Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 24)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K

Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 2

3

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu,

b) Silah:Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

c) Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

d) Hatıra silah: Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

e) Ateşli silah:Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

f) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

g) Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda birden fazla atış yapabilen ateşli yivli silahları,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.1

h) Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahları,

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

ı) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

i) Diğer saldırı ve savunma aletleri: (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,

j) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

k) Taşıma ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

l) Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

m) Antika silahlar: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah,bıçak ve kılıç gibi aletleri,

n) Zati demirbaş tabanca: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar ile emniyet hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden ve üçüncü kişilere satış, devir veya hibesi yapılamayan, emekli olduklarında envanter kaydından çıkartılarak adlarına zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.1

o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca silah taşımaya yetkili olan emekli ve müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için verilen kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,

ö) Demirbaş silah: Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

s) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli: Emniyet hizmetleri sınıfı kadrosunda istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.1

ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

t) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığı'nı,

Ek: 16/2/1999 - 99/12448 K.

u) Uluslararası Kuruluş: NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları,

Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.

ü) Türk Silah Kuvvetleri personeli: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,

v) Müstafi personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan muvazzaf subay, muvazzaf astsubay, dokuzuncu fiilî hizmet yılını doldurduktan sonra ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,

y) Merkezi kayıt sistemi: Silah ve mermilerin satışı, nakli ve bildirimine ilişkin bilgileri içeren ve Bakanlık bünyesinde kurulan veri tabanını,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.1

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlarla İlgili Esaslar

Ruhsatlar

MADDE 3

2

Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerlilik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye tebliğ edilir. Beş yıllık geçerlilik süresini müteakip altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde o silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, ancak Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasının ödenmesi kaydıyla aynı şahıs adına tekrar ruhsata bağlanabilir.

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İdari İşler Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarları ve Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasınayetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.

Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan beş yıl sonunda görev durumu belgelemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir.

Bulundurma ruhsatı verilmesi

MADDE 4

1
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Silah ruhsatı alınmasına engel hali bulunmayan, yirmibir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler.

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK- 2)'deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı

silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

Taşıma ruhsatı

MADDE 5

Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.

Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.

Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.

Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar

MADDE 6

Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.

Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

Değişik fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi

Değişik kenar başlığı: 2/12/1999 - 99/13749 K.

MADDE 7

3
Değişik: 1/5/2002 - 2002/4158 K.

İçişleri Bakanı;

a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

ç) Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucusu olanlara,

talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki kişilere görevleri sona ermeleri halinde (ihraç, ayrılma hariç) kalan süreleri kadar ruhsat verilir.

İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkrada belirtilen yetkisini yazılı olarak Bakan Yardımcıları veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir.

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri

MADDE 8

5

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (6) numaralı bentleri uyarınca silah taşımalarına karar verilenler;

a) 1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ve Bakan Yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,

4) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

Değişik: 13/1/1992 - 1992/2635 K.

1 - Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),

2 - Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan;

1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3) Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran-portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

5) Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

7) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

8) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

9) İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına (ceza ve tevkifevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

10) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler).

11) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.2

d) Paraya vazıülyed olanlardan;

1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.

2- Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3 - Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

e) Özellik arzeden görev yapanlardan;

Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.

1) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlara,

2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür, büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

3) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürüne, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticilerine, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanlarına, bu görevlerde bulunmuş olanlara; TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürlerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.2

4) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.2

5- Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara.

Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.

6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.5

7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

8- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Nükleer Düzenleme Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine,

9- Belediye başkanları, il genel meclisi ve büyükşehir belediye meclisi üyelerine,

10- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,

11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.

Ek:2/12/1999 - 99/13749 K.

12- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

Ek:2/12/1999 - 99/13749 K.

13- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

Ek:2/12/1999 - 99/13749 K.

14- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.5

15- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlara (en fazla bir adet silah için).

16) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.2

17) Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.2

18) Millî Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcılarına,

19) Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları ile daire başkanlarına,

20) Savunma Sanayii Başkanlığında görev yapan Savunma Sanayii Başkan Yardımcılarına,

Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.

Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilenlerin edinecekleri en fazla bir adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Bu madde ve 9 uncu madde uyarınca taşıma ruhsatlarının verilmesinde kişinin görevinde asaleten bulunmuş olması şartı aranır.

Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

MADDE 9

3
Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

a) (...)

Mülga: 2/4/1997 - 97/9510 K.

b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

c) Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartı sahibi basın mensuplarına,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.6

d) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalari halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

e) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahiplerine, patlayıcı madde deposu sahiplerine, ateşli silah üreten imalathane sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla ikisine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.6

f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.6

g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

h) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.3

ı) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.6

i) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.6

j) Bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortaklık veya şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.3

k) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.

l) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),

m) En az elli sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan veznedar ve mutemetlere,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.6

n) Şirket veya ortaklık sözkonusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

Değişik : 2/12/1999 - 99/13749 K.

o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

r) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,

Değişik : 25/10/2000 - 2000/1550 K.

s) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.

ş) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,

Ek: 16/11/1992 - 92/3721 K.

t) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,

Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.

u) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.3

ü) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.3

v) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş olan; oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine,

Birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde belirtilenler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

Mülga fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller

Emekli kamu görevlileri

MADDE 10

3

Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden:

a) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.

b) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

c) Büyükelçi, elçi, daime temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos

Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.

d) (...)

Mülga: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

e) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile MİT hizmetleri mensuplarına,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.7

f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

ı) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memurlarına,

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

i) Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliği, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlara,

j) 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilen güvenlik korucularına (en fazla bir adet silah için),

k) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürlüğü, başdanışmanlığı, danışmanlığı ve genel müdürlük ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği görevlerinde bulunmuş olanlara

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

l) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

m) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarına,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

n) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunmuş olanlara,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

o) Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

ikamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

Birinci fıkranın (o) bendinde belirtilenler için 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

Ek fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.4

Bu maddede öngörülenlerden durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli

MADDE 11

3

Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (c) bendi, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun mülga 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun gereğince Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar hariç olmak üzere emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan muvazzaf subay, muvazzaf astsubay ve uzman jandarmalar, dokuzuncu fiilî hizmet yılını doldurduktan sonra ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma izinleri süresizdir. Ancak emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma izni verir.

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma izinlerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Komutanlığa bildirirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden istenecek belgeler

MADDE 12

2
Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli;

a) İki adet kimlik kartı fotokopisini,

b) Silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporunu,

c) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını,

ekleyecekleri bir dilekçe ile ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.

Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte bağlı bulunduğu Komutanlığa müracaat etmeleri halinde, kendilerine (Ek-4)’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.6

Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.

Mermi sağlanması

MADDE 13

1
Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına, emekli ve müstafi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ise İl Jandarma Komutanlıklarına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.7

Silahların kayıt ve tescili

MADDE 14

1

Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek ocak ve haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık kayıtlarına geçmesi sağlanır. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Silah ruhsatı için istenecek belgeler

MADDE 15

1

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir.

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller

MADDE 16

3

Aşağıda belirtilen kişilere ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.8

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlara.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.8

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.

n) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

Ek bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.8

Birinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Aynı fıkranın (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) ve (i) bentleri kapsamına girenler için yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde silah taşıma veya bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilir. Aynı fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. Bu fıkra hükmü, suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.8

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır. Ayrıca aynı fıkranın (n) bendinde belirtilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar emanette tutulur.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.8

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe Terkedilen Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler

Taşıma veya bulundurma hakkının kaybı

MADDE 17

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Vefat halinde yapılacak işlemler

MADDE 18

2
Değişik madde: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-28/07/2017/30137) m.12

Vefat eden kişilere ait silahın ruhsatı iptal edilerek silah emanete alınır. Mirasçılarına tebligat yapılarak, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır. Bu süre içinde mirasçıları adına ruhsata bağlanamamış veya üçüncü bir kişiye devredilememiş silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.9

Gümrüğe terk edilen silahlar

MADDE 19

19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir.

Geçersiz sayılacak belge ve kayıtlar

MADDE 20

Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi zorunludur.

İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında, silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tesbit edilmesi halinde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem,Bakanlıkça geçersiz sayılır. Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir.

İllerde ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler Genel Müdürlüğün ve Genel Komutanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça çözümlenir.

Değişik: 16/2/1999 - 99/12448 K.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması

Ruhsatlı silahların devri

MADDE 21

2

Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genel Komutanlığa, Sahil Güvenlik Komutanlığına veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.

Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Devralınacak silahlar için idare tarafından notere verilmek üzere düzenlenen belge altı ay geçerlidir. Silahı devralan kişinin devir sözleşmesiyle birlikte altmış gün içerisinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmesi zorunludur. Belirtilen sürede müracaat etmeyen kişiler adına düzenlenen belgeler geçerliliğini kaybeder.

Birinci fıkrada sayılan kurumlara yapılan hibe işleminin noterce yapılma şartı aranmaz.

Silah satın alma, kayıt ve tescil

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

MADDE 22

2
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Taşımak veya meskeninde bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyerinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığından, sahil güvenlik personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte ilgisine göre bu komutanlıklara müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah satın almak üzere EK-4’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir ve diğer nüshası dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah satın alınır. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2), (5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekâletname, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tugay, müstakil alay, il jandarma komutanlığı muadili birlik komutanlıkları, karargah ve kurum amirlerinin, güvenlik korucuları ise il veya ilçe jandarma komutanlıklarının vereceği fotoğraflı yetki belgesi veya noterce düzenlenen vekaletname ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (15) numaralı alt bendindeki kişilerce aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlileri silah satın aldırabilirler. Satın alınan bu silaha ait fatura silahın menşei belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.10

Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım, standart dışı vb, silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)'teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (Ek-7)'deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek onbeş günlük dönemler halinde silah satın alma yetki belgesinin düzenlendiği mercie bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı ile valiliğine ayrıca bildirir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.

Devredilen silahların kayıt ve tescili

MADDE 23

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.

(...)

Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı

MADDE 24

1
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz adet mermi satın alınabilir.

Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışında ithal edilmek suretiyle karşılanır.

İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı ya da kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıtlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir. Bu miktar İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar arttırılabilir.

Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Yetki verilen kamu kurum ve kuruluşa bağlı baş bayii ve bayiiler, ithal edilen mermileri taşıma veye bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet olmak üzere satabilirler.

Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atışalanı veya atış poligonu sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.

Mermi satın alma izni için (Ek-14)'teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.

Mermi sağlanması

MADDE 25

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.

(...)

ALTINCI BÖLÜM

Silah ve Mermilerin İthali ve Satışı

Tesbit işlemi

MADDE 26

Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği, Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası andlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda ithal edilecek silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir.

Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tesbitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate alınır.

İthal yetkisi

MADDE 27

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 26 ncı maddeye göre belirlenecek silah ve mermilerin ithalini bizzat yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.

İthalatın başka bir kamu kuruluşu aracılığıyla yaptırılması halinde, hangi silah ve mermilerin ithal edileceği, ithal edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında düzenlenecek olan bir protokolle tespit edilir.

İthal izni

MADDE 28

İthal izni talebi, ithalatın doğrudan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirileceği hallerde bu Müsteşarlıkça, başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde ise, bu kurum ve kuruluşlarca Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır.

İthalatın başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde, izin talebine, 27 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen protokol de eklenir.

Bu maddeye göre yapılan müracaatlarda, yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca gerekli ithal izni verilir.

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Ancak, binden fazla namlusu veya mekanizma sürgüsü olan silahlara ithal izni verilemez. Daha önce bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, sadece tek namlu ve sürgü ile kayıt ve tescil edilerek ruhsatnamesi değiştirilir ve silahın diğer parçaları MKE Kurumu Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

Ek: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Kayıt

MADDE 29

İthal edilen silah ve mermiler, bunları satan kamu kuruluşunca (Ek-5) deki İthal Silah Kayıt Defterine kaydedilir.

Satış bedelinin tesbiti

MADDE 30

İthal edilen silah ve mermilerin satış bedeli Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından belirlenir.Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen kamu kuruluşlarınca Müsteşarlık adına ithal edilmesi ve/veya satılması halinde, ithalatı gerçekleştiren ve/veya satışı yapan kurum ve kuruluşa Savunma Sanayii Müsteşarlığınca öngörülecek miktarda komisyon ödenir.

Bu satışlarda kesilecek fatura,silah ve mermilerin menşe belgesi sayılır.

Satış

MADDE 31

İthal edilen silah ve mermiler, kanunen silah taşımaya ve bulundurmaya hak kazanmış olan isteklilere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yetki verilmiş bulunan kuruluşlar eliyle satılır.

Bu silahlar ve mermiler, satışı yapacak kuruluşa bir protokol ile devredilir.

Halen demirbaş silaha sahip olan kişiler ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, bu yolla ithal edilen silahtan da satın alabilirler.

İthal silah talep şekli

MADDE 32

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.

(...)

Satıştan sağlanan gelirin dağıtımı

MADDE 33

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan kesintilerden artan kısmın % 80'i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, % 20'si de polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen Silah Satın Alma Yetki Belgesi sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Asayiş Vakfı arasında paylaştırılarak verilir.

Bildirim

MADDE 34

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.

(...)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak ithalat

MADDE 35

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce demirbaşa kayıtlı sırf sporda kullanılan silahlar ile bu silahlara ait fişek ve mermilerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.

Geçici ithal

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

MADDE 36

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevli kişilerden, tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere:

a) Diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere veya bunlara eşit statüdeki kişilere, Dışişleri Bakanlığınca belirlenmesi ve karşılıklı olması şartıyla,

b) Bu temsilciliklerde görevli olup, (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki kişilerden Türk vatandaşı olmayanlara, gerek görülmesi halinde çalıştıkları temsilciliğin talebi ve Dışişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine, Bakanlıkça uygun görülenlere karşılıklı olması şartıyla,

ateşli silah ve bunların mermilerini yurda getirme izni verilebilir.

Türkiye'deki yabancı temsilciliklerde görevli Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine temsilcilik demirbaşına kayıtlı veya bulundurma ruhsatlı bir adet silahları için temsilciliklerdeki görevleri süresince geçerli olmak üzere silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kişilere, zaruret görülen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlığın onayı ile karşılıklılık şartı aranmaksızın silah ithal izni verilebilir. Bu şekilde silah ithal edecek kişiler çalıştıkları temsilcilik kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak, adı ve soyadı, görev ve unvanı, pasaport tarih ve numarasını, ithal edeceği silahın marka, model, çap ve seri numarasını bildirirler.

Bu bildirim Dışişleri Bakanlığı'nca incelendikten sonra Bakanlığa intikal ettirilir. Silah ve buna ait mermilerin yurda sokulması için Bakanlıkça (Ek-8)'deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığına, bir nüshası da gerekli belge düzenlemek üzere kişinin görevli bulunduğu yer valiliğine gönderilir. Bu maddeye göre belge alan kişler belgede yazılı olan tek bir silahı ve bu silaha ait en fazla 200 adet mermiyi yurda sokabilirler.

Bu madde uyarınca ithal edilen silahların, sahiplerinin görevinin bitiminde ihraç edilmesi zorunludur. Bu silahların kaydedilmesi halinde, ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve ülkemizde taşımasına izin verilmez.

Temsilciliklerin demirbaş silah ithali ve koruma görevlileri

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

MADDE 37

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsoloslukların ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin silah ve her silah için 200 adet mermi ithal etmeleri, karışılıklılık esasına ve Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görmesine bağlıdır. Bu silahlar 36 ncı maddede belirtilen usulle ithal edilir ve demirbaş olarak ruhsata bağlanır. Temsilciliklerde görevli kişilerin demirbaş silahı mevcutsa zati silah edinmelerine müsaade edilmez. Aynı şekilde, zati silah ithal edenlerin de demirbaş silah edinmeleri mümkün değildir. Silahın kaybedilmesi halinde 36 ncı maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.

Yurt dışından ülkemize resmi veya özel ziyaret amacıyla gelen heyet veya kişilerin korunmasıyla görevli silahlı güvenlik görevlilerinin, yurda giriş, yurt içinde gidilecek yerler ve çıkış işlemleri, karşılıklılık ilkesi de gözetilerek Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığın koordinesi neticesi ilgili valilik ve gümrük müdürlüklerine verilecek talimata göre yapılır.

Elçilik ve konsolosluklarda görevli diğer kişiler

MADDE 38

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.

(...)

Silah ve mermilere ait diğer hükümler

MADDE 39

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749 K.

(...)

Özel ferdi ithal

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

MADDE 40

1
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir.

Birinci fıkrada belirtilen kişilerden silah getirmek isteyenlerin kesin dönüş belgesini, silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini ekleyecekleri ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş veya yerleşim yeri adresini belirten bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha ek-9'da yer alan Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek şartıyla silah ve mermilerin yurda sokulması sağlanır.

Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındı makbuzunun Bakanlığa ibraz edilmesi üzerine,

a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı'na, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları emrinde görevli subaylar için ilgili Komutanlığa belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu Komutanlıklarca Subay Şahsi Tabanca Envanterine silahların kaydı yapılır.

b) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için, görevli bulundukları il valiliğine yazılacak talimata eklenecek belgenin ikinci nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesi/ruhsatına bağlanması sağlanır.

c) MİT mensupları için menşei belgesinin ikinci nüshası kurumuna gönderilir.

Yukarıda belirtilen kamu görevlilerinin getirecekleri silah ve mermilerin, ruhsat veya envanter kayıtları yapıldıktan sonra devir ve satışı yapılabilir.

Silah İthal ve Menşei Belgesinin üçüncü nüshası ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı dosyasında saklanır.

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubaylar

MADDE 41

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları kimlik kartlarında yazılı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulması, Yivli Spor Silahlarına Uygulanacak Esaslar

Avda kullanılan silahlar ve aksamı ile mermileri

MADDE 42

Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici olarak yurda sokabilirler. Pasaportlardaki bu kayıt, silah, aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.

Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (Ek-10) daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi miktarı ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye'den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir. İkinci nüshası, valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da, belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancılar çıkış kapısında silahı ve (Ek-10) daki belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan (Ek-10) daki belge Bakanlığa gönderilir. Çıkışın başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

Spor silahları ve aksamı ile mermileri

MADDE 43

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların beraberlerinde getirmek şartıyla, katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en çok 3 nişan tüfek veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok 500 adet merminin yurda geçici olarak sokulmasında ve yurt içinde naklinde 42 nci madde hükümleri uygulanır.

Ülkemizde görevli yabancıların av silahı ithali

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

MADDE 44

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na başvururlar. Uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da yivli ve yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.

Bu temsilcilikler dışında anlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen yabancıların, bebaberlerinde getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için,

a) Ad ve soyadları ile görevleri, pasaport tarih ve numaraları,

b) Türkiye'de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısı,

c) Türkiye'de görevli bulundukları iş ve ikamet adresleri,

d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer özellikleri, müracaatta belirtilir.

Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kişi adına (Ek-10)'daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfetleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin pasaportuna kaydolunur.

Silahların taşınması

MADDE 45

Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av tüfeği ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın vereceği talimat üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak av tezkeresi ile taşınıp kullanılabilir.

Geçici olarak yurda sokulan mermilerin sarfedilmesi

MADDE 46

Bu Yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirmesine izin verilmiş olan yabancılardan;

a) Avlananlar, avlaklarda ve av sırasında sarfedilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman muhafaza memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentası personelince,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertip olunacak atıcılık yarışlarına katılanlar, sarfettikleri mermiler için, yarışmayı yöneten adı geçen Genel Müdürlük veya federasyon yetkililerince, düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına vermek zorundadırlar.

Yivli spor silahlarına uygulanacak esaslar

MADDE 47

Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.

Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir.

Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrerman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tesbit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

Spor silahlarının devri

MADDE 48

Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör sporcu lisansı almış kişilere devredilebilir.

Silahın miras yolu ile el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibinin amatör sporcu lisansına sahip olması şarttır. Spor silahları da diğer silahların tabi olduğu esaslara göre işlem görür ve harca tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat Veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması Zorunlu Bulunanların Yapım, Kullanım ve Nakli

Yapım için başvuru

MADDE 49

Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin,Bakanlıktan yapım izni almaları zorunludur.

Yapım izni için istenecek belgeler

MADDE 50

Yapım izni alabilmek için, fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen bir dilekçe ve bunlara eklenecek;

a) Fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya fotokopisi,

b) Bölgenin güvenliği bakımından bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma yazısı,

c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve bunların iş sırasında kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek teşekküllerinin gerekçeli yazısı,

d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin iki adet numunesi,

e) Mamullere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetveller,

ile imalatın yapılacağı il valiliğine başvurulması gerekir. Bu başvurudan sonra, ilgili valilik, görüşünü de belirtmek suretiyle dilekçe ve eklerini Bakanlığa gönderir.

Yapım izni

MADDE 51

50 nci maddede belirtilen belge ve yazıların Bakanlığa intikali üzerine Genel Müdürlükçe inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının tesbit edilmesi halinde, gerekli yapım izni verilir.

Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri numaraları belirtilir.

Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer aletlerin miktarına göre sınırlanır. İmalatın bitim tarihi, izin belgesi üzerinde kesin olarak gösterilir. Yapım süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu takdirde, Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

İmalatın denetimi

MADDE 52

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin yapımından sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunun tesbit edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek rapora rapten mühürlenir ve fabrika veya imalathaneye iade edilir. Diğeri ise, polis laboratuvarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak suretiyle muhafaza altına alınır.

İmal edilen bıçak ve diğer aletler ile bununla ilgili kayıtlarda, Bakanlıkça, gerektiğinde merkezden görevlendirilecek ekipler vasıtasıyla tetkik ve inceleme yapılır.

Yapım izninde gösterilenden fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak, diğer alet ve benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve bu işyeri için bir daha yapım izni verilmez.

Bıçak, diğer alet ve benzerlerinin alım ve satımı

MADDE 53

Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve Kanun kapsamına giren bıçak, diğer alet ve benzerlerini sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.

İsteyen ilgililer, kullanım belgesi almak için imalathane veya fabrikasının bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeler ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu aletlerin bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılıp kullanılmadığına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır. Gerekirse keyfiyet ilgili kurum, kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda uygun görülenlere kullanım belgesi verilir.

Nakil ve taşıma

MADDE 54

Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz. Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.

a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,

b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,

c) Araçların bagaj ve torpido gözlerinde,

d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte.

Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak, diğer aletler ve benzerlerini üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri olsa dahi, haklarında Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar

Armağan silahlar

MADDE 55

1
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Kanunun 2 ve 11 inci maddelerine göre,

a) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden,yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi hediye edilenlerin, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ve yurda sokulmasına izin verilen silah ve mermileri,

b) Yurt içinde veya yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları veya hükümet üyeleri tarafından ya da hükümetleri adına, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

c) Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

armağan silah sayılır.

Armağan belgesinin, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması esastır.

Yabancı devlet büyüklerince veya hükümetleri adına verilen armağan belgelerinin asılları ile Türkçe tercümelerinin ilgili devletin Türkiye'deki büyükelçilik veya konsoloslukları yetkililerince mühürlenmek ve imzalanmak suretiyle, belgenin ve yetkinin doğruluğunun tasdik edilmesi zorunludur.

Armağan edilen silah, taşınması ve bulundurulması yasak olan, mükerrer ve sürekli atış yapabilen tam otomatik silahlardan ise Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri adına bulundurma ruhsatı verilir.

Armağan silahların her ne şekilde olursa olsun başkasına devri yapılamaz. Ancak, ruhsat sahibinin vefatı veya 16 ncı maddede belirtilen silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girmesi halinde silah, durumu uygun kanuni mirasçılarından biri adına ruhsata bağlanabilir.

Armağan silahlar ve armağan belgeleri Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, (EK-11)'deki Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi düzenlenip ilgili valiliğe veya komutanlığa gönderilerek ruhsata bağlanması veya şahsi tabanca envanterine kaydının yapılması sağlanır.

Hatıra silahlar

MADDE 56

Hatıra silah;

a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden, muayyen alameti havi olan,

b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,

d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tesbit edilen,

ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.

Hatıra olan ateşli silahlar ile bıçak ve kılıçlar için bulundurma izni verilir. Bu silahlar, yalnız milli bayramlar, kurtuluş günleri veya törenleri ile il valiliğinin tesbit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.

Hatıra silahlara ruhsat verilmesi

MADDE 57

1923 yılından önce yapıldığı beyan edilerek, süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik tesbiti polis laboratuvarlarınca yapılır. 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği polis laboratuvarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.

Ruhsat işlemlerinde müracaatçıdan:

a) İstiklal Savaşı gazisi,

b) İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri, olduğunu belirtir belge istenir.

Kanun hükümlerine göre bu güne kadar hiçbir şekilde ruhsat alınmamış olan ve hatıra olduğu tesbit edilen veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince hatıra olduğu iddia edilerek, ruhsat alınması için yapılan başvuru neticesi, idarece ruhsat verilemeyen, ancak, hatıra olduğu tesbit edilen yahut 3684 sayılı Kanun hükümlerinden önce Kanuna muhalefet suçundan haklarında takibata başlanmış, ancak mahkumiyet kararları ile müsadere kararları durdurulan ve polis laboratuvarlarınca 1923 yılından önce imal edildiği tesbit edilen silahlara, söz konusu laboratuvarlarca verilen ekspertiz raporları esas alınarak il valiliklerince ruhsat düzenlenir.

Kanun kapsamına girdiği iddia edilerek ruhsata bağlanması için müracaat edilen silahların nitelik tesbitinde İstiklal Savaşı hatırası olmadığı veya 1923 yılından önce imal edilmediği polis laboratuvarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçları bulunduran kişilere ait silahlar müsadere edilir. Ancak, bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılmaz.

İstisna

MADDE 58

Harp okulları öğrencilerine veya görevleri nedeni ile muvazzaf subaylara Devletçe verilen ve bu görevleri sona erdikten sonra kendilerinde kalan veya bunların kanuni mirasçılarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin vesikası aranmaz.

Antika silahlar

MADDE 59

Kriminal polis laboratuvarlarında antika silah olduğu tesbit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden, naklin amacını ve süresini belirten (EK-2) deki Silah Nakil Belgesinin alınması zorunludur.

ONUNCU BÖLÜM

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması

Ön izin

MADDE 60

1
Değişik madde: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.11

Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonu ve trap-skeet atış alanı kurmak isteyenler; kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren, ortak ve yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının belirtildiği başvuru belgesi ile bizzat veya elektronik ortamda müracaat ederek Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.

Ön izin belgesi isteyenin 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olduğunun ve poligon kurulacağı yerin genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra ilgiliye ön izin belgesi verilir.

Kuruluş izni için istenecek belgeler

MADDE 61

2
Değişik madde: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.12

Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonu ve trap-skeet atış alanı kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar:

a) Kapalı tabanca atış poligonu kurmak isteyenler için;

1- Poligonun kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi.

2- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı.

3- Kurulması düşünülen kapalı tabanca atış poligonunun, Türk Standartları Enstitüsü Kapalı Tabanca Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösteren, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı ve projesi.

b) Açık/yarı açık atış poligonu kurmak isteyenler için;

1- Yarı açık poligon için yerleşim yerlerine en az 80 metre mesafede, açık poligonun ise yerleşim yeri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı.

2- Çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösteren inşaat planı ve projesi.

3- Atış alanını sınırlayan çevre duvarının Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösterir planı.

4- 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre sabit yapılar için alınmış yapı ruhsatı.

5- Açık ve yarı açık poligonlarda güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını veya muvafakat alındığını gösterir belge.

6- İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi.

c) Trap-skeet atış alanı kurmak isteyenler için;

1- Trap-skeet atış alanının yerleşim yerleri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı.

2- 1/50 ölçekli ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat planı ve projesi.

3- Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı.

4- 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre sabit yapılar için alınmış yapı ruhsatı.

5- Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki.

6- Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünce tasdik edilmiş planı.

7- Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını veya muvafakat alındığını gösterir belge.

8- İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi.

Kuruluş izin belgesinin verilmesi

MADDE 62

1

Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için, 61 inci maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin incelenmesi neticesinde, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.13

Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.

İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.

İşletme izni

MADDE 63

2

Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.

a) Kapalı tabanca ve açık/yarı açık atış poligonunun mevzuat hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun olarak yapıldığına ilişkin Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı raporu.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

b) Trap-skeet atış alanının mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair il çevre ve şehircilik müdürlüğü raporu.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,

f) Atış poligonunun ve atış alanının sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

g) Atış poligonu ve atış alanının sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğü veya il jandarma komutanlığınca onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

h) Atış nezaretçisi görevlendirildiğine dair iş sözleşmesi.

ı) Poligon ve atış alanının sahibi veya çalışanlarından en az birine ait ilkyardımcı sertifikası.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tesbit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12)'deki İşletme İzin Belgesi verilir.

İşletme izin belgesi almak isteyen kişinin, mesul müdürün ve atış nezaretçisinin 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olması ve Bakanlıkça belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Verilen işletme izin belgeleri beş yıl için geçerlidir ve süresi sonunda yeniletmek isteyenler, 61 inci madde ile bu maddede belirtilen belgeleri yenileyerek tekrar başvuru yapmak zorundadır.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.14

Poligon güvenlik tedbirleri

MADDE 64

1

Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.

a) Yarı açık atış poligonlarının en yakın yerleşim yeri ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta, açık atış poligonlarının yerleşim yeri dışında olması ve Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardında belirtilen güvenli alan mesafelerine uyması gereklidir. Kapalı tabanca atış poligonları ve atış alanı kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

b) Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonlarının Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun olması zorunludur.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

c) Trap-skeet atış alanlarının güvenli alan mesafesinin en az 600 metre olması zorunludur.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.

Mülga bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.15

Poligonlara silah ve mermi temini

MADDE 65

Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için Bakanlıktan izin alınır.

Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tesbit edilir. Bakanlığın olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal edilen mermilerden karşılanır.

Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tesbitine ilişkin yazısı yeterlidir.

Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasadan temin edilen silahlar ile mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.

Silah ve cephanenin muhafaza, kullanılması ve bildirilmesi

MADDE 66

1

Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir. Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise; içleri uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hale getirilmiş, çelikten yapılmış, özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir. Silah ve mermi miktarının çok olması halinde ise, kapı ve pencereleri kolay açılamayacak şekilde, demir parmaklıkla takviye edilmiş depoda muhafaza edilir.

Poligonların, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyup uymadıkları ve gerekli güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları, Bakanlıkça denetlenir. Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.16

Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak kullanılır.

a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan cephane, bu poligonlarda atış maksadıyla kullanılır.

b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın atış yapabilir.

c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli veya vasileri bulunmak suretiyle atış poligonlarından yararlanabilirler.

d) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilere ait silah, ruhsat ve kimlik bilgileri, yapılan atışlarda kullanılan silah ve mühimmat kullanımı ile poligona satın alınan mühimmat miktarı, merkezi kayıt sistemine atış poligonu sahibi ya da yöneticileri veya mesul müdürleri tarafından aynı gün içerisinde kaydedilir. Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır.

Değişik bent: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.16

Silah ve cephanenin kaydı ile devri

MADDE 67

Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu defterlerde, silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde kimler tarafından ve ne miktarda sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası alınır.

Herhangi bir sebeple kullanılamayan veya hurdaya çıkarılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden düşülür ve bir listeyle Bakanlığa bilgi verilir.

Atış poligonlarında uyulması gerekli kurallar

MADDE 68

Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır.

a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men ederler.

b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.

c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.

d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.

e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp "DOLDUR" ve "ATIŞ SERBEST" komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.

f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.

g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.

h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.

ı) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.

i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.

j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur.

Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur.

İşletme izin belgelerinin iptali

MADDE 69

1
Değişik madde: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.17

Poligonların yapısal ve donanım yönünden eksikliklerinin tespiti halinde bu durumun giderilmesi için poligon yetkililerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi veya poligon sahiplerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve riayetsizliklerinin tespiti halinde poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça iptal edilir.

Silahlarda yapılacak tamir ve değişiklikler

MADDE 70

Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.

Ruhsatlı silahlara sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler.

a) Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir. Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için, silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuvarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir.

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

b) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde sözkonusu silahlara ait ana parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

Silah tamirhanesi açma izni

MADDE 71

1
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli kolluk tarafından yapılacak tahkikattan sonra tamir yerinin açılacağı yer valiliğince verilebilir.

Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;

a) Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,

b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması,

c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması,

şartları aranır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgelerin valiliğe ibraz edilmesi halinde ek-13’te yer alan Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir.

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatları beş yıl geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir valilikçe yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yenilenmesi için yapılacak yazılı tebligata rağmen idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.

Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetimi valilikçe yapılır. İkinci fıkrada belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, yeterli süre verilerek eksikliklerin tamamlanması hususu ilgiliye tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse silah tamirhanesi valilik tarafından re’sen geçici veya sürekli olarak kapatılabilir.

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına büronun açılacağı yer valiliğince izin verilebilir. Açılan irtibat bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda muhafazası yapılır. Silah muhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere irtibat bürosu açma izni verilmez.

İrtibat bürolarıyla silah tamir yeri arasında silah nakil işinde çalıştırılacak kişilerin de ikinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımaları gerekir. Bunlardan, silah nakil işinde çalışanlara valilikçe, bu işte çalıştığı sürece ve en fazla beş yıl geçerli (Ek-6)'daki Silah Nakil Belgesi verilebilir. Silah Nakil Belgesi, tamir yeri ile irtibat büroları arasındaki güzergahta ve silahların güvenli bir şekilde ambalajlanmış olarak valiz, çanta, sandık vb.içinde muhafazalı bir şekilde nakli için geçerli olup, aksine hareket edenlerin silah nakil belgeleri valilikçe iptal edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Personel Zati Demirbaş Tabanca Satışı

MADDE 72

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 73

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 74

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 75

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 76

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 77

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 78

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 79

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 80

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 81

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 82

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 83

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

MADDE 84

Mülga: 2/12/1999 - 99/13749

(...)

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ruhsat işlemleri, ruhsatların şekli

MADDE 85

1
Değişik: 16/2/1999 - 99/12448 K.

Bu Yönetmelikle düzenlenen, Genel Müdürlükçe yerine getirilen işlemlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemler aynı esaslara göre Genel Komutanlıkça yerine getirilir.

Birinci fıkradaki esaslar doğrultusunda jandarma tarafından yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuvarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuvarınca yerine getirilir.

Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası, basımı, dağıtımı, hizmet bedelleri, ruhsatlı silahlar ile silahların sahibine ait bilgilerin kaydedileceği defterlerin şekil ve kayıt usulleri Genel Müdürlük ve Genel Komutanlığın müşterek çalışmaları ve koordinasyona ilişkin esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça tespit edilir.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.18

Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ruhsatların basımı ve dağıtımı için hizmet bedeli alınır. Alınacak hizmet bedelleri ile tahsili ve harcamaya ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Ek fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.18

Af kapsamına giren silahlar

MADDE 86

3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca af kapsamına giren silahların polis laboratuvarlarında yapılacak tesbitleri sırasında silahın imal tarihinin kesin olarak tesbiti mümkün olmadığı takdirde, silahın model yılı esas alınır ve af ile ilgili işlemler bu tarih itibariyle yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 87

15/1/1982 tarihli ve 8/4182 sayılı, 17/6/1987 tarihli ve 87/11900 sayılı ve 5/6/1989 tarihli ve 89/14238 sayılı Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDE 1

2
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca üretilen veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca ithal edilen veya ettirilen tabanca ve yivli av tüfeği, fişekleri, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün 113 üncü maddesine göre patlayıcı madde satış izin belgesi alma ön şartıyla, aynı Tüzüğün 83 üncü maddesinde belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü gruba dahil satıcılardan bu Yönetmelik hükümleri gereğince tespit edilecek şartları yerine getirenlere, valilikçe, Mermi Satış İzin Belgesi verilebilir. Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, aynı gün içerisinde merkezi kayıt sistemine kaydetmek kaydıyla, ruhsat sahiplerine ve kendi aralarında mermi satışı yapabilirler. Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır.

Değişik fıkra: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.19

Mermi Satış İzin Belgesi olanların depo ve satış yerlerinde bulundurabilecekleri mermi miktarı, muhafazası ve naklinde alınacak tedbirler, bi-rinci fıkrada belirtilen Tüzük hükümleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Belirlenen hususlara aykırı hareket edenlere aykırılığın giderilmesi için yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Aykırılığın giderilmemesi halinde ilgililerinin belgeleri geçici veya durumun ağırlığına göre sürekli olarak valiliklerce geri alınır. Aykırılığın suç oluşturması halinde ise uyarı yapılmaksızın Mermi Satış İzin Belgesi iptal edilerek adli makamlara intikal ettirilir.

EK MADDE 2

1
Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Valiler, 7 nci ve Ek-1 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre haiz oldukları yetkilerini, gerekli gördükleri takdirde, kısmen veya tamamen vali yardımcılarına ya da kaymakamlara yazılı olarak devredebilirler. Yetki devrinde, ilçe polis ve/veya jandarma teşkilatlarının bu hizmetler için yeterli birim veya personele sahip olmaları dikkate alınır.

EK MADDE 3

Değişik: 2/12/1999 - 99/13749 K.

Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurum, kuruluş veya kişilerin satın aldığı demirbaş silahlar, silah demirbaş defterine kaydolunur. Bu silahlar, adına silah taşıma ruhsatı düzenlenen kişi dışında başkası tarafından taşınamaz. Ruhsat sahibi kişi, ruhsatta kayıtlı demirbaş silah dışında başka silah taşıyamaz. Demirbaşa kayıtlı silah ve mermiler, özel oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilir. Bu silah ve mermilerin muhafazasında statülerine göre yetkili amir veya sahipleri sorumludur.

Bu Yönetmeliğe göre demirbaş silah taşıma ruhsatı verilen kişilerin görevden ayrılması, taşıma ruhsatı verilecek başka görevli bulunmaması veya bu göreve giterilecek kişilerin işe başlamalarının geçikmesi halinde, demirbaş silah, kurum yetkilisi veya sahibi tarafından görevlendirilecek bir sorumlu tarafından muhafaza edilir. Silahlara ait demirbaş kaydı, bu silahları taşıyacak kişiler göreve başlayıncaya kadar, sadece işyerinde bulundurma yetkisi verir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre demirbaş silaha sahip işyerleri, bu silahların demirbaşa kaydından itibaren beş yılda bir yenileme işlemi yapmamaları halinde, 3 üncü maddeye göre işlem yapılır. Ayrıca, demirbaş silaha ihtiyacı kalmayan kurum veya işyerlerine ait silahlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan kişi veya kuruluşlara ubulüne uygun olarak devredilebilir.

EK MADDE 4

1

Bu Yönetmelikle düzenlenmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bunların emeklileri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülür.

EK MADDE 5

Ek: 16/2/1999 - 99/12448 K.

İllerde ve eğer yetki devredilmişse ilçelerde silah ruhsatı verilebilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler en üst düzey emniyet veya jandarma yetkilisinin (illerde il jandarma komutanları, ilçelerde ilçe jandarma komutanları) imzasıyla mülki idare amirinin onayına sunulur.

EK MADDE 6

Ek : 23/6/2008 - 2008/13846 K.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen her türlü izin, belge ve ruhsatlar ile kayıt işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir.

EK MADDE 7

1
Ek madde: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.20

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ve işlemlere ilişkin müracaatlar bizzat veya elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamdan alınamayan belgeler, müracaatçı tarafından ibraz edilir.

GEÇİCİ MADDE 1

Değişik: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Jandarma Genel Komutanlığına devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 31/12/2001 tarihine kadar tamamlanır.

GEÇİCİ MADDE 2

Ek madde: 25/10/2000 - 2000/1550 K.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temini bakımından müstakil yapıya kavuşuncaya kadar Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların silah ruhsat işlemleri DenizKuvvetleri Komutanlığınca yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 3

1

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kuruluş veya işletme izni almış olan poligonların bir yıl içerisinde 61 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan projeleri Bakanlığa iletmeleri halinde söz konusu izinleri devam eder. Projesini bir yıl içerisinde iletmeyen poligonların faaliyetleri projesini teslim edinceye kadar durdurulur.

GEÇİCİ MADDE 4

1

Bu maddenin yayımı tarihinde Cumhurbaşkanlığı, birim başkanları, genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği özel kalem müdürü görevinde bulunmuş olanlar, müsteşarlık görevinde bulunmuş olanlar ile 6136 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde sayılan kamu görevlilerinin elde ettiği haklar saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 5

1
Ek madde: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.21

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kuruluş izni ve işletme izin belgesi almış olan poligonların bu izinleri, tabi oldukları süre sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 88

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 89

1

Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

21/3/1991 Tarihli ve 91/1779 Sayılı Yönetmeliğe İşlenemeyen Hükümler:

2/4/1997 Tarih ve 97/9510 Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun ruhsat almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle getirilen yeni hükümler nedeniyle durumu 16 ncı madde kapsamına girenlerin taşıma ruhsatları, süresi sonunda, bulundurma ruhsatına çevrilir.

GEÇİCİ MADDE 2

Ruhsatları, kanuni süresi sonunda altı ay içinde yeniletmemeleri nedeniyle iptal edilmiş olanların durumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeniden değerlendirilir.

Ek- 1

Ek- 2

Ek- 3

Ek- 4

Değişik: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.22

Ek- 5

Ek- 6

Ek- 7

Ek- 8

Ek- 9

Değişik: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.22

Ek- 10

Ek- 11

Değişik: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.22

Ek- 12

Değişik: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.22

Ek-13

Değişik: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-11/09/2021/31595) m.22

Ek-14