Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 30)

BÖLÜM: I

Teşkilât:

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurul

I - Seçimler

MADDE 1

2

Genel Kurul üyeleri, seçimi gerektiren yılın Ocak ayı içinde iki yıllık bir dönem için seçilirler. Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam eder.

Yeni seçilen üyeler, görev süresi dolan Genel Kurul'un Şubat ayında yapacağı toplantının son oturumunun ertesi günü, ilk toplantısını yaparak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini müteakip yedekleri ile birlikte Denetçileri seçer ve bir sonraki toplantı tarihini saptar.

MADDE 2

1

Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahipleri, internet haber sitesi sahipleri ve Anadolu gazete sahipleri ile (c) bendinde belirtilen ilân prodüktörleri arasında yapılacak seçimlerin gün, saat ve yerini kararlaştırır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un yukarıdaki fıkrada anılanlar dışında kalan üyelerinin atama ve seçim işlemlerinin de Ocak ayı sonuna kadar yapılabilmesi için, gerekli hazırlıkları önceden tamamlar ve ilgili mercileri zamanında uyarır.

MADDE 3

2

Yönetim Kurulu, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen gazete, dergi ve internet haber sitesi sahipleri ile ilân prodüktörleri arasında yapılacak seçimlerle ilgili işlemleri yönetir. Gerekli tebligatı zamanında yapar, seçim yapılan yerde üyelerinden birini gözlemci olarak bulundurur ve seçilen üyelerin isimlerini saptayarak seçim sonucu düzenlenen tutanakların saklanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu, seçimlerin yapılış şekline müdahale edemez, seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir karar veremez.

Çoğunluğun sağlanmayışı nedeni ile yapılamayan seçim, ertesi gün aynı yer ve saatte yapılır. Bu toplantıya oy kullanma hakkını haiz süreli yayın sahipleri ve ilan prodüktörlerinin en az onda biri katılmadıkça görüşme ve seçim yapılamaz. Bu seçimde de Genel Kurul üyeleri toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilir.

Anadolu gazete sahipleri temsilcileri ise, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasındaki esaslar dahilinde ve bu maddede yer alan hükümler kıyasen uygulanmak suretiyle, Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kullanmak için bekleme süresinde olan tüm gazete sahiplerinin katılımı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine yapılacak toplantıda seçilir.

MADDE 4

2

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahipleri temsilcisi seçilebilmek için:

1) Gazete veya derginin Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri belediye hudutları içinde yayınlanması,

2) Bu gazete veya dergi adına Kurum'un sermayesine katılma payının yatırılmış olması,

3) Gazete veya dergi sahibinin, 5187 sayılı Basın Kanunu hükümlerine göre gazete veya dergide açıklanmış olması,

4) Katılacağı seçimde, temsil ettiği gazete veya dergiye ait satış miktarının 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen barajlara uygun olması,

5) Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gazete veya dergi sahibi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,

gerekir.

Gazete veya dergi sahiplerinin ilgili gazete veya dergi künyesinde tüzel kişi olarak gösterildiği durumlarda, imtiyaz sahibi gösterilsin veya gösterilmesin, gazete veya dergi sahibi tüzel kişiler seçime katılma ve seçilme haklarını, sahibi bulundukları gazete veya derginin tüzel kişiliğini temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdüre; bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı tüzel kişilerde temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilirler. Gazete veya dergi sahibinin gerçek kişi olduğu durumlarda, gerçek kişi seçilme hakkını bir başka kişiye devredemez.

Gazete veya dergi sahibinin gerçek veya tüzel kişi olduğu durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişinin temsilcisi, Genel Kurula üye olmak için yapılan seçimlerde oy kullanmak üzere başka bir kişiyi yazılı olarak görevlendirebilir.

MADDE 4/A

1

İnternet haber sitesi sahipleri temsilcisi seçilebilmek için;

1. İnternet haber sitesinin yönetim yerinin Türkiye’de bulunması,

2. İnternet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkını haiz olması,

3. İnternet haber sitesi sahibinin 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre internet haber sitesinde açıklanmış olması,

4. Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından internet haber sitesi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,

gerekir.

MADDE 4/B

1

İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahipleri temsilcisi seçilebilmek için;

1. Gazetenin 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde farklı coğrafi bölgelerde yayınlanması,

2. Gazetenin resmî ilan yayımlama hakkını haiz olması,

3. Gazete sahibinin, 5187 sayılı Kanun hükümlerine göre gazetede açıklanmış olması,

4. Seçime katılacak kişiye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gazete sahibi adına düzenlenmiş seçime katılma belgesinin verilmesi,

gerekir.

MADDE 4/C

1

Gazete veya dergi ya da internet haber sitesi (süreli yayın) sahiplerinin ilgili süreli yayının künyesinde tüzel kişi olarak gösterildiği durumlarda, imtiyaz sahibi gösterilsin veya gösterilmesin, süreli yayın sahibi tüzel kişiler, seçime katılma ve seçilme haklarını, sahibi bulundukları süreli yayını temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdüre; bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı tüzel kişilerde temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilirler. Süreli yayın sahibinin gerçek kişi olduğu durumlarda, gerçek kişi seçilme hakkını bir başka kişiye devredemez.

Süreli yayın sahibinin gerçek veya tüzel kişi olduğu durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişinin temsilcisi, Genel Kurula üye olmak için yapılan seçimlerde oy kullanmak üzere, gazetesinin asgari fikir işçileri kadrosunda en az altı aydır ara vermeden yer alan bir kişiyi veya aynı seçime katılma hakkını haiz başka bir süreli yayın sahibini yazılı olarak vekil tayin edebilir. Birden fazla süreli yayın sahibi olanlar dilerse, bütün vekâletlerini gazetesinin asgari kadrosunda yer alan bir kişiye veya bir süreli yayın sahibine verebilir. Vekâlet suretiyle oy kullanacaklar da sadece bir süreli yayın sahibinin vekâletini veya vekâletlerini alabilir.

MADDE 5

1

İlan prodüktörleri temsilcisi seçilebilmek için:

1. Basın ile ilgili ilân ve reklâm prodüktörü olmak,

2. 195 sayılı Kanun'un 46 ncı maddesi hükümleri gereğince Basın İlân Kurumu'nca kabul edilmiş "ayırıcı kelime" almak ve faaliyette bulunmak,

3. Ticaret Sicili'nde prodüktör olarak kayıtlı bulunmak,

4. Prodüktör bir ortaklık ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre temsile yetkili ortak olmak,

5. Yönetim Kurulu tarafından adına düzenlenmiş seçime katılma belgesini vermek,

gereklidir.

Temsilci seçilebilme hakkına sahip olan ilan prodüktörleri, bir çalışanını veya seçime katılma hakkını haiz başka bir prodüktörü yazılı olarak vekil tayin edebilir. Vekâlet suretiyle oy kullanacaklar da sadece bir ilan prodüktörünün vekâletini alabilir.

MADDE 6

2

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahiplerinin temsilcileri, satış miktarlarına göre saptanan her kategori için aynı tarihte yapılacak ayrı birer seçimle belirlenir. İnternet haber sitesi sahipleri ile İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahipleri ve ilan prodüktörlerinin temsilci seçimleri birbirinden ayrı tarihlerde yapılır.

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre yapılacak seçimlerin yer, tarih ve saatleri Yönetim Kurulu'nca saptanır ve ilgililere en az bir hafta önce ayrı ayrı tebliğ edilir.

Seçime katılanlar, kendi aralarından bir başkan ve iki yazman seçerler.

Başkanlık Divanı'nca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenip gönderilen, seçime katılacak olanların onaylı listesinden yoklama yapılır. Çoğunluk var ise, listede adları okunanlar seçime katılma belgelerini Divan'a verdikten ve kimliklerini bir belge ile kanıtladıktan, listede adları bulunmayanlar ile seçime katılma belgeleri olmayanlar dışarı çıkarıldıktan sonra seçime geçilir.

Vekâlet suretiyle oy kullanacak olanlar da yazılı vekâletlerini Divan'a teslim ederler.

Seçim, gizli oy, açık ayırım esasına göre yapılır. Oy pusulalarını Başkanlık Divanı önceden imzalar ve seçime katılacak olanlara dağıtır.

Seçime katılanlar tarafından, seçimleri kısıtlayıcı herhangi bir işlem ve hareket yapılamayacağı gibi, seçim sonuçlarını etkileyecek karar da verilemez.

Seçilecek temsilci sayısından fazla ad yazılmış oy pusulaları geçersiz sayılır.

Seçilebilmek için seçime katılanların en az yarısından bir fazlasının oyunu almak gerekir. Bu mümkün olmadığı takdirde, ikinci turda en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

Oylarda eşitlik halinde seçim, eşit oy alanlar arasında tekrarlanır.

Başkanlık Divanı yapılan işlemleri ve seçim sonuçlarını belgelemek üzere seçilenlerin sayısından bir fazla sayıda seçim tutanağı düzenleyerek, her nüshayı imzalar ve bunlardan birini aynı gün belgeleri ve verilen oy pusulaları ile birlikte Kurum Yönetim Kurulu Temsilcisi'ne teslim eder. Diğer nüshalar seçilenlere verilir.

MADDE 7

2

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip gazeteciler derneklerinin belirlenmesi için, seçimi gerektiren yıldan önceki Aralık ayı sonu esas alınmak kaydıyla, bu illerdeki gazeteciler derneklerinin adları ve üye sayıları İletişim Başkanlığından sorulur.

Yönetim Kurulu, alınan belgelere göre, her üç ilden birer dernek adı saptar ve bu saptamasını 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kendilerine duyurur.

MADDE 8

1

Kurum Yönetim Kurulu, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasının belirlenmesi için, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkarılacak, konuyla ilgili istatistiklerden seçimi gerektiren yılın Ocak ayına ait, İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda kurulu sendikalara ilişkin bilgileri inceler.

Bu inceleme sonuçları ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istenecek tamamlayıcı bilgiler göz önünde tutularak, en çok üyeye sahip sendika belirlenir ve durum 2 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince bu sendikaya duyurulur.

MADDE 9

2
Değişik madde: Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/12/2017/30284) m.3

195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirlenme yöntemi açıklanan gazeteciler dernekleri ve sendika temsilcileri ile ilan prodüktörleri hariç 195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bütün kurum ve kuruluşların temsilcilerini, bunların mensupları arasından kendi yönetim kurulları seçer.

MADDE 10

1

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergilerin, 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen satış miktarları, bunların çıkış zamanlarına göre her sayısına isabet eden ve seçimi gerektiren yıldan önceki Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait günlük fiilî satış toplamlarının 1/6'sıdır. Şu kadar ki, anılan aylara ait günlük fiilî satış ortalamalarının, ilgili gazetenin dahil olacağı kategorilerin alt sınırının % 70 inden az olmaması ve Kasım ayına ait olanın da alt sınırın üstünde bulunması şarttır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahipleri temsilcilerinin üyelik sıfatı, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sebeplerden biri ile düştüğü takdirde, yenilenecek seçimler için, o kategorideki gazetelerin aylık fiilî satış ortalamalarının belirlenmesinde, seçimi gerektiren tarihten önceki aylar dikkate alınarak, birinci fıkra hükmü kıyasen uygulanır.

MADDE 11

Yukarıdaki 9 uncu maddeye göre yapılan seçim işlemlerinin birer seçim tutanağı veya onaylı Yönetim Kurulu kararıyla belgelenmesi gerekir.

MADDE 12

1

Gazete, dergi ve internet haber sitesi sahipleri, ilgili gazeteci dernekleri, ilân prodüktörleri ve ilgili gazeteciler sendikası tarafından yapılan seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin itirazlar, Kurum Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanır.

İtiraza uğrayan üyeler, kendileri hakkında alınacak kararlarda oy kullanamaz.

MADDE 13

1

Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı kararına göre atanan hükümet temsilcileri ile usulüne göre seçilen diğer temsilcileri, bunlara ait kararname, seçim tutanakları veya ilgili Yönetim Kurulu kararlarını inceleyerek belirler.

Bu suretle belirlenen yeni Genel Kurul üyeleri, 1 inci maddeye göre toplantıya çağrılır.

II - Genel Kurul Üyeliğinin Son Bulması

MADDE 14

2

Genel Kurul üyeliği sıfatı aşağıdaki hallerde son bulur:

1. Ölüm,

2. İstifa,

3. Devamsızlık sebebi ile istifa etmiş sayılma,

4. Temsilcisi bulunduğu mesleğin, kurum ve kuruluşların üyesi veya mensubu olmaktan çıkması, fakülte temsilcilerinin seçimi yapan fakültedeki öğretim üyeliğinin sona ermesi, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete ve dergi sahipleri temsilcilerine ait süreli yayınların fiilî satış ortalamalarının 6 ay süre ile kendi kategorilerinin altına düşmüş olması, temsilcisi olduğu prodüktörün Ticaret Sicilinden kaydının silinmesi veya prodüktör bir ortaklık ise temsile yetkili ortak niteliğini yitirmesi, sahibi olduğu gazete veya internet haber sitesinin resmî ilan yayımlama hakkının sona ermesi ya da gazete veya internet haber sitesinin imtiyaz sahibinin tüzel kişi olması halinde temsile yetkili ortak niteliğini yitirmesi,

5. Kanunî ehliyetin sona ermesi.

MADDE 15

Üst üste iki olağan toplantı devresine veya bir yılda yapılan olağan ve olağanüstü toplantıların yarısından fazlasına geçerli ve yazılı olarak bildirilmiş bir özrü olmaksızın katılmayan üye, Genel Kurul Kararı ile istifa etmiş sayılır.

Bir toplantı devresinde yapılan oturumların yarısından fazlasında bulunmayan üye, o toplantı devresine katılmamış sayılır.

Genel Kurul kararı ile istifa etmiş sayılan üye yerine, yeni temsilci seçilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bu Yönetmelik hükümlerinin öngördüğü işlemler yerine getirilir.

MADDE 16

Genel Kurul üyeliği sona eren temsilcinin yerine, mensup bulunduğu kurum, kuruluş veya hükümet, Yönetim Kurulu'nun bir hafta içinde yapacağı tebliğ tarihinden itibaren, en geç on beş gün içinde, seçimlere ait hükümlere göre yenisini seçer veya görevlendirir. Bu suretle belirlenen temsilciler, yerine geldikleri Genel Kurul üyesinin süresini tamamlar.

III - Toplantı ve Oturumlar

MADDE 17

Genel Kurul'un 195 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesine göre yapacağı olağan ve olağanüstü çalışmalara "Toplantı" denir. Toplantılar, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları şeklinde yürütülür. Toplantı devamınca, Genel Kurul veya komisyon çalışmalarının her günü bir "Oturum" sayılır.

Toplantılar en çok beş gün sürer, olağanüstü hallerde beş günlük süre, mevcudun 2/3 çoğunluğunun alacağı bir karar ile uzatılabilir.

Oturumlara her ne sebeple olursa olsun bir günden fazla ara verilmez.

Bir toplantının günü evvelki toplantının (olağanüstü toplantılar hariç) ilk oturumunun rastladığı tarihe göre belirlenir.

MADDE 18

Genel Kurula açılışta en yaşlı üye başkanlık eder.

Yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu saptandıktan sonra, bir başkan ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

Yoklama sonucu çoğunluğun bulunmadığı saptandığı takdirde, toplantı ertesi güne bırakılır. O gün, çoğunluk aranmaksızın gelen üyelerle toplantı yapılır.

Toplantılarda Başkanlık Divanı tarafından devam çizelgesi tutulur.

MADDE 19

1

Başkanlık Divanı tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlar. Bu amaçla stenograf kullanabilir veya ses ve görüntü kaydı yaptırabilir.

Tutanaklar Başkanlık Divanı'nca imza edilerek Genel Müdürlük arşivinde saklanır.

Karar özetleri çoğaltılarak üyelere gönderilir.

MADDE 20

2

Genel Kurul, Başkanlık Divanı'nın seçimini takiben, Yönetim Kurulu'nca önerilen teklifler ile üyeler tarafından verilen önergeleri ve ilgililer tarafından yapılan müracaatları dikkate alarak, Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış bulunan gündeme kesin şeklini verir ve gerektiğinde oturumun gizliliğini kararlaştırır.

Genel Kurul'un herhangi bir hususta karar almış sayılması için, o hususta, mevcudun yarıdan fazlasının oyunun birleşmesi gerekir.

Oylar eşit ise, Başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.

Bütçenin kabulüne, bilânçonun onaylanmasına ait kararlar toplantıda bulunan üyelerin 2/3'ünün çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu üyeleri, asıl ve yedek Denetçi seçimleri ile Yönetim Kurulu'na güven bildirilmesinde gizli oy kullanılır.

Genel Kurul, her zaman gizli oya başvurulmasına karar verebilir.

Gizli oy, Başkanlık Divanı tarafından imzalanan oy pusulaları kullanılmak suretiyle verilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Başkanlık Divanı'na ve komisyonlara seçilemezler.

Genel Kurulda yapılacak Yönetim Kurulu üyeleri ile asil ve yedek Denetçilerin seçimlerinde oy kullanacak Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul toplantısına katılamamaları halinde kendi adlarına oy kullanmak üzere başka bir Genel Kurul üyesini yazılı olarak vekil tayin edebilirler.

Vekâlet suretiyle oy kullanacak Genel Kurul üyeleri, sadece bir Genel Kurul üyesinin vekâletini alabilir. Üyeler oyların kullanılmasından önce aldıkları vekâletleri Başkanlık Divanına teslim ederler.

Boşalan Yönetim Kurulu üyesinin, asıl veya yedek Denetçinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılan seçimlerde, birden fazla aday çıkmaz ise Genel Kurul’da karar alınarak açık oylama yapılabilir.

MADDE 21

Genel Kurul, görevlerine giren işleri üyeleri arasından oluşturacağı Hukuk İşleri, Mali İşler ve İlân İşleri ile gerekli göreceği diğer komisyonlara incelettirir.

Her komisyon kendi içinden bir başkan ve bir raportör seçer. Komisyonlar çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla verir.

Komisyonlar; kararlarını bir rapor ile gerekçeli olarak Başkanlık Divanı'na bildirirler.

MADDE 22

Genel Kurul'da teklifler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Gündem değişikliğine ilişkin tekliflerin Genel Kurul toplantısının birinci oturumunda gündem kesinleşinceye kadar yapılması şarttır.

Gündeme alınan önergeler ile müracaatlar, 21 inci maddede anılan komisyonların yapacağı incelemeden daha geniş bir çalışmayı gerektiriyor ise, bunlar hakkında Yönetim Kurulu'na görev verilir.

Yönetim Kurulu'nun yaptığı çalışmaların sonucu, ya teklif olarak, ya da Durum Raporu'nda belirtilmek suretiyle daha sonraki Genel Kurullara sunulur.

MADDE 23

Genel Kurul'da teklifler ile ilgili görüşmeler tamamlandıktan veya yeterliği teklif ve kabul edildikten sonra aynı konudaki teklifler okunur, en aykırı tekliften başlanmak üzere oylamaya geçilir.

Tekrar görüşme yolu hariç olmak üzere, bir teklif kabul edildikten sonra aynı konudaki diğer teklifler oylamaya sunulmaz. Tekrar görüşme teklifi ancak, asıl konunun tamamının görüşülmesi bittikten sonra oylamaya sunulabilir.

İKİNCİ KISIM

Denetçiler

MADDE 24

Denetçiler 195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan temsilciler arasından, her gruptan bir asil ve bir yedek olmak üzere, seçimi gerektiren yılın Şubat ayında eski Genel Kurul'un son toplantısını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılanlar, Genel Kurul’ca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

MADDE 25

Bir denetçinin ölümü, çekilmesi, Genel Kurul üyeliğinin son bulması gibi bir sebeple görevinin sona ermesi halinde, yerine aynı temsilciler grubundan olan yedek üye geçer ve bu üye yerini aldığı denetçinin süresini tamamlar. Bu takdirde durum yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'a duyurularak boşalan yedek üyenin süresini tamamlamak üzere yeni yedek üye seçilir.

MADDE 26

1

Denetçilerin görevleri: Genel Kurul adına Kurum'un bütün hesap ve işlemlerini 195 sayılı Kanun, bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler, Genel Kurul kararları ve uyulması gereken sair mevzuat yönünden denetlemektir. Denetçiler özellikle şu görevlerle yükümlüdürler:

1. Kurum işlemlerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların düzenle tutulmasını sağlamak maksadıyla en az üç ayda bir defa Kurum'un defterlerini incelemek,

2. Üç aydan fazla ara verilmemek kaydıyla sık sık ve ansızın Kurum veznesini teftiş etmek,

3. En az üç ayda bir defa olmak üzere ilân dağıtımıyla ilgili işleri incelemek,

4. Bütçe ve bilânçoyu denetlemek,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 195 sayılı Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve Genel Kurul kararlarına tam olarak uymalarını gözetmek ve gerektiğinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya dâvet için Yönetim Kurulu'nu harekete geçirmek.

Genel Kurul bunların dışında, belirli hususların incelenmesi ve denetlenmesi için gerektiğinde denetçileri heyet halinde veya bunlardan bir veyahut ikisini görevlendirebilir.

MADDE 27

Denetçiler, görevlerini yaparken saptayacakları noksanlık ve yolsuzlukları veya Kanun ve Yönetmelik hükümleriyle Genel Kurul kararlarına aykırı hareketleri, Genel Müdür'e ve Yönetim Kurulu Başkanı'na; gerekli hallerde Genel Kurul'a ihbar ile mükelleftirler.

Ancak, Genel Kurul'a ihbarı gerekip de geciktirilmesinde sakınca görülen hallerde Genel Kurul toplantısını beklemeksizin delillerin yok edilmesine engel olmak ve gerektiğinde durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirmek gibi önlemler alınır. Lüzum görülüyorsa Genel Kurul'un olağanüstü toplantısı için Yönetim Kurulu harekete geçirilir ve toplantı gündemi belirtilir.

MADDE 28

Bir kurul oluşturan denetçiler, çalışmalarını aralarında anlaşarak düzenlerler. Belirlenen hususlar yazılı rapor haline getirilir. Raporlar, Denetçiler Kurulu adına düzenlenip üç üye tarafından da imzalanır. Üyelerin oybirliği etmedikleri hususlarda aykırı kalan üye ile aykırılık sebebi raporda gösterilir.

MADDE 29

Denetçiler, görevlerine giren bir konunun görüşülmesini istedikleri takdirde, heyet halinde Yönetim Kurulu toplantılarında oya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve gerekli gördükleri önerileri Yönetim Kurulu gündemine veya Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı gündemlerine aldırabilirler.

MADDE 30

Denetçiler, görevlerini gerektiği gibi yapmadıkları takdirde, Genel Kurul Kararı ile düşürülür ve 25 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yönetim Kurulu

MADDE 31

Yönetim Kurulu üyeleri, 195 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesine uygun olarak, seçimi gerektiren yılın Şubat ayında eski Genel Kurul'un son toplantısını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında seçilir.

Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağı ilk toplantısında, Kanun’un 5 inci maddesinin (b) bendinden gelen üyelerden birisini Başkan seçer. Başkan’ın bulunmadığı toplantıları (b) bendinden gelen diğer üye; her ikisinin de bulunmadığı toplantıları ise, katılan üyelerin sadece o toplantı için kendi aralarından seçeceği bir üye yönetir.

MADDE 32

Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Kurum'un etkili bir tarzda çalışmasını sağlar.

Yönetim Kurulu Genel Kurul'a karşı sorumludur.

MADDE 33

2

Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Toplantılar elektronik ortamda da yapılabilir. Toplantının başında, öncelikle gündem görüşülerek son şekli verilir ve belirlenen gündeme göre toplantı yürütülür. Toplantı sonunda bir sonraki toplantının gün ve saati kararlaştırılır.

Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı yönetir. Karar alınabilmesi için dört olumlu oy şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

MADDE 34

1

Yönetim Kurulu kararları, Başkan ve üyeler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Kurumun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde saklanır.

Çoğunlukla alınan kararlarda azınlıkta kalanlar, karşı oy görüşlerini yazarak altını imzalarlar.

MADDE 35

İki olağan Genel Kurul toplantısı arasında üç defa toplantılara geçerli bir özürü olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılır.

MADDE 36

Yönetim Kurulu Faaliyet veya Durum Raporu ile, düzenleyeceği Genel Kurul toplantı gündemini ve bu gündeme giren tekliflerinin birer nüshasını toplantıdan onbeş gün önce Genel Kurul üyelerine gönderir.

MADDE 37

Yönetim Kurulu Ocak ayını takip eden ilk olağan Genel Kurul toplantısında, geçmiş yılın faaliyetini belirten rapor ile hesap durumlarını gösteren bilânço ve kâr zarar hesaplarını Genel Kurul'a sunar ve gerekli açıklamalarda bulunur.

Yıllık toplantı dışındaki olağan toplantılarda Yönetim Kurulu bu döneme ait bir Durum Raporu sunar. Raporun Genel Kurul'ca uygun bulunması güven anlamındadır. Aksi takdirde Yönetim Kurulu düşer ve bir öncekinin süresini tamamlamak üzere yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır.

Her yılın Ocak ayından sonraki ilk olağan Genel Kurul toplantısında Faaliyet Raporu ile hesapları ve Denetçiler Raporu incelenerek Yönetim Kurulu ibra edilir. Yönetim Kurulu ibra edilmediği ve sorumlu görüldüğü takdirde haklarında gereken yasal işlem yapılır. İbra edilmemesi nedeni ile görevden düşen Yönetim Kurulu yerine aynı toplantıda, kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri bu seçimde aday olamazlar.

Yeni Yönetim Kurulu, 45 inci maddeye göre yeni Genel Müdürün atanmasını sağlar.

MADDE 38

Yönetim Kurulu'nun görevi yeni bir Yönetim Kurulu'nun seçilmesine kadar devam eder.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümlerine göre, Genel Kurul üyeliği son bulan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. Boşalmadan sonraki ilk Genel Kurul toplantısında boşalan üyelik için, kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılır. Yönetim Kurulu'ndaki boşalmalar nedeni ile Yönetim Kurulu'nun çoğunluğu ortadan kalkmış ise Genel Kurul, seçim için olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 39

Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun olağanüstü toplantı isteği üzerine, bu isteği içeren imzalı yazının alınmasından sonra yapacağı ilk oturumda, Genel Kurul'u toplantıya çağırma kararı almak zorundadır. Olağanüstü toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren bir ayı aşamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Genel Müdürlük

I - Merkez

MADDE 40

Genel Müdür, Genel Müdürlük teşkilâtının başıdır. Genel Müdür, gerek kendisinin, gerekse Genel Müdürlük teşkilâtının bütün işlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 41

Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını doğrudan doğruya yürütür.

Genel Müdürlük memur, müstahdem ve hizmetlileri, Genel Müdürün talimatı ile bağlıdır.

MADDE 42

1

Genel Müdürlük merkezindeki işlerin yürütülmesini Genel Müdür düzenler.

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür adına Kuruma ait işlerin yürütülmesini ve devamlılığını sağlar.

Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda Genel Müdürlük görevi Genel Müdürün belirleyeceği Genel Müdür Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

MADDE 43

1

Genel Müdürlük evrakını Genel Müdür imzalar.

Belirli işlerde Genel Müdür, yardımcılarına veya uygun göreceği memurlara imza yetkisini devredebilir.

MADDE 44

Genel Müdür olabilmek için:

1. Devlet memurluğuna girişte aranılan şartlara sahip olmak,

2. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okulların (Basın Yayın konusunda eğitim ve öğretim yapan 3 yıllık yüksek okulları bitirenler dahil) yahut eşiti yabancı ülke fakülte veya yüksek okullarının birinden mezun olmak,

3. Devlet dairelerinin veya diğer kamu sektörünün veya tüzel kişiliği haiz basınla ilgili özel sektörün yüksek sevk ve idare mevkilerinde, başarı ile en az beş yıl hizmet etmiş olmak

şarttır.

Bu nitelikleri taşıyanların durumu, 45 inci maddedeki usule göre değerlendirilirken, üç numaralı bentte anılan hizmetlerin Kurum hizmetlerine yakınlık derecesi, bunların Kurum için taşıdığı önem ve değer tercih sebebi sayılır.

MADDE 45

1

Yönetim Kurulu, Genel Müdür seçimini zorunlu kılan hallerde Genel Müdür adaylığı için, bu Yönetmelikte yazılı niteliklere sahip kişilerin, bu niteliklerini gösteren belgeleri ile birlikte müracaatlarını sağlamak üzere, gerekli teşebbüslerde bulunur. İsteklilerin 44 üncü maddenin üç numaralı bendinde yazılı hizmetlerine ilişkin gerekli görülen bilgi ve belgeleri getirtir.

Bütün isteklilerin, belgelerine göre durumlarını gösteren özet halinde bir liste düzenlenir. Bu liste ile ilgililere ait belgeler, ayrı ayrı okunup incelendikten sonra, gizli oyla üç Genel Müdür adayı seçilir.

Bu üç adayın durumları müşterek imzalı bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak ile üç adaya ait belgeler Genel Müdürün atanması için Hükümete gönderilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür seçimini zorunlu kılan halin başlamasından itibaren en çok bir ay içerisinde yeni Genel Müdür adaylarını Hükümete önermekle ödevlidir.

MADDE 46

Genel Müdür ancak Yönetim Kurulu’nun kararı ile geçici olarak görevinden ayrılabilir.

Genel Müdürün, yılda bir ay olan iznini ne zaman kullanacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Genel Müdür, görevlerini gereği gibi yerine getirmediği takdirde, Yönetim Kurulu Genel Müdürün görevine son verilmesini Hükümetten ister.

Durumun özelliği derhal el koymayı gerektiriyorsa, Yönetim Kurulu, Genel Müdüre geçici olarak işten el çektirir ve durumu Hükümete bildirir.

II - Şubeler

MADDE 47

1

Şubeler, Genel Müdürlüğün yerel teşkilâtıdır. Genel Müdürlüğün talimatı dairesinde hareket ederler. Bu talimatın yürütülmesinde, Şube Müdürleri ve ilgili memurlar sorumludurlar.

Bir ya da birden fazla şubenin faaliyetleri, Kurumun bir başka şubesi tarafından yürütülebilir. Görevlerini bu usulde ifa edecek şubeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 48

Şube teşkilâtının başı Şube Müdürüdür. Şube Müdürünün ve şubedeki diğer memurların temsil, imza, görev ve yetkilerini Genel Müdür belirler.

MADDE 49

İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri, yılda en az bir defa Genel Müdür veya görevlendireceği yüksek dereceli bir memur tarafından denetlenir.

Denetim sonucu, esasları İç Hizmet Talimatı'nda belli edilen bir raporla saptanır ve bu raporlar özel bir dosyada saklanır.

Kurum'un öteki şubelerinin işlemleri, Genel Müdürlüğün ilgili servis müdürlüklerince evrak üzerinden incelenir. Gerekli görülen hallerde, yerinde yapılacak denetim veya inceleme, birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

III - Memurlar, Müstahdemler ve Hizmetliler

MADDE 50

Basın İlân Kurumu teşkilâtında ücretle çalışan görevliler şunlardır:

1. Memurlar,

2. Müstahdemler,

3. Hizmetliler.

MADDE 51

Memurlar ve müstahdemler, atama yöntemi 195 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinde gösterilenlerdir. Bunlara ödenecek ücretler, Genel Kurul'un onaylayacağı "Kurum Ücret Tablosu" ile saptanır.

MADDE 52

Hizmetliler üç gruba ayrılır:

1. Mukaveleli Hizmetliler,

2. Aylıklı Geçici Hizmetliler,

3. Yevmiyeli Geçici Hizmetliler.

Mukaveleli Hizmetliler, ihtiyaca göre, haftanın bazı gün ve saatlerinde çalıştırılmak üzere, "aylık ücret"le işe alınan müşavir avukat, mali müşavir gibi personel ile sair uzmanlardır.

Aylıklı Geçici Hizmetliler, ihtiyaca göre, Kurum'da veya kurumun yan kuruluşlarında geçici hizmetlerde çalıştırılmak üzere, "aylık ücret"le işe alınan personeldir.

Yevmiyeli Geçici Hizmetliler, geçici işlerde çalıştırılmak üzere, "günlük ücret"le işe alınan personel ile gazetelerin denetlenmesinde çalışan ve nasıl görevlendirilecekleri Genel Kurul'ca belirlenen, kontrol kurullarının Kurum memurları dışındaki üyeleridir.

MADDE 53

Memur ve müstahdem olabilmek için aşağıda yazılı şartları taşımak gereklidir:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Medeni haklara sahip bulunmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak,

4. İffet ve haysiyet sahibi olduğu ve kamu hizmetlerinde çalışma haklarından mahrum edilmediği yapılacak soruşturmalar ile belirlenmek,

5. Bulaşıcı bir hastalığı veya görevini devamlı surette yapmağa engel olacak derecede sakatlık ve hastalığı bulunmamak,

6. Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi olmamak,

7. Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yazılı öğrenim durumuna ve diğer niteliklere sahip olmak.

MADDE 54

5

Memur ve müstahdemlerde, öğrenim ve uzmanlık bakımından aranacak nitelikler şunlardır:

1. Genel Müdür Yardımcısında, Genel Müdürde aranan niteliklerin bulunması,

2. Denetim elemanı olarak atanacakların;

a) Devlet memurluğuna girişte aranan şartlara sahip olmaları,

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, iletişim ve muhasebe konularında eğitim veren fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmaları,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mesleğe yarışma sınavıyla girip yardımcılık dönemleri dâhil en az 5 yıl süreyle denetim görevi yapmış olmaları,

d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmaları,

3. Genel Müdürlüğün Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü, Servis ve Ankara, İstanbul, İzmir Şube Müdürleri ile bunların yardımcılarının 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen öğrenime ve çalıştırılacakları alanlara ilişkin eğitim, uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları,

4. Diğer Şube Müdürleri ile Servis ve Şube Şeflerinin 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen öğrenimin yanı sıra çalıştırılacak alanlara ilişkin eğitim uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları, kamu kurum ve kuruluşları veya basınla ilgili özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda en az beş yıl süreyle ya da Kurumda en az üç yıl süreyle başarılı hizmetlerde bulunmaları (I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İletişim Uzmanı ve Özel Kalem Müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin 55 inci maddesi uygulanmaz.),

5. Diğer memurların en az lise mezunu olmaları,

6. Müstahdemlerin en az ilkokul mezunu olmaları ve bu işlerde tecrübeye sahip bulunmaları,

gerekir.

Halen Kurum’da çalışan personelin hakları saklıdır.

Mukaveleli ve Aylıklı Geçici Hizmetlilerde, 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (1), (6) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı şart ve nitelikler aranmaz. Bunlar, sahalarında ehil kimseler arasından seçilerek göreve alınırlar.

MADDE 55

4

Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde anılan memurlar (diğer şube müdürleri hariç), Kuruma seçme sınavı ile alınır.

Sınavlar yazılı ve sözlü olarak Genel Müdürlükçe düzenlenir. Kazananların atamaları Yönetim Kurulunca yapılır.

Merkezi veya genel yönetim bütçesine dâhil idareler, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bankalarda en az beş yıl çalışmış olanlar, 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde sayılan görevler için sınavsız olarak işe alınabilirler. Ancak, bu kişilerden evvelce çalıştıkları kurumlarca düzenlenen özlük dosyaları istenir.

İşe alınan personel, altı aylık ve maaşlı bir tecrübe dönemine tâbi tutulur. Bu dönem içinde hizmete son verilmesi halinde itiraz hakkı yoktur.

MADDE 56

2

Memur ve müstahdemler ile mukaveleli ve aylıklı geçici hizmetliler (yan kuruluşlardaki mevsimlik hizmetliler hariç) 195 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki usûle göre göreve alınır ve aynı usûlle görevlerine son verilir. Sakatlık, yaşlılık, hastalık veya başka sebeplerle görevini gerektiği gibi yapamayanlar hakkında da aynı esas uygulanır. Bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinin beş numaralı bent hükmü saklıdır.

Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü ile Genel Müdürlük Servis Müdürleri ve Şube Müdürleri kadrosunda çalışan memurları kendi kadro ve maaşlarıyla, hizmet gereği olarak gerekli görülecek yer ve görevlerde çalıştırmaya Genel Müdürün teklifiyle Yönetim Kurulu yetkilidir.

Diğer memur ve müstahdemler ile hizmetlileri, kendi kadroları ve maaşlarıyla, hizmet gereği olarak gerekli görülecek yer ve görevlerde çalıştırmaya, Genel Müdür yetkilidir.

Kontrol kurullarında görevlendirilecek yevmiyeli hizmetlilerde aranacak nitelikler ile diğer hususlar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile belirlenir.

MADDE 57

1

Görevde bulundukları sürece, Genel Müdür, Yardımcısı, Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü ile Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile evlilik bağı ortadan kalkmış olsa bile, eşleri ve evlâtlıkları Kurum'un memur ve müstahdemliğine teklif edilemez ve atanamazlar.

Memur ve müstahdemlerin her derecede kan ve sıhri hısımlarının, eşlerinin ve evlâtlıklarının Genel Müdür, Yardımcısı veya Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü olarak atanmasına ya da Yönetim Kurulu'na seçilmesine engel yoktur.

MADDE 58

1

Genel Müdür, Yardımcısı ve Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü ile memur ve müstahdemler, ticaret, ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar, gazetecilik yapamazlar. Siyasî yayın ve propagandada bulunamazlar. İlân prodüktörlüğü, kurum ve şirketlerinde ortak veya herhangi bir suretle ilgili olamazlar. Telif ücretleri ve bilirkişilik hariç, maaş, ücret veya ödenek karşılığı resmî veya özel hiçbir iş alamazlar.

Bu yasaklara uymayanlar derhal işten çıkarılır.

MADDE 59

1

Kurum'un Merkez ve şubeleri ile yan kuruluşları için gerekli memur ve müstahdem kadroları, "Kurum Ücret Tablosu"ndan grup ve kademeleri belirlenerek, ihtiyaca göre kullanılmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile, Genel Müdürlük emrine verilir.

Tahsildarlar ile tahsilât bakımından önemli görülen şubelerin müdürlerine verilecek tahsilât primlerinin nispetlerini, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu belirler.

Nakit ve kıymetli evrakın, kimlerin sorumluluğu altında bulunacağı "İç Hizmet Talimatı" ile belli edilir. Nakit ve kıymetli evrak sorumlularına kasa; Kurum'da "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" yetkisini taşıyan ve ilgili kanunlar gereğince bu görevi fiilen ifa etmekte olan personele sorumluluk tazminatı verilir. Anılan tazminatların miktarını Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu kararlaştırır.

Bu tazminatların brüt miktarı, ilgililerin aylık brüt ücretlerinin % 20’sini geçemez.

Ayrıca, Kurum'un Genel Müdürlük ve şubeleri dışında olup da, Tatil Köyü’nde olduğu gibi tahsis edildikleri hizmet gereği olarak, mal ve kıymetli eşya bulunan yerlerde, bu eşyaları devamlı olarak zimmetinde bulunduran Kurum personeline de her ay tazminat ödenir. Bu tazminatın kimlere ve ne miktar ödeneceğini Yönetim Kurulu takdir eder. Ancak, ödenecek tazminatın brüt miktarı ilgilinin aylık brüt ücretinin % 20’sini geçemez.

Mukavelelilere ait taban ve tavan ücretler, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Aylıklı Geçici Hizmetlilere verilecek ücreti, serbest piyasada yürürlükte olan ortalama seviyeyi aşmamak üzere, Yönetim Kurulu belirler.

Memur ve müstahdemlere ve mukaveleli hizmetlilere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde birer aylık ücretlerinin tutarında, yılda altı defa ikramiye verilir.

MADDE 60

1

Terfie engel bir hâli olmayan her memur ve müstahdem, "Kurum Ücret Tablosu"nda dahil bulunduğu kademelerde, işe giriş tarihi başlangıç alınmak suretiyle, yılda bir maaş basamağı ilerler.

Bulunduğu grup veya kademe görevinden daha yüksek bir grup veya kademe görevine nakil ve ataması yapılan memurların, maaş basamaklarının belirlenmesinde, bunların eski hizmetleri yeni kademelerinde geçmiş sayılır.

MADDE 61

Memur ve müstahdemlerin sosyal hakları ile bunlara yapılacak sosyal yardımlar, Kurum personelinin maaşlarını düzenleyen Genel Kurul Kararı'nda ayrı bir bölüm olarak yer alır ve değişen ekonomik şartlara göre ayarlanır.

MADDE 62

Kurum personeline verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1. Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Geçerli bir özürü olmaksızın veya izinsiz göreve geç gelmek veya erken ayrılmak,

b) Kurumca belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak,

c) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

d) Kurum personeline yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

f) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevin tam zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya kusurlu davranmak,

b) Hizmet dışında Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

c) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

d) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

e) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele veya iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

f) Görev mahallinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

g) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

h) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

ı) Verilen emirlere itiraz etmek.

3. Ücret kesilmesi: Personelin on güne kadar brüt aylık ücretinin kesilmesidir.

Ücret kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Bir ayda üç güne kadar geçerli bir özürü olmaksızın göreve gelmemek,

c) Kuruma ait belge, araç ve benzerlerini özel yarar sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında âmirine sözle veya hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,

f) Görev sırasında Kurumun itibar ve güveninin sarsılmasına neden olabilecek davranışlarda bulunmak,

g) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek.

4. Kıdemin durdurulması: Personelin terfilerine etkili olmak üzere, üç aydan bir yıla kadar kıdeminin durdurulmasıdır.

Kıdem durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev sırasında alkollü içki içmek,

b) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

c) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, hakarette bulunmak veya tehdit etmek,

d) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek,

e) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ya da televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

f) Açıklanması yasak bilgileri açıklamak,

g) Verilen görev veya emirleri kasten yapmamak,

h) Özürsüz ve kesintisiz bir ayda 3-9 gün göreve gelmemek,

ı) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

j) Ticaret yapmak veya Kurum personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

k) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

l) İşyerinde herhangi bir parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

5. Görevden çıkarma: Bir daha Kurum’a atanmamak üzere personelin işine son vermektir.

Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kumar oynamayı itiyat edinmek veya kumar oynatmak,

b) Sarhoşluğu itiyat edinmek,

c) Yetkili olmadığı halde gizli bilgileri açıklamak,

d) Kurum personeli olmakla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

e) Herhangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak,

f) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, bu yönde tahrik veya teşvikte bulunmak ya da yardım etmek,

g) Siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini Kurum içinde basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

h) Geçerli bir özürü olmaksızın ve izinsiz bir yılda toplam 20 gün veya kesintisiz 10 gün göreve gelmemek,

ı) Savaş, olağanüstü hal veya âfetlere ilişkin konularda âmirlerin verdiği görev ve emirleri yapmamak,

j) Amirine veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

k) Adli makamlarca aranan kişileri Kurum'da saklamak,

l) 5816 sayılı Kanun'a aykırı fiilleri işlemek.

MADDE 63

1

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan memur ve müstahdemler için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Öğrenim veya kıdem durumları nedeniyle yükselebilecekleri en son kıdemde bulunan Kurum personelinin kıdem durdurulmasını gerektiren hallerde brüt aylık ücretlerinin 1/4’ü-1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

MADDE 64

1

Bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara veya bu fiil ve halleri bilişim araçları ve sosyal medya yoluyla gerçekleştirenlere de aynı neviden disiplin cezaları verilir.

MADDE 65

Disiplin cezası vermeye yetkililer, uyarma, kınama, ücret kesilmesi ve kıdemin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerden haberdar oldukları tarihten itibaren en geç bir ay içinde disiplin soruşturmasına, görevden çıkarmada ise, fiil ve hallerden haberdar oldukları tarihten itibaren en geç üç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlamak zorundadırlar. Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Soruşturmacının atanma tarihi disiplin kovuşturmasının başlama tarihidir.

Disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Ücret kesilmesi cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

MADDE 66

1

Görevden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur veya müstahdem, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından (2) yıl, diğer cezaların uygulanmasından (5) yıl sonra Genel Müdürlüğe başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından çıkarılmasını isteyebilir.

Müracaat edenin, yukarıdaki süreler içindeki davranışları bu istemi haklı kılacak nitelikte görülürse, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilebilir.

MADDE 67

Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza koğuşturmasına başlanmış veya ceza davası açılmış olması disiplin cezası verilmesine engel olmaz. Aynı şekilde, memur veya müstahdemin mahkum olması veya olmaması da disiplin cezası uygulamasına engel olmaz.

MADDE 68

Disiplin cezalarından uyarma ve kınama cezaları Genel Müdür tarafından doğrudan doğruya verilir. Diğer disiplin cezaları Disiplin Kurulu kararı üzerine Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Disiplin Kurulu ücret kesilmesi, kıdemin durdurulması ve görevden çıkarma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren bir ay içinde vermek zorundadır.

Kurum personeli hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kendisine verdiği asgari 7 günlük süre içinde savunma vermeyen memur veya müstahdem, savunma hakkından feragat etmiş sayılır.

MADDE 69

Personel, haklarında alınan disiplin işlem ve kararlarına karşı yetkili adli mercilerde dava açabilirler.

MADDE 70

2

Personelin çalışma süreleri, Kurumun merkezi şubeleri ve yan kuruluşlarında haftada kırk saati geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulunca düzenlenir. Şu kadar ki, 4857 sayılı İş Kanununa göre geçici işlerde çalıştırılan hizmetlilerin haftalık çalışma süresi, anılan Kanunla öngörülen azami süreyi geçemez.

MADDE 71

Geçerli bir özürü olan personele, şube müdürleri iki güne; Genel Müdür 10 güne kadar izin verebilir. Özür nedeniyle daha uzun süreli izin vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Özür izinlerinin bir yılda 15 günü aşan kısmı, yıllık izine mahsup edilir.

MADDE 72

Kurum’daki hizmet süresi (5) yıla kadar olan memur ve müstahdemlere (3) hafta, daha fazla olanlara ise (1) ay yıllık izin verilir. Hizmet süresi bir yıldan daha az olanlara, yalnız özür izni verilebilir.

İzinlerin nasıl ve ne zaman kullanılacağı, Genel Müdürlükçe belirlenir.

MADDE 73

2

Kurumda çalışan memur ve müstahdemlerin yaş hadleri, yaşlılık aylığı, kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı sosyal haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır.

1. Yaş hadleri: Kurumda çalışan Genel Müdür dahil memur ve müstahdemlerin görevleri ile ilişiği 65 yaşını doldurdukları tarihte kesilir. 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

2. Yaşlılık aylığı: İsteğe bağlı olarak yaşlılık aylığı bağlanması talebinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81 inci ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesindeki yaş sınırları ve çalışma süreleri dikkate alınır.

3. Kıdem ve ihbar tazminatı: Hizmet akdi sona erdirilen Kurum personeline, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 6 ncı maddesinde belirtilen kıdem tazminatı fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ile ihbar sürelerine uyulmaması halinde 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre ihbar tazminatı ödenir. Kurumla olan ilişkisi emeklilik veya ölüm sebebiyle sona eren ve 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olmayan personele de Kurumda çalıştıkları her yıl için kıdem tazminatı verilir. Yönetmeliğin 62 nci maddesinin (5) numaralı bendi gereğince görevden çıkarılanlara bu ödemeler yapılmaz. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ve 3346 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurumlarında geçen süreler, kıdem tazminatına esas olacak sürenin hesabında dikkate alınır. Uygulamaya ilişkin esaslar ve şartlar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile belirlenir.

4. Sosyal haklar: Kurumun oluşturacağı ve yöneteceği her türlü sosyal hizmetlerden  yararlanma esasları ve şartları, Yönetim Kurulunca belirlenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kanuna göre ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin personel tarafından Basın İlân Kurumuna yatırılması halinde, bu ödeneğin karşılık olduğu günlere ait ücret tutarı ile arasındaki fark, ilgilisinden geri alınmaz.

MADDE 74

1

Her nevi askerlik hizmeti nedeni ile silâh altına alınan memur ve müstahdemlere, Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 75

1

Her memur ve müstahdem için bir özlük dosyası tutulur. Memur ve müstahdemleri ilgilendiren bütün kararlar ve belgeler bu dosyada saklanır. Personel özlük dosyalarının tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür tarafından belirlenir.

Sicil Amirleri:

1. Merkez teşkilatında ve şubelerde görevli personelin birinci derecede maiyetinde çalıştıkları müdürler, ikinci derecede Genel Müdür Yardımcısı,

2. Şube ve servis müdürlerinin birinci derecede Genel Müdür Yardımcısı, ikinci derecede Genel Müdür.

3. Genel Müdür Yardımcısı’nın birinci derecede Genel Müdür, ikinci derecede Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Sicil amirleri tarafından gizli olarak her yılın Aralık ayında düzenlenecek “Personel Sicil Raporu”, Genel Müdür’ün tespit edeceği bir görevli tarafından muhafaza edilir.

Yönetim Kurulu, Kurum Disiplin Kurulu olarak görev yapar. Disiplin Kurulu’nun yetkisine giren işlerde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir soruşturmacı atanır. Soruşturmacı, gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra hazırlayacağı fezlekeyi, en geç bir ay içinde Disiplin Kurulu’na sunar. Bu süre içinde, soruşturmanın tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, soruşturmacı Disiplin Kurulu’ndan ek süre isteyebilir.

MADDE 76

1

Kadro azaltılması, Genel Kurulca karara bağlandıktan sonra yapılır. Kadro dışı bırakılacak memur ve müstahdemlere, 73 üncü maddedeki esaslara göre “Kıdem ve ihbar” tazminatı ödenir.

BÖLÜM II

Süreli Yayınların Denetlenmesi ve İlânların Dağıtımı

MADDE 77

3

Resmî ilânların, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmî ilân yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, görev alanlarına göre Kurum ya da ilgili Valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayınlatılması asıldır.

Yayınlanmasına Kurumun aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlar, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ilân verenlerden alınarak gazetelere dağıtılır.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlarda ise her resmî ilân, ilânı veren tarafından ilgili Valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilir. Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilânın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilir.

Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmaz.

Valiliklerin yayınlanmasında aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilân metinlerinin kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

Gazetelerde yayınlanacak resmî ilânlar Valilikler tarafından elektronik ortamda da alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 78

1

Resmî ilânların yayın ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülür.

Sütun genişliğinin kaç milimetre olacağı, ilân metinlerinin hangi punto ile dizileceği, muayyen bir kısmında kaç satır yazı bulunacağı ve daha büyük punto kullanılması halinde uygulanacak kıstas ve sair hususlar, "Resmî İlân Fiyat Tarifesi" ile belirlenir.

MADDE 79

2

Kurumun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu ilân ve reklâmlar dışındaki özel ilân ve reklâm hakkında Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 80

1

Yayınlama yöntemi 195 sayılı Kanun'un 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen ilân ve reklâmları verenlerin istekleri, Kurum Genel Kurulu tarafından tespit edilecek esaslar dahilinde işlem görür.

MADDE 81

2

Resmî ilânlar konusundaki her türlü müracaatı inceleyip karara bağlamak görev ve yetkisi, 195 sayılı Kanunun 31 inci maddesindeki görev ayrımına göre, Kurum Genel Müdürlüğüne veya ilgili Valiliğe aittir.

Bu suretle verilecek kararlara karşı ilk itiraz mercii, yine kararı veren merci olup, itirazın, tebliğ tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde yapılması gerekir.

Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilik, ilk kararında ısrar ettiği takdirde ilgililer, ısrar kararının tebliğinden itibaren yine on iş günü içerisinde ve gerekli belgelerle birlikte Kurum Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

Sürenin hesaplanmasında itiraz yazısının görev alanlarına göre Kurum veya ilgili Valilik evrakına kayıt tarihi esas alınır.

Resmî ilânlara ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından yapılacak şikâyetlerin, Kurum Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanabilmesi için de yukarıdaki fıkralarda belirlenen yöntemin tamamlanmış olması şarttır.

MADDE 82

1

Kurum veya Kurum şubesi bulunmayan yerlerdeki gazeteler, resmi ilânların tahmini yayın bedellerini, Resmi İlân Fiyat Tarifesi'ndeki değişiklikler doğrultusunda Kurum'un belirleyeceği ölçülere göre, peşin olarak alır ve fatura çıkarılınca mahsup işlemini yapar.

Ancak, kanunî engeller sebebiyle tahmini ilân bedelini önceden gönderemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine, borçlarını derhal öderler. Borç üç ay içinde ödenmez ise, tahsili için kanunî kovuşturma yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında, disiplin takibatı yapılmak üzere durum Genel Müdürlük veya Valiliklerce yetkili makamlara bildirilir.

MADDE 83

2

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğindeki esaslara göre, süreli yayınların resmî ilân yayınlama hakkının durup durmadığı veya gerektiğinde bu hakkın devam edip etmediği hususlarında karar verme yetkisi ve görevi, Kurum şubesi bulunan yerlerde Kurum Genel Müdürlüğüne, diğer yerlerde ilgili Valiliklere aittir. Bu karara esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak üzere, Kurum şubesi bulunan ve bulunmayan yerlerde, ihtiyaca göre yalnız durum saptamasıyla görevli, kontrol kurulları oluşturulur.

Kontrol kurullarının denetleme sonucunu açıklayan raporlarında, süreli yayınların Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ve yükletilen ödevleri yerine getirip getirmedikleri belgelere dayandırılarak ve açıkça belirtilir. İstek halinde, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe, raporun bir örneği denetlenen süreli yayın sahibine verilir.

Kurum Genel Müdürlüğü ve Valilikler, kuşkulu hallerde ek rapor isteyebilecekleri gibi, durumu kendilerinin saptayacakları hususlara göre değerlendirerek karara bağlayabilirler.

MADDE 84

2

Denetleme sonucuna göre, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe alınacak karara, süreli yayınlar tarafından yapılan itirazlar ve bunların çözüm şekli konuya ilişkin Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde düzenlenir.

Genel Müdürlük veya ilgili Valilik, kontrol kurulu raporlarının içeriğine ilişkin itirazlarda doğrudan doğruya, Kontrol Kurullarının raporlarına dayanılarak verilen kararlara ilişkin itirazlarda Yönetim Kurulu kararı üzerine, 20 gün içinde ve eski kurulda görev almamış üyelerden oluşturulacak geçici kontrol kuruluna süreli yayını yeniden denetlettirir.

Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe oluşturulan geçici kontrol kurullarının düzenledikleri raporlar üzerine, 83 üncü maddenin birinci fıkrasına göre karar verilir. Bu kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulması öngörülen geçici kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulunca incelenip karara bağlanır. Talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu gerekli görürse süreli yayın sahibini de dinler.

Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hallerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Ne var ki, bu gibi itirazlar dahi yürütmeyi durdurmaz.

MADDE 85

1

Kontrol kurullarının görevleri ve yetkileri, oluşum tarzı, üye adaylarının belirlenmesi, göreve engel haller, düzenlenecek raporlar, denetleme giderleri ve sair hususlar Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Geçici Kontrol Kurulları, gerek denetleme ve rapor düzenleme, gerek sair bakımlardan, kontrol kurulları ile aynı hükümlere tâbidir.

Görevin yerine getirilmesi sırasında, Kurum Genel Müdürlüğü ve ilgili Valiliklerce öğrenilecek yolsuzluklar, yetkili mercilere bildirilir.

BÖLÜM III

Malî Hükümler

MADDE 86

Katılma paylarının iade edilmesi:

1. Kurum sermayesine katılmış olan gazete ve dergi sahipleri tüzel kişi iseler, tasfiyeye karar verip bu hususu tescil ettirdikleri ve herhalde iflâs ettikleri takdirde; eğer gerçek kişi iseler, iflâs ettikleri veya gerekli makamlara ihbarda bulunmuş olmak şartıyla ticareti terk ettikleri hallerde bunların katılma payları geri verilir.

2. Gazete ve dergi sahibi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 3 ay süre ile gazete veya dergilerini yayınlamadıkları takdirde, faaliyetlerine son vermiş oldukları kabul edilir ve haklarında kıyasen yukarıda belirtilen birinci fıkra hükümleri uygulanır.

3. Gazete veya dergi sahipleri altı ay önce Kurum'a ihbarda bulunmak şartıyla, paylarını geri alabilirler.

MADDE 87

Kurum'un yıllık bilânçosunun, hesap yılını takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar bitirilmiş olması gerekir.

MADDE 88

Kurum'un hesaplarının yıl sonu sonuçları ve tahsis bilânçoları ile kâr ve zarar hesabı, hesap yılının bitiminden itibaren en geç 2 ay içinde Resmî Gazete ile diğer iki gazetede yayınlanır. Bilânço ve hesapların onaylanması Genel Kurul'un Şubat ayı içinde yapacağı toplantıda görüşülür ve karara bağlanır.

MADDE 89

Kurum'un muzaaf usûl esasına göre yapılacak muhasebe plânı ve bunun uygulama şekli, yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek iç hizmet talimatında tespit olunur.

MADDE 90

1

Kurum işlemlerinin kaydında "Muhasebe defterleri" ile "Diğer defterler" kullanılır.

1. Muhasebe Defterleri: Bunlar değiştirilebilen yapraklı "Yevmiye Defteri", "Defteri Kebir", "Günlük Kasa Defteri", "Envanter ve Bilânço Defteri" ve “Kambiyo Senetleri Defteri” olmak üzere esas defterlerdir.

Yukarıda belirtilen defterlere ek olarak, adları ve şekilleri ihtiyaca göre "İç Hizmet Talimatı"nda belirlenecek "Yardımcı Defterler" tutulur. “Damga Vergisi Defteri”, "Ortaklar Pay Defteri" ile "Demirbaş" defterleri her halde tutulması gerekli defterlerdendir.

2. Diğer Defterler: Bunlar, Genel Müdürlüğe ve Kurum şubelerine ait "Gelen ve "Giden Evrak Kayıt Defterleri" ile "Bütçe Defteri", "İlân Tevzi Defteri", "Ayırıcı Kelime Tescil Defteri" ve "Gazeteler Fiilî Satış Defteri"dir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gerekli muhasebe defterlerinin, her yıl usulüne göre notere onaylattırılması zorunludur.

Notere onaylattırılması zorunlu olmayan defterlerin yerine föy de kullanılabilir.

MADDE 91

Kurum'un işlemleri şunlardır:

1. Yönetim İşleri: Personel işleri, denetim ve haberleşme.

2. Muhasebe İşleri: Bilumum mâli işler ve bunların muhasebesi.

3. İlân İşleri: Resmî ilânların dağıtımı ile özel ilân ve reklâmcılık işleri.

4. Kredi ve Ticari İşler: Borç verme, borç alma ve ticaret işleri.

5. Sosyal İşler: Yardım ve sosyal teşebbüsler.

Bu işlerin yürütülmesi ilgili servisler tarafından yapılır. Bütün bu işler iç hizmet talimatında düzenlenir.

MADDE 92

1

Malî işlerden dolayı Kurum sorumluluğunu doğurabilecek durumlarda Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı ile; Muhasebe Müdürü’nün, Yardımcısının veya Muhasebe Şefi’nin imzalarından birinin bulunması şarttır.

MADDE 93

Kurum'un hangi bankalara parasını yatıracağını, alacaklarını tahsil ve borçlarını ödemede bunlardan hangilerini aracı kılacağını, Yönetim Kurulu'nun incelemeler sonucu yapacağı öneri üzerine, Genel Kurul ismen belirler. Bu bankaların değiştirilmesi gerektiğinde, aynı yöntem uygulanır.

MADDE 94

Basın İlân Kurumu'nun bir yıllık gelir ve gider tahminleri bütçe ile belirlenir. Bütçe iki kısımdan oluşur:

1. Gelir kısmı: Gelir kaynakları ile bu kaynaklardan bir yıl içinde sağlanacak gelir tahminlerini gösterir.

2. Gider kısmı: Gider bölümlerini ve yıl içinde bu bölümlerden yapılacağı tahmin olunan gider tutarlarını gösterir.

MADDE 95

Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

Gelirler, bir evvelki yıl tahsilâtı ve yeni yıl içindeki muhtemel değişiklikler gözönünde tutularak, mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir suretle tahmin ve teklif olunur. Bütçenin giderler kısmı da bir evvelki yıl giderlerine kıyasen o yılın faaliyet plânı gözönünde tutularak hazırlanır.

Bölümlerin maddelerine göre ayrıntıları yazılır, her madde için gelir ve gider tahminleri maddeler itibariyle yapılır.

MADDE 96

Gerektiğinde bölümler ve maddeler arasında aktarma yapılabilir.

Yönetim Kurulu, maddeler arasındaki aktarmalarla bir gider bölümünden diğer bir gider bölümüne, bölüm tutarının % 10 oranındaki aktarmaları yapmağa yetkilidir. Bu oranı aşan aktarmalar ancak Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

MADDE 97

Kurum'un ticarî ve sosyal faaliyetlerde bulunması amacıyla gerekli teşekkül ve kuruluşları kurabilmek ve bunlar için gerekli tasarruflarda bulunabilmek için, Yönetim Kurulu'nun önceden bu teşekkül ve kuruluşların ve istenen tasarrufların nitelikleri ile bunların faaliyetleri hakkında hazırlayacağı projelerin, Genel Kurulca onaylanması şarttır.

Basın mensuplarına hizmet içi eğitim vermek, basının sorunlarına ışık tutmak ve gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama işlevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlükçe yapılacak iş ve işlemler, Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

MADDE 98

Gayrimenkul alım ve satımı ile üçüncü kişilere ipotek verilebilmesi için Genel Kurul kararı gereklidir.

MADDE 99

4

Kurum veya şube merkezlerindeki görevleri dışında bir yere geçici olarak gönderilen Genel Müdür, memur, müstahdem ve diğer vazifelilere zorunlu yol giderlerinden başka, brüt aylık ücretlerinin % 4’ü oranında yolculuk ve oturma gündeliği ile kaldıkları gün başına, en düşük memur ana taban ücretinin 1/4’ünü (KDV hariç) aşmamak üzere ibraz edecekleri belgeler karşılığında yatacak bedeli ödenir. Kuruma ait tesislerde geçici olarak görevlendirilen memurlar, bu tesislerin imkânlarından yararlandıkları takdirde, kendilerine yalnız aylık brüt ücretlerinin % 2’si oranında oturma gündeliği ödenir.

Bir ilden bir başka ile atananların bakmakla yükümlü oldukları kişilere de ayrıca zorunlu yol gideri, gündelik ve yer değiştirme masrafı ödenir.

Görev yolculukları belirli tarifeli alışılmış hava, kara ve deniz taşıma araçları ile yapılır. Görevli kendi aracıyla yolculuk yapmışsa, beşinci fıkraya göre masrafları ödenir. Kurum araçlarıyla seyahat edilmesi Genel Müdürün iznine bağlıdır.

Kontrol Kurulunda görevlendirilen memurlar, bulundukları şehirlerde ve çalışma saatleri dışında çalıştırıldıkları takdirde, bunlara da aynı Kurulda görevlendirilen yevmiyeli hizmetlilere verilen çalışma gündeliği ödenir.

Kurum veya şube merkezlerindeki görevleri dışında bir yere geçici olarak gönderilen personel kendi aracıyla yolculuk yapmışsa, gidiş-dönüş yol kilometresine %50 ilave edilerek aracında kullandığı yakıtın 0,055 litrelik tutarıyla çarpılması sonucu hesaplanan yakıt, bakım ve yıpranma maliyeti ile birlikte otopark ve yol geçişi ücretleri de ödenir. Bu ödemeler, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen ve ilgili personel tarafından düzenlenen seyahat beyannamesiyle yapılır.

Bir ilden bir başka ile atananlar ile bunların eşi ve çocuklarına zorunlu yol gideri, yer değiştirme masrafı ve bir günlük yolculuk gündeliği ödenir. Yer değiştirme masrafı, bir ilden başka ile atanan personelin;

1. Kendisi için oturma gündeliğinin on katı,

2. Eşi ve çocuklarının her biri için oturma gündeliğinin beş katı (personelin eşi ve çocukları için ödenecek yer değiştirme masrafının toplamı, oturma gündeliğinin yirmi katını aşamaz),

3. Kilometre başına, yalnız kendisi için oturma gündeliğinin yüzde iki buçuğu,

olarak hesaplanır. Her biri Kurum personeli olan eşlerden, kadro ve derecesi düşük olan için yer değiştirme masrafı olarak sadece (1) numaralı bent uyarınca hesaplanacak miktar ödenir. Bu fıkrada öngörülen ödemeler, personelin yeni görev yerinde çalışmaya başladığı tarihten sonra yapılır.

MADDE 100

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret, oturma ve yolculuk gündeliği; Genel Kurul kararıyla belirlenir.

Görev seyahatleri için yapılan zorunlu yol giderleri ise, ilgililer tarafından düzenlenen seyahat beyannamelerine göre ödenir.

MADDE 101

Kurum özel ilân ve reklâm veren müşterilerine ilân bedeli karşılığı, üç ayı geçmemek üzere faizsiz kredi açabilir. Yönetim Kurulu gerekli görürse açılacak kredi karşılığında Kurum’un kabul edeceği bir bankanın teminat mektubunu arayabilir.

MADDE 102

3

Kurumun yardım edebileceği gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:

1. Basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış olup da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunanlar ile ölenlerin yardıma muhtaç aileleri,

2. Basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışmakta iken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşenler,

3. 107 nci maddenin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen gazeteci dernekleri.

Yardımlar, her yıl tahsis bilânçosu ile net kârdan, bu amaç için ayrılacak özel fondan karşılanır.

Yardım yapılacaklarda aranacak nitelikler ile sair hususlar Genel Kurul kararıyla belirlenir.

MADDE 103

4

Kurumun borç verebileceği şahıslar şunlardır:

1) Gazetelerde fikren veya bedenen çalışanlar,

2) Kurum şubelerinin bulunduğu yerlerde yayınlanıp, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlara hizmet veren haber ajanslarında fikren ve bedenen çalışanlar,

3) Kurum Genel Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar.

4. İletişim Başkanlığı’nda çalışanlar.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.10.2020

5. İnternet haber sitelerinde fikren veya bedenen çalışanlar.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2024

Verilecek paralar tahsis bilânçosu ile net kârdan ihtiyaca göre ayrılacak özel fondan karşılanır.

Borç para verilecek şahısların haiz olması gerekli nitelikler ile sair hususlar Genel Kurul kararıyla belirlenir.

MADDE 104

4

Kurum’un kredi verebileceği şahıslar ve müesseseler şunlardır:

1. Resmî ilân yayınlama hakkı olup, Kurum’daki ilân ve reklâm alacakları üzerinde haciz, temlik ve benzeri kısıtlamalar bulunmayan süreli yayınlar.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.03.2023

2. Kamuya yararlı olduklarına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilmiş gazeteci dernekleri.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.03.2023

Birinci fıkranın (1) numaralı bendinde gösterilenlere, münhasıran mesleki yatırım veya işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kredi verilebilir. Gazeteci derneklerine verilecek kredi, ancak mevzuat dâhilinde kendilerine gelir sağlayacak faaliyetlerde kullanılır.

Verilecek krediler, Kurumun finansal imkânları ölçüsünde alınacak Yönetim Kurulu kararı ile karşılanır.*

Bu hükmün geçerlilik tarihi: 01.03.2023
* 11/12/2022 tarihli ve 32040 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 18 inci maddesiyle yapılan ve 1/3/2023 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik, 11/3/2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle aynı şekilde tekrarlanmıştır.

MADDE 105

3

Kurum’un vereceği kredilerin üst sınırı, her yıl Mart ayında, Kurumun finansal imkânları ölçüsünde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Talep sahibine verilecek kredi miktarı, belirlenen limiti ve süreli yayının geçmiş sene zarfında ilân ve reklâm bedeli olarak Kurum’dan tahsil ettiği meblâğın 1/3’ünü geçemez.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.03.2023

MADDE 106

5

Kurum’un vereceği kredilerin vadesi, taksit zamanı ve miktarı her yıl Mart ayında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Vade süresi iki yılı aşamaz. Verilecek krediye uygulanacak faiz oranı, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Kurum’dan aldığı krediyi, mesleki yatırım veya işletme faaliyetleri dışında kullandığı tespit edilen süreli yayınlara verilen krediler, faizleriyle birlikte muacceliyet kesp eder ve defaten tahsil edilir. Bunlara beş yıl süre ile kredi verilmez.

MADDE 107

4

195 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca her yıl özel fona tahsis edilen paraların;

1. Yüzde doksan beşi, her bir ildeki, yardım almak için başvuran gazeteci derneklerinden, o ilde ikamet eden üye sayısı en fazla olan gazeteci derneğine,

2. Yüzde beşi, üyelerinin dörtte üçü fikir işçisi olan, ülke çapında üyesi bulunan ve kamuya yararlı olduklarına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilmiş ihtisas gazeteci derneklerine,

bu maddede belirlenen şartlar ve oranlarda ödenir.

Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen her iki gruba da, yardım tutarının yüzde kırkı yardıma hak kazanan dernekler arasında eşit olarak; yüzde altmışı ise her bir derneğe, üye sayısının, yardım almaya hak kazanan derneklerin toplam üye sayısı içindeki payı oranında dağıtılır.

Bu maddeye göre yardım alacak derneklerin ve dağıtıma esas alınacak üye sayısının belirlenmesinde, yardım yapılacak yıldan bir önceki yılın son günü itibariyle 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği uyarınca basın kartı sahibi yahut basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyeler dikkate alınır.

Bu madde uyarınca yapılacak yardımlar, gerekli bilgi ve belgelerle her yıl mart ayı sonuna kadar Kuruma yazılı olarak başvuran derneklerden, Genel Müdürlük tarafından gerekli şartları taşıdıkları tespit edilenlere mayıs ayında ödenir. Süresinde başvurmayan veya gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen dernekler, bu maddeye göre hak talebinde bulunamaz.

Yardım başvurusu, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, derneğin imza sirküleri ve üye kayıt defterinin sureti ile önceki yılın son günü itibarıyla kayıtlı basın kartı sahibi yahut basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyelerine ait isim, kimlik numarası ve ikamet bilgilerini içerir liste eklenir. Kurum Genel Müdürlüğü, yardıma hak kazanıp kazanmadıklarını tespit edebilmek amacıyla derneklerden ayrıca bilgi ve belge talep edebilir.

MADDE 108

3
Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.03.2023

Kredi; banka teminat mektubu karşılığında verilir.

Banka teminat mektubu kıymetinin, verilecek kredi ve faizi ile yasal yükümlülüklerinin toplamı tutarında olması gerekir. Banka teminat mektubunun gayri kabili rücu, süresiz ve kesin olması şarttır.

Ayrıca, süreli yayının ilân ve reklâm alacaklarından taksitlerin kesilmesi için gerekli temlik işlemleri yaptırılır.

MADDE 109

2

Basın İlân Kurumu’nun servis ve şubelerinin faaliyetleri için gerekli sabit kıymetlerin, kırtasiye, basılı kâğıt ve diğer maddelerin alınması veya boya, badana ve tamirlerin yaptırılması, gereksiz ve kullanımdan kaldırılan eşya ve malzemenin satılması, kiraya verme, kiralama, taşıma, inşa ve imar işleri ile sair hizmetler için Genel Kurulca her yılın ilk toplantısında asgari ve azami miktarlar tespit edilir.

Asgari miktara kadar olan alım satımlar, İmza Yetkileri Özel Talimatı'nda belirtilen usule göre, Genel Müdürlük tarafından doğrudan pazarlık suretiyle,

Asgari ve azami miktarlar arasında kalan alım satımlar, en az üç teklif alınmak suretiyle ve 110 uncu maddede belirtilen İhale Komisyonu raporu doğrultusunda Genel Müdür tarafından,

Azami miktarı aşan alım satımlar ise, İhale Komisyonu raporu göz önünde tutulmak suretiyle Yönetim Kurulu Kararı ile

yapılır.

Ancak, üretimi Devletin tekelinde olan mallar ile satış fiyatları Cumhurbaşkanınca veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen mallar, bu hükmün dışındadır.

Gereksiz veya kullanılamaz hale gelen demirbaş veya sair malların, amortisman süresi dolmuş yahut her birinin cari yıla devreden bakiye bedeli, Genel Kurulca her yılın ilk toplantısında belirlenecek miktarı aşmıyorsa Genel Müdürce, bu miktarı aşması halinde ise Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir.

MADDE 110

1

Teklif almak suretiyle yaptırılacak işlerde teklifleri incelemek üzere Yönetim Kurulunca 3 asil, 2 yedek üyeden oluşan bir İhale Komisyonu kurulur.

İhale Komisyonu teklifleri fiyat, kalite ve güvenlik yönlerinden inceleyerek işin hangi firmaya verilmesinin daha uygun olacağını, firmalar arasındaki tercih sırasını da belirterek, bir tutanak ile saptar. Komisyon tutanağının bir kopyasını özel dosyasında saklar. Bir kopyasını Muhasebe Müdürlüğüne ve aslını da teklifler ile birlikte Genel Müdürlüğe verir.

MADDE 111

1

109 uncu maddede belirtilen işlerden, Yönetim Kurulunun kararına bağlı olanlar için, Kurulca faydalı görüldüğü takdirde, teklif alma usûlü yerine, açık veya kapalı zarfla eksiltmeye veya artırmaya gidilebilir.

Yapılacak ihalelere ilişkin şartname, ilân, teminat, sözleşme ve kabul işlemleri ile ihalede uygulanacak usuller ve diğer detaylar, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

BÖLÜM IV

Çeşitli Hükümler

MADDE 112

Kurum'un bütün yazışmaları genel ve gerekiyorsa özel bir numara alır. Gelen ve giden yazılar ilgili kayıt defterlerine kaydedilmeden işlem göremez ve gönderilemez.

MADDE 113

2

Sahipleri Kurum'un sermayesine katılan süreli yayınlara verilecek ilân ve reklâmlardan alınacak komisyon oranı % 14'dür.

MADDE 114

Kurum'un merkez ve şubeleriyle çeşitli servislerinde işlerin nasıl yürütüleceğini ve Yönetmelikte açıkça belirtilen hususları göstermek üzere Yönetim Kurulu'nca bir "İç Hizmet Talimatı" hazırlanır.

MADDE 114/A

1

Kurumun süreli yayınlara tebligatları, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılır.

Tebligatlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1

1

Gazetelere verilecek kredilere, 1999 yılı için uygulanacak faiz oranı, Mayıs 1999 Genel Kurulu tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 2

1

Personel sicil dosyaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl Genel Müdürün görevlendirdiği birim tarafından saklanır ve süre sonunda Genel Müdür tarafından teşkil olunan üç kişilik komisyon tarafından imha edilir.

GEÇİCİ MADDE 3

1

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle 10 Mart 2020 gününden 30 Haziran 2020 gününe kadar Kurum Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu toplantılarına üyeler elektronik ortamda katılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları için bu süre, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyuyla bir defaya mahsus olarak altı ay uzatılabilir.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4

1

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Mayıs ve Ağustos Genel Kurullarına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5

1

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle 10 Mart 2020 gününden Kurum Genel Kurulunun 2020 yılı Mayıs ayı toplantısının gerçekleştiği tarihe kadar Kurum Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasında; resmi ilan veya reklam yayınlama hakkına haiz süreli yayınların vasıf, ödev ve yükümlülükleri ile basında fikren ve bedenen çalışanlara verilen borç para ve yardımlara dair, anılan süreli yayınlar ile çalışanları bağlayıcı kararlar alabilir. Bu kararlar alındığı tarihten itibaren uygulanır ve Genel Kurulun 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleşen toplantısında oylamaya sunulur. Kabul edilmesi halinde, bu Genel Kurul kararı 195 sayılı Kanunun 30 uncu, 36 ncı, 38 inci ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayınlanır.

GEÇİCİ MADDE 6

1

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Kasım ve 2021 yılı Şubat Genel Kurullarına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karar vermesi halinde uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir. Komisyonların çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler komisyon toplantısına elektronik ortamda katılabilir, oy vermeye ilişkin Genel Kurul toplantısına dair işbu maddede yer alan usul uygulanır.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 7

1

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri, Genel Kurulun teşekkülünü izleyen ilk iki Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karar vermesi halinde uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir. Komisyonların çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler komisyon toplantısına elektronik ortamda katılabilir, oy vermeye ilişkin Genel Kurul toplantısına dair işbu maddede yer alan usul uygulanır.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 8

1

Süreli yayınlar, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri UETS adreslerini, 114/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 115

27 Ekim 1962 tarih ve 11243 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik ile bu yönetmeliği değiştiren diğer yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 116

Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 117

Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.