Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programları ile bu programlar kapsamındaki projelerin başvuru, değerlendirme, hibe veya geri ödemeli olarak destekleme, teşvik, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve/veya TENMAK Ar-Ge birimleri bünyesinde yürütülmek üzere TENMAK tarafından aynî ve/veya nakdî destek sağlanan projelere ilişkin destek programlarını kapsar.

(2) Aşağıda sayılan projeler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) TENMAK’ın yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve/veya özel sektör kuruluşları ile yapacağı işbirliği protokolleri kapsamında yürüteceği ortak projeler.

b) TENMAK Ar-Ge birimleri tarafından, bu Yönetmelik kapsamındaki destek programları haricinde herhangi bir dış paydaş olmaksızın yürütülecek projeler.

c) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar kapsamında TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 681 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: PYÖ/PY’nin gözetiminde projede doğrudan görev alan, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışan, bilgi ve donanımı ile proje çalışmalarına katkı ve katılım sağlayan, proje sonuç raporunda adı geçecek olan en az lisans mezunu kişiyi,

b) Başkan: TENMAK Başkanını,

c) Başkanlık: TENMAK Başkanlığını,

ç) Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan ve proje bütçesi kapsamında burs verilen, proje sonuç raporunda adı geçmeyecek olan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları,

d) Danışma kurulu: İlgili destek programı kapsamında; düzenlenecek proje çağrılarının hazırlanması, destek programının geliştirilmesi, uzman/izleyici hakem belirlenmesi ve panel oluşturulması gibi konularda yardımcı olmak, görüş ve öneri oluşturmak üzere Başkan tarafından görevlendirilen heyeti,

e) Değerlendirme komisyonu: İlgili destek programı kapsamında; hazırlanan proje çağrılarını, yapılan proje başvurularına ait önerileri, desteklenen projelere ilişkin değişiklik ve ilave talepler ile gelişme ve sonuç raporlarını değerlendirmek ve TENMAK tarafından talep edilen diğer hususlar hakkında görüş vermek üzere Başkan tarafından görevlendirilen heyeti,

f) Destek programı: Bu Yönetmeliğe göre desteklenen projelerin başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılması amacıyla TENMAK tarafından oluşturulan programları,

g) Fikrî ve sınai haklar: Kayıtlı veya tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, özel bir mevzuatla ve/veya haksız rekabet gibi genel hükümlerle korunan fikrî ve sınai ürüne ilişkin tüm yasal hakları,

ğ) Fikrî ve sınai ürün: Fikrî ve sınai haklara konu edilebilen buluş, tasarım, eser ve teknik bilgi gibi her türlü zihinsel ürünü,

h) Fikrî ve sınai ürün geliştiren: Fikrî ve sınai ürünün ortaya çıkması sürecinde fiilen katkısı bulunan ve bu ürünün geliştirildiği ilgili projenin sonuç raporunda adı geçen, 2690 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında fikrî ürün sahibi olarak belirtilen kişiyi,

ı) Gelişme raporu: Proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirtilen tarihlerde, dönemsel gelişmelerin izlenmesi amacıyla TENMAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak PYÖ/PY tarafından hazırlanan dokümanı,

i) İzleyici hakem: Desteklenen projenin, onaylanan öneri formuna ve proje sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek, incelemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak toplantılara katılmak üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje ile ilgili alanda uzman kişiyi,

j) Koordinatörlük: İlgili destek programını yürüten, Başkanlık bünyesindeki birimi,

k) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında PYÖK/PYK’nın imkânlarından faydalanılması karşılığı TENMAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutarı,

l) Moderatör: Paneli yönetmek üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje önerileri ile ilgili alanda uzman kişiyi,

m) Panel: Proje önerilerini bilimsel, teknik ve mali bakımdan değerlendirmek üzere TENMAK tarafından oluşturulan grubu,

n) Panelist: Panele katılmak üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje önerileri ile ilgili alanda uzman kişiyi,

o) Proje: TENMAK’ın görev alanına giren konularda gerçekleştirilen konusu, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve özel şartları belirlenmiş; her türlü araştırma, geliştirme, iyileştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme ile bilinçlendirme, girişimcilik, kapasite geliştirme, üretime ve ticari değere dönüştürme içerikli faaliyetler bütününü,

ö) Proje danışmanı: Gerek duyulan hallerde, projenin özel uzmanlık gerektiren konularında bilgisinden yararlanılan en az doktora derecesine sahip, proje sonuç raporunda adı geçecek olan proje ile ilgili alanda uzman kişiyi,

p) Proje personeli: PYÖ/PY, proje danışmanı, araştırmacı, yardımcı personel ve süreli personelden oluşan ekibi,

r) Proje teşvik ikramiyesi (PTİ): Proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan TENMAK veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunan proje personeline, proje bütçesi kapsamında TENMAK tarafından ilgili mevzuatına göre ödenen tutarları,

s) Proje yöneticisi (PYÖ): Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, proje sözleşmesi çerçevesinde sorumluluk taşıyan ve projenin yönetiminden TENMAK’a karşı sorumlu olan ve yazışmaları yapan PY’yi,

ş) Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK): Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, projenin yönetiminden sorumlu olan kuruluşu,

t) Proje yürütücüsü (PY): PYK’nın sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla PYK tarafından görevlendirilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, proje sözleşmesi çerçevesinde projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek en az lisans mezunu kişiyi,

u) Proje yürütücüsü kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve yürütme beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve özel sektör kuruluşları ile TENMAK Ar-Ge birimlerini,

ü) PYÖK/PYK yetkilisi: PYÖK/PYK’yı en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

v) Süreli personel: Proje çalışmalarının gerektirmesi halinde, PYÖ/PY ve/veya araştırmacıların gözetimi altında, ilgili mevzuatına göre TENMAK tarafından veya TENMAK Ar-Ge birimleri haricindeki PYÖK/PYK tarafından proje süresi ile sınırlı olarak istihdam edilen araştırmacı veya yardımcı personel niteliklerini haiz kişiyi,

y) Sonuç raporu: Proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirtilen tarihte, TENMAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak PYÖ/PY tarafından hazırlanarak TENMAK’a sunulan, projenin bilimsel, teknik ve mali tüm gelişmeleri ile sonuçlarını içeren dokümanı,

z) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,

aa) TENMAK Ar-Ge birimleri: TENMAK bünyesinde kurulan enstitüler ile Başkanlık bünyesinde Ar-Ge amacıyla kurulan koordinatörlükleri,

bb) TENMAK proje uzmanı: Desteklenen projenin, onaylanan öneri formuna ve proje sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek, incelemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak toplantılara katılmak üzere görevlendirilen TENMAK personelini,

cc) Uzman hakem: Proje önerilerini bilimsel, teknik ve mali bakımdan değerlendirmek üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje önerileri ile ilgili alanda uzman kişiyi,

çç) Yardımcı personel: PYÖK/PYK’nın çalışanı olup, proje çalışmalarının gerektirdiği işlerde PYÖ/PY ve/veya araştırmacıların gözetimi altında çalıştırılan, proje sonuç raporunda adı geçmeyecek olan idari uzman/personel, teknik eleman, işçi ve benzeri kişileri,

dd) Yürütme Kurulu: TENMAK Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programları, Projelerin Başvuru, Değerlendirme, Destek ve İzleme Süreçleri

Destek programları

MADDE 5

(1) Destek programları ile bu programlar kapsamında uygulanacak desteğin türü, destek oranı, süresi, kapsamı, verilebilecek azami destek tutarları, teknik, mali ve idari kurallar ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, TENMAK’ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulunca onaylanan destek programı ve programın uygulama esasları TENMAK internet sitesinde yayımlanır. Aynı usulle, destek programlarının bir kısmına veya tümüne ilişkin mali kuralların yer aldığı mali esaslar düzenlenebilir.

(2) TENMAK’ın görev alanına giren konularda aşağıda belirtilen destek programları oluşturulabilir:

a) Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması, teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla her türlü araştırma, geliştirme, iyileştirme ve yenilik faaliyetlerini içeren araştırma projeleri ile araştırma ve geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme faaliyetlerini içeren ürün/teknoloji geliştirme projelerine ilişkin destek programları.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen proje bazlı, süreç yönetimi gerektiren proje veya uygulama bazlı ya da ürün/teknoloji hedefine yönelik birden çok proje ve uygulamayı kapsayan şemsiye niteliğindeki ihtiyaçlar ile ulusal strateji belgeleri kapsamında TENMAK tarafından yürütülmesi uygun bulunan kamunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik stratejik kamu projelerine ilişkin destek programları.

c) Kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, girişimcilik, kapasite geliştirme, teknoloji transfer mekanizmaları oluşturma, işbirliği ağları ve kümelenme ile bunları kolaylaştıracak ortamların faaliyetlerine yönelik projelere ilişkin destek programları.

ç) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilere ilişkin üretim altyapısının oluşturulması veya geliştirilmesine destek olunması ile üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının desteklenmesine yönelik üretime ve ticari değere dönüştürme projelerine ilişkin destek programları.

(3) İkinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki destek programlarında, 10 uncu madde uygulanmaz.

Ortak destek programları

MADDE 6

(1) TENMAK, bu Yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği halinde projelere ortak destek verebilir, bu amaçla destek programları oluşturabilir. Bu destek programlarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum/kuruluşlarla yapılacak protokoller ile belirlenir. Bu protokollerde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Proje başvuruları

MADDE 7

(1) Destek programları kapsamında proje başvuruları; dönemsel veya herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan çağrı ya da davet usulü ile veya doğrudan alınabilir.

(2) Düzenlenecek proje çağrıları; başvuru dönemleri, yöntemi ve koşulları belirlenmek suretiyle koordinatörlükçe hazırlanır ve Başkan onayına sunulur. Başkan tarafından onaylanan proje çağrıları TENMAK internet sitesinde ilan edilir. Başvurular, ilan edilen kurallara göre TENMAK’a yapılır.

(3) Davet usulü ile alınacak proje başvurularına davet edilecekler ile başvuru yöntemi ve koşulları, koordinatörlükçe hazırlanarak Başkan onayı ile belirlenir.

(4) TENMAK, kendisine doğrudan yapılan proje başvurularını kabul ederek, uygun bulunan destek programı kapsamında değerlendirebilir. Bu başvuruların değerlendirilebilmesi için, TENMAK tarafından ilan edilen formata uygun şekilde yapılması şarttır.

(5) Proje başvuru formunda, proje başvurusu ile aynı konu ve içeriğe sahip; herhangi bir projenin başka bir kurum/kuruluşça desteklenip desteklenmediği ve herhangi bir proje önerisinin desteklenmek üzere başka bir kurum/kuruluşa sunulup sunulmadığı beyan edilir. Bu kapsamda desteklendiği veya sunulduğu yönünde beyanda bulunulan proje başvuruları, gerekli görülmesi halinde uzman hakem değerlendirmesi de alınarak Koordinatörlüğün önerisi üzerine Başkan onayı ile değerlendirmeye alınabilir.

Değerlendirme, proje destek kararı ve sözleşme

MADDE 8

(1) Proje başvuruları, koordinatörlükçe usul ve şekil bakımından incelenir. İnceleme sonucunda uygun görülmeyen veya verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan başvurular koordinatörlükçe iade edilir. Bu durum elektronik posta ile, ilgili PYÖ/PY ile PYÖK/PYK yetkilisine bildirilir.

(2) Usul ve şekil bakımdan uygun görülen proje başvurularına ait öneriler, TENMAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Uzman hakem ve/veya panel ve ilgili değerlendirme komisyonu değerlendirmesi veya doğrudan ilgili değerlendirme komisyonu değerlendirmesi sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje önerileri hakkında destek kararı, bütçe imkânları çerçevesinde Başkan tarafından verilir. Bu süreçte değerlendirme dışı bırakılan veya desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri hakkında elektronik posta ile, ilgili PYÖ/PY ile PYÖK/PYK yetkilisine bildirim yapılır.

(3) Desteklenmesine karar verilen projeler için, PYÖ/PY ve PYÖK/PYK yetkilisi ile TENMAK arasında proje sözleşmesi imzalanır. Yalnız TENMAK Ar-Ge birimlerinin yer aldığı projeler için; proje sözleşmesi imzalanmaz, Başkanlık tarafından bu birimlere proje talimatnamesi yazılır.

(4) Proje sözleşmesi/talimatnamesinde; projenin başlığı, numarası, destek miktarı, süresi, gelişme ve sonuç raporu dönemleri, fikri ve sınai hakları ve özel şartları ile ihtiyaç duyulan diğer hususlar yer alır. Projeye ilişkin olarak, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre TENMAK tarafından karar verilen değişiklik ve ilaveler proje sözleşmesi/talimatnamesinin eki sayılır.

İzleme

MADDE 9

(1) Projenin, onaylanan öneri formuna, sözleşme/talimatnamesine ve TENMAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği PYÖ/PY tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gelişme raporu dönemleri, proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirlenir. Gelişme raporları, ilgili dönemin sonuna kadar PYÖ/PY tarafından TENMAK’ın belirleyeceği formata uygun olarak sunulur.

(2) İzleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak gelişme raporlarını değerlendirir. Değerlendirme neticesinde gelişme raporunda gerekli görülen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması istenebilir.

(3) Gelişme raporunun kabulüne Başkan tarafından karar verilir.

(4) Gelişme raporunun; kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin süresi içinde veya koordinatörlük tarafından verilecek ek süre içinde sunulmaması halinde projenin iptaline, uygun bulunmaması halinde ise ret gerekçesi dikkate alınarak projenin sonlandırılmasına veya iptaline, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve İdari Hükümler

Proje bütçesi

MADDE 10

(1) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler gider olarak kabul edilebilir:

a) Proje için gerekli olan yeni teçhizat, alet, makine, yazılım ve yayın alım giderleri.

b) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

c) Malzeme ve sarf malzemesi giderleri.

ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.

d) Süreli personele ve kamu personeli olmayan proje personeline ilişkin personel giderleri.

e) Bursiyer giderleri.

f) Proje teşvik ikramiyesi (PTİ).

g) Proje çıktılarının tanıtımı için yapılacak çalıştay ve toplantı giderleri.

ğ) Projenin konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek konferans, sempozyum, kongre ve benzeri etkinliklere katılım ile çalışma ziyareti ve proje çalışmaları için gerekli olan diğer seyahat giderleri.

h) Kurum hissesi.

ı) Projenin niteliği gereği varsa proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili diğer giderler.

(2) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler gider olarak kabul edilmez:

a) Proje önerisi ve sözleşme hazırlama giderleri.

b) Posta ve haberleşme amaçlı giderler.

c) Proje çıktılarının seri üretimine yönelik masraflar.

ç) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.

d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.

e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.

f) İdari personel giderleri.

g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

(3) Proje bütçesine, TENMAK Ar-Ge birimleri için kurum hissesi konulmaz.

(4) Proje bütçesi kalemlerinin tespitine ilişkin limit ve esaslar, ilgili mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

(5) Projeye verilecek ek ödenek talepleri; PYÖ/PY’nin gerekçeli başvurusu üzerine, izleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı görüşü ve ilgili değerlendirme komisyonu değerlendirmesi alınmak suretiyle Başkan tarafından karara bağlanır. Bu şekilde proje bütçesi, en fazla yüzde elli oranında artırılabilir. Bu oranı aşan ek ödenek talepleri, proje bütçesinin yüzde yüzünü aşmamak kaydıyla, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Proje bütçesinin kalemler arası aktarım talepleri ile proje bütçesi kapsamında alınacak mal ve hizmetin türü ve miktarında değişiklik yapılmasına veya projede öngörülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına ilişkin talepler, PYÖ/PY’nin gerekçeli başvurusu üzerine Başkan tarafından karara bağlanır.

Transfer ve ön ödeme

MADDE 11

(1) Proje bütçesi kapsamındaki ödenekler, TENMAK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle ilgili PYÖK/PYK’nın bütçesine gelir kaydedilmeksizin, ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenen kurallar ve projenin ödeme planı dâhilinde proje adına açılacak özel hesaba aktarılarak izlenir. Ödenek aktarımı, bütçe ve nakit imkânları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Proje bütçesi kapsamında, ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenen kurallar ve projenin ödeme planı dâhilinde ön ödeme yapılabilir.

Harcama işlemleri

MADDE 12

(1) Proje bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre gerçekleştirilir. Bu hususta mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde ise bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları, tabi olduğu mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde PYÖK/PYK tarafından gerçekleştirilir.

(2) Proje bütçesi kapsamında PYÖK/PYK tarafından alımı gerçekleştirilen taşınırlar, proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde, PYÖK/PYK tarafından kendi taşınır kaydına alınır ve bu kapsamdaki dayanıklı taşınırlar proje süresince proje çalışmalarında kullanılmak üzere PYÖ/PY’nin kullanımına verilir.

Mali inceleme ve denetim

MADDE 13

(1) Proje bütçesi kapsamındaki harcama ve giderlere ilişkin belgelerin düzenlenmesine ve bunlara ilişkin mali raporların hazırlama, inceleme ve denetimine yönelik hususlar, ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

(2) Mali raporların inceleme ve denetimini yapacak mali müşavirlere ödenecek ücretler, ilgili destek programı uygulama esaslarında aksi belirtilmedikçe PYÖK/PYK tarafından karşılanır.

İdari hükümler

MADDE 14

(1) PYÖ/PY’nin projedeki görevinden ayrılmayı talep etmesi durumunda veya değiştirilmesinin gerektiği hallerde yeni bir PYÖ/PY’nin görevlendirilmesi Başkan tarafından, bu nedenle projenin sonlandırılması veya iptali ise Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) PYÖ/PY haricindeki proje personeline ilişkin projede yer alma, projeden ayrılma ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar, ilgili destek programının uygulama esaslarında düzenlenir.

(3) Proje personelinin, TENMAK tarafından desteklenen projeler kapsamında görev alabileceği proje sayısına ilişkin limit ve esaslar Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Projeye verilecek ek süre talepleri; PYÖ/PY’nin gerekçeli başvurusu üzerine Başkan tarafından karara bağlanır. Bu şekilde proje süresi, en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Bu süreyi aşan ek süre talepleri, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) PYÖ/PY’nin başka bir kurum/kuruluşa geçmesi durumunda, proje eski kurum/kuruluşunda yürütülmeye devam edilir. Ancak PYÖ/PY, gerekçeli talebi ve projenin yeni kurum/kuruluşunda yürütülebileceği, bu kurum/kuruluş tarafından proje sözleşmesi hükümlerine uyulacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair kurum/kuruluş yazısıyla birlikte TENMAK’a başvurulabilir. Bu talep Başkan tarafından karara bağlanır. Talebin uygun bulunması halinde, eski PYÖK/PYK’nın hakları ve yükümlülükleri TENMAK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni PYÖK/PYK tarafından devralınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Sona Ermesi ve Projelere İlişkin Diğer Hükümler

Sonuçlandırma

MADDE 15

(1) Proje süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, projenin sonuç raporu, PYÖ/PY tarafından TENMAK’ın belirleyeceği formata uygun olarak hazırlanarak sunulur.

(2) İzleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak sonuç raporunu değerlendirir. Değerlendirme neticesinde sonuç raporunda gerekli görülen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması istenebilir.

(3) Sonuç raporunun kabulüne, Başkan tarafından karar verilir. Sonuç raporunun kabul edilmesi halinde, proje sonuçlandırılmış sayılır.

(4) Sonuç raporunun, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin süresi içinde veya koordinatörlük tarafından verilecek ek süre içinde sunulmaması halinde projenin iptaline, uygun bulunmaması halinde ise ret gerekçesi dikkate alınarak projenin sonlandırılmasına veya iptaline, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

Durdurma, sonlandırma ve iptal

MADDE 16

(1) Projenin onaylanan öneri formuna ve sözleşme/talimatnamesine uygun biçimde yürütülmediğinin TENMAK tarafından tespit edilmesi veya PYÖ/PY’nin başvurusu üzerine TENMAK tarafından kabul edilebilecek mücbir sebeplerle yürütülmesinin geçici olarak olanaksız hale geldiğinin anlaşılması halinde, Başkan tarafından projenin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Durdurulma süresi içinde, proje bütçesinden harcama yapılamaz. Ancak belgelendirmek şartıyla, durdurma tarihinden önce verilen siparişlere ilişkin ödemeler, TENMAK tarafından uygun bulunması halinde ödenir.

(2) PYÖ/PY’nin başvurusu ve/veya TENMAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının anlaşılması halinde, Başkan onayı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(3) PYÖ/PY’nin başvurusu ve/veya TENMAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, projenin mücbir sebeplerle yürütülmesinin olanaksız hale geldiğinin veya kabul edilebilir nedenlerle yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından projenin sonlandırılmasına karar verilir.

(4) TENMAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, PYÖ/PY’nin veya PYÖK/PYK’nın kusur veya ihmali sonucunda projenin yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından projenin iptaline karar verilir.

(5) Projenin sonlandırılması veya iptaline ilişkin hükümler, proje durdurulmaksızın da uygulanabilir.

(6) Sonlandırılan veya iptal edilen proje kapsamında; TENMAK desteği ile satın alınan ve/veya imal edilen dayanıklı taşınırların ve TENMAK desteği ile satın alınan ve halen kullanılmamış olan sarf malzemelerinin, belirlenen süre içerisinde TENMAK’a veya TENMAK tarafından belirlenecek bu malların kullanımına ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına iade ve teslim edilmesi istenebilir.

(7) İptal edilen projede, kusurlu bulunan proje personeline ödenen PTİ tutarlarının geri ödenmesi, ilgili mevzuatına göre bu personelden istenebilir. Ayrıca, PYÖ/PY ile kusurlu bulunan proje danışmanı ve araştırmacılara iptal tarihinden itibaren en az bir, en fazla beş yıl süreyle, TENMAK tarafından desteklenen projelerde görev verilmez. Bu kişilerin, TENMAK tarafından desteklenmekte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TENMAK tarafından yapılmış olan proje bazlı görevlendirmeleri sona erdirilebilir.

(8) İptal edilen projede kusurlu bulunan PYÖK/PYK’ya yapılmış olan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, iptal kararının PYÖK/PYK’ya bildirimini izleyen otuz gün içerisinde TENMAK’a geri ödenir. Bu süre içinde ödenmediği takdirde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte tahsil edilir. TENMAK, bu alacağını PYÖK/PYK’ya yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden de mahsup edebilir.

(9) İptal edilen projede kusurlu bulunan özel sektör kuruluşu olan PYÖK/PYK tarafından TENMAK desteği kapsamında gerçekleştirilen, iptal nedeniyle iade edilen mallar ve tutarlar ile bursiyer ve personel giderlerine ilişkin olanlar haricindeki harcamalara ilişkin tutarların, proje hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte bu kuruluştan iadesi istenir.

(10) Bu maddede belirtilen projenin sonlandırılmasına ve iptaline bağlanan yaptırımlar, TENMAK Ar-Ge birimleri ve TENMAK personeli hakkında uygulanmaz. Bunlar hakkında, tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılır.

Proje sözleşmesinin sona ermesi

MADDE 17

(1) Projenin sonuçlandırılması, sonlandırılması veya iptali halinde proje sözleşmesi de sona erer. Ancak, bu Yönetmelikte ve proje sözleşmesinde bu hallere bağlanan hak ve yükümlülükler geçerli olmaya devam eder. Bu hususlarda, ilgili mevzuatına göre TENMAK tarafından alınacak kararlar ve ilgili taraflar arasında yapılacak sözleşmeler saklıdır.

Fikrî ve sınai haklar

MADDE 18

(1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan her türlü fikrî ve sınai ürün üzerindeki fikrî ve sınai hakların tamamı, proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde TENMAK’a aittir. Ancak, proje kapsamında TENMAK’a sunulan her türlü doküman üzerindeki fikrî hakların tamamı TENMAK’a aittir. TENMAK, bu dokümanları uygun göreceği araçlarla duyurabilir, yayımlayabilir. Üçüncü fıkra hükmü saklıdır.

(2) TENMAK’a ait fikrî ve sınai hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek net gelirin en fazla yüzde ellisi, ilgili mevzuatına göre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ve sınai ürünü geliştirenlere verilebilir. Özel sektör kuruluşunun yer aldığı projede, bu kuruluşun proje ekibinde yer alan personelince geliştirilen fikrî ve sınai ürüne ilişkin pay, bu kuruluşa ait olur.

(3) PYÖ/PY, projenin TENMAK tarafından desteklendiğini belirtmek kaydıyla yurt içi veya yurt dışında proje kapsamındaki çalışmalar ile ilgili bilimsel eserler yayımlayabilir, sunabilir. Ancak, projenin TENMAK tarafından ya da TENMAK ile birlikte yürütüldüğü yönünde açıklamalar yapamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen eserler ile sunulan eserlerin bir örneğinin TENMAK’a gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren haller ile fikrî ve sınai ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı olduğu durumlarda, bu ürünün içeriği ile ilgili olarak herhangi bir yolla bilgi veya belge paylaşımı yapılamaz. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle doğacak zararlardan bilgi veya belgeyi paylaşanlar sorumludur.

(4) Proje ile ilgili yayınlar ile diğer iş ve işlemlerde, TENMAK’ın yazılı izni olmadan TENMAK logosu kullanılamaz.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 19

(1) PYÖ/PY ile PYÖK/PYK, projelerin yürütülmesi ile ilgili olarak TENMAK tarafından belirlenmiş etik kurallara ve etik davranış ilkelerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine uymak, uyulmasını sağlamak ve evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına uymak zorundadır. Aksi durumun TENMAK tarafından tespit edilmesi halinde, ihlal edilen kurallara ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirlenmiş yaptırımlar uygulanır. Ayrıca, ihlalin niteliği ve proje üzerindeki etkisi dikkate alınarak, projenin sonlandırılmasına veya iptaline Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilebilir.

Gizlilik

MADDE 20

(1) Projeler ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri ile proje sözleşmesi/talimatnamesi uyarınca yapılan işlemler için gerekli olanlar haricinde, bu bilgi ve belgeler herhangi bir yolla bunları bilmesi gerekenler dışındakiler ile paylaşılamaz. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle doğacak zararlardan bilgi veya belgeyi paylaşanlar sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri

MADDE 21

(1) Yürütme Kurulu, bu Yönetmelikteki yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22

(1) Destek programlarının yürütülmesinde bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenen usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Yürütme Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23

(1) 22/10/2009 tarihli ve 27384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut projeler

GEÇİCİ MADDE 1

(1) 23 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler hakkında, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin uygulanmasına devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte, ilgili mevzuatına göre TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler hakkında söz konusu mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 24

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.