Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 3)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının; barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görev, işleyiş, yetki ve sorumluluklarını,

b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının ve komutan yardımcılarının görevlerini,

c) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanının, dekan yardımcılarının, Eğitim Hastanesi Komutanının, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının görevlerini,

ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görev yapacak öğretim elemanlarının niteliklerini, seçilme, atanma, görevlendirilme, yetiştirilme ve gerektiğinde akademik unvanlardan mahrum bırakılma esaslarını,

d) Çalışma ve denetleme esaslarını,

e) Eğitim-öğretim ile ilgili yayın ve yayım işlerinde uygulanacak esasları,

f) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılacak bilimsel ve teknik araştırma-inceleme ve yayımlarla ilgili esasları,

g) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokullarında verilen mezuniyet öncesi ile tüm mezuniyet sonrası eğitim ve öğretimle ilgili hususları,

ğ) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun uygulanmasıyla ilgili diğer hususları,

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve eğitim hastanelerini bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

1

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı süresince; ders, uygulama, staj, sınav ve etütler gibi faaliyetleri içeren en az iki yarıyıl/dönemden oluşan süreci,

b) Anabilim dalı: Bölümü ve merkezi oluşturan, bilim dallarını kapsayabilen, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

c) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

ç) Bölüm: GATA’nın amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

d) Ceza: Suç işleyenler hakkında tertip ve tatbik edilen kanuni müeyyideleri,

e) Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere itaat, astının ve üstünün hukukuna riayet etmeyi,

f) Disiplin notu: Ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrenciye, öğrenimine başladığında verilen ve her disiplin yılında, kaybedilen kötü disiplin not toplamının 1/2'sinin diğer yıllara yansıması ile hesaplanan toplam notunu,

g) Disiplin yılı: Eğitim-öğretim yılının başlangıcından, müteakip eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar olan süredir. Fakülteye/yüksekokula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan ant içme töreninden başlayıp, müteakip eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar olan süreyi,

ğ) Eğitim hastanesi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerini, tıpta uzmanlık eğitiminde bulunan askeri tabipler, GATF öğrencileri ile diğer sağlık personelinin teorik ve uygulamalı eğitimlerini ve bu eğitimlere ilişkin klinik ve laboratuvar çalışmalarını yapan, GATA Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen GATF Eğitim Hastanesi ve Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile TSK kuruluş ve kadrolarında gösterilen eğitim hastanelerini,

h) Eğitim-öğretim yılı: GATA Komutanlığına bağlı eğitim birimlerinin yetkili organlarınca tespit edilip Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan tarihte başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar devam eden, farklı sürelerdeki eğitim-öğretim faaliyet dönemlerini kapsayan yılı,

ı) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA): Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuuru ve disiplini görev bilen, bilimsel özerkliğe sahip, TSK’nın sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, TSK’ya muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında da askeri personel yetiştiren; kendisine ve bünyesindeki GATF’ye, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yükseköğretim kurumunu,

i) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF): Üniversite tıp fakülteleri düzeyinde lisans ve lisansüstü tıp eğitim ve öğretimi yapan bir yükseköğretim kurumunu,

j) GATF öğrenci adayı: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında GATF’ye girmeye hak kazanarak, okula ön kaydı yapılmış, henüz intibak eğitimini tamamlamamış öğrenci adayını,

k) GATF öğrencisi: GATF’ye kaydı yapılan ve intibak eğitimini tamamlayarak yemin eden ve eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrenciyi,

l) Hemşire: Meslek lisesi, ön lisans veya lisans düzeyinde hemşirelik üzerine eğitim ve öğretim görmüş personeli,

m) Hemşirelik Yüksekokulu: Sağlık alanında TSK’nın ihtiyaç duyduğu hemşireleri yetiştiren, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve öğretim yapan yükseköğretim kurumunu,

n) Hemşirelik Yüksekokulu öğrenci adayı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında Hemşirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanarak, okula kaydı yapılmış, henüz oryantasyon eğitimini tamamlamamış öğrenciyi,

o) Hemşirelik Yüksekokulu öğrencisi: Hemşirelik Yüksekokuluna kaydı yapılan ve oryantasyon eğitimini tamamlayarak eğitim ve öğretime devam etmekte olan öğrenciyi,

ö) İntibak: Askeri öğrencilerin askerliğe intibaklarının denendiği, en fazla dört hafta süreli temel askerlik eğitimin verildiği süreci,

p) İntibaksızlık: Bir öğrenci adayının ruhen veya bedenen bir askeri öğrencide bulunması gereken asgari niteliklere ulaşmada veya yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen askeri nizama uymakta yetersiz kalmasını,

r) İntibak eğitimi: GATF ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve öğrenci adaylarına; okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak, temel askeri örf ve adetleri öğretmek, temel askeri eğitimi yaptırmak, eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere yaptırılan eğitimi,

s) Kötü disiplin notu: Bir öğrencinin disiplin notundan kırılan her ceza için tespit edilmiş bulunan notu,

ş) Lisans eğitim-öğretimi: GATA’da GATF ile GATA’ya bağlı yüksekokullarda, üniversite tıp fakülteleri ile yüksekokullar düzeyindeki eğitim-öğretimi,

t) Lisansüstü eğitim-öğretimi: GATA bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, GATF ve Eğitim Hastanesinde TSK’nın ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanında yaptırılan yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitim-öğretimini,

u) Merkez: Sağlık Bilimleri Enstitüsünü oluşturan ve bünyesinde anabilim ve bilim dalları ile araştırma-inceleme kısımlarını barındıran birimleri,

ü) Meslek içi eğitim-öğretim: GATA kuruluş ve kadrolarında yer alan birim ve ünitelerde sağlık personelinin yetiştirilmesi için yaptırılan eğitim-öğretimi,

v) Nitelik belgesi: TSK’nın ilgili mevzuatında belirtilen şekilde, amirlerinin personel hakkındaki şahsi kanaatlerini gösteren belgeyi,

y) Okutman: Eğitim-öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulama yaptıran öğretim elemanını,

z) Oryantasyon eğitimi: Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ve askeri nizamlara uyumlarının denendiği eğitimi,

aa) Öğretim elemanları: GATA’da görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

bb) Öğretim üyeleri: GATA’da görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri;

1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

3) Yardımcı doçent: Tıpta uzmanlık veya doktora unvanını kazanan ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

cc) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

çç) Öğretim yardımcıları: GATA ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri;

1) Araştırma görevlileri: GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve GATF’de araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olarak çalıştırılmak üzere GATA Komutanının önerisiyle Genelkurmay Başkanlığınca atanan öğretim yardımcılarını,

2) Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

3) Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde GATA’da çalıştırılmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

dd) Ön lisans eğitim-öğretimi: Orta öğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans eğitim-öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yüksek eğitim-öğretimi,

ee) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu: Muvazzaf sağlık astsubayı yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan yükseköğretim kurumunu,

ff) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmeye hak kazanarak, okula ön kaydı yapılmış, henüz intibak eğitimini tamamlamamış öğrenciyi,

gg) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi: Öğrencilerin ant içme törenini müteakip, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

ğğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü: TSK’nın ihtiyaç duyduğu sağlık ve biyomedikal bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim yaptıran, bilimsel araştırma ve uygulama yapan yükseköğretim kurumunu,

hh) Staj eğitim-öğretimi: Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokullar ile lise dengi okulları bitiren ve muvazzaf subay ve astsubaylığa nasbedilen personel ile hemşirelerin GATA Komutanlığında askeri, askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı olarak gördükleri eğitim-öğretimi,

ıı) Stajyer: Staj eğitim-öğretimine tabi tutulan personeli,

ii) Suç: Kusurlu bir iradenin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, yasalarda yazılı tipe uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak yasadaki bir cezanın uygulanmasını gerektiren eylemleri,

jj) Tıpta uzmanlık öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi gören personeli,

kk) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,

ll) TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi: 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa tabi olan malul gaziler ile iç güvenlik yaralıları öncelikli olmak üzere, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen personelin muayene ve tedavilerini yapan, eğitim-öğretim faaliyetleri GATF tarafından yürütülen ve yönetilen sağlık kuruluşunu,

mm) Yarıyıl/dönem: Akademik yılın her bir bölümünü,

nn) Yüksek Bilim Konseyi: GATA Komutanı, GATF Dekanı, GATA’da görevli anabilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile GATA Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç anabilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getiren konseyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Birimler, Organlar ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 5

(1) Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu, Eğitim Hastaneleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezleri ile gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili çeşitli düzeydeki diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, TSK kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Birimler

MADDE 6

(1) GATA aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Komutan Bilimsel Yardımcılığı,

b) GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği,

c) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı,

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,

d) TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı,

e) Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü,

f) Öğrenci Alay Komutanlığı,

g) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı.

Gülhane askeri tıp akademisinin genel görevleri

MADDE 7

(1) GATA’nın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Muvazzaf askeri tabip, sağlık astsubayı, hemşire ve TSK’nın ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelini yetiştirmek,

b) Stajyer tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık sınıfı subaylar ile, sağlık sınıfı astsubaylar, hemşireler ve diğer sağlıkla ilgili personelin askeri tababet ve sağlık hizmetlerine ilişkin uygulamalı eğitim ve öğretimlerini yaptırmak,

c) TSK’nın sağlık hizmetleri için yetiştirilecek yedek subayların eğitim ve öğretimini yaptırmak,

ç) TSK’nın ihtiyaç duyduğu; sağlık bilimlerinde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitim-öğretimini yaptırmak,

d) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanacak planlar doğrultusunda GATA öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini sağlamak,

e) TSK’nın ihtiyaç duyduğu sağlık sınıfı astsubayların ve diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini yaptırmak,

f) TSK sağlık personelinin mesleki bilgilerini arttırmak, barışta ve savaşta askeri sağlık vazifeleri bakımından tekâmüllerini sağlamak amacıyla, gerekli eğitim-öğretimi yapmak,

g) Askeri tababet ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, TSK bünyesinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak önerilerde bulunmak,

ğ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında; TSK’daki sağlık hizmetlerinde, personelin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve hakem görevi yapmak ve sağlık nedenleriyle yurt dışına gönderilecek TSK mensupları hakkında karar vermek,

h) TSK mensuplarıyla, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin, yüzde beşi geçmemek üzere sivil kişilerin, muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak,

ı) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde TSK’nın ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

i) Diğer askeri hastanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,

j) Diğer askeri hastanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usulü ile öğretim üyesi görevlendirmek,

k) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek,

l) Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda Genelkurmay Başkanlığına önerilerde bulunmak,

m) GATA Komutanlığı personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

n) İlgili mevzuatta verilen diğer görevleri yürütmek.

(2) TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı, GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

Sağlık bilimleri enstitüsü ve görevleri

MADDE 8

(1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan Sağlık Bilimleri Enstitüsü; TSK’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim veren merkezler ile bunlara bağlı anabilim/bilim dalı ve araştırma inceleme kısımlarından oluşur ve GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tabip, diş tabibi, eczacı, sağlık sınıfı subayların ve veteriner hekimlerin, sağlıkla ilgili diğer bilim dallarında TSK’nın ihtiyaç duyduğu personelin, lisansüstü eğitim ve öğretimlerini sağlamak,

b) Barışta ve savaşta kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile TSK sağlık personelinin askeri sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerini artırmak ve tekâmüllerini sağlamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülen eğitim ve öğretimi yaptırmak,

c) TSK mensuplarının diş sağlığına ilişkin araştırmalar yapmak, gerekli önlemleri almak, önerilerde bulunmak ve diş sağlığı hizmetlerini yürütmek,

ç) TSK’nın ilaç ve eczacılık konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak için araştırma ve incelemelerde bulunmak ve Genelkurmay Başkanlığına görüş bildirmek,

d) Toksikolojik konularda analiz, araştırma ve hakem muayeneleri yapmak ve görüş bildirmek,

e) Tıbbi araştırmalar yapmak ve tıbbi alet ve tıbbi eğitim malzemelerine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

f) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

g) Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlarla oluşan yaralanmaların tanı ve tedavileri konularında bilimsel araştırmalar yapmak, yeni Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Savunma Teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve buna bağlı üretimlere bilimsel destek sağlamak,

ğ) TSK’nın ihtiyaç duyacağı her türlü sağlık, tıbbi araştırma, tıbbi teknolojik politika, ekipman, tıbbi cihazlar ve tıp teknolojileri konusunda araştırmalar yapmak; alımı, üretimi ve kullanımında mevcut sorunların giderilmesini sağlamak,

h) Tıp teknolojileri ve biyomedikal mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, bu alanda ihtiyaç duyulan personelin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim-öğretimlerini yaptırmak.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesinin teşkilat ve görevleri

MADDE 9

(1) GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği; Dekan Eğitim Yardımcılığı, Dekan Baştabip Yardımcılığı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve bu bölümlere bağlı anabilim ve bilim dalları ile Başhemşirelikten oluşur. GATF ve bağlı birimlerinin teşkilatı, GATA kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Yönetim ve eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesi

MADDE 10

(1) GATA’nın eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

a) GATA Komutanı,

b) Akademi Kurulu,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Komutan Bilimsel Yardımcısı (GATF Dekanı),

d) Komutan İdari Yardımcısı,

e) Yüksek Bilim Konseyi,

tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

Komutan

MADDE 11

(1) GATA Komutanı; 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre Harp Akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre atanır. GATA Komutanı; GATA’nın amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun ve Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Komutan, GATA’nın bütün idari faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

(2) Komutanın herhangi bir nedenle yokluğu halinde, GATA’da görevli en kıdemli general/amiral; general/amiral olmadığında rütbe ve kıdemce en üst subay Komutana vekâlet eder. Ancak öğretim üyesi olmayan bir personelin Komutana vekâlet etmesi durumunda, GATA’nın bilimsel işleri, rütbe ve kıdemce en üst askeri tabip profesör tarafından yürütülür.

(3) Komutanın, herhangi bir nedenle görevinin son bulması halinde yukarıdaki esaslar dahilinde yeni bir komutan atanır.

Komutan yardımcıları

MADDE 12

(1) GATA’nın yönetim, eğitim, öğretim ve idari işlerinde, Komutana yardım etmek üzere Komutan Bilimsel ve İdari Yardımcıları atanır.

(2) Komutan Bilimsel Yardımcısı; tabip, tümgeneral veya tümamiral olup; GATF ile eğitim hastanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre atanır.

(3) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda GATF Dekanı ve GATF Eğitim Hastanesinin Baştabibidir. GATA Komutanlığı bünyesinde bulunan GATF, sağlık bilimleri enstitüsü, hemşirelik yüksekokulu, sağlık astsubay meslek yüksekokulu ve diğer tüm eğitim kurumlarının sevk ve idaresinden ve bilimsel faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden GATA Komutanına karşı sorumludur. Komutan Bilimsel Yardımcısı eğitimle ilgili planlama, koordinasyon, icra ve değerlendirme faaliyetlerini kendisine bağlı kurullar aracılığıyla yürütür.

(4) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı, GATA Komutanlığı bünyesinde yürütülen tüm mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması, ilgili birimlerle koordinasyonu, icrası ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluğunu; mezuniyet öncesi eğitimler için fakülte kurulu ve yüksekokul kurulları ve mezuniyet sonrası eğitimler için Enstitü Kurulu ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu aracılığıyla yürütür. Söz konusu kurulların kuruluşları ile ayrıntılı görev ve yetkileri alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

(5) Komutan Bilimsel Yardımcılığı, GATA Komutanlığı bünyesinde yürütülen ve GATA personelinin katıldığı bilimsel faaliyetler ilgili esasların belirlenmesi bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve izlenmesinden sorumludur.

(6) Komutan İdari Yardımcısı, Harp Akademisi mezunu bir general veya amiral olup, GATA Komutanının atandığı usullere göre atanır. Komutan İdari Yardımcısı, GATA Komutanının vereceği emirler doğrultusunda idari faaliyetleri yerine getirir.

(7) Komutan Bilimsel Yardımcısı ve Komutan İdari Yardımcısı, atamaya ilişkin usullere uygun olarak görevden alınabilir.

Akademi Kurulu

MADDE 13

1

(1) Akademi Kurulu; GATA Komutanının başkanlığında, Dekan, Dekan yardımcıları, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksekokulu komutanı ile GATA Komutanının Yüksek Bilim Konseyi üyeleri arasından bir yıl süreyle görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur.

(2) GATA Komutanının bulunmadığı hallerde Dekan, Kurula başkanlık eder.

(3) Akademi Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. GATA Komutanı gerekli gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Akademi Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) GATA’nın bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,

ç) Profesörler Sağlık Kurulunun üyelerini seçmek,

d) Eğitim-öğretim, araştırma ve benzer maksatlarla yurt dışına gönderilecek TSK sağlık personelinin sınavları için gerekli komisyonları oluşturmak ve sınavlarını yaptırmak,

e) Yüksek lisans ve doktora sınavları için Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu tarafından seçilen komisyon üyelerini inceleyerek onaylamak ve sınavların yaptırılmasını sağlamak,

f) 75 inci maddedeki esaslar dahilinde alınacak tıpta uzmanlık öğrencilerinin sınavları için komisyon üyelerini seçmek ve sınavlarını yaptırmak, GATA’da görevlendirilecek uzmanların seçimini yapmak,

g) Doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuranların değerlendirilmesi için seçilen jüri üyelerini onaylamak,

ğ) Yabancı memleketlere giden sağlık personelinin gönderecekleri bilimsel raporları incelemek, yetiştirilmeleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yurda dönüşlerinde yurt dışında yaptıkları çalışmalar ile haklarında gönderilecek bilimsel raporları incelemek,

h) Yabancı memleketlere kurs, staj, eğitim-öğretim, inceleme ve kongrelere katılmak için gönderilecek öğretim elemanlarını seçerek bunların gönderilecekleri yabancı memleketleri ve oradaki eğitim sürelerini belirlemek ve Genelkurmay Başkanlığının onayına sunmak,

ı) GATA’da görevli profesör ve doçentler arasından Yüksek Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,

i) Genelkurmay Başkanlığının direktifine göre, GATA’da görevli öğretim elemanlarının diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilmesine karar vererek, kararı Genelkurmay Başkanlığının onayına sunmak,

j) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısının önereceği altı profesör, dört doçent arasından; üç profesör ve iki doçentten oluşan yayın komisyonunu seçmek, yayın komisyonunun tekliflerini incelemek ve karar vermek,

k) Genelkurmay Başkanlığınca, GATA’da sözleşme ile görevlendirilecek Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkında GATA Komutanının önerisine esas olacak görüş bildirmek,

l) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Akademi Yönetim Kurulu

MADDE 14

(1) GATA Komutanının başkanlığında; Dekan, Komutan İdari Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, Eğitim Hastanesi Komutanı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ve Akademi Kurulu tarafından GATA’da görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Profesör üyelikleri için ayrıca, boşalma veya yokluk halinde GATA Komutanı tarafından görevlendirilmek üzere Akademi Kurulu tarafından üç yedek üye seçilir. Bu üyelerden rütbe ve kıdemce en ast durumunda olanı kurul sekreterliğini yürütür. Akademi Yönetim Kurulu Sekreteri, aynı zamanda Akademi Kurulu Sekreterliğini de yapar.

(2) GATA Komutanının çağrısı üzerine toplanan Akademi Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) GATA’nın yönetimi ile ilgili bütün konularda Komutana yardımcı olmak,

b) Akademi Kurulu kararlarının ve önerilerinin uygulanmasını ve GATA’ya ait mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayacak önlemleri almak,

c) GATA’nın kuruluşundaki birimlerin önerilerini alarak Genelkurmay Başkanlığına sunulacak GATA bütçe tasarısını hazırlamak.

Profesörler Sağlık Kurulu

MADDE 15

(1) Profesörler Sağlık Kurulu, GATF ve Eğitim Hastanesindeki anabilim ve bilim dallarından, Akademi Kurulu tarafından iki yıl için seçilen birer asil ve birer yedek asker öğretim üyelerinden oluşur. Asil üyelerden herhangi birisinin yokluğu halinde, yedek üye toplantıya çağrılır. En kıdemli üye kurula başkanlık yapar. GATF Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabibi gerekli gördüğü hallerde toplantıya başkanlık eder.

(2) Raporlar GATF Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğince onaylanır.

(3) Kurulun görevleri şunlardır:

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, TSK personelinin sağlık sorunları ve raporlarıyla ilgili anlaşmazlıkları sağlık kurulu olarak ve hakem sıfatı ile kesin karara bağlamak,

b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, muayene ve tedavi maksadıyla yurt dışına gönderilecek TSK mensupları hakkında karar vermek, dönüşlerinde gerekli muayenelerini yaptırıp değerlendirilmesini sağlamak ve sonuca bağlamak,

c) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde günün koşullarına göre yapılması gerekli değişiklikleri incelemek ve Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunmak,

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği dışında kalan sağlık sorunlarında; Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi halinde konuyu inceleyerek görüş ve öneride bulunmak,

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında TSK kadrolarında görevli general ve amirallerin sağlık kurulu işlemlerini yapmak,

e) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde karşılığı bulunmayan hastalık ve arızalar konusunda içtihat kararları vermek.

Yüksek Bilim Konseyi

MADDE 16

(1) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı (GATF Dekanı), GATA’daki anabilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve GATA Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç anabilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

(2) Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları anabilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

(3) Yüksek Bilim Konseyinin kadroları, her yıl yeniden düzenlenir ve TSK teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

(4) Yüksek Bilim Konseyi, Dekanın başkanlığında toplanır. GATA Komutanı, TSK’nın genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

(5) Yüksek Bilim Konseyinin ve konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) GATA’nın eğitim ve öğretim plan ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak,

b) GATA’yı ilgilendiren kanun tasarısı taslakları ile yönetmelik taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş istenilen taslaklarla görüş bildirmek,

c) TSK personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak,

ç) TSK’da ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak,

d) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, GATA’nın bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

f) GATA Komutanı tarafından görevlendirilecek en çok on öğretim üyesi ile akademi kuruluna iştirak etmek,

g) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, GATA’nın bilimsel denetimini yapmak,

ğ) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

h) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmaları yapmak,

ı) Diğer askeri hastanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla asker hastanelerinin bilimsel değerlendirme ve denetlemelerini yapmak, elde edilen sonuçlar hakkında rapor hazırlamak,

i) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili planlama ve çalışmalara iştirak etmek,

j) Adli tıp konularında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak,

k) GATA Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbi ve idari sekreterliğini yürütmek,

l) Bu Yönetmelikle Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

(6) Yüksek Bilim Konseyinin çalışma usul ve esasları, alt düzenleyici işlemler ile düzenlenir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve yüksekokul müdürü

MADDE 17

(1) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Enstitü Müdür Yardımcısı; GATA’da görevli asker öğretim üyeleri arasından, Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak GATA Komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü Müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere, bu süre Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü Müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya amiral rütbesindeki Enstitü Müdürleri, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

(2) Enstitü Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Enstitü Müdürünün görüşleri alınarak Komutan Bilimsel Yardımcısının önerisi ve GATA Komutanının uygun görmesi halinde ikinci kez atanabilir. Enstitü Müdürü, bu Yönetmelikle Dekana verilmiş olan görevleri Enstitü için yerine getirir.

(3) Önermede ve atamada, teklif edilen öğretim üyesinin Enstitüde görevli asker öğretim üyelerinden rütbe ve kıdem bakımından üst olması esas alınır. Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı, atamalarındaki usule uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca görevden alınabilir.

(4) Herhangi bir nedenle Enstitü Müdürünün yokluğu halinde Enstitüde görevli rütbe ve kıdemce en üst asker öğretim görevlisi Enstitü Müdürüne vekâlet eder.

(5) Çalışmalarında GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısına karşı sorumlu olan Enstitü Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Enstitü Kuruluna başkanlık eder, Enstitü Kurulunun kararlarını uygular ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

b) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısına bilgi verir.

c) Enstitünün birimleriyle, kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

ç) Gerekli hallerde kendi anabilim veya bilim dalı ile araştırma ve inceleme kısmındaki bilimsel çalışmalara iştirak eder.

d) Enstitünün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

e) Bu Yönetmelikte kendisine verilen diğer görevleri yapar.

(6) Yüksekokul müdürü, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde GATA’da görevli öğretim üyelerinden Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak GATA Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresinin bitimini müteakip Yüksek Askeri Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır. Yüksekokul müdürü bu Yönetmelik ile Enstitü Müdürüne verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu ile yüksekokul kurulu

MADDE 18

(1) Enstitü Kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı, enstitüdeki merkez başkanları ve anabilim dalı başkanlarından oluşur. Ayda en az bir defa veya Enstitü Müdürünün gerek gördüğü hallerde toplanır.

(2) Görevleri şunlardır:

a) Enstitünün eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları saptamak,

b) Lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin sınav jürilerini saptayarak Akademi Kuruluna önermek,

c) Lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini planlamak,

ç) Lisansüstü öğrencilerinin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasını sağlamak.

(3) Yüksekokul Kurulu; yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir. Bu görevler yüksekokul ile ilgili yönetmelikle belirlenir.

Enstitü merkez başkanları

MADDE 19

(1) Sağlık bilimleri enstitüsünü oluşturan merkezlerin başkanları, o merkezdeki rütbe ve kıdemce en üst asker öğretim üyesi olup, GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısının teklifi üzerine GATA Komutanı tarafından görevlendirilirler.

(2) Merkez başkanı, merkezin her düzeyde eğitim ve öğretim ve araştırmalarından ve merkeze ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur. Merkez başkanı gerekli hallerde kendi anabilim veya bilim dalı ile araştırma ve inceleme kısmındaki bilimsel çalışmalara iştirak edebilir.

Merkez kurulu

MADDE 20

(1) Merkez kurulu, merkez başkanının başkanlığında, o merkezi oluşturan anabilim dalı başkanlarından ve araştırma-inceleme kısım başkanlarından oluşur. Kurul, ayda en az bir defa veya merkez başkanının gerek gördüğü hallerde toplanır. Merkeze bağlı anabilim dallarının ve araştırma inceleme kısımlarının araştırma-inceleme faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

Bölüm

MADDE 21

(1) Bölümler, GATF’nin ve yüksekokulların; amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, uygulama yapan birimleridir.

(2) Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşur. GATA’nın GATF ve yüksekokullarında aynı veya benzer nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

(3) GATF ve eğitim hastanesinde temel tıp bilimleri bölümü, dahili tıp bilimleri bölümü, cerrahi tıp bilimleri bölümü olmak üzere üç bölüm bulunur.

(4) Bölümler, GATA Komutanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve GATA Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur. Genelkurmay Başkanlığınca aynı esaslar dahilinde bölümlerin kaldırılması kararı verilir.

Bölüm başkanları

MADDE 22

(1) Bölüm; bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, ilgili bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından rütbe, kıdem, branş, mesleki durum, bilimsel durum, adli ve disiplin durumu dikkate alınarak seçilecek asker profesördür. Bölüm Başkanı; Fakültede Dekanın, yüksek okulda yüksek okul müdürünün teklifi üzerine, GATA Komutanı tarafından görevlendirilir.

(2) Bölüm başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde akademik unvan yönünden en kıdemli öğretim üyesi bölüm başkanlığına vekâlet eder.

(3) Bölüm başkanı, kendi anabilim dalındaki bilimsel ve idari görevlerine devam eder. Bölüm başkanı, kendi anabilim dalındaki görevlerinin yürütülmesi için kendisinden sonra rütbe ve kıdemce en üst öğretim elemanını görevlendirebilir.

(4) Bölüm başkanı aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden fakültede dekana, yüksekokulda yüksekokul müdürüne karşı sorumludur.

a) Bölümün, her düzeydeki eğitim-öğretim, uygulama, araştırma-inceleme ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) İlgili kurullarda bölümünü temsil etmek,

c) Bölümde görevli öğretim üyelerinin görevlerini izlemek, denetlemek ve bilimsel gelişmelerini sağlamak,

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporunu fakültede dekana, yüksekokulda yüksekokul müdürüne sunmak.

Bölüm kurulu

MADDE 23

(1) Bölüm Kurulu, bölüm başkanının başkanlığında o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Bu kurul, ayda en az bir defa veya bölüm başkanının gerek gördüğü hallerde toplanır. Bölüm kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bölüme bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak,

b) Bölüm içindeki araç, gereç ve imkânların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve anabilim dalları arasında işbirliği esaslarını tespit etmek.

Anabilim dalı ve anabilim dalı başkanı

MADDE 24

(1) Anabilim dalı, bölümü ve merkezi oluşturan, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü en az bir bilim dalını kapsayan akademik bir birimdir. Anabilim dalları GATA Komutanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine, Akademi Kurulunun kararı uyarınca GATA Komutanının teklifine dayanılarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulur. Genelkurmay Başkanlığınca aynı esaslar dahilinde anabilim dalı kaldırılması kararı verilir.

(2) Anabilim dalı başkanı; anabilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün önerisi ile Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak, GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanır.

(3) Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan anabilim dallarının başkanları, GATF’de görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak, GATA Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre, anabilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

(4) Anabilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Anabilim dalı başkanlığı görev süresi, toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler, Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki anabilim dalı başkanları, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

(5) Kadrosunda görevli asker profesör bulunmayan anabilim dallarında başkanlık görevini, bu anabilim dalındaki asker doçentler arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi; Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak, GATA Komutanı tarafından vekâleten görevlendirilir.

(6) Yüksek Bilim Konseyinde görevlendirilen öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları anabilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda ve enstitü ve yüksekokulda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

(7) Anabilim dalı başkanı; anabilim dalında görev yapan tüm personelin amiri olup biriminde yürütülen eğitim ve araştırmalardan, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinden (hemşirelik hizmetleri dahil) ve idari faaliyetin yürütülmesinden bölüm başkanına karşı sorumludur.

(8) Anabilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı durumlarda, anabilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi, anabilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak anabilim dalı başkanı tarafından yapılır.

(9) Anabilim dalı kurulu; anabilim dalı başkanı ile o anabilim dalı ve bağlısı bilim dalı başkanlıklarındaki bütün öğretim üyelerinden oluşur.

(10) Anabilim dalı kurulu; yılda en az iki defa olmak üzere anabilim dalı başkanının uygun gördüğü tarihlerde toplanır. Anabilim dalının eğitim, öğretim, uygulama, araştırma faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

(11) Anabilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastanelerindeki servisleri de kapsar.

Bilim dalı ve bilim dalı başkanı

MADDE 25

(1) Bilim dalı, anabilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

(2) Bilim dalı; ilgili anabilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri üzerine Akademi Kurulunun kararı ve GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulur ve bu konuda Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. Genelkurmay Başkanlığınca aynı esaslar dahilinde bilim dalı kaldırılmasına karar verilir.

(3) Bilim dalı başkanı, bilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup; Komutan Bilimsel Yardımcısı ile fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanır.

(4) Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Bu görevlendirmeler; Komutan Bilimsel Yardımcısının teklifi üzerine GATA Komutanı tarafından yapılır. Ancak, bu süreler görev süresinden sayılmaz.

(5) Bilim Dalı Başkanının görevinin başında bulunmadığı durumlarda, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, anabilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

(6) Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları, Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından dekanın görüşü de alınarak GATA Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre, bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

(7) Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi, toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler, Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

(8) Bilim dalı başkanı, bilim dalında görev yapan tüm personelin amiri olup bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden anabilim dalı başkanına karşı sorumludur.

(9) GATA Komutanı tarafından Yüksek Bilim Konseyinde görevlendirilen bilim dalı başkanı, o bilim dalındaki bilimsel ve idari görevlere devam eder.

(10) Bilim dalı kurulu, o bilim dalında görevli öğretim üyelerinden oluşur. Bilim dalı kurulu, yılda en az iki defa olmak üzere bilim dalı başkanının uygun gördüğü tarihlerde toplanır; bilim dalının eğitim, öğretim, uygulama, araştırma ve inceleme faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

(11) Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastanelerindeki kısımları da kapsar.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Öğrenci Alay Komutanlığı

MADDE 26

(1) Öğrenci Alay Komutanlığı; GATF öğrencilerinin ilgili mevzuatta öngörülen esaslar ve Komutan Bilimsel Yardımcılığının vereceği emirler doğrultusunda, GATF eğitim programında belirtildiği şekilde askeri eğitim, disiplin, yönetim, özlük hakları, destek ve diğer hizmetlerini, GATA’nın ilgili organları ile koordineli olarak planlar, programlar ve yürütür. Programların planlanmasında ve icrasında GATF dekanı ve dekan eğitim yardımcılığının onayı alınır. Bu hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapar ve gerekli önlemleri alır. Öğrenci Alay Komutanlığı teşkilâtı, GATA kadro ve kuruluşunda gösterilir.

Etik kurul

MADDE 27

(1) Kuruluşu, çalışma usulleri, öğretim elemanlarının uymaları gereken etik ilkeler, etik ihlal türleri, verilecek disiplin cezaları ile uygulanacak yaptırımlar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 28

(1) Öğretim elemanları GATA’da yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında; eğitim programlarını hazırlamaktan, eğitimle ilgili planlama ve koordinasyon çalışmalarına katılmaktan, eğitim programlarında yer alan kendi alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı dersleri vermekten ve ilgili derslerin sınavlarını yapmaktan sorumludurlar.

Öğretim üyelerinin görevleri

MADDE 29

1

(1) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) GATA’da bu Yönetmeliğin amaç ve ilkelerine uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını, seminerleri, panelleri ve tezleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığı tarafından düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

ç) GATA’da hastaları muayene ve tedavi etmek,

d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

e) Bu Yönetmelikle kendilerine verilen diğer görevleri yapmak,

f) Sağlık Kurulu üyeliği yapmak.

(2) 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerine göre en kıdemli yardımcı doçentler veya yardımcı doçent bulunmadığı takdirde anabilim/bilim dalı başkanı ile Servis/Kısım Şefi tarafından görevlendirilen doçent ve profesörler aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) GATA’da anabilim ve bilim dalı başkanlarının, diğer eğitim hastanelerinde klinik şeflerinin vereceği görevleri yapmak,

b) Stajyer subay, astsubay, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin klinik ve laboratuar vazifelerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

c) Anabilim ve bilim dalı ile eğitim hastanesinin kliniklerinde; öğretim üyeleri dışındaki görevli tüm personel ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası esaslarına göre yetki alınan diğer personelin sicil amiri olarak görev yapmak,

ç) Anabilim dalı veya bilim dalı ve klinikteki mevcut alet ve malzemelerin zimmet kayıtlarının usulüne uygun hazırlanması ile bakım ve onarımın yaptırılmasının takibinden sorumlu olmak.

Yardımcı doçentlik kadrolarının ilanı, başvuru, sınav, değerlendirme ve atama esasları

MADDE 30

1

(1) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen yardımcı doçent kadroları yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.

(2) Başvurular, Genelkurmay Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

a) Yardımcı doçentliğe başvuruda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak,

2) Askeri personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra fiilen en az iki yıllık kıt’a hizmetinin tamamlanmasına, son başvuru tarihi esas alınarak altı ay veya daha az süre kalmış olmak (atamaları bu süreyi doldurmayı müteakip yapılır). Sivil personel için bu unvanları kazandıktan sonra ilgili uzmanlık alanında en az iki yıl hizmet yapmış olmak,

3) Hakkında olumsuz kanaat bulunan askeri personel ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Devlet memurları için birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından nitelik belgesi düzenlenmiş olmak,

4) Sivil şahıslar için askerlik ile ilişkisi olmamak,

5) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 puan almak,

6) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

7) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak,

8) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan; askeri ve adli yargıya tâbi mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

b) İlan edilen kadrolarla ilgili işlemler ve müracaatlar:

1) Kadrolara başvuracak adaylar müracaat dilekçelerini, yabancı dil belgesi ile uzmanlık belgelerinin onaylı birer suretini silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

2) GATA Komutanı, kadronun ilan edildiği birime göre fakülte dekanının, eğitim hastanesi komutanının, yüksekokul veya enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere profesör veya doçent üç jüri üyesi ve üç yedek üye tespit eder.

3) İlan edilen her kadro için belirlenen jüri üye kimlikleri, ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

4) Genelkurmay Başkanlığınca; başvurusu kabul edilen adayların ve ilan edilen her kadro için belirlenen jüri üyelerinden uygun görülenlerin kimlikleri GATA Komutanlığına gönderilir.

5) GATA Komutanlığı, tespit edilen jüri üyelerinden adayların her biri hakkında yazılı mütalaalarını otuz gün içinde bildirmelerini ister.

6) GATA Komutanı, kadronun ilan edildiği birime göre fakülte dekanının, eğitim hastanesi komutanının, yüksekokul veya enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur.

7) Genelkurmay Başkanlığı adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip önerilen adaylardan uygun olanları yardımcı doçentlik kadrolarına atar. Atamada, askeri personele öncelik verilir.

8) İlan edilen kadrolara Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki personel de aynı esaslar dâhilinde başvurabilir.

(3) Yardımcı doçentlik süresi ve tekrar atanma ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yardımcı doçentler, her defasında üç yıllık bir dönem için en çok iki kez atanabilirler. Her atama süresi sonunda, görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentlik süresi, aşağıda belirtilen istisnalar haricinde hiçbir şekilde altı yılı geçemez.

1) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri, yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince, öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

2) Yardımcı doçentlik süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenler ile altı aydan daha fazla süreli eğitim amaçlı olarak yurt dışına gidenlerin, dönüşlerinde, kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu durumdaki personelin atanmış oldukları yardımcı doçentlik kadroları ilan edilmeyerek muhafaza edilir, personelin yurda dönüşünü müteakip kalan sürelerini tamamlamak üzere bu kadrolara atanması sağlanır.

b) Yardımcı doçentlerin durumları, ilk üç yıllık dönem sonunda atamada aranan şartları yitirmemiş olmak kaydı ile Akademi Kurulunda görüşülür. Üç yıl içerisindeki bilimsel ve idari anlamdaki faaliyetleri değerlendirilerek haklarında olumlu karar verilenler GATA Komutanınca Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir. Genelkurmay Başkanlığınca önerilen adaylar değerlendirilir, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler. İkinci üç yıllık dönem için atanan yardımcı doçentlerin görev süreleri de yukarıdaki bent esaslarına göre hesaplanır.

Doçentlik kadrosuna seçim ve doçentliğe atama

MADDE 31

1

(1) Doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Doçentlik unvanını almış olmak,

b) En az üç yıl ilgili bilim alanında yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak,

c) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6), (7), (8) ve (9) uncu alt bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

ç) TSK dışından 40 ıncı maddeye göre temin edilecekler için, ilanda belirtilen nitelik ve şartları taşımak.

(2) Doçentlik kadrosu ilanı ve kadroya atama ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen doçent kadroları yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.

b) Genelkurmay Başkanlığı, GATA Komutanlığından Akademi Kurulunun da görüşünü alarak, biri GATA’daki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin (anabilim/bilim dalı/servis) yöneticisi, diğerleri o birimin dışından ancak o birime yakın dallardan olmak üzere öğretim üyelerinin yıllık ve toplam jürilere katılma sayıları göz önünde bulundurularak üç asil ve iki yedek profesörden oluşan jüriyi tespit etmesini ve bu üyelerin adayların dosyalarını incelemelerini ve her biri hakkında kişisel raporlarını bir ay içinde yazılı olarak göndermelerini ister.

c) Jüri üyeleri, adayların her biri için ayrı ayrı yazılı mütalaalarını hazırlayarak GATA Komutanlığına bildirirler. GATA Komutanı, bu mütalaalara; fakültede dekanın, eğitim hastanesinde komutanın, enstitüde ve yüksekokulda müdürün ve tüm GATA bağlılarında Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşlerini de alarak, hazırlayacağı kendi kanaatini de ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur.

ç) TSK kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki doçent unvanına sahip personel de, birinci fıkra gereğince doçent kadrolarına aynı esaslar dahilinde başvurabilirler. Bu personelin, sivil öğretim kurumlarında geçen yardımcı doçentlik süreleri göz önünde bulundurulur.

d) Genelkurmay Başkanlığı, önerilen adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Atamada, askeri personele öncelik verilir.

e) Askeri personel tarafından talepte bulunulmayan doçentlik kadrolarına, 40 ıncı maddede ve yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde TSK dışından sivil doçentler de başvurabilir ve atanabilirler.

Profesörlüğe yükseltilme ve atama

MADDE 32

1

(1) Profesörlüğe yükseltilmede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında en az iki yılı GATA’da olmak üzere beş yıl çalışmış olmak,

b) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6), (7), (8) ve (9) uncu alt bentlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak,

c) Doçentlik unvanını aldıktan sonra birisi başlıca araştırma eseri olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde özgün yayınlar yapmış olmak.

(2) Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

(3) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen profesör kadroları yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.

b) Birinci fıkrada öngörülen şartları haiz adaylar, silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına başvurur. Öz geçmişlerini, bilimsel yayınlarını, tebliğlerini ve bunlara yapılan atıfları, eğitim ve öğretime katkılarını kapsayan ve belgeleyen dosyalarını altı nüsha halinde teslim ederler.

c) Genelkurmay Başkanlığı, GATA Komutanlığından; biri GATA Komutanı, biri Dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ön değerlendirme komitesi tarafından, müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının incelenmesini ister.

ç) Ön değerlendirme komitesi; en kıdemli profesörün başkanlığında toplanarak, otuz gün içinde her aday için ayrıntılı rapor hazırlar. Raporda; her adayın müracaat ettiği kadroya asgari uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idari ve mesleki hizmetler konularındaki yeterliliğini değerlendirir.

d) Komutan Bilimsel Yardımcısı; fakülte dekanı, eğitim hastanesi komutanı, enstitü müdürü veya yüksekokul müdürü ve ön değerlendirme komitesi tarafından verilen rapora kendi görüşünü de ekleyerek, GATA Komutanına gönderir. GATA Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalaasını hazırlar ve bu mütalaa ile birlikte ön değerlendirme komitesi raporunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

e) Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, o birimde profesör öğretim üyesi olmadığı takdirde o birime yakın birimden, diğeri o birimin dışından ancak o birime yakın birimden, üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere rapor yazarlar.

f) Bu raporlarında, adayların bilimsel nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, geliştiricilik özellikleri ile bilim adamı yetiştirme konusundaki çabaları dikkate alırlar ve kadroya atanmak için birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

g) Genelkurmay Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de alarak adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip önerilen adaylardan uygun olanları boş profesörlük kadrolarına atar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

ğ) TSK kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki doçentler de, TSK’da yayımlanan profesörlük kadrolarına yukarıdaki esaslar dahilinde başvurabilir ve atanabilirler.

h) Asker veya TSK kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki sivil doçentler tarafından başvuru yapılmayan veya atama yapılmayan boş profesörlük kadrolarına, 40 ıncı maddede ve yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde TSK dışından sivil profesörler de başvurabilir ve atanabilirler.

Yabancı ülkelerden alınan profesörlük veya doçentlik unvanı

MADDE 33

(1) Yabancı ülkelerden alınan profesörlük veya doçentlik unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Üniversitelerarası Kurulca karara bağlanır.

Unvanların korunması

MADDE 34

(1) Öğretim üyeleri, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu Yönetmelikte yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar. Başka bir göreve atanmak, emekli olmak, istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde GATA veya eğitim hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde, GATA veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanlarını kullanamazlar.

(2) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı görevlerine son verilir.

(3) Akademi Kurulu, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği dilekçe veya resmi yazı ile bildirilen personel hakkındaki başvuruyu, gerekli soruşturmayı yapmak üzere, GATA Etik Kurulu Başkanlığına iletir. Etik Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasını müteakiben hazırlayacağı raporu, Akademi Kurulu Başkanlığına sunar. Akademi Kurulunda rapor okunur, hakkında şikâyet olan öğretim elemanı ve lüzumlu görülmesi halinde diğer şahıslar dinlenir ve üzerine atılı fiilin sabit olduğuna gizli oylama sonucunda karar verilmesi durumunda, söz konusu öğretim elemanı hakkında verilen karar Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilmesi Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen personelin durumu, TSK Sağlık Komutanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına bildirilir. Söz konusu personel, TSK Sağlık Komutanlığının teklifi üzerine, ilgili Kuvvet Komutanlığınca GATA’daki başka bir göreve ya da GATA dışındaki karargâh veya kurumlara atanır.

Emeklilik yaş haddi

MADDE 35

(1) Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. General-amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadrosuzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uygulanmaz.

(2) General ve amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesine göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

(3) Ancak, albay rütbesinde enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, merkez başkanı, anabilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam sekiz yılı geçemez. Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general ve amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanır.

Öğretim görevlileri, seçimi ve atanması

MADDE 36

(1) GATA’da, bu Yönetmelik uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim ve öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler; süreli, sürekli veya ders saati ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, GATF’de Dekanlığın, yüksekokullarda müdürlüklerin ilgili kurullarının ihtiyacı belirlemesi ve önerilecek personelin değerlendirmesini yaptıktan sonra, GATA Akademi Kurulunun görüşü alınarak, GATA Komutanının önerisi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(2) Öğretim görevlisi olarak atanacak veya çalıştırılacaklar, 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6), (7), (8) ve (9) uncu alt bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları şartıyla, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan giriş koşullarını taşımak zorundadır.

(3) Akademi Kurulu kararıyla, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan giriş koşulları için belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir.

(4) Giriş sınavı jürisi; komutan bilimsel yardımcısı tarafından fakültelerde dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün, jüri üyelerinden birinin ilgili anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından seçilecek ve Akademi Kurulunca onaylanacak üç asıl bir yedek üyeden oluşur.

(5) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler. Komutan Bilimsel Yardımcısı koordinatörlüğünde, giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(6) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(7) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

(8) Öğretim görevlilerinin seçimi ve atanması hususunda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Okutmanlar

MADDE 37

(1) GATF’de Dekanlığın, yüksekokullarda müdürlüklerin ilgili kurullarının ihtiyacı belirlemesi ve önerilecek personelin değerlendirmesini yaptıktan sonra, GATA Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

(2) Okutmanların seçim ve atanmalarında 36 ncı maddede belirtilen esaslar uygulanır.

Öğretim yardımcıları

MADDE 38

(1) GATA ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri uzmanlar ve çeviricilerdir.

Öğretim yardımcılarının atanma ve görevlendirilmeleri

MADDE 39

(1) Fakültede Dekanlığın, yüksekokullarda müdürlüklerin ilgili kurullarının ihtiyacı belirlemesi ve önerilecek personelin değerlendirmesini yaptıktan sonra, GATA Komutanının önerisi üzerine araştırma görevlisi, uzman ve çevirici kadrolarından boş olanlar için ihtiyaç duyulan kadarı Genelkurmay Başkanlığınca sınav tarihinden iki ay önce ilan edilir. İlanda; sınav tarihi, sınavın yapılacağı yer ve adaylar için GATA Komutanlığınca belirlenen nitelikler açıklanır.

(2) Başvurular, sınav tarihinden en az on beş gün önce GATA Komutanlığına yapılır.

(3) Sınavlar, GATA Komutanlığınca öğretim üyelerinden oluşturulacak en az üç kişilik kurullar tarafından yapılır. Sınavlarda başarı gösterenler, başarı derecelerine göre kendi aralarında sıralandırılır.

(4) GATA Komutanı, sınav sonuçlarına kendi görüş ve önerilerini de ekleyerek atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderir. Sınav sonuçları ve GATA Komutanının önerisi de dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılan değerlendirmeye göre atamalar yapılır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 40

(1) GATA’da sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, GATA Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu Yönetmelikteki hükümlere tabidirler.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre ücret ödenir.

(3) Uluslararası karşılıklı öğretim elemanı değişimi programları bu madde hükümlerinden bağımsız olarak, ilgili anlaşma hükümleri doğrultusunda uygulanır.

Öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması

MADDE 41

(1) GATA’nın öğretim elemanı ihtiyacı; gerektiğinde, ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından veya kadrolu, sözleşmeli statüde dışarıdan öğretim elemanı alınarak karşılanır.

(2) GATA Komutanlığı, GATA’nın bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallarda ihtiyaç duyduğu öğretim elemanı miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının Nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. GATA Komutanlığı ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

(3) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

a) Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilmesi uygun bulunan kadrolar, yurt çapında dağıtımı yapılan en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde yayımlanır. Bu ilanda, adaylara en az on beş gün başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi yanında, ihtiyaç bulunan anabilim, bilim dalı, (uzmanlık veya yan dal uzmanlık alanı) kadro ve derecesi, unvanı, devamlı veya kısmi statü şekli, adaylarda aranan nitelikler, istihdam ve başvuru şekli, özlük hakları da belirtilir. Bu ilan, ayrıca bir yazı ile bütün üniversite rektörlüklerine gönderilir ve Resmî Gazete’de de yayımlanır.

b) Bahse konu öğretim üyeleri; sözleşmeli, ek görevli veya kadrolu statülerde istihdam edilebilirler.

c) Bunlardan doçentlik veya profesörlük unvanını kazanmış olanlar, unvanlarına uygun kadrolara atanmak üzere başvururlar. Yardımcı doçentliğe başvuranlar ise, 30 uncu maddeye göre sınav ve değerlendirmeye alınırlar.

ç) Bu öğretim elemanlarının sınav, değerlendirme ve atamalarında 30, 31 ve 32 nci maddelerdeki hükümler esas alınır.

Öğretim elemanları sicil işlemleri

MADDE 42

(1) Asker öğretim elemanları hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sivil öğretim elemanlarının sicil işlemleri, tâbi bulundukları statülerine göre ilgili yasalar uyarınca yapılır.

Öğretim elemanlarının akademik unvanlarından mahrum bırakılması

MADDE 43

(1) Öğretim elemanları, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda ve 34 üncü maddede yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar.

İKİNCİ KISIM

Çalışma ve Denetim

BİRİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Çalışma süreleri

MADDE 44

(1) GATA’daki öğretim elemanlarının çalışma süresi haftada kırk saattir. GATA’da görevli öğretim elemanları mesailerini kurumlarındaki çalışmalarına hasrederler. Yetkili öğretim elemanları ayrıca GATA’da hasta muayene ve tedavisi de yaparlar.

(2) Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi hizmetlerinde kesintisiz azami çalışma süresi, 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamede belirtilen süredir. Ancak bu gibi yerlerde çalışanlar Nizamnamede belirlenen kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olsalar dahi GATA’nın günlük mesai saatlerine uymak zorundadırlar.

(3) Bu gibi personelin çalışma düzeni, mesai saatlerine uygun şekilde GATA Komutanlığınca düzenlenir.

(4) GATA’daki mesai saatleri dışında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli görülecek tedbir, usuller ve hizmete ilişkin diğer hususlar, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği, Genelkurmay Başkanlığının direktifleri ile GATA Komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

(5) Eczane, kan bankası, ilk ve acil yardım hizmetleri kesintisiz devam eder.

Haftalık ders yükü ile ilgili hükümler

MADDE 45

(1) Haftalık mecburi ders yükü; Yüksek Bilim Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere bütün öğretim üyeleri için en az on saat, kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için en az on iki saattir.

(2) Dekan, Enstitü Müdürü ve yüksekokul müdürü için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.

Ek ders ücreti

MADDE 46

(1) GATA’da görevli öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan değişiklik kararları doğrultusunda ek ders ücreti ödenir.

Ders yükü hesabı

MADDE 47

(1) Öğretim üyelerinin ders yükü tespitinde uygulanacak esaslar 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre düzenlenir.

(2) Haftalık ders yükünün hesabında bizzat bulunmak ve yapmak şartı ile denklikler esas alınır.

Faaliyet Türü Ders Yükü Karşılığı
1) Bir saat programlanmış teorik ders (dil dersi dahil) Bir Saat
2) Bir saat seminer yapmak Bir Saat
3) Bir saat seminer yönetmek Bir Saat
4) İki saat laboratuar ve atölye uygulaması (dil laboratuarı dahil) yaptırmak Bir Saat
5) İki saat beden eğitimi dersi yaptırmak Bir Saat
6) Üç saat tıbbi ve cerrahi klinik uygulaması yapmak veya bu uygulamalara bizzat nezaret etmek Bir Saat
7) Edebiyat ile sosyal, fen ve teknik bilimler dallarında iki saat uygulama yaptırmak Bir Saat
8) Öğrenci sayısı ne olursa olsun yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezi yönetmek İki Saat
9) Bir yarıyıl içerisinde yapılacak her bir ara sınav karşılığı ders yükleri aşağıdadır.
Öğrenci Sayısı Ders Yükü Karşılığı
01-50 öğrenciye kadar Bir Saat
51-100 İki Saat
101-150 Üç Saat
151-200 Dört Saat
201 ve daha çok Beş Saat

(3) İkinci fıkranın (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde tanımlanan, faaliyet türlerinin herhangi birinde, öğretim üyeleri için haftalık beş, diğer öğretim elemanları için haftalık on saatten fazlası ders yükü hesabında dikkate alınmaz.

Blok eğitimi

MADDE 48

(1) Aynı anda birden çok faaliyet türünün uygulandığı ve bu faaliyetlerin yıl boyunca eşit ve dengeli bir yayılım göstermediği durumlarda eğitim programları blok halinde uygulanır. Blok halinde uygulamada, faaliyetler bir yarıyıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır. Haftalık ders yükümlülüğü toplam olarak hesaplanır ve o eğitim biriminde mevcut ders vermekle yükümlü öğretim üye sayısına bölünerek sonuçlandırılır.

Kurumlararası yardımlaşma

MADDE 49

(1) GATA’da görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Akademi Kurulunun kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

(2) GATA öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi arzuları ve GATA’nın ihtiyaçları dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde, özlük haklarını GATA’dan almak kaydıyla bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebilirler.

Kamu kuruluşlarında görevlendirme

MADDE 50

(1) İlgili kurumların isteği, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

(2) Ayrıca ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde, adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak Genelkurmay Başkanlığının izni ile görevlendirilebilirler.

Yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirme

MADDE 51

1

(1) GATA’da görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın Genelkurmay Başkanlığınca;

a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastanelerinin kadrolarına,

b) Asker hastanelerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla diğer hastanelerin uzmanlık kadrolarına,

c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlaması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

ç) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle; GATA’daki başka bir göreve ya da GATA dışındaki karargâh ve kurumlara,

atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler.

(2) Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, TSK’nın sağlık ihtiyaçları dikkate alınarak diğer askeri hastanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler.

(3) Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde ve yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerlerde bulunmaları, GATA’nın ilgili kurumlarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. Acil hallerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplantılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle GATA Komutanlığınca da izin verilebilir.

(4) Yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

(5) Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, bu personel görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

(6) Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

(7) GATA’da görevli öğretim elemanları Genelkurmay Başkanlığınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla GATA dışında da görevlendirilebilirler.

(8) Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri kapsamında karşılıklı öğretim elemanı değişim programı, ilgili uluslararası anlaşma hükümleri doğrultusunda uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim

İdari denetim