Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Aksaray ili tarihinde yerel ve evrensel bir değer olan Aksaray Malaklı köpeği ırkının, korunmasına, saf ırk standardının ortaya çıkarılması, tescil ve ıslah çalışmalarına ilişkin her türlü morfolojik ve genetik özelliklere yönelik araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Aksaray Malaklı köpeği ile ilgili bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Aksaray Malaklı köpeği ırk özelliklerinin tanıtımı ile ilgili çalıştay, sempozyum gibi her türlü bilimsel etkinlikler düzenlemek veya yapılacak etkinliklere katılmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları; Merkezin amaçları doğrultusunda Aksaray Malaklı köpeklerinin, biyolojik-genetik özellikleri ile ilgili araştırmalar yaparak ırk standardını, genetik ırkının tescili ve nesillerinin korunması için doğru seleksiyon kriterlerini belirlemek ve bunları sahadaki yetiştiricilere de intikal ettirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve bunlara onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ğ) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

h) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

ı) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10

(1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11

(1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm sevk ve idaresinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görev ve yetkisini kullanmak.

c) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

ç) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer dört üyesi Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektöre önerilerde bulunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

f) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.

g) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ğ) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14

(1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren konularda, birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek yükseköğretim kurumu, ilgili meslek kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 16

(1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 19

(1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.