Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 4)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanunla değiştirilen 31 ve 32’nci maddeleri ile 2896 Sayılı Kanunla değiştirilen 33’ncü maddesinin uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2

6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’üncü maddeleri kapsamına giren haksahiplerine verilecek zati ve müşterek yapacak ve yakacak ihtiyaçlar ile nakit ödemelerin tespiti, dağıtımı, takip ve kontrolüne ait iş ve işlemleri kapsar.