Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 4)

Bu düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş sürümü/sürümleri mevcuttur. Bu sürümü/sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve işyeri uygunluk belgesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

2

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Bu Yönetmelik kapsamında verilen bir belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hükümsüz kılınmasını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Etalon: Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip olunan imkânlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerini,

ç) Geçersiz sayılma: Vize işlemleri yapılmayan bir belgenin vizesi yapılıncaya kadar veya yetki belgesine haiz kişinin iş yerini değiştirmesini müteakip yeni belge düzenleninceye kadar belgenin hükümsüz kılınmasını,

d) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

e) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,

f) İşyeri: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı yerleri,

g) İşyeri uygunluk belgesi: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı iş yerleri için verilen belgeyi,

ğ) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

h) Laboratuvar: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş veya aynı standardın 4.1 Kuruluş, 4.13 Kayıtların kontrolü, 5.2 Personel, 5.3 Yerleşim ve çevre şartları, 5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması, 5.5 Cihazlar, 5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği ve 5.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi maddelerine uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü tarafından raporlandırılmış laboratuvarı,

ı) Yetki belgesi: Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapan kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yetki belgesi zorunluluğu

MADDE 5

(1) Kanun kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilerin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işyerinin bulunduğu il müdürlüğünden yetki belgesi almaları zorunludur.

Etalon bulundurma zorunluluğu

MADDE 6

1
Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.05.2017

(1) Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişiler, işyerlerinde tamir ve ayar hizmetlerini yaptığı ölçü aletleriyle ilgili 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen laboratuvarlardan alınmış kalibrasyon sertifikasına sahip yeterli miktarda etalon ile ekipmanı bulundurmak ve bunların işyerine ait olduğunu belgelendirmek zorundadır. Kalibrasyon sertifikasının Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen bir laboratuvardan alınması durumunda, söz konusu laboratuvarın belgelendirildiğine dair Türk Standartları Enstitüsü raporunun kalibrasyon sertifikası ile birlikte il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

(2) Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında bulunan etalonların kalibrasyonları ile ilgili hususlar 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG/2005/20) hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(3) Etalonların kalibrasyonlarının süresi, kalibrasyon sertifikasında aksine bir ifade bulunmadığı sürece en fazla 3 yıldır. Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında kullanılan etalonlar için de bu hüküm uygulanır. Gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında kullanılan sonic noddler gibi stabil olan, kullanım ve çevre şartlarından fazla etkilenmeyen etalon ve ekipmanların kalibrasyon süresi Bakanlığın uygun görmesi halinde uzatılabilir, ancak bu süre on yılı aşamaz.

(4) Akaryakıt sayaçlarının tamir ve ayarında kullanılan 50 L üzerindeki hacme sahip ölçeklerin kalibrasyonlarının yaptırılmasını müteakip, il müdürlüğü tarafından damgalanması gerekmektedir.

(5) Kullanılan kalibrasyon belgelerinin, etalonların ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olduğunu belirtmesi gerekir.

Defter tutma zorunluluğu

MADDE 7

(1) İşyeri uygunluk belgesi sahipleri, tamir ve ayar hizmetlerini yaptıkları ölçü ve ölçü aletlerinin kaydedileceği, işyerine ait olan ve il müdürlüğünce tasdik edilen bir defter tutmakla yükümlüdür. Bu deftere, ölçü aleti sahibinin adı, adresi, ölçü aletinin seri numarası, markası, cinsi, sınıfı, tipi, kapasitesi ile yapılan tamir ve ayar işleminin kısa açıklaması, tamirin yapıldığı tarih ve tamiri yapan kişinin adı ve soyadı kaydedilir.

İşyeri uygunluk belgesi

MADDE 8

(1) Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerinin yapıldığı işyerleri için, işyerinin bulunduğu il müdürlüğünden işyeri uygunluk belgesi alınması zorunludur. İl müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen işyerleri için işyeri uygunluk belgesi düzenlenir.

(2) Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları için sicil ve muayene kartı düzenlendiğinden bunlar için ayrıca işyeri uygunluk belgesi düzenlenmez.

Teorik ve pratik eğitim

MADDE 9

(1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; tamir ve ayar hizmetlerini yapacakları ölçü ve ölçü aletleri konusunda tip onay belgesi almış yurtiçinde bu konuda faaliyet gösteren imalatçılarda veya işyeri uygunluk belgesi almış işyerlerinde her bir ölçü aleti için en az iki ay süre ile teorik ve pratik eğitim almaları ve bunu belgelendirmeleri zorunludur.

(2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenim şartının sağlanması kaydıyla bu eğitimlerin yurtdışındaki imalatçılardan veya bu konuda faaliyet gösteren işyerlerinden alınması durumunda, söz konusu belgenin yeminli tercüme bürolarında yapılan Türkçe tercümelerinin müracaat belgelerine eklenmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesinin Verilmesine Dair İşlemler

Müracaat

MADDE 10

2

(1) Yetki belgesi almak için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edilir:

a) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, yetki belgesi talebinde bulunan kişinin; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,

ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, yetki belgesi talebinde bulunan kişinin konusuyla ilgili teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli 9 uncu maddede belirtilen eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı,

d) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri için yeterli miktarda etalonların kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğuna dair beyanı,

e) İşyeri kendi adına kayıtlı ise işyeri uygunluk belgesinin/sicil ve muayene kartının tarih ve numarasını içeren beyanı; işyeri kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı işyerine ait işyeri uygunluk belgesinin/sicil muayene kartının tarih ve numarasını içeren beyanı,

f) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

Yetki belgesi düzenlenmesi

MADDE 11

2

(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, işyeri uygunluk belgesinin verilmesi ve 10 uncu maddede belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde yetki belgesi düzenlenir. 10 uncu maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler il müdürlüğünce talep edilir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.

(2) Genel Müdürlük ve il müdürlüklerinde ölçüler ve ayar işlerinde en az iki yıl süre ile çalışanlara talep etmeleri halinde çalıştığı tarihlerde yürürlükte mevzuatı bulunan ölçü aletleri kapsamında hizmet vermek üzere Genel Müdürlükçe yetki belgesi verilir. En az iki yıl süre ile ölçüler ve ayar işlerinde çalışan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurlarına da talep etmeleri halinde çalıştığı tarihlerde yürürlükte mevzuatı bulunan ve kendi yetkileri kapsamındaki ölçü aletlerinin tamir ve ayarları için il müdürlüklerince yetki belgesi verilir.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasında, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz.

Belgelerin geçerliliği

MADDE 12

1

(1) Yetki belgesi ile işyeri uygunluk belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Belgeler üç yıllık sürelerle vize yapılarak uzatılır. Vize işlemlerinde veriliş tarihi esas alınır. Vize yapılmayan belgeler geçersizdir. Geçersiz duruma düşen belgeler, vizesi yapılmasını müteakip tekrar geçerli hale gelir.

(2) Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır.

(3) Yetki belgesine sahip bir kişinin çalıştığı iş yerini değiştirmesi durumunda, belgesi geçersiz sayılır. Yeniden belge düzenlenmesi halinde söz konusu belge, ilk verilişteki mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Bildirim zorunluluğu

MADDE 13

(1) Verilen yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması, yetki belgeli kişinin işyerini kapatması veya çalıştığı işyerinden ayrılması halinde, durum işyeri uygunluk belgesi sahibi tarafından değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde işyeri uygunluk belgesi kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(2) Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için değişiklikler yeniden belge düzenlenmesini gerekli kılıyorsa, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden belge düzenlenir.

Geçici damga zorunluluğu

MADDE 14

1

(1) Yetki belgesine sahip kişi, sabit ve sökülüp taşınması güç olan ölçü aletlerini tamirden sonra hemen muayene ettirme ve damgalatma imkânına sahip değilse, ölçü aletini kendisine ait geçici damgayla damgalamak zorundadır. Geçici damgada, yetki belgesi numarası ve işyeri uygunluk belgesi numarasının bulunması zorunludur.

(2) Geçici damgası yapılan ölçü ve ölçü aleti kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için ölçü aletinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.

(3) Geçici damganın şekline ait belgenin bir sureti ölçü aletinin bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir.

Belgelerin iptali

MADDE 15

1

(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili yazılı olarak uyarılır ve aykırılığın giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi askıya alınır.

(2) Yetki belgesine veya işyeri uygunluk belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adlî makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince belgesi askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, birinci fıkrada tespit edilen durumlar için eksikliklerini tamamlayana kadar; ikinci fıkrada belirtilen durumlar için ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi verilmez. Bu süre içerisinde belge sahibi tarafından hiçbir ölçü aletinin tamir ve ayarı yapılamaz.

(4) Birinci fıkrada tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Beş yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde kararın il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

(6) Tamir ve ayarı yapılan ve geçici olarak damgalanması gereken ölçü aletini damgalamayan yetki belgesi sahibi kişiler yazılı olarak uyarılır. Tekerrürü halinde yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(7) Tamir sonrası geçici damgaya ihtiyaç duyulmayan ölçü aletlerinin tamir sonrası muayene müracaat sorumluluğu, ilgili mevzuatında aksi bir hüküm bulunmadığı sürece tamirini yapan yetki belgesi sahibine aittir. Tamir ve ayarını yaptığı ölçü aletinin muayene ve damgalama işlemini yaptırmadan sahiplerine teslim eden yetki belgesi sahibi kişiler yazılı olarak uyarılır. Tekerrürü halinde yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(8) Tamir ve ayar yetki belgesine sahip kişi, tamir ettiği ölçü aletinin tip onayı değişikliğine sebebiyet verecek herhangi bir işlemde bulunamaz. Bu şekilde davranan yetki belgesi sahibi kişiler yazılı olarak uyarılır. Tekerrürü halinde yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

Muayene ve kontrol yetkisi

MADDE 16

(1) Genel Müdürlük ve il müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde, yetki belgesi veya işyeri uygunluk belgesi ile ilgili denetim ve kontrollerde bulunur.

(2) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17

(1) 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Öğrenim durumu istisnası

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenlere, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenim durumu dikkate alınmaksızın en az ilkokul mezunu olunması ve diğer hükümlerin yerine getirilmesi şartıyla yetki belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.