Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli/tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) AÜ: Amasya Üniversitesini,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Doktora/Sanatta Yeterlik alanı itibarıyla ilgili anabilim/anasanat dalında eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alabilecek tüm öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

f) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Bilim dalları bulunan anabilim dallarında ilgili anabilim dalı başkanı ve tüm bilim dalı başkanlarının katılımıyla oluşan kurulu; bilim dalı ayrımı olmayan veya tek bilim dalı bulunan anabilim dallarında ise ilgili anabilim dalında bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımıyla oluşan kurulu,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Müdür: Enstitü Müdürünü,

ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektörlük: Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,

l) Seminer: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

m) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

o) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5

(1) Üniversiteye bağlı Enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

Eğitim programlarının açılması ve yürütülmesi

MADDE 6

(1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek Enstitü anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitüce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu eğitim-öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar, enstitü tarafından hazırlanır ve Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ve danışmanlıkların önerilmesi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(5) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

(8) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(10) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 7

(1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Öğretim yılı

MADDE 8

(1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 9

(1) İlan edilecek yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yarıyıl başında program bazında, öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili Enstitü müdürlüklerine teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğrenci kontenjanları, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler Enstitü Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Değerlendirme esasları ve öğrenci kabulü

MADDE 10

(1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin genel esaslar:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

d) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için, Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

e) Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile de başvuru yapabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası programlara başvuracak adayların 45 temel tıp veya klinik tıp puanı almaları gerekir.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenmesi durumunda taban puan, anabilim dalı kurulunun teklifi Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

g) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmalıdır.

ğ) Adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

h) Başvuran adayların başvuru puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve yabancı dil sınav puanına bakılır.

ı) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya sanat sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi:

a) ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve yabancı dil sınav puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55 puan olması gerekir. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

b) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile yazılı bilimsel değerlendirme sınavı da yapılabilir. Yapılacak sınava bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki değerlendirmeye göre en az 55 puan alanlar girebilir. Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı yapıldığında ALES puanının %50’si; lisans not ortalamasının %20’si ve adayların başvurdukları anabilim/bilim dalında yapılacak yazılı sınavın %20’si ve yabancı dil sınav puanının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede 100 tam puan üzerinden en az 55 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

c) Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınava girmeyen ya da yazılı sınav notu 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.

ç) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların, Tezli yüksek lisans programına başvurularının değerlendirmesinde ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 55 puan olması gerekir. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

d) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur.

e) Genel başarı notu dahilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekler oluşturulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. ALES puanı istenmesi durumunda; ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %50’si alınarak hesaplama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

(4) Anasanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi: İlgili anasanat dalı yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında lisans genel not ortalamasının %50’si ile sanat sınavı/dosya değerlendirmesinin %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u toplanarak elde edilen değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi notu 100 üzerinden 55’in altında olan veya sanat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

(5) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar:

a) Doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.

c) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

ç) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

e) Doktora programına (d) bendine göre başvuran adayların değerlendirme işlemleri için, Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

f) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

g) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi almış mezunların en az 65 puan not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

ğ) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

h) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(6) Doktora programına başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar:

a) Tezli yüksek lisans mezunlarından Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde ALES puanının %50’si, yazılı sınav notunun %20’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil sınav puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. Lisans mezunu olarak doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde ise ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır.

b) Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan 100 tam not üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavı 60 puanın altında olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

c) Tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde, ALES veya TUS puanının %50’si, lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda yüksek lisans diploma notunun %20’si, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

ç) Doktora programlarına başvuran adayların, değerlendirme puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, yüksek lisans derecesiyle başvuru yapanlarda yüksek lisans mezuniyet notu, lisans derecesiyle başvuru yapanlarda lisans mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.

d) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, doktora yazılı sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

e) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

(7) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabule ilişkin esaslar:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı aranmaz.

e) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, sanatta yeterlik programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, sanat sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

f) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan komisyon, sanatta yeterlik programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sıralamaların kontrolünü sağlar, sanat sınavının gözetimini ve değerlendirmesini yapar.

g) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü kurumsal web sitesinde duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11

(1) Alan dışından öğrenci kabulü söz konusu olursa, adayların eksiklerini gidermek amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler; enstitülerde Yüksek Lisans programları için Lisans programlarından, Doktora programları için Lisans ve Yüksek Lisans programlarından seçilebilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilecek alan dışı öğrencinin bilimsel hazırlık programına yönelik lisans programı yoksa öğrencinin kabulü için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin bilimsel hazırlık programında alacağı dersler belirlenir ve lisansüstü programdaki ilgili öğretim üyeleri bu dersleri vermekle görevlendirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği ile belirlenir. Ancak bilimsel hazırlık aşamasında, lisans programlarından ders alınması durumunda, derslerin değerlendirme notu belirlenirken lisans programına ait yönetmelik esas alınır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, not döküm belgesinde görülür. Ancak, kayıtlı olunan lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci

MADDE 12

(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(3) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 13

(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenci, enstitülerin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Kurulunda belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde ilan edilir. Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili esaslar şöyledir:

a) Genel not ortalaması yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en az 80 olması,

b) Devamsızlık sebebi de dahil herhangi bir dersten başarısız olmaması,

c) Disiplin cezası almamış olması,

ç) Yatay geçiş için başvuru yaptığı ilgili programın öğrenci kabul şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen akademik yarıyılın başlama tarihinden en az on beş gün önce, enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, Enstitü Yönetim Kurulunda eğitim-öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunan yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin değerlendirilmesinde öğrencinin bulunduğu programdaki ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren “not dökümü” esas alınır. Ayrıca öğrencinin, öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca belirlenip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Lisansüstü programlar arasındaki yatay geçişle ilgili diğer esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 14

(1) Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri öğrenci değişimi programları çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de Amasya Üniversitesinde eğitim gördükleri süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi verilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15

(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kesin kayıtta verilmesi gerekli evraklar ile başvuru takvimi enstitü kurumsal web sitesinde ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine, yedek listedeki öğrenci adaylarının kontenjan tamamlanıncaya kadar sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar, haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan enstitü ile ilişikleri kesilir. Diploma dahil söz konusu öğrencilere verilen belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES ya da eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, lisansüstü programlara başvuru, kabul, kayıt ve yatay geçişlerine ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 16

(1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini yaptıktan sonra ders ve tez kayıtlanması danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme dönemi içinde ders kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.

(4) Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz. Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesine ilişkin uygulamada Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dikkate alınır.

Değerlendirme

MADDE 17

(1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından yüzlük not sistemine göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarda derslerle ilgili kayıt, devam, ders tekrarı, başarı notunun değerlendirilmesinde, sınav notuna itiraz ve not düzeltme ile ilgili hususlarda, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Başarı notu; sözlü veya yazılı ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, ödevler ile uygulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; ara sınavın %40’ı ve yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplamı esas alınarak hesaplanır. Uzaktan Eğitim ile yürütülen Lisansüstü programlarda ise ara sınavın %20’si, yarıyıl sonu sınavının %80’inin toplamı esas alınarak hesaplanır. Ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte ise en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan, doktora programlarında en az 70 puan olması gerekir. Yüksek Lisans öğrencisinin Lisans programından, Doktora öğrencisinin ise Yüksek Lisans programından ders alması durumunda başarı notu, kayıtlı olduğu programın şartlarına göre hesaplanır. Değerlendirmede kullanılan harf notları ve anlamları aşağıdaki şekildedir:

a) (G) Geçer: Kredisiz derslerden geçtiğini,

b) (K) Kalır: Kredisiz derslerden kaldığını,

c) (M) Muaf: Yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğrencilerin lisansüstü programlarda ilgili derslerden muaf olduğunu ifade eder,

ç) (F1) Başarısız-Mazeretsiz Devamsız, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmadığını,

d) (F2) Başarısız-Devamlı, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmediğini,

e) (F3) Başarısız-Devamlı, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında. Bütünleme sınavına girebileceğini,

f) (F4) Başarısız-Tekrar: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğunu,

ifade eder.

(3) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu verilir.

(4) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin kredisi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden sonra iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları, not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate alınarak hesaplanır.

Not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 18

(1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO), AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS ağırlıklı not ortalaması, her yarıyıl öğrencinin aldığı her dersin AKTS’sinin başarı notu ile çarpımları toplamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

Kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 19

(1) Kredi aktarma ve ders muafiyeti için yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 20

(1) Ders tekrarı için yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

İlişik kesme ve kayıt Silme

MADDE 21

(1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 22

(1) Kayıt dondurma için yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 23

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders yükü

MADDE 24

(1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 30 AKTS'ye kadar kredi alabilir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seminer dersi ve tez çalışması ile ilgili Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

(5) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci, diğer lisansüstü programlardan veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(6) Uzmanlık alan dersi, öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanlığa atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi ve danışmanlık, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(7) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 25

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami süreye dahildir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Danışman ataması ve tez çalışması

MADDE 26

(1) Tezli yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşü alınarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, tez çalışmasını seçemez.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.

(3) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur. Tez konusu, danışmanın ve öğrencinin yazılı talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(6) Danışmanlık ve tez çalışması ile ilgili diğer hususlarda, yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27

(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez savunma jürisi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için gerekli olan diğer şartlar yönergede belirlenir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir ve tez yazım kurallarına uygun olduğuna dair yazılı görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Disiplinlerarası programlarda jüri, tez konusu ile ilgili disiplinler dikkate alınarak biri tez danışmanı en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(6) Ortak protokolle yürütülen yüksek lisans programlarında ortak olan Üniversite, tez savunma sınavı jüri oluşumunda ilgili anabilim dalı şartını sağlar ancak başka bir yükseköğretim kurumu şartını sağlamaz.

(7) Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.

(8) Tez sınavı eksik jüri üyesi olduğunda yapılamaz. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin nüshalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(10) Jüri üyeleri tezin kendisine teslim edilmesinden sonra tez ön değerlendirme raporunu hazırlar. Tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten sonra on beş günden önce olmamak üzere en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Tez sınavı, öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(11) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(12) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklif ettiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen zamanda tez savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, öğrencinin azami eğitim-öğretim süresinin dahilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28

(1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, enstitü anabilim/anasanat dalı programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının da yer alacağı Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29

(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders yükü

MADDE 30

(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim programları ile de yürütülebilir.

Süre

MADDE 31

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 32

(1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır.

(2) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Danışman değişikliği durumunda yeni danışmanla birlikte yeni bir proje konusu belirlenir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi

MADDE 33

(1) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve proje dersinin alındığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile enstitüye bildirilir.

Proje sunumu ve sonuçlanması

MADDE 34

(1) Proje çalışmasından elde edilen sonuçlar, enstitü tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır. Öğrenci proje çalışmasını tamamlayarak, üç adet kopyasını akademik takvimde belirlenen tarihlerde danışmanına sunar. Danışman, projenin savunulabilir ve proje yazım kurallarına uygun olduğuna dair yazılı görüşü ile birlikte proje çalışmasını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Proje sunumu jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından olmak üzere üç asıl ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Proje sunumunun tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar, jüri başkanı tarafından proje sunumunu izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Proje sunumu başarılı bulunan öğrenci, projeyi sunduğu tarihten itibaren bir ay içinde projenin ciltlenmiş en az bir adet kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını enstitüye teslim eder. Talep halinde Enstitü Yönetim Kurulu projenin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(5) Proje sunumu başarısız bulunan öğrenci, azami süresi içinde başarısız bulunduğu yarıyılı takip eden yarıyılda proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir. Yeni proje konusu anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile enstitüye bildirilir. İkinci defa proje sunumunda başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 35

(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve mezuniyet için gerekli şartları sağlayan öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının da yer alacağı tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet için gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 36

(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenir.

Ders yükü

MADDE 37

(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dışında en çok 30 AKTS'ye kadar kredi alabilir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili, yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

(5) Doktora programlarında öğrenci, danışmanın onayı, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş ise en fazla dört ders seçebilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, yüksek lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler mezuniyet için gerekli olan krediden sayılabilir.

(7) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 38

(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmek üzere öğrenciye azami eğitim-öğretim süresinin dahilinde bir yarıyıl ek süre verilir.

Danışman ataması

MADDE 39

(1) Doktora programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşünü alarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(3) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Danışmanlıkla ilgili diğer hususlarda, yönergede belirtilen hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 40

(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir.

(2) Yeterlik sınavları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bir öğretim üyesi, birden fazla doktora yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi, sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan 100 tam not üzerinden en az 75 puan alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Öğrencinin talebi halinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçebilmek için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yüksek lisans öğrenci kabul şartlarının sağlanması gerekir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliliği takip eden iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 41

(1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) İki tez izleme komitesi toplantıları arasında en az dört ay olması gerekir.

(7) Tez izleme komitesi toplantılarının tarihi, saati ve yeri ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 43

(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması ve yönergede belirtilen doktora yayın koşulunu sağlaması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışmanın enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 (on beş) gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yürütür.

(7) Tez savunma sınavının tarihi, saati ve yeri, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla, ilan edilmek üzere enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 44

(1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç adet kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) İstenen sayıda tezi enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin ve/veya danışmanın başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalı programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilip enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Genel esaslar

MADDE 45

(1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programında öğrenci, danışmanın onayı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş ise en fazla dört ders seçebilir.

Süre

MADDE 46

(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders, kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmek üzere öğrenciye azami eğitim-öğretim süresinin dahilinde bir yarıyıl süre verilir.

(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Danışman atanması

MADDE 47

(1) Her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için, anabilim/anasanat dalı akademik kurul görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır.

(2) Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48

(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin en az üç nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49

(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 50

(1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eğitim-öğretim, sınavlar, duyurular ve bunun gibi konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, Öğrenci Bilgi Sisteminden ve öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Disiplin

MADDE 51

(1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller