Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Lisansüstü eğitim-öğretimin yürütülmesinden Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

g) Enstitü: Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Müdürü: İlgili Enstitünün Müdürünü,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci danışman (eş danışman): Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama, alan veya atölye çalışması ya da laboratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değeri,

l) Mütevelli Heyet: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) Proje: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içeren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metni,

o) Proje değerlendirme komisyonu: Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip sonuçlandıran komisyonu,

ö) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

p) Sanat eseri çalışması: Sanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve eser metnini,

r) Sanatta yeterlik çalışması: Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,

s) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi veya sanatta yeterlik tezini,

t) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Program açılması ve yürütülmesi

MADDE 5

(1) Lisansüstü programlar; Enstitü Kurulunun önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının saptanması, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Her yarıyıl eğitim ve öğretime açılan lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(4) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Programların ne şekilde yürütüleceği ilgili anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programların yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6

(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almak koşuluyla ALES standart puanına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası sınavlar olarak kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak yapılacak diğer değerlendirme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. ALES şartı;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

aranmaz. ALES puanı, (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde, mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları tezli yüksek lisans diploması ile başvuranlardan 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitüye, Senato kararıyla sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ayrıca;

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 puan olarak kabul edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Üniversite; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Belgeleri eksik olanların ve belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidermeyenlerin veya sahte belgelerle başvuranların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

(7) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile Enstitü yönetimince oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

(9) Öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretimleriyle ilgili mali yükümlülükleri ilgili mevzuat doğrultusunda her yıl Mütevelli Heyetçe belirlenir. Öğrenciler belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek ve her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır.

(10) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdıktan veya kayıt yeniledikten sonra herhangi bir nedenle Enstitüden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, öğretim bedeli iadesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan programda öğrenci kalmaması durumunda Enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücretleri iade edilir.

Öğretim dili

MADDE 7

(1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak lisansüstü programlarda Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK’ün onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Öğretim dili Türkçe olan programlarda tezin Türkçe yazılması zorunludur.

(2) Yabancı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 8

(1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 9

(1) Komisyon, yapmış olduğu değerlendirmeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, değerlendirmeleri Enstitüye sunar. Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığından gelen değerlendirmeleri incelemek suretiyle her aday için kabul veya ret kararını verir ve sonuçları kesinleştirip ilan eder.

(2) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda Enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücretleri iade edilir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 10

(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslara ilişkin hususlar 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu görülen dersler toplam üç ders ve 30 AKTS’yi geçemez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11

(1) Bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12

(1) Üniversite veya Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslere ilişkin not dönüştürme işlemi ilgili anabilim ya da anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Öğrenim bedeli

MADDE 13

(1) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.

(2) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, ödeme koşulları ve ödeme usulleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ödemeler akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Süresinde eğitim-öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kesin kaydı yapılmaz, kaydı yenilenmez ve kaydı dondurulmaz. Bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, alınacak ücretin kapsamı, ödeme koşulları ve ödeme usulleri Üniversite internet sayfasında ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 14

(1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gösteren belgeyle birlikte diğer belgeleri Enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.

(3) Bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan ve ilgili döneme ilişkin mali kaydında sorun bulunmayan öğrencilerin akademik dönem kayıtları her yarıyıl başında otomatik olarak yapılır.

Enstitüye kesin kayıt

MADDE 15

(1) Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya belgeyi veren kurumca onaylı örneği ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, Üniversite bünyesinde aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarının en az kaç kişi ile açılacağına, Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine Senato onayı ile karar verilir.

(6) Öğrenci kesin kayıt işlemlerine ilişkin diğer kriterler, Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato onayı ile belirlenir ve ilgili kayıt döneminde Enstitü internet sayfasından ilan edilir.

Kayıt dondurma

MADDE 16

(1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğrenim süresi için iki yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise kayıt dondurma süresi askerlik hizmeti süresi kadardır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Enstitü Müdürlüğüne iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde, öğrencinin veya resmi vekalet verdiği vekilinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile birlikte başvurması gerekmektedir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti iade edilmez, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(7) Kayıt donduran öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 17

(1) Her yarıyılda açılacak dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeyindeki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile doktora veya sanatta yeterlik kazanmış olup eser ve yayınlarıyla da kendini kanıtlamış uzman kişi veya sanatçılar uzmanlık alanlarıyla ilgili lisansüstü düzeyde dersler vermek üzere öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme işlemleri Rektörlük tarafından yapılır.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 18

(1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak yeterli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve dönem içi değerlendirmeler ödev, proje, laboratuvar/atölye çalışmaları ve benzeri şekilde de yapılabilir. Sınav ve değerlendirme usulleri ders izlencesinde belirtilir. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde yapılır. Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(2) Yarıyıl içi ara sınavlarına yönelik olarak sınav çakışması durumu ve mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Öğrencinin mücbir sebep nedeniyle mazeret sınavı talebine ilişkin başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Seminer dersi; tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup bilimsel araştırma ve etik konularının işlendiği, öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(6) Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin değerlendirmesindeki harf-not aralıkları aynen kullanılarak hesaplanır ve transkriptine işlenir.

(7) Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır.

(8) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde dersin öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine girilir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 19

(1) Öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 20

(1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari koşullara uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Lisansüstü programların kredisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 21

(1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul dersi denir.

Derslere devam

MADDE 22

(1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları ve ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve dönem başında açıklanır. Daha önce alınmış ve devamsızlık (DZ) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(2) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 23

(1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, her yarıyıl akademik takvimde ilan edilen tarihlerde süresi içinde yaparlar. Ekleme-bırakma döneminde, öğrenciler daha önce kaydoldukları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücreti iade edilmez. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki kez derslerden çekilebilir.

Tek ders sınavı

MADDE 24

(1) Öğretim planında yer alan staj ve tez dersi dışında tüm dersleri alarak devam koşulunu sağlayan ancak mezuniyeti için başarısız tek dersi kalan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan veya bu Yönetmelikte öngörülen azami süreleri aşmış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tek ders sınavları ücrete tabi olup ücretler Senato tarafından belirlenir.

(2) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri koşullu başarılı olunan bir dersten akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Tek ders sınavında en yüksek notu alması halinde dahi geçer not ortalamasını bu Yönetmelikte gereken mezuniyet ortalamasına yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

Maddi hata

MADDE 25

(1) Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına itirazda bulunulması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından biri ilgili dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılarak öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Not değişikliği Öğrenci İşleri Otomasyan Sistemine ivedi olarak işlenir.

Sınavlarda kopya

MADDE 26

(1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere o sınavdan sıfır (0) notu verilir. Ayrıca bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar

MADDE 27

(1) Öğrencilerin aldıkları her dersin başarı notu 100 üzerinden değerlendirilir. En az başarı notu yüksek lisans programlarında C+ (65), doktora ve sanatta yeterlik programlarında B (75)’tir. Başarı notlarının harfli ve dörtlü not sistemindeki karşılıkları aşağıdaki gibidir:

(2) (G) notu, kredisiz ders veya çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. (G) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(3) (K) notu, kredisiz ders veya çalışmalarda başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. (K) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(4) (S) Süren çalışma işareti, tez/proje çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Tez/proje teslim edildiğinde (S) notu, (G) notuna çevrilir. (S) Süren çalışma işareti, ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) (DZ) notu, dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.

(6) (M) notu, daha önceden alınan derslerden muaf olduğunu gösterir.

(7) (R) Tekrar edilen dersleri gösterir.

(8) (Y) Yeterli notu, önceden kazanılmış yeterlilikler karşılığı verilir. (Y) notu verilen dersin kredisi, mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

(9) Yarıyıl sonu başarı notları, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilan edilir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 28

(1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması ve almış oldukları tüm dersler için ağırlıklı not ortalaması ile izlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl başarı notu çarpımları toplamının, alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren almış olduğu derslerin tümü göz önünde bulundurularak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl not ortalamalarında gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında alınan notların tamamı hesaba dahil edilir. Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında tekrar edilen bir dersin en son alınan notu dikkate alınır.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçiş

MADDE 29

(1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların ne şekilde yürütüleceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, öğrencinin başvurusu, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile geçiş yapılabilir. Geçiş için programın öngördüğü asgari şartlardan yerine getirilmiş olması gerekir.

(3) Tezli programa geçiş yapılması durumunda öğrenciye 32 nci maddede belirtilen esaslara göre danışman görevlendirmesi yapılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde; geçiş yapılan programın ders planında yer alan ve öğrenci tarafından daha önceki programda alınmış ve başarılmış aynı ad ve kodlu dersler var ise, bu dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin not dökümüne aktarılır.

(5) Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu ilk akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 31

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm şartları dört yarıyıldan önce sağlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması

MADDE 32

(1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı her öğrenci için, Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyıl sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez danışmanı, öğrenci ile beraber belirlediği tez konusunu; tezin amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını Tez Öneri Formu ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı önerilen tez konusunu, özgün olmasını da gözeterek uygun görmesi halinde Enstitüye sunar ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi de danışman olarak görevlendirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(3) Tez danışmanı atanıncaya kadar, bu görev Enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.

Yüksek lisans tezinin veya sanat eseri çalışmasının sonuçlanması

MADDE 33

(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini veya sanat eseri çalışmasını Enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini tamamlayarak akademik takvim ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde danışmanına sunar. Jüri önünde tezi savunulmaya uygun görülen öğrenci, danışmanı tarafından alınan imzalı intihal raporu ile birlikte; tez teslim formunu ve tezin veya sanat eserinin en az üç kopyasını Enstitünün belirlediği şekilde, tez CD’si veya sanat eseri DVD’leriyle birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin savunma belgelerini jüri üyelerine gönderir. Öğrenci, tüm savunma belgelerini Enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 15 gün sonra tez savunmasına girebilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesi ve yedek öğretim üyelerinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Jüri üyeleri, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi Jüri başkanı seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Belirlenen günde yapılamayan jüri toplantısı, katılanların hazırladığı bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Bu durumda, jüri en geç on beş gün içinde toplanarak adayı tez savunma sınavına alır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri başkanı, jüri üyelerince imzalanmış karar tutanağını, tez sınavını izleyen üç gün içinde anabilim/anasanat dalı onayı ile Enstitüye teslim eder. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Süresi içerisinde düzeltme savunmasına girmeyen öğrencinin veya düzeltme sonrası savunmada başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini en fazla bir yarıyıl içinde yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34

(1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde belgenin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez sınavında tezi başarılı bulunan öğrencinin, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının onayı alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilir. Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrenciye, tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrencinin geçici mezuniyet belgesi veya diploma aslı resmi vekalet verdiği vekile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35

(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Yüksek lisans projesi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, yüksek lisans projesini alındığı yarıyılda kayıt yaptırması ve projesinin bitiminde yazılı proje ve/veya rapor vermesi gerekir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, 9 krediyi geçmemesi ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, yüksek lisans projesine en geç üçüncü yarıyılın başında kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 36

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje danışmanı ataması

MADDE 37

(1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için yüksek lisans projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Proje danışmanı, en geç üç ay içerisinde öğrenciyle birlikte proje konusunu ve başlığını belirler ve projenin amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren Proje Öneri Formu ile Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı, önerilen proje konusunu, özgün olmasını da gözeterek uygun görmesi halinde Enstitü yönetimine sunar ve proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Proje danışmanı atanıncaya kadar, bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla proje danışmanı değişikliği yapılabilir.

(3) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.

Yüksek lisans projesinin sonuçlanması

MADDE 38

(1) Tezsiz yüksek lisans programında eğitim alan öğrencinin; projesini Enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazması ve danışmanına sunması gerekir. Danışman, sunulan proje hakkında başarılı veya başarısız kararı verir ve proje değerlendirmesine ilişkin değerleme tutanağını hazırlar, intihal raporu ile birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile her bir öğrenci için danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşan proje değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 39

(1) Kredili derslerini tamamlayan ve projesi başarılı bulunan öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilir ve mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40

(1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 41

(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı ataması ve tez çalışması

MADDE 42

(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı ve danışmanla birlikte öğrencinin belirleyeceği tez konusu ve tez başlığını Enstitüye önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar, bu görev ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez danışmanı, öğrenciyle birlikte belirlediği tez başlığını, konusunu, amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren raporunu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim dalı başkanı, önerilen tez konusunun, özgün olmasını gözeterek uygun görmesi halinde Enstitüye önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilebilir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç olmak üzere doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin teze başlayabilmesi için, programın kredili ve kredisiz tüm derslerini ve yeterlik sınavını başarması gerekir.

(4) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda, anabilim dalı başkanlığı danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(5) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 43

(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Üniversitenin doktora yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm derslerini başarmış olması gerekir. Öğrenci en erken, kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini takip eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek isteğini, ilan edilen yeterlik sınav dönemlerinde Enstitüye yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 44

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı talebi halinde komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile Enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci ilgili savunmadan başarısız sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle ilgili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu Enstitüye iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayımda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayımda, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46

(1) Doktora programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Jüri önünde tezi savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin Enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren rapor ile birlikte Enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Öğrenci tüm belgeleri Enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 15 gün sonra tez savunmasına girebilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, tez önerisinin kabulünden sonra Enstitüye en az üç kez başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri, sınav öncesi kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi başkan seçebilir. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, biri Üniversiteden ve diğeri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçer.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 47

(1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için diğer koşulları sağlayan öğrenci; danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği görüşü ile doktora tezinin ciltlenmiş, tez çalışması orijinallik raporu eklenmiş en az üç kopyasını Enstitünün belirlediği şekilde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 48

(1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredi on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik dersleri, Enstitü anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Lisansüstü dersler, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Süre

MADDE 49

(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 50

(1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman atanıncaya kadar, bu görev Enstitü anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasına kayıt yaptırabilmesi için, kredili ve kredisiz tüm derslerini başarması gerekir.

(3) Danışman, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir ve Enstitü Yönetim Kurulu ile atanır.

(4) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığı danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(5) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 51

(1) Tez, sergi, gösteri veya proje çalışmasını veya raporunu veya uygulamalı (film, resital, konser, temsil) çalışması hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir eser metnini, Enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini ve raporunu veya uygulamalı çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi/çalışması, jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin Enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren tez/proje çalışması orijinallik raporu alınması ve kullanılması usul ve esaslarında belirtilen şartlara uygun intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, sanatta yeterlik çalışmasının üç kopyasını Enstitü tarafından belirlenen şekilde Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin olarak danışman tarafından alınmış imzalı intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Öğrenci tüm belgeleri Enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 15 gün sonra tez savunmasına girebilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, sınav öncesi kendi aralarından bir başkan seçer. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik öğrencileri ve öğretim üyelerinin katılımına açık olarak yapılabilir. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi ve/veya sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, film, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.