Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle çalışanların veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarına ait birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Mağdur: Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevden dolayı işlenen suça maruz kalan sağlık çalışanlarını,

b) Sağlık birimleri: Yükseköğretim kurumları bünyesinde sağlık hizmet sunumu yapılan birimleri,

c) Üniversite: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuki Yardımın Mahiyeti

Hukuki yardım yapılacak haller

MADDE 5

(1) Üniversitelerde görev yapan mağdura veya bunların vefatı halinde kanuni mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında hukuki yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir:

a) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması.

b) Mağdurun veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması.

(2) Mağdurun, hukuki yardıma konu olayla ilgili olarak aynı zamanda şüpheli veya sanık durumunda olması halinde kendisine yalnızca mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır.

Vekâlet ilişkisi

MADDE 6

(1) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik kapsamındaki mağdura karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekâletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuki Yardım Usulü

Bildirim

MADDE 7

(1) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller sağlık birimi yöneticisi tarafından üniversite hukuk birimine gecikmeksizin bildirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiiller, sağlık birimi yöneticisi tarafından adli mercilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirilir. Mağdur da bu bildirimi yapabilir.

Talepte bulunulması

MADDE 8

(1) Sağlık birimi yöneticisi tarafından kendilerine bildirim yapılan üniversite hukuk müşavirliği, işlenen suçtan mağdur olana veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep doğrultusunda hareket eder. Ayrıca mağdur veya kanuni mirasçıları, ilgili sağlık birimine hukuki yardım talebini bildirebilir. Sağlık birimi yöneticisi bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirir.

(2) Mağdura karşı, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlendiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, rektörlük tarafından bu Yönetmelik hükümleri resen uygulanır ve mağdurun veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Hukuk birimlerince inceleme

MADDE 9

(1) Hukuki yardım talebine ilişkin taleplerin gereği yapılmak üzere kendilerine intikalini müteakip üniversite hukuk müşavirliği tarafından yapılacak inceleme neticesinde talebin bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığının değerlendirilmesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile rektörlüğe, sağlık birimi yöneticisine ve talepte bulunana derhal bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim üzerine ilgilinin itiraz etmesi halinde dilekçe ve ekleri en geç yedi gün içerisinde rektörlüğe gönderilir.

(3) Rektörlük tarafından verilecek karar ilgiliye ve üniversite hukuk müşavirliğine gönderilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilecek karar idari açıdan kesin olup, üniversite hukuk müşavirliği bu karar çerçevesinde işlem tesis etmekle yükümlüdür.

(5) Üniversite hukuk müşavirliği, safahatına göre soruşturma veya kovuşturma işlemleri ile alâkalı olarak ifası lâzım gelen hukuki işlemleri gecikmeksizin başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hukuki yardımın sona ermesi

MADDE 10

(1) İdarece yapılacak hukuki yardım;

a) Mağdurun veya kanunî mirasçılarının hukuki yardım talebini geri alması,

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, adli mercilerce yapılacak tahkikat neticesinde mağdurun sanık durumuna gelmesi,

hallerinde sona erer.

(2) Hukuki yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde durum, sağlık birimi yöneticisine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet savcılığına, kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir.

Vekâlet ücreti

MADDE 11

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hukuki yardıma bağlı olarak Devlet üniversitelerinde Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet ücretleri hakkında 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.