Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk ve nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşen personelden olayın mahiyeti ve kusurunun derecesine göre durumu uygun görülenlerin vekâlet verdiği avukatın ücretinin ilgili kurum bütçesinden ödenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, adli yardıma esas görevin mahiyeti ve sınırları ile sanık personelin vekâlet verdiği avukatın vekâlet ücretinin ödenmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 11 inci maddesi ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adli yardım: Sanık personelin vekâlet verdiği avukatın vekâlet ücretinin ilgili kurum bütçesinden ödenmesini,

b) Kurum: İlgilisine göre Jandarma Genel Komutanlığını veya Sahil Güvenlik Komutanlığını,

c) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler ile diğer sınıflardaki devlet memurlarını ve ayrıca bunlardan görevlerinden ayrılmış olanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Ücretinin Ödenmesinde Esas Alınacak Hususlar

Avukatlık ücreti ödeme şartları

MADDE 5

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

a) Jandarma personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk ve nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşmesi,

b) Sahil güvenlik personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet ve asayiş, kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşmesi,

c) Personel hakkında kamu davasına ilişkin düzenlenen iddianamenin kabul edilerek kovuşturma evresine geçilmiş olması,

ç) Personelin, isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun vekâletname vermiş bulunması,

d) Personelin 6 ncı maddede belirtilen usule uygun olarak başvuru yapması,

e) Olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık personelin durumunun bu Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilerek uygun görülmesi,

gerekir.

(2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Birinci Kısmında tanımlanan suçlar, Üçüncü Kısım Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm, Yedinci Bölüm ve Dokuzuncu Bölümünde tanımlanan suçlar, Dördüncü Kısmında tanımlanan suçlar (denetim görevini ihmal, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, gizliliğin ihlali, ses veya görüntülerin kayda alınması, muhafaza görevini kötüye kullanma, muhafızın görevini kötüye kullanması suçları hariç), kaçakçılık, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ile hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi suçlarından sanık olan personelin avukatlık ücreti ödenmez.

(3) 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücreti ödenen sanık personel aynı kamu davası için ayrıca bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

Başvuru usulü

MADDE 6

(1) Sanık personelin, vekâlet verdiği avukatın ücretinin ödenebilmesi için;

a) Görevdeki personel, avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin talebini bir dilekçe ile olayın meydana geldiği tarihte görevli bulunduğu Komutanlığa, görevde olmayan personel ise yerleşim yerindeki ilgili kurumun bağlı birimine iletir. Görevde olmayan personelin dilekçesini alan birim, başvuru dilekçesini olayın meydana geldiği tarihte personelin görevli olduğu birime gönderir.

b) Personel, başvuru dilekçesine;

1) Kamu davasının açılmasına ilişkin iddianamenin aslını ya da adli makamlardan onaylı bir suretini,

2) Kamu davasına konu olay ile ilgili elinde mevcut olan karar vermeye yarayacak diğer bilgi ve belgeleri,

3) Avukat ile arasında yapılan 11 inci maddede belirtilen şartları içeren avukatlık sözleşmesinin aslını ya da avukat tarafından onaylı bir suretini,

4) Sözleşme yaptığı avukata usulüne uygun olarak verdiği vekâletnamenin aslını ya da noter tarafından onaylı bir suretini,

5) Sözleşme yaptığı avukatın banka hesap veya IBAN numarasını gösterir avukat tarafından imzalı bir belgenin aslını ya da avukat tarafından onaylı bir suretini,

eklemek zorundadır.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler

MADDE 7

(1) Başvuru belgelerini alan olayın meydana geldiği tarihte personelin bağlı olduğu birim, avukatlık ücreti ödenip ödenmemesi hususundaki birim amiri görüşü ile birlikte belgeleri ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderir.

(2) Avukatlık ücretinin ödenmesi, kamu davasında kovuşturma evresinin devamı süresince hüküm kesinleşene kadar istenebilir.

Komisyon teşkili ve onay makamı

MADDE 8

(1) Bu Yönetmeliği uygulamak üzere;

a) Jandarma Genel Komutanlığında; Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı başkanlığında, Asayiş Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanından oluşan bir komisyon kurulur.

b) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı başkanlığında, Harekât Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanından oluşan bir komisyon kurulur.

(2) Komisyon, bütün üyelerin hazır bulunmasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

(3) Toplantının yapıldığı zaman izin, hastalık gibi nedenlerle görevinin başında bulunmayan veya görev dolayısıyla il dışında olduğu için komisyona katılamayacak olan başkan ve üyelerin yerine vekâlet eden personel katılır. Vekâlet eden personelin aynı zamanda komisyon üyesi olması hâlinde bu şekilde toplanan komisyon eksiksiz toplanmış kabul edilir.

(4) Başkan ve üyeler; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları olan personelin müracaatlarının görüşüleceği toplantılara katılamazlar. Bu şekilde toplanan komisyon eksiksiz toplanmış kabul edilir.

(5) Komisyon tarafından, komisyona iletilen belgeler incelenerek avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise ücret miktarına, ücretin defaten veya taksitle ödeneceğine, taksitle ödenecekse kaç taksitte ödeneceğine ve taksit ödeme zamanlarına karar verilir.

(6) Komisyonun verdiği karar ilgilisine göre Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının onayıyla kesinleşir.

(7) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Başkanlığınca yürütülür.

Komisyon tarafından istenecek belgeler

MADDE 9

(1) Komisyon tarafından karar verilebilmesi için;

a) Olayın türü ve cereyan tarzını açıklayan ayrıntılı olay tutanağı ile olayla ilgili diğer bilgi ve belgeler,

b) Görev emri, görev emri sözlü olarak verilmişse sonradan yazılı hâle getirilmiş belgesi,

c) Sanık personel hakkındaki iddianame,

ç) Olayın meydana geldiği tarihte personelin bağlı bulunduğu birlik komutanı, kurum amiri ve karargâh için en az daire başkanı kanaatini belirten rapor,

d) Personel ile avukat arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ve usulüne uygun olarak verilen vekâletname,

e) Personelin disiplin ve ceza safahatı ile mükâfat durumunu gösterir belge,

f) Komisyonca lüzum görülen diğer belgeler,

gereklidir.

(2) Birinci fıkradaki belgelerden eksik olanlar komisyon toplantısından önce Personel Başkanlığınca tamamlatılır.

Avukatlık ücretinin miktarı

MADDE 10

(1) Avukatlık ücretinin tespiti, avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınarak yapılır. Ancak komisyon tarafından ödenmesine karar verilebilecek miktar avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin yirmi katını geçemez.

Avukatlık sözleşmesi

MADDE 11

(1) Personel ile avukat arasında yapılacak avukatlık sözleşmesinde avukatın;

a) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlık Sözleşmesi başlıklı Onbirinci Kısım hükümleri ile avukatlık sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde görevini yerine getirmesine,

b) Her duruşmayı takiben kamu davasının gelişimi hakkında ilgili kuruma da bilgi vermesine,

c) 8 inci madde hükümlerine göre kurulan komisyon tarafından takdir edilecek ücretin ödenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olduğuna ve bu ödeme şekillerini kabul ettiğine,

ilişkin hükümlere yer verilir.

(2) Personel ile avukat arasında hazırlanacak sözleşmede tarih bulunması zorunludur.

Avukat sayısı

MADDE 12

(1) Personelin, hakkındaki kamu davası için müdafi olarak birden fazla avukat seçmesi durumunda bu avukatlardan sadece bir avukatın ücreti, 5 inci maddedeki şartların varlığı hâlinde ilgili kurum tarafından ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte haklarında açılan kamu davası kesin hükümle henüz sonuçlanmamış veya 6/1/2017 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki sürede, haklarında açılan kamu davası kesin hükümle sonuçlanmış ve durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan personelin vekâlet verdiği avukatın ücreti, müracaatı halinde, daha önce avukatlık ücreti ödenmemiş olması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenebilir.

(2) 6/1/2017 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki sürede haklarında açılan kamu davası kesin hükümle sonuçlanmış olan personelin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yetkili makamlara başvurması gerekir.

Yürürlük

MADDE 13

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.