Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 5)

4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile bu yönetmeliğin adı “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

2

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını; para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelinden tutanak düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve tutanakları düzenleyeceklerini, koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

1

(1) Bu Yönetmelik;

a) Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,

b) Kimlerin hangi hallerde Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemeye yetkili olduklarını,

c) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı ve tutanak düzenlemeye yetkili personelin bağlı oldukları kuruluşların, alındı ve tutanaklar hakkında yapacakları işlemleri,

ç) Kimlerin hangi hallerde araçların tescil plakasına göre tutanak düzenleyebileceğini ve bu konuda yapılacak işlemleri,

d) Trafik idari para cezalarının ödenme süresini, yerini, şeklini ve tahsilâtı yapan kuruluşların sorumluluklarını,

e) Trafik idari para cezalarının belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yapılacak işlemleri ve diğer işbirliği esaslarını,

f) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar ile geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenecek tutanakları ve bunların defter kayıtlarına ilişkin hususları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

2

(1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Ceza puanı: Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı fiillerden dolayı haklarında idari para cezası uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan puanı,

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen ve karar vermeye mülki amirlerin yetkili olduğu kabahatlerin tespiti amacıyla yetkililerce tanzim edilen tutanağı,

c) Genel zabıta: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının genel kolluk personelini,

ç) Karayolları Genel Müdürlüğü personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğünce görevli ve yetkili kılınmış personeli,

d) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen fiiller karşılığında alındı ve tutanak düzenlemeye yetkili personelce kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığının ilgili biriminden trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarını, trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve cumhuriyet savcılığına sevk tutanaklarını teslim almaya ve teslim etmeye, bu tutanaklar karşılığında tahsil edilen trafik idari para cezalarını Maliye Bakanlığının ilgili biriminin veznesine teslim etmeye yetkili kılınan personeli,

e) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüş fiiller hakkında yetkililerce tanzim edilen tutanağı,

f) Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen fiiller karşılığında yetkililerce tahsil edilen para karşılığı olarak düzenlenen ve kural ihlalinde bulunanlara verilen makbuzu,

g) Trafik zabıtası: Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen zabıtayı,

ğ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili birimlerinde görevli ve yetkili kılınmış personeli,

h) Yetkili personel: 2918 sayılı Kanununda öngörülen fiiller karşılığında düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve mülki amire sevk tutanaklarını Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden teslim almak ve teslim etmek üzere yetkilendirilen görevliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mülki Amire Sevk Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı, Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Şekli, İçeriği ve Basımı, Tutanak Düzenlemeye Yetkili Kılınanlar, Tutanakların Düzenlenme Usul ve Esasları

Düzenlenecek tutanakların şekli, içeriği ve basımı

MADDE 5

2

(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (EK-1)’de, elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-2), (Ek-3) ve (Ek-3/A)’da, Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-4)’te, Mazbatalı Tebligat Zarfının şekli ve içeriği (Ek-6)’da, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-7)’de, Araç Teslim Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-7/A)’da Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-8)’de gösterilmiştir.

(2) Mülki Amire Sevk Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bastırılır ve yetkili kılınmış kuruluşlara dağıtılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanaklar elektronik ortamda da üretilebilir ve düzenlenebilir. Buna dair diğer usul ve esaslar İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.

Tutanak düzenlemeye yetkili kılınanlar

MADDE 6

2

(1) Tutanaklar, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında ve yetki sınırları içinde;

a) Trafik zabıtası,

b) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde genel zabıta,

c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli,

tarafından düzenlenir.

Tutanakların teslim alınması ile birimlerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7

2

(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; yetkili personele vergi dairelerince kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanağı verilir.

(2) 6 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından;

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-10),

b) Mülki amirlerin yetkisine giren kabahatlerle ilgili düzenlenen Mülki Amire Sevk Tutanakları Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-11),

c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için düzenlenecek olan Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanakları ile Araç Teslim Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı-Araç Teslim Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-13),

ç) Geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanakları, Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-14),

kaydedilerek, kullanılmak üzere ilgili personele zimmet karşılığı verilir.

Tutanakların düzenlenmesi ve teslimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8

2

(1) Tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurulur ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır. Tutanakların ihlali yapanın yüzüne karşı düzenlenmesi halinde kural ihlalinde bulunana imzalattırılmak suretiyle tebliğ edilir, imza etmekten kaçınanlar için tutanak üzerine “imza etmedi” kaydı konulur. Tutanaklar görevlilerce elektronik imza ile de imzalanabilir.

(2) Trafik idari para cezası karar tutanaklarından;

a) Fiziki ortamda düzenlenenler (Ek-1) üç nüsha olmak üzere sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulur. Birinci nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim edilir. Dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Taşınabilir veya el cihazlarıyla düzenlenen tutanaklar (Ek-3) bir nüshası kural ihlalinde bulunana verilmek, bir nüshası ise kurumda muhafaza edilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) Mülki Amire Sevk Tutanağı (Ek-4) fiziki ortamda düzenlenmesi halinde üç nüsha olarak doldurulur ve ilk iki nüshası görev bitimi, dip koçanı ise tutanak bittikten sonra görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Tutanak, sabit/masaüstü ya da taşınabilir veya el cihazlarıyla elektronik ortamda da üretilebilir. Bu durumda tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve dip koçan üretilmez. Kurumdaki ilgili birim tarafından, tutanak mülki amire sevk defterine (Ek-12) kaydedilerek birinci nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere yedi iş günü içerisinde ilgili mülki amirliğe gönderilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir, dip koçanı ise kurumun yetkili personeli tarafından tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilir.

(4) Düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılır veya elektronik ortamda tutulur ve bu bilgiler cezanın kesinleşmesinden sonra tahsil ve takip için elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(5) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, tutanaklara her ihlal için fiile uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda, ilgili maddeler için yeni tutanak düzenlenir.

(6) Bu Yönetmelik ekinde yer alan tutanaklardaki açıklamalar, mevzuatta yapılacak değişikliklere uygun olarak İçişleri Bakanlığınca güncellenebilir.

Araçların tescil plakasına veya yükü gönderene tutanak düzenlenmesi

MADDE 9

2

(1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır. Trafik kural ihlalinin yapıldığı aracın ihlal tarihinde kiralandığının, 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında genel kolluk kuvvetlerinin denetimine hazır bulundurulan veriler üzerinden tespit edilmesi halinde, cezai işlem kiralayana uygulanır.

(2) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de trafik idari para cezası öngörülen durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(3) Bu madde kapsamında araç tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarından;

a) Fiziki ortamda düzenlenenler (Ek-1) üç nüsha olmak üzere sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulur. Bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye tebliğ edilmek, bir nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili biriminde muhafaza edilmek, dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Sabit/masa üstü (Ek-2) veya taşınabilir el cihazlarıyla (Ek-3/A) elektronik ortamda üretilenler, kural ihlalinde bulunana tebliğe gönderilmek üzere iki nüsha olarak çıktı alınır. Bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye tebliğ edilmek, bir nüshası kurumda muhafaza edilmek üzere görev hitamında bağlı olunan kurumun yetkili personeline teslim edilir. Tutanakların (Ek-2/Ek-3/A) elektronik imza ile imzalanması durumunda kurumda muhafaza edilmek üzere nüsha üretilmez. Elektronik imza ile imzalanan tutanağın tebligatının elektronik sistem üzerinden yapılacak olması halinde, fiziki olarak tutanak üretilmez.

(4) Bu şekilde düzenlenen tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere görevlilerin bağlı bulundukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir.

Tutanakların tebliğ işlemleri

MADDE 10

2

(1)  Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.

(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin/kiralayanın adres bilgileri; gerçek kişi araçları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi, tüzel kişi araçları için vergi kimlik numarası ile tüzel kişiliğin bağlı olduğu vergi dairesi kayıtlarından/Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden, buralardan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. Tüzel kişilikler için şirketin merkezi adres bilgisi esas alınır.

(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine; posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir. Tutanakların tebliği, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir.

(6) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(7) Elektronik ortamda düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağının (Ek-2/Ek-3/A) 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında elektronik tebligata uygun olması halinde, ilgili tutanak elektronik sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına muhatabına elektronik ortamda tebliğ edilmek üzere gönderilir.

Yabancı ülkede kayıtlı araçlara uygulanan trafik idari para cezalarının tebliği, takibi ve tahsili

MADDE 11

1

(1) Yabancı ülkelerde kayıtlı araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler, ivedilikle elektronik ortama aktarılır.

(2) Yetkililerin dur uyarısına rağmen durmayarak seyrine devam eden, trafik kural ihlalinde bulunan, ancak durdurulması mümkün olmayan veya durdurulması trafik güvenliği açısından tehlike teşkil eden, trafik kuralını ihlal ettiği teknik cihazlarla tespit edilen ve yabancı ülkelerde kayıtlı araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler ivedilikle elektronik ortama aktarılır ve bu tutanaklar gümrük kapılarında aracın sürücüsüne tebliğ edilir.

(3) Trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin gümrük kapılarında yapılacak ödemeler kabul edilir.

(4) Yabancı ülkede kayıtlı araçların sürücüsüne, sahibine, işletenine veya gönderenine uygulanan, ancak tebliğ edilemeyen trafik idari para cezalarına ilişkin tutanaklar tebliğ edilmek üzere, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25 inci maddesi gereğince ilgili ülke Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilebileceği gibi doğrudan Valiliklerimizce de ilgili ülke Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza gönderilebilir.

(5) İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı, yabancı ülkede kayıtlı araçların sürücülerine, sahiplerine, işletenlerine veya gönderenlerine uygulanan trafik idari para cezalarının tebliği, takibi ve tahsili konusunda gerekli tedbirleri alabilir.

Trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlar için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 12

2

(1) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak “Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı” (Ek-7) düzenlenir. Bu araçlara ilişkin bilgiler ilgisine göre “Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)” veya “Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)”ne kaydedilir.

b) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan aracın ilgilisine teslimi sırasında bir nüshası teslim alana verilmek, bir nüshası biriminde muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak “Araç Teslim Tutanağı” (Ek-7/A) düzenlenir. Teslim işlemine ilişkin bilgiler ilgisine göre “Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)” veya “Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)”ne kaydedilir.

c) Teknik altyapısının uygun olması ve trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlara ilişkin bilgilerin ilgili kurumun merkezi bilgi sistemine kaydedilmesi halinde;

1) Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15) ve Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A) tutulmaz.

2) Fiziki ortamda Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı (Ek-7) düzenlenmez. Bir nüshası ilgiliye verilmek, bir nüshası biriminde muhafaza edilmek üzere merkezi bilgi sisteminde yer alan Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı iki nüsha üretilerek imzalanır ve ilgilisine imzalattırılır.

3) Araçların ilgilisine teslimi sırasında fiziki ortamda Araç Teslim Tutanağı (Ek-7/A) düzenlenmez. Bir nüshası teslim alana verilmek, bir nüshası biriminde muhafaza edilmek üzere merkezi bilgi sisteminde yer alan araç teslim tutanağı iki nüsha olarak üretilir ve ilgilisine imzalattırılır.

Geri alınan sürücü belgeleri için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 13

1

(1) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Geri alınan sürücü belgeleri için; bir nüshası sürücüye verilmek, bir nüshası bilgisayar veri girişi işlemlerini yapan birime gönderilmek, bir nüshası geri alınan sürücü belgesi ile birlikte birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek ve bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere dört nüsha olarak “Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı” (Ek-8) düzenlenir. Elektronik ortamda üretilmesi halinde tutanak, bir nüshası sürücüye verilmek, bir nüshası ise geri alınan sürücü belgesi ile birlikte birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

b) Geri alınan sürücü belgesi, “Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16)”ne kaydedilir.

c) Süresi sonunda sürücü belgesinin teslimi sırasında; Ek-16 ve birimde oluşturulan dosyada bulunan Ek-8 ilgiliye imzalattırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Para Cezalarının Ödenmesinde Takip Edilecek Usul ve Esaslar ile Para Cezalarının Ödenebileceği Yerler ve İşlemler, Para Cezalarının Ödenme Süresi, Başvuru Yolu

Para cezalarının ödenmesinde takip edilecek usul ve esaslar ile para cezalarının ödenebileceği yerler ve işlemler

MADDE 14

3

(1) İlgilinin rıza göstermesi halinde idarî para cezası derhal tahsil edilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

(3) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

(4) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde; cezadan %25 oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(5) Trafik idari para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen süre içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorundadır.

(6) Banka veya PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya veya PTT’ye yatırıldığı tarih ödeme tarihi sayılır.

(7) PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idarî para cezası tahsilâtında, ilgili kanunlarda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınır.

Para cezalarının ödenme süresi

MADDE 15

1

(1) Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.

(2) Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Başvuru yolu

MADDE 16

(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.

(2) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

(3) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürelerin geçirilmiş olması halinde, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alındı ve Tutanakların Teslim ve Takibinde Kullanılacak Defterler ile Tutanakların Saklanma Süreleri

Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler

MADDE 17

2

(1) Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler aşağıda belirtilmiştir;

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-10),

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-11),

c) Mülki Amire Sevk Defteri (Ek-12),

ç) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı-Araç Teslim Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-13),

d) Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-14),

e) Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15),

f) Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A),

g) Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16).

(2) Bu Yönetmelikteki defterlerden (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14), (Ek-15), (Ek-15/A) ve (Ek-16), yetkili kılınan görevlilerin bağlı oldukları kuruluşlarca bastırılarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır.

(3) Tutanaklar teslim edilirken, ilgili kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek, teslim eden ve alan görevliler tarafından imzalanır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen defterlerden imza, mühür veya onay gerektirmeyenler elektronik ortamda da tutulabilir. Bu durumda ayrıca fiziki ortamda defter tutulmayabilir.

Tutanakların saklanma süreleri

MADDE 18

1

(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanaklarının dip koçanları, bittikten sonra yetkili personel tarafından tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilir. Bu tutanakların trafik kuruluşlarında kalan nüshaları tebliğ tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

(2) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının dosyada muhafaza edilen nüshaları ile tutanakların dip koçanları aracın/sürücü belgesinin teslim tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 19

(1) 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Tutanak bilgilerinin elektronik sistemle aktarılması

GEÇİCİ MADDE 1

1

(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarındaki bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına 1/7/2011 tarihine kadar başlanır.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarındaki bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına başlanıncaya kadar, bu tutanaklar birer nüsha fazla düzenlenir ve trafik idari para cezasının kesinleşmesini müteakiben Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Sevk Listesine (Ek-17) kaydedilerek, yedi iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının tutanağın düzenlendiği yerde belirlemiş olduğu birime veya kuruma takip ve tahsili için gönderilir.

Geçmiş dönem evraklarının kullanımı

GEÇİCİ MADDE 2

1

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek tarihe kadar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce basımı yapılmış olan, Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındıları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları ve Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanaklarının kullanımına devam edilir.

(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce basımı yapılmış olan ve içeriği bakımından yeni düzenlenen defter ve tutanaklarda yer alan bilgileri karşılayan defter ve tutanakların kullanımına devam edilebilir.

Alındıların saklanması

GEÇİCİ MADDE 3

1

(1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenen trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının trafik kuruluşlarında kalan nüshaları düzenlendikleri tarihten itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne uygun olarak imha edilir.

Yürürlük

MADDE 20

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21

2

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

EK-1

EK-2

EK-3

EK-3A

EK-4

EK-5

EK-6

EK-7

EK-7A

EK-8

EK-9

EK-10

EK-11

EK-12

EK-13

EK-14

EK-15

EK-15A

EK-16

EK-17