasa bile, bir başka Devletin ülkesinde olan kararlaştırılmış bir duraklama yeri varsa, bir tek Yüksek Sözleşen Tarafın Ülkesi içinde bulunan, herhangi bir taşıma anlamına gelir. Başka bir Devletin ülkesinde olan kararlaştırılmış bir duraklama yeri bulunmaksızın bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içindeki iki nokta arasında yapılan taşıma, bu Sözleşmenin amacı bakımından uluslararası taşıma değildir.»

b) 3 üncü paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır.-

«3. Birbiri ardınca birkaç hava taşıyıcısı tarafından yapılacak taşıma ister bir tek anlaşma ister bir anlaşmalar dizisi şeklinde kararlaştırılmış olsun, eğer taraflarca tek bir iş olarak kabul edilmişse; bu Sözleşmenin amacı bakımından bir tek bölünmez taşıma sayılır ve sadece, bir anlaşmanın veya bir dizi anlaşmanın tüm olarak aynı Devletin Ülkesi içinde icra edilecek olmasından dolayı uluslararası karakterini kaybetmez.»

MADDE 2

Sözleşmenin 2 inci maddesinin -

2. inci paragrafı çıkarılacak ve aşağıdaki paragraf bunun yerine konacaktır. -

«2. Bu Sözleşme posta ve posta paketleri taşımalarına uygulanmayacaktır.»

MADDE 3

Sözleşmenin 3 üncü maddesinin -

a) 1 inci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır:

«1. Yolcu taşımalarında, şu hususların yer aldığı bir bilet verilecektir:

(a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi.

(b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin Ülkesinde olmak üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi.

(c) Eğer yolcunun seyahatinin son varış yeri veya durak yeri, hareket ettiği ülkeden başka bir ülke içinde ise, Varşova Sözleşmesinin uygulanabileceğini ve Sözleşmenin ölüm veya bedensel zarar ile bagajın kaybı veya hasarı bakımından taşıyıcının sorumluluğunu düzenlediğini ve birçok hallerde sınırladığını belirten bir Not.»

b) 2 inci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır:

«2. Yolcu bileti, taşıma anlaşmasının yapıldığı ve şartları hususunda, aksi sabit oluncaya kadar geçerli delil sayılacaktır. Yolcu biletinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma anlaşmasının varlığını veya geçerliliğini etkilemez, anlaşma aynı ölçüde bu Sözleşmenin kurallarına bağlı olur. Bununla birlikte, yolcu bileti verilmemiş bir yolcu taşıyıcının rızası ile uçağa binerse veya bilette bu Maddenin 1 c) paragrafının gerektirdiği not bulunmazsa, taşıyıcı 22 inci madde hükümlerinden yararlanmaya hak kazanamayacaktır.»

MADDE 4

Sözleşmenin 4 üncü maddesinin -

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü paragrafları çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraflar konacaktır.: -

1. Kayıtlı bagajın taşınmasında bir bagaj senedi verilecektir; bu bagaj senedi 3 üncü maddenin 1 inci paragrafı hükümlerine uyan bir yolcu biletinin içinde veya onunla birleştirilmiş olmadıkça, içinde aşağıdaki hususlar bulunacaktır:

a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi,

b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin Ülkesinde olmak üzere hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi;

c) Taşımanın bitiş yeri veya duraklama yeri, başladığı ülkeden başka bir ülke içinde ise, Varşova Sözleşmesinin uygulanabileceğini ve Sözleşmenin, bagajın kaybı veya hasarı bakımından taşıyıcının sorumluluğunu düzenlediğini ve birçok hallerde sınırladığını belirten bir not.»

b) 4 üncü paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır: -

«2. Bagaj senedi, bagajın kaydedildiği ve taşıma anlaşmasının şartları hususunda, aksi sabit oluncaya kadar geçerli delil sayılacaktır. Bagaj senedinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma anlaşmasının varlığını veya geçerliliğini etkilemez, anlaşma aynı ölçüde bu Sözleşmenin kurallarına bağlı olur. Bununla birlikte taşıyıcı, bagaj senedi verilmeden bagajı sorumluluğuna alırsa veya bagaj senedinde (3 üncü maddenin 1. c) paragrafı hükümlerine uyan yolcu biletinin içinde veya onunla birleştirilmiş olmadıkça) bu maddenin 1 c) paragrafının gerektirdiği not bulunmazsa, taşıyıcı 22 nci maddenin 2 nci paragrafı hükümlerinden yararlanmaya hak kazanmayacaktır.»

MADDE 5

Sözleşmenin 6 ıncı maddesinin -

3 üncü paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır-: -

«3. Taşıyıcı yük uçağa yüklenmeden önce imza atacaktır.»

MADDE 6

Sözleşmenin 8 inci maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır: -

«Hava yük senedinde aşağıdaki hususlar bulunacaktır:

a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi;

b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin ülkesinde olmak üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi;

c) Taşımanın bitiş yeri veya duraklama yeri başladığı ülkeden başka bir ülke içinde ise, Varşova Sözleşmesinin uygulanabileceğini ve Sözleşmenin, yükün kaybı veya hasarı bakımından taşıyıcının sorumluluğunu düzenlediğini ve birçok hailenle sınırladığını belirten bir not.»

MADDE 7

Sözleşmenin 9 uncu maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır: -

«Yük, bir hava yük senedi düzenlenmeden taşıyıcının rızası ile uçağa yüklenirse veya hava yük senedinde 8 inci maddenin c) paragrafının gerektirdiği not bulunamasa, taşıyıcı 22 nci maddenin 2 nci paragrafı hükümlerinden yararlanmaya hak kazanamayacaktır.»

MADDE 8

Sözleşmenin 10 uncu maddesinin -

2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır: -

«2. Gönderici, kendisi tarafından belirtilen hususların veya yapılan bildirimlerin usulüne uygun, doğru veya tamam olmayışı nedeniyle taşıyıcının veya taşıyıcının kendisine karşı sorumlu olduğu başka herhangi bir kişinin göreceği bütün zararları ödeyecektir.»

MADDE 9

Sözleşmenin 15 inci maddesine -

Aşağıdaki paragraf eklenecektir: -

3. Bu Sözleşmedeki hiç bir husus, devredilebilen bir hava yük senedi yapılmasına engel değildir.»

MADDE 10

Sözleşmenin 20 nci maddesinin 2 nci paragrafı çıkarılacaktır.

MADDE 11

Sözleşmenin 22 nci maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır: -

MADDE 22

1. İnsanların taşınmasında taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için ikiyüzelli bin frankla sınırlandırılmıştır. Davaya el koyan mahkemenin kanunlarına göre zararın periyodik olarak ödenmesine hükmedilebildiği hallerde, bu ödemelerin toplam değeri ikiyüzelli bin frankı aşmayacaktır. Bununla birlikte, taşıyıcı ile yolcu, daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırabilirler.

2. a) Kayıtlı bagaj ve yük taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına ikiyüzelli frankla sınırlandırılmıştır; meğer ki, yolcu veya gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, varış yerinde teslimi anındaki değerini gösteren özel bir bildirimde bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblâğ ödemiş olsun. Bu durumda taşıyıcı, ödeyeceği meblâğın, bagaj veya yükün, yolcu veya gönderici için, varış yerinde teslimi anındaki gerçek değerinden daha büyük olduğunu ishat etmedikçe, bildirimi yapılan meblâğı aşmayan bir meblâğ ödemekle yükümlüdür.

b) Kayıtlı bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde bulunan herhangi bir şeyin kaybı, hasarı veya gecikmesi halinde taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılacağı miktarın kararlaştırılmasında dikkate alınacak ağırlık, sadece ilgili paket, veya paketlerin toplam ağırlığı olacaktır. Bununla birlikte, kayıtlı bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde bulunan bir şeyin kaybı, hasarı veya gecikmesi, aynı bagaj senedinin veya hava yük senedinin kapsamına giren diğer parçaların değerini etkilerse, bu paket, veya paketlerin toplam ağırlığı da sorumluluk sınırının kararlaştırılmasında dikkate alınacaktır.

3. Yolcunun yanında bulundurduğu şeyler, bakımından taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için beşbin frankla sınırlıdır.

4. Bu maddede belirtilen limitler, mahkemenin bunlara ek olarak, davacının yaptığı mahkeme masraflarının veya dava ile ilgili olarak yaptığı diğer masrafların bir bölümünün veya tümünün ödenmesini, kendi kanununa göre, karara bağlanmasına engel olmayacaktır. Eğer mahkeme masrafları ve dava ile ilgili diğer masraflar dışarda kalmak üzere hükmolunan tazminat miktarı, zararı doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren altı aylık bir süre içinde veya eğer daha sonra ise davanın açılmasından önce, taşıyıcının yazılı olarak davacıya teklif ettiği meblâğı aşmıyorsa, yukarıdaki hüküm uygulanmayacaktır.

5. Bu maddede frank olarak sözü edilen meblâğların, binde dokuz yüz ayarında altmış beş bucuk miligram altını bulunan bir para birimi karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblâğlar milli paralara yuvarlak rakamlar halinde çevrilebilir. Bu meblâğların altından başta milli paralara çevrilmesi, hukuki işlemler bakımından, hasar tarihinde bu paraların taşıdığı altın değerine göre yapılacaktır.»

MADDE 12

Sözleşmenin 23 üncü maddesinde bulunan hüküm 1 inci paragraf olarak numaralandırılacak ve aşağıdaki paragraf buraya eklenecektir: -

«2. Taşınan yükün kendisinde bulunan bir kusurdan, kalitesinden veya bozuk tuğundan doğan zararları düzenleyen hükümlere, bu maddenin 1 inci paragrafı uygulanmayacaktır.»

MADDE 13

Sözleşmenin 25 inci maddesinin;

1 inci ve 2 nci paragrafları çıkarılacak ve yerine aşağıdaki hüküm konacaktır

«Zararın, taşıyıcının işçilerinin veya temsilcilerinin zarar vermek kastıyla veya zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispatlanırsa, 22. maddede belirtilen sorumluluk limitleri uygulanmayacaktır; ancak, bir işçi veya temsilcinin böyle bir hareketi veya ihmali halinde onun kendi görevi çerçevesi içinde hareket ettiğinin de ispatı gerekir.»

MADDE 14

Sözleşmenin 25 inci maddesinden sonra, aşağıdaki madde konacaktır.

«MADDE 25 A

1. Bu Sözleşmenin kapsamında bulunan bir zarar dolayısıyla taşıyıcının bir işçisi veya temsilcisine karşı bir dava açılırsa, kendisi, görevi çerçevesi içinde hareket ettiğini isbatladığı takdirde, 22 nci maddeye göre taşıyıcının yararlanma hakkına sahip olduğu sorumluluk limitlerinden yararlanmaya hakkı olacaktır.

2. Bu durumda, taşıyıcıdan, işçilerinden veya temsilcilerinden alınabilecek meblâğların, toplamı sözkonusu limitleri aşmayacaktır.

3. Zararın, işçi veya temsilcinin zarar vermek kastıyla veya zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptığı bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği isbatlanırsa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci paragraflarının hükümleri uygulanmayacaktır.»

MADDE 15

Sözleşmenin 26 nci maddesinin, 2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır:

«2. Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin hasarın farkedilmesinden sonra derhal taşıyıcıya şikâyette bulunması ve bu şikâyetin, alınışlarından itibaren bagaj için en geç yedi gün ve yük için en geç ondört gün içinde yapılması gereklidir.

Gecikme halinde şikâyetin, bagaj veya yükün kendi eline geçtiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde yapılması gerekir.»

MADDE 16

Sözleşmenin 34 üncü maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır: -

«Taşıma belgelerine ilişkin 3 ilâ 9 uncu (dahil) maddelerin hükümleri, bir hava taşıyıcısının normal faaliyetinin kapsamı dışında, olağanüstü şartlarda yapılan taşıma halinde uygulanmayacaktır.»

MADDE 17

Sözleşmenin 40 ıncı maddesinden sonra aşağıdaki madde konacaktır: -

«MADDE 40 A

1. Sözleşmenin 37 inci maddesinin 2 nci paragrafındaki ve 40 ıncı maddesinin 1 inci paragrafındaki Yüksek Sözleşen taraf deyimi, Devlet anlamını taşıyacaktır. Diğer bütün hallerde, Yüksek Sözleşen Taraf deyimi, sözleşmeyi onaylaması veya Sözleşmeye katılması yürürlüğe girmiş olan ve Sözleşmeden çekilmesi yürürlüğe girmemiş olan bir Devlet anlamını taşıyacaktır.

2. Sözleşmenin amacı bakımından ülke sözcüğü, bir Devletin yalnız ana ülkesi değil, aynı zamanda o Devletin, dış ilişkilerinden sorumlu olduğu bütün diğer ülkeler anlamını taşır.»

FASIL II

Sözleşmenin Değiştirilmiş Şeklinin Uygulama Alanı

MADDE 18

Sözleşmenin bu Protokolle değiştirilmiş şekli, Sözleşmenin 1 inci maddesinde tanımlanan uluslararası taşımaya uygulanacaktır; şu şartla ki, o maddede belirtilen hareket ve varış yerleri ya bu Protokol a taraf olan iki Devletin ülkelerinde ya da, başka bir Devletin ülkesi içinde, kararlaştırılmış bir durak yeri bulunmak üzere, bu Protokola taraf olan tek bir Devletin ülkesinde olacaktır.

FASIL III

Son Hükümler

MADDE 19

Bu Protokolün Tarafları arasında, Sözleşme ve Protokol, bir tek metin olarak okunacak ve yorumlanacak, ve 1955’te Lahey'de değiştirilen Varşova Sözleşmesi olarak anılacaktır.

MADDE 20

Bu Protokol, XXII nci maddenin birinci paragrafı hükümleri uyarınca yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Protokolün kabul edildiği Konferansa katılan herhangi bir Devletin veya o tarihe kadar Sözleşmeyi onaylamış veya Sözleşmeye katılmış herhangi bir Devletin imzasına açık tutulacaktır.

MADDE 21

1. Bu Sözleşme, imzalayan Devletlerin onayına bağlı olacaktır.

2. Bu Protokolün Sözleşmeye Taraf olmayan herhangi bir Devlet tarafından onaylanması, Sözleşmenin bu Protokolla değiştirilmiş şekline katılması demek olacaktır.

3. Onay belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine verilecektir.

MADDE 22

1. Bu Protokol, imzalayan otuz Devlet onay belgelerini verdiklerinde, 30 uncu onay belgesinin verilişinden sonraki doksanıncı günde bunlar arasında yürürlüğe girecektir. Bundan sonra onaylayan her Devlet için, onay belgesini vermesinden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.

2. Bu Protokol yürürlüğe girdiğinde, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler'e tescil ettirilecektir.

MADDE 23

1. Bu Protokol, yürürlüğe girişinden sonra, imzalamamış olan herhangi bir Devletin katılmasına açık olacaktır.

2. Sözleşmeye Taraf olmayan herhangi bir Devletin bu Protokola katılması, Sözleşmenin bu Protokolla değiştirilmiş şekline katılması demek olacaktır.

3. Katılma, katılma belgesinin Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine verilmesi suretiyle yapılacak ve belgenin verilişinden sonraki doksanıncı günde geçerli olacaktır.

MADDE 24

1. Bu protokolün Taraflarından herhangi biri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine bildirimde bulunmak suretiyle bu Protokoldan çekilebilir.

2. Çekilme, bildirimin Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren alta ay sonra geçerli olacaktır.

3. Bu Protokola Taraf olanlar arasında bunlardan herhangi birinin 39. maddesi uyarınca Sözleşmeden çekilmesi, herhangi bir şekilde Sözleşmenin bu Protokolla değiştirilmiş şeklinden çekilmesi anlamına gelmeyecektir.

MADDE 25

1. Bu Protokol, bu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca hakkında bir bildirimde bulunulmuş olan ülkeler dışında, bu Protokola Taraf olan bir Devletin dış ilişkilerinden sorumlu bulunduğu bütün ülkelere uygulanacaktır.

2. Herhangi bir Devlet, onay veya katılma belgesini verdiği sırada, bu Protokolü kabul etmesinin, dış ilişkilerinden kendisinin sorumlu olduğu bir veya daha fazla ülke için geçerli olmadığı bildiriminde bulunabilir.

3. Herhangi bir Devlet, daha sonra, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine bildirmek Suretiyle, daha önce bu maddenin 2 nci paragrafına göre hakkında bildirimde bulunmuş olduğu ülkelerin herhangi birini veya tümünü bu Protokolün kapsamına alabilir.

4. Bu Protokola Taraf olan herhangi bir Devlet, XXIV üncü maddenin 1 inci paragrafı hükümlerine göre, dış ilişkilerinden kendisinin sorumlu olduğu ülkelerin herhangi biri veya tümü için, ayrı ayrı, bu Protokoldan çekilebilir.

MADDE 26

Bu Protokole rezerv konulamaz, ancak herhangi bir devlet, Polonya Halk Cumhuriyeti’ne her an yazılı tebligatta bulunarak, bu Protokol ile tadil edilmiş Sözleşme’nin bütün taşıma kapasitesi o ülkenin askeri makamları tarafından veya bu makamlar namına ayrılan o Ülkede kayıtlı olan uçaklarla, askeri makamlar için yolcu, yük ve bagaj nakline uygulanamayacağını belirtebilir.

MADDE 27

Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti,

Sözleşmeye veya bu Protokolü imzalamış olan Bütün Devletlere, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının veya Birleşmiş Milletler Teşkilâtının üyesi olan bütün Devletlere ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına aşağıdaki hususları derhal bildirecektir:

a) Bu Protokolü imzalayan herhangi bir Devlet ve imza tarihi;

b) Bu Protokola ilişkin olarak verilen herhangi bir onay veya katılma belgesi ve veriliş tarihi;