Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Ürünleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Ürünleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hayvancılık Projesi: Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Üniversite tarafından yürütülen Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Projesini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Ürünleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı; Üniversite tarafından yürütülen Hayvancılık Projesi kapsamında süt ürünleri ve teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve yenilikçi projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik işlevleri gerçekleştirmek, projeler ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak, gelişim ve sonuçları hakkında Rektörlüğe bilgi sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel süt ürünlerinin üretimi, depolanması ve pazarlanması sırasında karakteristik özelliklerinin muhafaza edilmesini sağlayıcı unsurları geliştirmeye yönelik çözüm odaklı projeler üretmek.

b) Firmaların ürünlerinin test maliyetlerinin düşürülmesi, gerçekleştirilmesinde zorlanılan ileri test hizmetlerini verecek donanımların sağlanması, hizmetlerin verilmesi, tasarım ortamının yaratılması ile bu çalışmaları yürütecek personel eğitilmesini sağlamak.

c) Üniversite-sanayi iş birliği ilişkilerini geliştirmek, elde edilen veriler ışığında Ar-Ge ve yenilikçi potansiyelini ortaya çıkarmak ve stratejilere katkı sağlanmak.

ç) Yeni ürünler geliştirmek ve geliştirilen projelerle yüksek fiyatla süt sanayicisine sunulan ithal ürünlerin yerini alabilecek ve tüketici tercihlerine uygun yapı, tat ve kokuya sahip ürünlerin üretilmesini sağlamak.

d) Üretim maliyetlerini azaltmak.

e) Bölgeye özgü geleneksel ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliğin en önemli teminatlarından biri olan coğrafi işaret tescili alınması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirici projeler üretmek ve patentli ürünler geliştirmek suretiyle bölge ekonomisine katkı sağlamak.

f) Hayvan hastalıkları tanı merkezi ile iş birliği halinde süt ve süt ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyonu belirlemeye yönelik serolojik, moleküler ve hızlı tanı kitleri geliştirmek ve Merkezde bu alanda bir tanı birimi oluşturmak.

g) Bölgede sektörel anlamda yenilikçiliği ve yeni ürün grubu oluşumunu özendirmek, rekabet gücünü arttırmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya yardımcı olmak.

ğ) Merkezde üretilen bilgi ve teknolojik altyapının gıda sektörü ve kamuya aktarılabilmesini sağlamak.

h) Üniversitede hayvancılık alanına hizmet eden birimleri geliştirecek projeler oluşturmak.

ı) Bölgede yapılmakta olan hayvansal üretim ile ilgili kayıpların nedenlerini incelemek.

i) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, marka ürünler elde etmek ve pazara sunmak.

j) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

k) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama ve araştırmaları mevcut hedefler doğrultusunda bir araya getirmek.

l) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine rehberlik etmek.

m) Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede görevli en çok iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulanmasını takip etmek.

c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek, Yönetim ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9

(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak kabul edilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek üzere Müdüre sunmak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili mevzuatı çerçevesinde iş birliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11

(1) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili Rektör yardımcısının başkanlığında Müdürün önerisi Rektörün onayı ile merkezin amacı ve faaliyet alanları ile ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler/işletmeler ve alanında yetkin kişilerden iki yıllığına görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12

(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.