Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesinde yürütülen yabancı dil öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesinde yürütülen zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programları ile Fırat Üniversitesinin bölümlerinde okutulan zorunlu temel yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,

b) Muafiyet sınavı: Fırat Üniversitesinin yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan bölümlerindeki öğrencilerin girebildiği yabancı dil sınavını,

c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

e) YDB: YDYO Yabancı Diller Bölümünü,

f) YDB Akademik Kurulu: YDYO Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulunu,

g) YDYO: Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında okutulması zorunlu olan temel yabancı dil derslerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programlarıyla İlgili Genel Esaslar

Yabancı dil hazırlık programının amacı

MADDE 5

(1) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının amacı; öğrencilere, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (The Common European Framework of Reference) kapsamında en az B1 seviyesine uygun olarak diyalog, sözlü anlatım, yazılı anlatım, okuma ve dinleme becerilerini kazandırmaktır.

Yabancı dil hazırlık programının süresi

MADDE 6

(1) Yabancı dil hazırlık programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir ve YDYO tarafından yürütülür.

b) Yabancı dil hazırlık programında, her bir dönem YDYO Yönetim Kurulunun onayı ile kendi içinde kur ya da modüller halinde düzenlenebilir.

c) Zorunlu yabancı dil hazırlık programının akademik takvimi yıllık olarak düzenlenir. Akademik takvim, YDYO Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Devam zorunluluğu

MADDE 7

(1) Hazırlık programında okuyan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.

YDB Akademik Kurulu

MADDE 8

(1) YDB Akademik Kurulu; YDYO Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları, Yabancı Diller Bölüm Başkanı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından seçilen üyelerle birlikte en az 5, en çok 7 üyeden oluşur. Kurul, hazırlık programı ve Üniversitedeki zorunlu yabancı derslerinin öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili kararlar alır. Bu kararlar YDYO Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Sınavlar

MADDE 9

(1) Hazırlık programında yapılacak sınav türleri, tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları her öğretim yılı başında YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Yeterlik sınavları (YDYS)

MADDE 10

(1) Yeterlik sınavları (YDYS); hazırlık programı öğrencilerinin yabancı dil yeterliklerini tespit etmek amacıyla her öğretim yılı başında YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavı ve yıl sonunda yapılan genel sınavlardır. Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı, bir önceki yıl öğrenim gören hazırlık öğrencileri için bütünleme sınavı yerine geçer. Güz yarıyılı sonunda YDYS’nin yapılması Senato onayına bağlıdır. YDYS, bir veya birkaç aşamadan oluşabilir.

Ara sınavlar

MADDE 11

(1) Ara sınavların hangi dil becerilerini ölçeceği ve ağırlıkları öğretim yılı başında YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Küçük sınavlar

MADDE 12

(1) Öğrencilerin öğrendiklerini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini tespit etmek için önceden duyurulmaksızın ders saatlerinde küçük sınavlar yapılabilir. Dönem içerisinde kaç adet küçük sınav yapılacağı öğretim yılı başında duyurulur.

Mazeret sınavı

MADDE 13

(1) YDYO Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları sınavlar için her yarıyılda bir mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı hakkı YDYS’leri, küçük sınavları ve mazeret sınavlarını kapsamaz. Mazeret sınavının tarihi YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenir ve önceden duyurulur.

(2) Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte mazeretin bitim tarihini takip eden 5 iş günü içinde YDYO Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.

Yıl içi notunun belirlenmesi

MADDE 14

(1) Yıl içi notu, öğrencilerin ara sınav ve küçük sınavlardan aldıkları notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır. Bu ağırlıklar her öğretim yılı başında YDB Akademik Kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15

(1) Sınav sonuçlarına itiraz 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programıyla İlgili Esaslar

Yeterlik

MADDE 16

(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, öğretim yılı başında yapılan YDYS ile belirlenir. Zorunlu hazırlık programı için YDYS’de başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir.

(2) Aşağıdaki öğrenciler YDYS’den ve zorunlu hazırlık programından muaf tutulur:

a) Son üç yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık programında okuyup başarılı olanlar.

b) Son üç yıl içerisinde, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

(3) Son iki yıl içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 85 puan alan öğrenciler ile eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil puanına sahip olanlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olabilmek için gerekli belgelerin akademik takvimde belirtilen YDYS tarihinden önce YDYO’ya teslim edilmesi gerekir.

Başarı durumu

MADDE 17

(1) Zorunlu yabancı dil hazırlığı bulunan ön lisans, lisans, lisansüstü programlarına yeni kayıt yapan ve 16 ncı maddede belirtilen yeterlik şartlarını sağlamayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık programına alınırlar.

(2) Zorunlu hazırlık programına devam şartını yerine getiren öğrenciler yıl sonunda genel sınava alınırlar.

(3) Hazırlık not ortalaması 70 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı sayılır. Hazırlık not ortalaması, %40-60 etki oranları ile çarpılan yıl içi ve genel sınav notlarının toplamından elde edilir. Bu etki oranları gerektiğinde her öğretim yılı başında YDB tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Başarısız öğrenciler zorunlu hazırlık programını tekrar eder.

(5) Hazırlık programının ilk yılında devam şartını yerine getirmiş, ancak başarısız olmuş öğrenciler derslere izleyen yılda devam etmek zorunda değildir. Bu öğrenciler yapılacak olan yeterlik sınavlarına girebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programıyla İlgili Esaslar

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt

MADDE 18

(1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi olmayan bir ön lisans, lisans ve lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına devam etmek isteyenler, akademik takvimde ilan edilen başvuru tarihlerinde dilekçe ile YDYO’ya başvurur.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi için kontenjanlar her öğretim yılı başında YDYO tarafından tespit edilir. Kontenjandan daha fazla başvuru olması halinde adaylara yazılı sınav uygulanır ve adaylar puan sırasına göre programa yerleştirilir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık programına kayıt yaptırmış öğrenciler akademik takvimde belirtilen “Ders Ekle/Sil” tarihinden sonra tercihlerini değiştiremezler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık programında geçirilen süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın süresinden sayılmaz.

Başarı durumu

MADDE 19

(1) İsteğe bağlı hazırlık programında devam şartını yerine getiren öğrenciler, yıl sonu yeterlik sınavına alınır. Bu öğrencilerin başarı durumu 17 nci maddede belirtildiği gibi hesaplanır.

(2) İsteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri, başarı durumuna bakılmaksızın izleyen yılda bölüm müfredatına tabi olarak öğrenimlerine devam ederler. Hazırlık programından başarılı olan öğrenciler müfredattaki zorunlu temel İngilizce derslerinden muaf olabilirler. Bu durumda muafiyet notu olarak hazırlık programındaki başarı notu işlenir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık programında devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler hazırlık programını tekrar edemezler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık programında devam şartını yerine getiren, ancak başarısız olan öğrencilere hazırlık öğrenimini takip eden yılda sene başında yapılan YDYS’ye girme hakkı verilir. Sınavdan en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Temel Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet

Muafiyet sınavı

MADDE 20

(1) Muafiyet sınavı, YDYO tarafından yılda bir kez olmak üzere Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi olmayan öğrenciler için her öğretim yılı başında yapılır.

(2) Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda YDYO Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca muafiyet sınavı açılabilir.

(3) Muafiyet sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 70-84 arası not alanlar birinci sınıf, 85 ve üstünde not alanlar birinci ve ikinci sınıf zorunlu temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Muafiyet sınavından alınan not, ilgili derslerin başarı notu olarak işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim imkânı

MADDE 21

(1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programlarında hem yüz yüze öğretim hem de uzaktan öğretim yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23

(1) 30/9/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24

(1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.