Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimi ile başarı değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) GNO: Genel not ortalamasını,

c) İlgili birim: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

e) Normal ders yükü: Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait öğretim programındaki kredili dersler toplamını,

f) Öğrenci: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri,

g) Ön şart dersi: Ön şartlı dersi alabilmek için daha önce başarılması gereken dersi/dersleri,

ğ) Ön şartlı ders: Alınabilmesi daha önce başka dersin/derslerin başarılmış olması şartına bağlanan dersi,

h) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,

i) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin kayıtlı olduğu kredili dersler toplamını,

j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 4

(1) Öğrenim ücreti ve öğrencilere sağlanacak burslar Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekli ile birlikte duyurulur.

Lisans programlarına kayıt

MADDE 5

(1) Üniversitenin lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kaydedilir. Yabancı uyruklu öğrenci kaydı, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Kayıt yaptıracak adayın aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaması gerekir.

(2) Kesin kayıt süresi ve kuralları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 6

(1) Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde Üniversitenin ilgili kurullarınca belirlenen süreler içerisinde kaydını yenilemek ve derslere yazılmakla yükümlüdür.

(2) Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenci öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez; ancak kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin öğrencisi olduğunu belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Danışmanlık

MADDE 7

(1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme, bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Akademik takvim

MADDE 8

(1) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gelir. Her yarıyılın normal süresi ara sınavlar dahil en az on dört haftadır.

(3) Gerektiğinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Yaz öğretimi

MADDE 9

(1) Yaz öğretiminin usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim süresi ve dili

MADDE 10

(1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda azami öğrenim süresi, dört yıllık programlar için yedi, beş yıllık programlar için sekiz, altı yıllık programlar için dokuz yıldır. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenci ayrıca 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınan haklardan yararlanabilir.

(2) Öğretimin, Üniversitenin hangi programlarında Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı dille yapılacağına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından karar verilir.

(3) Hazırlık sınıfında yapılacak öğretimin usul ve esasları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

Lisans programları

MADDE 11

(1) Lisans programlarında eğitim-öğretim teorik dersler ve pratik çalışma, laboratuvar çalışması, atölye çalışması, bitirme projesi, bitirme ödevi, seminer, tez ve staj gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans programında yer alacak teorik derslerin ve uygulamaların isimleri, zorunlu veya seçimlik (program/üniversite) oldukları, saat sayıları, kredileri, AKTS ölçütlerine göre kredi değerleri, bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(3) Bitirme projesi, bitirme ödevi, tez ve staj gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülme ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir, Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

Derslere kayıt

MADDE 12

(1) Ders yükü hesaplarında derslerin kredi değerleri esas alınır.

(2) Ders kayıtlarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Öğrencinin her yarıyıldaki ders yükü, kayıtlı bulunduğu programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS/kredi yüküdür. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı bulundukları programın ders programında ilgili yarıyıl için gösterilen ders AKTS/kredi yükü kadar ders alabilirler.

b) Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katından fazla olamaz.

c) Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.

ç) Seçimlik bir dersin tekrarı halinde, izleyen yarıyıllarda kayıt yenileme sırasında yerine aynı seçimlik gruptan başka bir ders alınabilir. Bu işlem danışman onayıyla kesinleşir.

d) Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GNO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.

e) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersini/derslerini başaramamış olma, yarıyıl izni kullanmış olma, üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile normal ders yükünü geçmemek koşuluyla, üst iki yarıyıldan ders verilebilir.

f) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlamak koşuluyla GNO’su 2.00 ve üzerinde olan bir öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse kayıt yaptırabilir.

g) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir. Ancak, alt yarıyıllara ait daha önce hiç almadığı veya alıp başarısız olduğu zorunlu bir dersi bırakamaz. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri ise ders ekleme ve bırakma işlemi yapamaz.

Ön şartlı ders

MADDE 13

(1) Ön şartlı dersler ve ön şart dersleri ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Derslere devam

MADDE 14

(1) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.

(2) Devam koşulu sağlanmış teorik derslerde tekrar devam etme zorunluluğu yoktur.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Sınavlar

MADDE 15

(1) Yarıyıl içindeki kısa sınavlar ile ödev, seminer gibi çalışmaların tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı akademik takvime göre belirlenip ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilgili sınavın başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Sınavların yazılı yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı ders kataloğunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir.

(3) Sınavı, dersi veren öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir.

(4) Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenci mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına iletir. Öğrencinin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeret sınavları ara sınavların bitimini izleyen iki hafta içinde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen tarih ve saatte topluca yapılır. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

(6) Yarıyıl sonu sınavında (FF) veya (FD) notuyla başarısız olanlar ile yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16

(1) Öğrenci başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili fakülteye yapılan itiraz dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(2) İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır. Bu durumda ilgili dekanlık biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturur. İnceleme sonucu ilgili yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır.

(3) Bizzat öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde, öğretim elemanı başarı notunun ilan edilmesinden itibaren on iş günü içinde ilgili dekanlığa dilekçe ile başvurur. Konu ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başarı notunun belirlenmesi ve notların teslimi

MADDE 17

(1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. (EX) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, saha çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az ve % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirmesinde, bir dersin yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en az 50 olması gerekir, notu 50’den düşük olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) İlgili öğretim elemanı her dersin başarı notunu sınavları izleyen üç iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine işler ve not listesini imzalayarak sınav evrakıyla birlikte akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili birime teslim eder. Sınav evrakı ilgili birimde iki yıl saklanır.

Notlar

MADDE 18

(1) Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:

Harf Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı
AA 4.00 90 - 100
BA 3.50 85 - 89
BB 3.00 80 - 84
CB 2.50 75 - 79
CC 2.00 70 - 74
DC 1.50 65 - 69
DD 1.00 60 - 64
FD 0.50 50 - 59
FF 0.00 0 - 49

(2) Aşağıdaki notlar ortalamalara katılmaz:

a) S (Yeterli): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden veya lisans programına hazırlık programında alınan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

b) U (Yetersiz): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

c) EX (Muaf): Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) P (Gelişmekte olan): Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

d) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

e) -1/NP (Sınava girmemiştir): Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (FF) notuna dönüşür.

Başarı durumu

MADDE 19

(1) (S), (EX), (DD) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır; (FD), (FF), (U), (NA), (-1/NP) notu alan ise başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir; ancak önşart dersinden (FD) notu almışsa önşartı yerine getirmiş kabul edilir.

(2) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulunmayan öğrenci başarılı sayılır.

(3) GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, beklemeli statüye geçirilir. Beklemeli statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait zorunlu ders alamaz. Beklemeli statüden çıkmak için öncelikle (CC)’nin altında not aldığı dersleri açıldığı takdirde yarıyıl gözetmeksizin tekrar eder. Sınamalı/beklemeli durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü en son ders aldığı yarıyılın kredi yüküdür.

(4) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 20

(1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Mezuniyet için ek sınav

MADDE 21

(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (U) ve (NA) notu bulunmayan, en fazla iki dersi (FF) veya (FD) olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece (FF), (FD), (DD), (DC) notu alınmış derslerden verilir.

c) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.

ç) Ek sınav hakkı kullanılan dersin harf notu, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları dahil edilmeksizin öğrencinin ek sınavda aldığı başarı notuyla belirlenir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 22

(1) Bir dersin kredi değeri haftalık teorik saati ile uygulama/laboratuvar saatinin yarısı toplanarak bulunur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS kredisi, öğrencinin bir derse ayırması gereken toplam haftalık saate dayalı olarak hesaplanır.

Yarıyıl ve genel not ortalaması

MADDE 23

(1) YNO, bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin her birinin 4.00 üzerinden başarı katsayısının, derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpılmasından sonra elde edilen toplamın, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenir. Sonucun küsurlu çıkması durumunda sayı, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve tama iblağ olunur.

(2) GNO, birinci fıkrada belirtilen yöntemin alınan tüm derslere uygulanmasıyla elde edilir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Ders muafiyeti

MADDE 24

(1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar gerekli belgelerle ilgili fakülte dekanlığına başvurarak önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu derslerden muaf tutulmasını isteyebilir ve bu talep ilgili yönetim kurulu tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Esasları Yönergesine göre değerlendirilerek karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler

MADDE 25

(1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçimlik derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 26

(1) Sorumlu olduğu derslerin ve mezuniyetle ilgili yükümlülüklerinin tamamını başarıp GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararıyla lisans diploması verilir. Diploma tanzim biçimi ve hangi bilgileri içereceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

(2) Diploması hazırlanıncaya kadar ve diploma ile değiştirilmek üzere öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 27

(1) Yarıyılın başlangıcından itibaren ilk bir ay içinde ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli bulunan nedenlerle öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Hastalık, tabii afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi mazeretlerin öğrenci tarafından belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez, diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Bu durumdaki öğrenciye ödediği o yarıyıla ait öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık durumunun düzeldiğini yine sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(5) Hazırlık sınıfında olmamak kaydıyla, iki yarıyıl kaydı dondurulan öğrenci ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isterse, bu talebi ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Kayıt silme

MADDE 28

(1) Kendi isteği ile Üniversitedeki kaydını sildirmek isteyen öğrenci ilgili fakülte dekanlığına yazılı olarak başvurur; ilgili birimlerinden alacağı ilişik kesme belgelerini ve içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamını ödediğine dair belgeyi ibraz ettiği takdirde ilgili yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir. Üniversite ile ilişiği kesilir, dosyasındaki diploma ve diğer belgeleri verilir.

(2) Başka bir öğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir, Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma ve diğer belgeler ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(3) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. Üniversite ile ilişiği kesilir, dosyasındaki diploma ve diğer belgeleri verilir.

Programlar arasında geçiş

MADDE 29

(1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş, özel öğrenci kabulü, çift anadal ve yan dal programları ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları konularında 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması

MADDE 30

(1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış, en az 120 AKTS tamamlamış ve GNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir. Ön lisans mezuniyetinde öğretim dili kısmen yabancı dilde olan programlarda %30 yabancı dil koşulu aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki öğrenciler, 21 inci maddede yer alan koşullara uygun olarak ek sınav haklarından yararlanabilir.

Disiplin

MADDE 31

(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciye uzaklaştırma aldığı sürenin öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden mahsup edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci, ilgili yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32

(1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya ikamet adresini değiştirdiği halde Öğrenci Bilgi Sisteminde güncelleme yapmamış olan öğrencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34

(1) 22/12/2010 tarihli ve 27793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibakı hakkında Senatoca kararlaştırılan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35

(1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.