Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ABD/ASD: Enstitülerde programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

b) ABD/ASD kurulu: ABD/ASD başkanlarından oluşan kurulu veya ABD/ASD’nin, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Birim karar süreci: Öğrencilerin/öğretim elemanlarının/ABD/ASD kurulu önerilerine bağlı EYK veya enstitü kurulu karar sürecini,

e) Danışman: Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere ABD/ASD kurulu önerisi ile EYK tarafından atanan; ders seçimi, bitirme projesi, tez hazırlama süreçleri konularında bilimsel danışmanlık yapan öğretim elemanını,

f) Enstitü: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü ABD/ASD başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Lisansüstü program: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programını,

j) Öğretim elemanı: Üniversite kadrosunda yer alan öğretim üyesi ve en az doktora derecesine sahip araştırma görevlisi ve öğretim görevlisini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

m) TÖMER: Kırklareli Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

o) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

ö) Yabancı dil puanı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve ÖSYM’nin yaptığı merkezî yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılmasına İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5

(1) ABD/ASD ve programın açılması, ilgili kurulun önerisi ve EYK’nin teklifi, Senatonun önerisi ve YÖK’ün onayı ile açılır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar için yükseköğretim kurumları arasındaki protokollere bağlı olarak aynı süreç geçerlidir.

Lisansüstü programların öğretim dili

MADDE 6

(1) Enstitüde yürütülen programlarda öğretim dili Türkçedir. Üniversitede lisansüstü programlarda Senato kararı ve YÖK’ün onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir.

(2) Tez yazım dili Türkçedir. Ancak yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlarda tezler, ilgili yabancı dilde yazılır. Yabancı dilde hazırlanacak tezlerde;

a) Tez danışmanının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dilde ders verebiliyor olma şartı sağlanır.

b) Tez savunma sınavları da ilgili dilde yapılır. Tez savunma jüri üyelerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen yabancı dilde ders verebilme şartı sağlanır.

Program eğitim planları, dersler ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 7

(1) Lisansüstü programların eğitim planlarının hazırlanmasında ilgili programın diploma düzeyi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ilgili alanda öngörülen yetkinlikler, program yeterlilikleri ve mezun edilecek öğrenci nitelikleri (bilgi, beceri ve yetkinlikler) ile ilgili derslerde öğrencilerin ders içi ve ders dışı çalışma süreleri dikkate alınır. Lisansüstü programların;

a) Eğitim planlarındaki dersler, güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir ve yürütülür. Eğitim planları birim karar süreci (enstitü kurulu) ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

b) Eğitim planlarındaki dersler ilgili programdaki zorunlu/seçmeli dersler, seminer, tez çalışması, dönem projesi ve uzmanlık alan dersinden oluşur.

c) Eğitim planlarında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yer alması zorunludur.

ç) Eğitim planlarındaki seminer ve tez çalışması dersleri kredisizdir.

(2) Eğitim planlarının hazırlanması, değiştirilmesi ve güncellenmesi, tanımlı kurumsal süreçlere uygun şekilde yapılır ve birim karar süreci (enstitü kurulu) ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Eğitim planı değişiklik talepleri, güz yarıyılı için Nisan ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için Ekim ayı sonuna kadar enstitü müdürlüklerine yapılır. Belirlenen süreler dışında sunulan talepler değerlendirmeye alınmaz.

(4) Ders sorumlularının görevlendirilmeleri;

a) Güz yarıyılı için Temmuz ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için ise Kasım ayı sonuna kadar ABD/ASD başkanlığının önerisi ile enstitüye sunulur, birim karar süreci (EYK) ile karara bağlanır.

b) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, birim karar süreci (EYK) ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esaslarının Belirlenmesi

Programların kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 8

(1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, kontenjanı ve başvuru koşullarını içeren başvuru kılavuzu her yarıyıl için birim karar sürecine (enstitü kurulu) bağlı olarak Senato tarafından onaylanır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Programlara öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

Genel başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 9

(1) Lisansüstü programlara başvurular, ilan edilen başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak çevrimiçi ortamda yapılır. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgeler ile kesin kayıt aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılık durumunda kayıt ve öğrencilik hakkı kaybedilir.

(2) Adaylar, başvuru döneminde birden fazla tezsiz yüksek lisans programı ile birlikte bir tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuru yapabilirler.

(3) Yurt dışı lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan adayların başvurularında YÖK tarafından belirlenen diploma denklik/tanınırlık hükümleri esas alınır.

(4) Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarında 100’lük puan sistemi esas alınır. Mezuniyet not ortalamalarının hesaplanmasında YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru puanlarının eşitliği halinde sırasıyla GANO, ALES puanına, yabancı dil puan şartı aranan programlar için yabancı dil puanına, bilim ve mülakat sınav puanlarının üstünlüğüne, eşitliğin devam etmesi durumunda bir alt öğrenim düzeyi mezuniyet tarihine bakılır. Mezuniyet tarihi sonra olana öncelik verilir.

(6) ABD/ASD başkanlıkları, başvuru için gerekli olan asgari ALES ve merkezi yabancı dil puan kriterlerini yükseltebilir.

(7) ABD/ASD başkanlıkları, değerlendirme sonuç tutanaklarını enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitüye teslim eder.

Bilim ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 10

(1) Başvuru kılavuzunda öğrenci alımı ilan edilen her program için, ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından önerilen bilim ve mülakat sınavı jürileri, birim karar süreci (EYK) ile kesinleşir.

a) Bilim ve mülakat sınavı jürisi için ABD/ASD’de görev yapan ve ilgili alanda çalışmaları bulunan üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan beş öğretim üyesi belirlenir. İlgili ABD/ASD başkanlığı bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir.

b) İlgili ABD/ASD’de yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda en az bir jüri üyesinin ABD/ASD’den olması koşuluyla diğer üyeler, Üniversite öğretim üyelerinden seçilir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 11

(1) Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için;

a) ABD/ASD başkanlığı tarafından belirlenen alanlardan birinden lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Başvurdukları programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 55 puan almaları,

gerekir.

(2) İlgili ABD/ASD kurulu her başvuru döneminde başvuru kılavuzunda belirtilmek şartıyla ilgili puan türünün alt sınırları ile yabancı dil şartı ve puanı birim karar süreci (enstitü kurulu) ve Senato onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen lisans programlarından mezun olanların, lisansüstü programa kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.

(4) Tezli yüksek lisans programına başvurusu onaylanan tüm adaylar, enstitü internet sayfasında ilan edilen gün, saat ve yerde bilim ve mülakat sınavlarına alınır. Bu durumda;

a) Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

b) Bilim ve mülakat sınavlarında adayın; ilgili bilim dalına ilişkin bilgiyi yorumlama, analiz etme ve değerlendirme yetkinlikleri ölçülür.

(5) Bilim ve mülakat sınavları sonuçlarına bağlı olarak, başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Bilim ve mülakat sınav puanları ortalaması 100 tam puan üzerinden 60 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır.

b) Yabancı dil şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarında değerlendirme yapılırken; ALES’ten alınan puanın %50’si, lisans GANO’sunun %25’i ile bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i alınarak yerleştirme puanı hesaplanır.

c) Başvurularda ALES puan şartının aranmadığı programlarda bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %70’i ve lisans GANO’sunun %30’u dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

ç) Yabancı dil şartı aranan tezli yüksek lisans programlarında değerlendirme yapılırken; ALES’ten alınan puanın %50’si, yabancı dil puanının %10’u, GANO’nun %15’i ile bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i alınarak yerleştirme puanı hesaplanır.

d) Adaylar bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanan yerleştirme puanına göre (en yüksek puandan itibaren sıralanarak) kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına yerleştirme puanının en az 65 olması gerekir. Bu puanın altındaki adaylar yerleştirme sıralamasına dahil edilmez.

(8) Tezli yüksek lisans programı yerleştirme sıralamasına giren asıl ve yedek adaylar enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen gün ve saatte varsa yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin ilanları takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 12

(1) Adayların, ABD/ASD başkanlığı tarafından belirlenen alanların birinden lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların yerleştirme sıralaması lisans GANO’suna göre yapılır. Ancak başvuru kılavuzunda belirtilmesi durumunda ilgili ABD/ASD tarafından bilim ve mülakat sınavları yapılabilir. Bu durumda yerleştirme puanı alt sınırı, ilgili ABD/ASD tarafından başvuru kılavuzunda ilan edilir.

a) Bilim ve mülakat sınavları yapılması durumunda tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında; GANO’nun %60’ı ile bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %40’ı dikkate alınır.

b) Güzel sanatlar ve konservatuvar ABD/ASD mezunlarının bu ABD/ASD programlarına başvurularında yerleştirme puanının hesaplanması mülakat puanının %70’i ve GANO’nun %30’u dikkate alınarak yapılır.

c) Bilim ve mülakat sınav puanları ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır.

ç) Adaylar bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanan yerleştirme puanına göre (en yüksek puandan itibaren sıralanarak) kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı yerleştirme sıralamasına giren asıl ve yedek adaylar enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen gün ve saatte varsa yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin ilanları takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Doktora programlarına başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 13

(1) Adayların doktora programına başvurabilmeleri için;

a) ABD/ASD başkanlığı tarafından belirlenen alanlardan birinden tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan almaları gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS'tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya sayısal puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve sayısal puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS'ta Temel Tıp Bilimleri Testi 1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yüksek lisans derecesiyle temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, temel tıp puanı veya ALES veya eşdeğer puanının yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır.

c) Merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana denk bir puan almış olmaları gerekir. Ancak birim karar süreci (enstitü kurulu) ve Senato onayı ile merkezi sınavlardan alınması gereken asgari puan şartı başvuru kılavuzunda belirtmek şartıyla düzenlenebilir.

(2) Doktora programına başvuru yapmış tüm adaylar, enstitü internet sayfasında duyurulan gün, saat ve yerde bilim ve mülakat sınavlarına alınır.

a) Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

b) Bilim ve mülakat sınavlarında adayın; ilgili bilim dalına ilişkin olay ve olguları bilimsel araştırma süreç ve yöntemlerine göre analiz etme, bilgiyi yorumlama ve değerlendirme yetkinlikleri ölçülür.

(3) Bilim ve mülakat sınavları sonuçlarına bağlı olarak başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Doktora programına yerleştirme puanının hesaplanmasında; merkezi sınavlardan (ALES, TUS veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlar) alınan puanın %50’si, yabancı dil puanının %15’i, lisans GANO’sunun %5’i, tezli yüksek lisans GANO’sunun %5’i ve bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınav puanları ortalaması 100 tam puan üzerinden 65 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanan yerleştirme puanına göre (en yüksek puandan itibaren sıralanarak) kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.

b) Doktora programlarına kabul edilebilmek için yerleştirme puanının en az 70 olması gerekir.

(4) Doktora programı yerleştirme sıralamasına giren asıl ve yedek adaylar enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen gün ve saatte varsa yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin ilanları takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 14

(1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarının lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

a) Alan dışından yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diploması ile başvuranların ise en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans GANO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır.

b) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana denk bir puan alınması zorunludur.

(2) Sanatta yeterlik programlarına başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Sanatta yeterlik programlarına ALES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans GANO’su, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo (sanatsal birikim belgeler dosyası) incelemesine bağlı değerlendirme yapılır.

b) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirme puanı; ALES puanının %50’si, mülakat/yetenek sınavı/portfolyo değerlendirme puanının %40’ı, yüksek lisans/lisans GANO’sunun %10’u baz alınarak hesaplanır. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyo değerlendirme puanları ortalaması 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yerleştirme puanının en az 70 olması gerekir. Adaylar bu değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanan yerleştirme puanına göre (en yüksek puandan itibaren sıralanarak) kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15

(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen alan dışı öğrencilere ilgili ABD/ASD tarafından yürütülen bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programının uygulanıp uygulanmayacağı ilgili ABD/ASD tarafından belirlenir ve başvuru kılavuzunda belirtilir. Bilimsel hazırlık programı uygulanması durumunda;

a) Bilimsel hazırlık programı, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına alan dışından öğrenci kabul eden lisansüstü programların, öğrencilerin alandaki temel düzey, bilgi, beceri ve yetkinliklerini tamamlamayı içerir ve en çok iki yarıyıl sürer. Bu süre sonunda aldığı derslerin tümünden başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile zorunlu dersler olarak aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler zorunlu lisans derslerinden, doktora programı öğrencisinin alacağı dersler zorunlu lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur.

b) Bilimsel hazırlık programı eğitim planı ilgili lisansüstü programın eğitim planından bağımsızdır. Alınan dersler mezuniyet belgesinde yer alır ancak lisansüstü GANO’suna dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16

(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Başvurulan yarıyılda ilgili programa öğrenci kabulü yapılmadıysa, özel öğrenci statüsünde öğrenci alınmaz ve sadece özel öğrencilere yönelik ders açılmaz.

(3) Herhangi bir programdan özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitüye başvuru yapar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 17

(1) Yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapar.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuru yapabilmeleri için adayların;

a) Lisans ya da yüksek lisans GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

b) Türkçe yeterliliğinin, Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 düzeyinde olması gerekir. Birim karar süreci (EYK) ile Türkçe dil yeterlik belgesi olmayan yabancı uyruklu adayların, TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavından 100 üzerinden en az 81 (Avrupa Dil Portfolyosu C1) puan alması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler EYK kararı ile bir yıl Türkçe kursu için izinli sayılırlar. Bir yıl sonunda TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilmiş Türkçe C1 seviyesini gösterir belgeyi ibraz eden öğrenciler kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ders almaya başlayabilirler. Lisans ya da yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe dil yeterliği şartından muaf tutulur.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında bir yabancı dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana denk bir puan almış olmaları gerekir. Ancak, birim karar süreci (enstitü kurulu) ve Senato onayı ile ulusal merkezi sınav ve merkezi yabancı dil sınavından alınan puan kriteri yükseltilebilir ve başvuru kılavuzunda ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu adayların başvuruları, ABD/ASD başkanlığınca mezuniyet not ortalamaları esas alınarak değerlendirilir. Adaylar için ayrıca bir sınav yapılmaz. Ancak ABD/ASD başkanlığı başvuru yapan adaylarla elektronik ortamda karşılıklı bir görüşme talep edebilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, her yıl Cumhurbaşkanı kararına istinaden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye’de burslu olarak öğrenim görmek üzere, YÖK tarafından yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18

(1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş öğrenci; başvuru kılavuzunda belirtilen koşullar ve kontenjanlar dahilinde lisansüstü programlara başvuru yapabilir.

(2) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak çevrimiçi ortamda yapılır.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde aranacak şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına yatay geçiş için GANO’nun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması.

b) Disiplin cezası alınmamış olması.

c) Yüksek lisans programları için tez aşamasına geçilmemiş olması, doktora programları için ise kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavına başvurulmamış olması.

(4) Yatay geçiş başvurusu, ABD/ASD tarafından incelenir ve şartları sağladığı belirlenen öğrenciler GANO’ya göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrencinin yatay geçişi birim karar süreci (EYK) ile onaylanır.

(5) Yatay geçişle yeni kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği öğrenim süresi öğrencinin toplam öğrenim süresinden sayılır.

(6) Yatay geçiş ders intibakı işlemlerinde 29 uncu madde hükümleri uygulanır.

(7) Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlarda bu maddede yer alan şartlar aranmaz.

Tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arası geçiş

MADDE 19

(1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edip birinci yarıyılındaki derslerinin tümünden başarılı olan ve GANO’su 4.00 üzerinden en az 3.50 olan öğrencilerin, başvurmaları halinde 11 inci maddede belirtilen tezli yüksek lisans programı başvuru ve değerlendirme hükümleri uygulanır.

(2) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup tez çalışması reddedilen öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içinde dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurması durumunda, tezsiz yüksek lisans programına geçiş EYK kararı ile değerlendirilir. Geçişi onaylanan öğrenci için bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Programlar arası geçiş işlemlerinde öğrencinin ders intibakı birim karar sürecine (EYK) göre sonuçlandırılır.

(4) Geçişi onaylanan öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda ilgili döneme ve/veya dönemlere ait varsa mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

(5) Lisansüstü uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 20

(1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asıl ve varsa yedek aday listesi EYK kararı ile kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde, başvuru kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

(3) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Kesin kaydını yaptırmayan asıl adayların sayısı kadar varsa yedek listedeki adaylar, başarı sırasına göre kontenjan dahilinde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez/Sanat Çalışması/Proje Danışmanı ve İkinci Tez Danışmanı Atanması ile Danışmanların Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 21

(1) Danışmanlık görevi, öğrencilere tez/sanat çalışması/proje danışmanı atanıncaya kadar ABD/ASD başkanı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde bilimsel konularda rehberlik etmek üzere EYK tarafından en az tıpta uzmanlık, doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi ile görevlendirilenler dahil danışman olarak atanır.

Tez/sanat çalışması/proje danışmanı atanması

MADDE 22

(1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, birinci ders dönemi içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde tez/proje danışmanı olarak çalışmak istedikleri ilgili programda ders veren üç öğretim üyesinin ismini ABD/ASD başkanlığına yazılı olarak bildirir. ABD/ASD başkanlığı, öğrencinin bildirdiği öğretim üyelerini de gözeterek bir öğretim üyesini ABD/ASD kurul kararı ile en geç birinci yarıyıl sonunda enstitüye önerir.

(2) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrenciler birinci ders dönemi içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde tez/sanat çalışması/proje danışmanı olarak çalışmak istedikleri ilgili programda ders veren üç öğretim üyesinin ismini ABD/ASD başkanlığına yazılı olarak bildirir. ABD/ASD başkanlığı, öğrencinin bildirdiği öğretim üyelerini de gözeterek bir öğretim üyesini ABD/ASD kurul kararı ile en geç birinci yarıyıl sonunda enstitüye önerir.

(3) Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman tercihini bildirmediği takdirde ABD/ASD tarafından danışman ataması yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında, ABD/ASD başkanlığı programa kayıtlı her öğrenci için programda ders veren bir öğretim üyesini proje danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

(6) Tez/sanat çalışması/proje danışmanları birim karar süreci (EYK) ile kesinleşir.

(7) Doktora programlarında tez danışmanı olarak atanabilmek için öğretim üyelerinin en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş olmaları gerekir.

(8) Sanatta yeterlik programlarında tez/sanat çalışması/proje danışmanı olarak atanabilmek için öğretim üyelerinin en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş olmaları gerekir.

İkinci tez danışmanı atanması

MADDE 23

(1) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirmesi durumunda, tez danışmanının gerekçeli önerisi doğrultusunda birim karar süreci (EYK) ile ikinci tez danışmanı atanır.

(2) İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri ile en az doktora derecesine sahip kişiler/araştırmacılar arasından da atanabilir.

(3) İkinci tez danışmanı ataması tez aşamasında yapılır.

(4) İkinci tez danışmanına herhangi bir ücret ödenmez.

Tez/sanat çalışması/proje danışmanı değişikliği

MADDE 24

(1) Tez/sanat çalışması/proje danışmanı değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda yapılabilir.

(2) Zorunlu durumlarda (öğrenci danışmanının altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi, kurum dışı atama ve benzeri) ABD/ASD başkanlığının önerisi ile EYK’nin uygun gördüğü hallerde danışmanın onayı olmadan da danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Doktora programı tez izleme sınavlarında başarısız olunması durumunda, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(4) Danışman değişiklikleri ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.

Tez/sanat çalışması/proje danışmanlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 25

(1) Ders seçme, alma, bırakma ve saydırma, derslere devam ve öğrenim durumu gibi akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

(2) Öğrenciyle eşgüdüm halinde, öğrenim süreci boyunca tüm süreçleri takip eder.

(3) Öğrencinin ilgi alanını, yeteneğini ve güncel araştırma konularını dikkate alarak tez veya dönem projesi seçiminde ve tez önerisinin hazırlanmasında öğrenciye rehberlik eder.

(4) Konuya ilişkin bilimsel gelişmeleri izler, öğrenciye aktarır ve öğrencinin de izlemesi için öğrenciye yol gösterir.

(5) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde rehberlik eder.

(6) Öğrenci ile birlikte tez veya dönem projesinin çalışma planını hazırlar.

(7) Araştırmanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirler ve tezin çalışma planına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında; öğrenciyle eşgüdüm halinde, tez/sanat çalışması/proje önerisi ve savunmasını enstitü tarafından belirtilen süreçlere uygun şekilde teslim edilmesini sağlar.

(9) Doktora programlarında; öğrenciyle eşgüdüm halinde, öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisi savunmasını ve tez izleme toplantılarını yönetir; öğrencinin dönem raporlarının zamanında hazırlanmasını ve raporların enstitü tarafından belirtilen süreçlere uygun teslim edilmesini sağlar.

(10) Yürütülecek tez çalışmasının etki ve katkı düzeylerini yükseltecek araştırma destek kaynakları (YÖK, TÜBİTAK, BAP, uluslararası iş birlikleri ve benzeri) konusunda öğrenciyi yönlendirir.

(11) Öğrenciyi alanla ilgili konferans, kongre ve sempozyumlara katılım veya yayım üretimi konularında teşvik eder.

(12) Bu maddede yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen öğretim elemanının danışmanlığı EYK kararı ile sonlandırılır. Bu durumda enstitü ABD/ASD başkanlığı 22 nci maddede yer alan hususlar çerçevesinde 24 üncü madde uyarınca yeni bir danışmanı yedi gün içerisinde enstitüye önerir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin açılması

MADDE 26

(1) Bir dönemde açılacak dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları birim karar süreci (EYK) ile belirlenir.

(2) Seçmeli derslerin açılabilmesi için tezli yüksek lisans programlarında en az üç, tezsiz yüksek lisans programlarında ise en az on beş öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Bu asgari koşulun sağlanmadığı durumlarda dersin açılması, birim karar sürecine (EYK) bağlı olarak değerlendirilir. Seçmeli dersin açılmaması durumunda öğrencinin farklı bir seçmeli derse kaydı, ders ekleme-çıkarma döneminde danışmanı tarafından yapılır.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının eğitim planlarında yer alan seçmeli ders havuzundaki açılacak derslerin sayısı, eğitim planında yer alan seçmeli ders sayısından fazla olamaz.

(4) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(5) Zorunlu, seçmeli ya da uygulamalı herhangi bir derse kayıtlı öğrenci sayısına bağlı şubelendirme, birim karar süreci (EYK) ile yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 27

(1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait varsa mali yükümlülüklerini yerine getirerek ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamaz ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz, kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik işlemleri yürütülmez.

(2) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan dersler arasından, hangi dersleri alacaklarına danışmanları ile birlikte karar verir.

(3) Ders kaydının kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirme ve danışman onay/değişiklik işlemleri yapılır.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler, ders aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeretli kayıt yenileme başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içinde alınır. Sağlık, doğal afet, trafik kazası, tutukluluk, mahkûmiyet ve diğer nedenlerle mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin durumları EYK tarafından değerlendirilir. Belirtilen süreler dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi işlemini yaparak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirir.

(7) Öğrenciler, ders ekle-bırak haftasında danışmanının onayı ile alacağı dersleri değiştirebilir.

Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 28

(1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, birim karar süreci (EYK) ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders alabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında, diğer yükseköğretim kurumlarından ders alınamaz.

(3) Farklı yükseköğretim kurumundan alınacak dersin, aynı öğrenim düzeyindeki aynı programdan olması gerekir ve dersin alındığı ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Ders muafiyet işlemleri

MADDE 29

(1) Öğrencilerin, daha önceki yıllarda başarılı oldukları derslerden muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle, akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Belirlenen sürelerden sonra yapılan kredi aktarma ve ders muafiyeti talepleri kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin; özel öğrencilik, yatay geçiş ve benzeri durumlarda diğer lisansüstü programlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak öğrenim süreleri, öğrencinin programa hangi aşamadan başlayacağı birim karar süreci (EYK) ile karara bağlanır. ABD/ASD bünyesindeki intibak ve muafiyet komisyonlarınca, kredi aktarma ve ders muafiyeti işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yatay geçiş yoluyla ve/veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında asıl öğrenci olarak öğrenimini tamamlayamamış ve Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrencilerin önceki öğrenimlerinde başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamamlaması gereken derslerin intibak ettirilmesine karar verilebilir.

b) Muafiyet verilecek dersin eşdeğerliği, zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın AKTS kredisi ve içerik uyumu esas alınarak belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenciler için; tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin tamamı birim karar süreci (EYK) ile tezli yüksek lisans programındaki derslerine intibak edilebilir. Derslerin tamamı sayılan öğrencilerin, tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersini alması zorunludur. Tezsiz yüksek lisans programında geçen süreler, tezli yüksek lisans programındaki öğrenim süresine dâhil edilir.

ç) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin daha önceki yıllarda özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, kayıtlı olunan programda tamamlanması gereken derslerin %50’sini geçemez.

d) Bilimsel hazırlık programında, bir yarıyılda daha önce aynı programda alınan derslere ilişkin kredi aktarma ve ders muafiyeti işlemleri yapılabilir.

e) Ders muafiyet işlemlerinde 35 inci maddedeki başarı durumu değerlendirme hükümleri esas alınır ve öğrenci bilgi sistemine harf notu olarak işlenir.

(3) Muafiyet talebi karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu derse devam etmekle yükümlüdür.

Seminer dersi

MADDE 30

(1) Lisansüstü programlarda yer alan seminer dersi; öğrencilerin, güncel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma süreç ve yöntemlerini deneyimleyerek, bu deneyim sonuçlarını raporlama, grup önünde etkili iletişim yöntemlerini kullanarak sunma, tartışabilme ve analiz etme becerilerini içerir.

(2) Seminer dersi ikinci yarıyılda açılır. Bu ders, haftada iki saat uygulamalı olarak yürütülür ve kredisizdir.

(3) Seminer dersi yarıyıl sonu başarı notu öğrenci bilgi sistemine başarılı ise BL, başarısız ise BZ olarak girilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 31

(1) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeterliğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak teorik bir derstir.

a) Öğrenciler uzmanlık alan dersine tez dönemi boyunca her dönem ders kaydı yapar.

b) Uzmanlık alan dersi haftada üç saat teorik olmak üzere öğrenci sayısına bakılmaksızın yürütülür.

c) Uzmanlık alan dersi yarıyıl sonunda devam ediyor (DE), tez savunma sınavı sonucu başarılı (BL) veya başarısız (BZ) olarak değerlendirilir.

(2) Tez danışmanı, bir dönemde tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla birer uzmanlık alan dersi yürütebilir.

(3) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dâhil değildir.

(4) Uzmanlık alan dersleri, öğrencinin mezuniyet tarihine kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

Derse devam, ders değerlendirme ve ders tekrarı

MADDE 32

(1) Dersin amaç ve öğrenme çıktıları, kapsamı, haftalık yürütülecek etkinlikler, kaynaklar, ölçme-değerlendirme kriterlerini içeren ders bilgi formu/izlencesi, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında belirlenerek eğitim bilgi paketinde ilan edilir.

(2) Öğrencilerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama/laboratuvar derslerinin ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir.

(3) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %50’den az olamaz. Ders başarı ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı, ara sınavın %40, yarıyıl sonu sınavının %60’tan farklı olması durumunda, yarıyılın başında dersi veren öğretim üyesi tarafından enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve/veya sınava katılmayan öğrenciler, ilgili derslerin bütünleme sınavlarına girebilir. Bu durumda bütünleme sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Uzmanlık alan ve seminer derslerinin bütünleme sınavı yoktur.

(5) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alır. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla ilgili programın eğitim planında, aynı yarıyılda açılan eşdeğer kredili başka seçmeli dersleri de alabilir.

(6) Bir dersin devam ve uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren fakat sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler için bu derslerin tekrarlarında devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrarladıkları dersin yapılacak ara sınavlarına ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmaları gerekir.

(7) Öğrenciler GANO’sunu yükseltmek amacıyla daha önce başarmış oldukları derslerden; yüksek lisans programlarında sadece CC notu, doktora programlarında ise sadece CB notu almış oldukları dersleri tekrar alabilir. Bu durumda ilgili dersten alınan son başarı notu geçerlidir.

Tek ders sınavı

MADDE 33

(1) Sadece tezsiz yüksek lisans programlarının ders aşaması bitiminde tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu 2.50 düzeyine yükseltip mezun durumuna gelebilecek öğrencilere; derslere devam şartını yerine getirmiş olmaları, enstitüye yazılı başvurmaları durumunda taleplerinin EYK tarafından uygun bulunması halinde tek ders sınav hakkı verilir ve öğrenciler bu hakkını sadece bir kez kullanabilir.

(2) Öğrenciler, EYK’nin belirlediği tarihte tek ders sınavına girer.

Sınav notlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 34

(1) Dersi yürüten öğretim elemanı sınav sonuçlarını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı evrakları dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yasal süresi boyunca muhafaza edilir.

(3) Öğrenciler, sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak, sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini talep edebilir.

a) Enstitü müdürlüğü bu talebi dersi yürüten öğretim elemanına bildirir. İlgili öğretim elemanı beş iş günü içinde itiraz edilen sınav evrakı ve/veya başarı notunu inceleyerek, sonucu yazılı olarak ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda maddi bir hata tespit edilmesi halinde, bu hata EYK kararı ile düzeltilir.

b) Gerekli görülen hallerde EYK, biri dersi veren öğretim üyesi olmak üzere ABD/ASD öğretim üyelerinden üç kişilik bir komisyon kurarak sınav evrakı ve/veya başarı notunun incelenmesini talep edebilir.

(4) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde öğretim üyesinin, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde enstitü müdürlüğüne yapması gerekir.

(5) EYK kararı ile onaylanan not değişiklikleri enstitü tarafından yapılır. İncelenip karara bağlanan ve kesinleşen başarı notlarına tekrar itiraz edilemez.

(6) Yarıyıl sonu sınavlarından önce tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencilerin, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasına ait not değişiklikleri enstitü tarafından yapılır.

Başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 35

(1) Sınavlar 100’lük puan sistemi üzerinden değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100’lük puan sistemi üzerinden en az 65 puan; doktora programlarında ise en az 75 puandır.

(4) 100’lük puan sistemine göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre karşılıkları aşağıdaki şekildedir:

(5) Dördüncü fıkradaki tabloya göre öğrencinin başarı durumları aşağıdaki harf notları üzerinden değerlendirilir:

a) BL: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarıyla tamamlanması halinde kullanılır.

b) BZ: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması ve dönem projesinin başarıyla tamamlanmaması halinde kullanılır.

c) DE: Uzmanlık alan dersi, tez çalışması derslerinin devam etmesi durumunda kullanılır.

ç) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili şartları yerine getirmemiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

d) GR: Derse devam ve uygulama ile ilgili şartları yerine getirerek, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 36

(1) Tezli yüksek lisans programı, öğrenciye ilgili programda alanın ileri düzey bilgi ve becerilerine bağlı olarak, bilimsel araştırma süreç ve yöntemlerini deneyimleyerek bu deneyim sonuçlarını bilimsel olarak raporlama, tartışabilme, analiz etme ve etkili iletişime dayalı sunma becerilerini kazandırmayı hedefler.

Program dersleri ve kredi yükü

MADDE 37

(1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla, eğitim planlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden en az yedi ders ve bunlara ek olarak seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı ders dönemi, seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve 60 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programı tez dönemi, 60 AKTS kredisinden oluşan tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(4) Tezli yüksek lisans programı mezuniyet koşulu ders ve tez dönemi toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Program süresi

MADDE 38

(1) Tezli yüksek lisans programı bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez savunma sınavına en erken, tez konusunun kabulünü takip eden ikinci yarıyıl başladıktan sonra girebilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda eğitim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içinde 4.00 üzerinden 2.50 GANO sağlayamayan, azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek, tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilere kullandırılan üç aylık ek süre azami süreye dahil değildir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 39

(1) ABD/ASD başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, başlığı, araştırma problemi/hipotezi ve metodolojisini içeren tez öneri formunu en geç ders döneminin ikinci yarıyılının sonuna kadar enstitüye önerir ve birim karar süreci (EYK) ile tez konusu kesinleşir.

(2) Tez çalışması önerisi kabul edilen öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak, Tez Veri Giriş Formunu mezuniyet aşamasında güncellemek üzere ön kaydını yapar.

(3) Enstitü tarafından onaylanmış tez çalışmasına ilişkin konu değişikliği, tez danışmanının uygun görüşü doğrultusunda birim karar süreci (EYK) ile gerçekleşir.

(4) Tez konusu değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren, en erken altı ay sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde tez savunma sınavına girebilir.

(5) Tez savunma sınavının sonunda tez savunma jüri üyeleri, ilgili öğrencinin tez konusunun değişmesine yol açmayacak şekilde tez başlığına ilişkin değişiklik önerisinde bulunabilir. Değişiklik önerisi birim karar süreci (EYK) ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin teslimi ve tez savunma jürisinin belirlenmesi

MADDE 40

(1) Öğrencinin yüksek lisans tez savunma sınavına girebilmesi için;

a) Tez, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılır.

b) Danışman tarafından tez, yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte elektronik ortamda enstitüye gönderilir.

(2) Enstitü tez inceleme görevlileri söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili kontrolleri, ilgili enstitünün İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde yürütür. Bu kurallara uyulmaması halinde, bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye sunulur.

(3) Danışmanı ve ABD/ASD başkanlığı tarafından tezi onaylanan öğrencinin tezi, enstitüye ilgili tüm formlarla birlikte teslim edilir.

(4) Tez savunma jürisinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç veya en fazla beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, danışman hariç Üniversite içinden iki, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam dört öğretim üyesi ismi önerilir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci tez danışmanı jüride görev alamaz.

c) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, danışman ve varsa ikinci tez danışmanı hariç Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir. İkinci tez danışmanı jüride yer alabilir.

ç) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilişkili olması gerekir.

d) EYK, tez savunma jürisini ABD/ASD başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturabilir.

e) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati birim karar süreci (EYK) ile belirlenir ve karar tarihini takip eden bir ay içinde sınavın yapılması gerekir. Tez savunma sınavının yürütülmesine ilişkin işlemler ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

f) Tez savunma sınavının, EYK’nin belirlemiş olduğu yerde yapılması gerekir.

g) Mazeretleri nedeniyle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi/üyelerinin katılamama sebepleri, danışman tarafından enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyeler yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı

MADDE 41

(1) Tezin jüri önünde yüz yüze şekilde sözlü olarak savunulması gerekir. Ancak danışmanın talebi halinde, bir jüri üyesi çevrimiçi kurulacak sınıftan katılım sağlayabilir. Bu durumda, savunmanın çevrimiçi ortamda danışman tarafından kayıt altına alınması gerekir.

(2) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap aşamalarından oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alan uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

a) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

b) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Verilen üç aylık düzeltme süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

c) Öğrenci, düzelttiği tezini birinci fıkrada belirtilen usullerde düzeltme kararı veren jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme kararı sonrası tez savunma sınavına katılmayan, savunma sınavı öncesinde gerekli düzeltmeleri yapmayarak sorumluluğunu yerine getirmeyen veya savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

ç) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde enstitüye başvurur. İlgili EYK tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir. Herhangi bir mazeret belirtmeden tez savunma sınavına katılmayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Mezuniyet ve tezli yüksek lisans diploması

MADDE 42

(1) Tez savunma sınavında başarılı olan, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getiren, yüksek lisans tezinin basılmış ciltli (karton kapak) en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi halinde, EYK tez teslim süresini, azami öğrenim süresini aşmamak şartıyla en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yapar. Tezini elektronik ortam/taşınabilir belleğe kayıtlı olarak, tezin Açık Erişim Sistemine yüklenmesi onay formu ile enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 43

(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye ilgili programda alanın temel düzey bilgi ve becerilerine bağlı olarak bilimsel araştırma süreçlerine dayalı bilgiyi analiz etme ve raporlama becerilerini kazandırmayı hedefler.

Program dersleri ve kredi yükü

MADDE 44

(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, en az on ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Dönem projesi kredisizdir.

Programın süresi

MADDE 45

(1) Tezsiz yüksek lisans programının öğrenim süresi, öğrencinin programa kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Dönem projesi teslimi

MADDE 46

(1) Dönem projesi konusu; öğrenci ve proje danışmanı tarafından ikinci yarıyıl başında belirlenerek dönem projesi öneri formu ile birlikte ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(2) Dönem projesi konusu belirlenen öğrencinin, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda veya takip eden yarıyılın sonunda dönem projesini, ilgili enstitünün proje yazım kılavuzundaki kurallara uygun biçimde hazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(3) Proje danışmanı, sunulan dönem projesini proje yazım kılavuzu ve benzerlik oranı kriterlerine uygunluğu açısından değerlendirir. Öğrenci onaylanan dönem projesini danışmanının belirlediği tarihte sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(4) Dönem projesi sunumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

a) Dönem projesi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

b) Dönem projesi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, ilgili programla ilişiği kesilir.

c) Danışman tarafından sunumu takip eden üç gün içerisinde değerlendirme sonucu enstitüye bildirilir.

(5) Dönem projesi sunumuna geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde EYK tarafından yeniden sunum hakkı verilebilir.

(6) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, proje sunumunu takip eden bir ay içinde dönem projesini elektronik ortam/taşınabilir belleğe kayıtlı olarak enstitüye teslim eder.

(7) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri proje yazım kılavuzu ve benzerlik oranı kriterlerine uygun olarak hazırladıkları dönem projelerini ve diğer belgeleri elektronik ortam/taşınabilir belleğe kayıtlı olarak enstitüye gönderir.

Mezuniyet ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 47

(1) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin ilgili programdan mezun olabilmesi için GANO’sunun en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. GANO’su 4.00 üzerinden 2.50’den az olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, birim karar süreci (EYK) ile tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(3) Mezuniyet tarihi, EYK’nin karar tarihidir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 48

(1) Doktora programı, öğrenciye alanın bilgi birikimini ileri düzeyde analiz ve değerlendirme becerilerini geliştirmeye bağlı olarak bilimsel araştırma süreç ve yöntemlerini deneyimleyerek bu deneyim sonuçlarını raporlama, tartışabilme, analiz etme ve etkili iletişime dayalı sunma becerilerini kazandırmayı hedefler.

(2) Doktora tezinin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi,

gerekir.

Program dersleri ve kredi yükü

MADDE 49

(1) Doktora programı toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla eğitim planlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden en az yedi ders ve bunlara ek olarak seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden oluşur.

(2) Doktora programında bir eğitim-öğretim yılı en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programından mezuniyet koşulu ders ve tez dönemi toplam kredi yükü en az 240 AKTS kredisidir.

(4) Öğrenci, doktora programı eğitim planının ders dönemine ait tüm dersleri ve yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Programın süresi

MADDE 50

(1) Doktora programı öğrenim süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı ders dönemi öğrenim süresi azami dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya GANO’su 3.00’ün altında olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Ders dönemini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek, tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilere kullandırılan altı aylık ek süre azami süreye dahil değildir.

Başarı koşulu

MADDE 51

(1) Doktora programına kayıtlı öğrencinin ders dönemini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girebilmesi için GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci tanımlı azami öğrenim süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Yeterlik sınavı

MADDE 52

(1) Yeterlik sınavı öğrencinin alanla ilgili bilgi birikimini ileri düzeyde analiz ve değerlendirme becerilerini ölçmeyi amaçlar.

(2) Yeterlik sınavı ABD/ASD yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

a) Komite, birim karar süreci (EYK) ile belirlenen beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.

c) Yeterlik komitesinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda birim karar süreci (EYK) işletilir.

(3) Yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

b) Öğrenci bir eğitim-öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

c) Doktora programına kayıtlı öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

ç) Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, öğrencinin danışmanı dâhil Üniversite içinden beş ve farklı bir yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi yeterlik komitesi tarafından önerilir.

d) Yeterlik sınav jürisi, EYK kararı ile onaylanır. Jüri, üçü Üniversite içinden ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

e) Yeterlik sınav tarihi, yer ve saati birim karar süreci (EYK) ile belirlenir. Sınavın ilan edilen tarih ve yerde yapılması gerekir.

f) Yeterlik sınavı yüz yüze yapılır. Gereklilik durumunda sınava en fazla iki öğretim üyesi çevrimiçi olarak katılım sağlayabilir. Çevrimiçi katılımın olduğu sınavlarda, sınavın kaydedilmesi danışmanın sorumluluğundadır.

g) Danışman, jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin durumunu sınavdan bir hafta önce enstitüye yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

ğ) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50, sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü jüri önünde yüz yüze olacak şekilde veya (f) bendinde belirtilen yöntemle öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

h) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

ı) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başarıyla geçen bir öğrencinin eğitim planı ders dönemi toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, birim karar süreci (EYK) ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 53

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54

(1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, jüri önünde yüz yüze olacak şekilde veya en fazla bir öğretim üyesinin çevrimiçi katılacağı şekilde gerçekleştirilebilir. Çevrimiçi sınavın kaydedilmesi danışmanın sorumluluğundadır. Tez önerisi sınavının yeri ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden en az yedi gün önce, enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, bu öğrencinin tez önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisi savunma sınavları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez izleme sınavları

MADDE 55

(1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

(2) İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Tez izleme sınavı jüri önünde yüz yüze olacak şekilde veya en fazla bir öğretim üyesinin çevrimiçi katılacağı şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda, savunmanın çevrimiçi ortamda danışman tarafından kayıt altına alınması gerekir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışma planına bağlı olarak yürütülen araştırma faaliyetlerinin raporunu yazılı olarak sunar.

(5) Tez izleme sınavı tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az on dört gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(6) Tez izleme sınavında komite üyeleri öğrencinin ilgili döneme yönelik yaptığı araştırma faaliyetlerini oyçokluğu/oybirliği ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

(7) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Tez izleme komitesinin değerlendirmeleri doğrultusunda, tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında EYK kararı ile değişiklik yapılabilir.

(10) Tez konusunun değişmesi halinde tez önerisi tekrar verilir. Bu duruma ilişkin süreç 54 üncü maddede yer alan hükümler doğrultusunda yürütülür.

Doktora tezinin teslimi ve doktora tez jürisinin belirlenmesi

MADDE 56

(1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlaması,

b) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,

c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın yapma şartını sağlaması,

ç) Danışmanının, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,

gerekir.

(2) Enstitüye teslim edilen tez için enstitü tarafından ilgili enstitünün tez yazım kılavuzu ve İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yürütülür. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, EYK tezin savunmaya uygunluğu konusunda karar verir.

(3) Doktora tez jürisinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) ABD/ASD başkanlığı tarafından, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, öğrencinin tez izleme komitesi dahil Üniversite içinden beş ve farklı bir yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerilir.

b) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

c) Jüri, ABD/ASD başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturulabilir ve EYK kararı ile onaylanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Oylamada jüri kararında salt çoğunluk geçerli olup, danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

ç) Tez savunma sınavı jüri önünde yüz yüze olacak şekilde veya en fazla iki öğretim üyesinin çevrimiçi katılacağı şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda, savunmanın çevrimiçi ortamda danışman tarafından kayıt altına alınması gerekir.

d) Tez savunma sınavı tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az on dört gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir. Sınav tarihi, yeri ve saati EYK tarafından karara bağlanır.

e) Tez savunma sınavının, EYK kararında belirtilen yerde yapılması gerekir.

f) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının yürütülmesine ilişkin işlemler ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

g) Mazeretleri nedeniyle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi/üyelerinin katılamama sebepleri, danışman tarafından enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyeler yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı

MADDE 57

(1) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(2) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ABD/ASD başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

(4) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde enstitüye başvurur. EYK tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması şartıyla yeni bir sınav tarihi belirlenir. Herhangi bir mazeret belirtmeden sınava katılmayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(6) Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(7) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay ek süre verilir. Bu süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(8) Öğrenci, düzelttiği tezini 56 ncı maddede belirtilen usullerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya katılmayan, savunma sınavı öncesinde gerekli düzeltmeleri yapmayarak sorumluluğunu yerine getirmeyen veya savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Mezuniyet ve doktora diploması

MADDE 58

(1) Tez savunma sınavında başarılı olan, bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartları yerine getiren, doktora tezinin ciltli (karton kapaklı) en az dört kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzu yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemindeki verilerin son güncellemesini yapar. Tezini elektronik ortam/taşınabilir belleğe kayıtlı olarak, tezin Açık Erişim Sistemine yüklenmesi onay formu ile enstitüye teslim eder.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Programın amacı

MADDE 59

(1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin, müzik ve sahne sanatlarında özgün bir uygulamanın ortaya konulmasını amaçlayan doktora eşdeğeri bir lisansüstü programıdır.

Program dersleri ve kredi yükü

MADDE 60

(1) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programlarındaki dersler, birim karar sürecine (EYK) bağlı olarak diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders olarak seçilebilir.

Programın süresi

MADDE 61

(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya GANO’su 4.00 üzerinden 3.00’ün altında olan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Öğrenci tanımlı azami öğrenim süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tez/sanat çalışmasında başarılı olamayanlara talepleri halinde, reddedilen tez/sanat çalışmasının EYK tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 62

(1) Yeterlik sınavı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmalarıyla ilgili konularda kapsamlı bilgiye sahip olup olmadığını sınamayı amaçlar.

(2) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencinin ders dönemini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girebilmesi için GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci tanımlı azami öğrenim süresi içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(3) Yeterlik sınavı ABD/ASD tez/sanat çalışması izleme komitesi tarafından düzenlenir ve 52 nci maddedeki yeterlik sınavı süreçleri doğrultusunda yürütülür.

Tez/sanat çalışması izleme komitesi

MADDE 63

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez/sanat çalışması önerisini değerlendirmek, tez/sanat çalışmasına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez/sanat çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sanat çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sanat çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sanat çalışması önerisi savunması

MADDE 64

(1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez/sanat çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/sanat çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez/sanat çalışması önerisi savunması işlemleri 54 üncü maddedeki tez önerisi savunma süreçleri doğrultusunda yürütülür.

Tez/sanat çalışması izleme sınavları

MADDE 65

(1) Tez/sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sanat çalışması izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

(2) Tez/sanat çalışması izleme sınavları 55 inci maddedeki tez izleme sınavları süreçleri doğrultusunda yürütülür.

Tez/sanat çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 66

(1) Tez/sanat çalışmasını hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlayarak, tez/sanat çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tez/sanat çalışması savunma sınavına alınabilmesi için uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması ve tez/sanat çalışması izleme komitesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Öğrencinin tez/sanat çalışması savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın, sergi ve benzeri etkinlik yapma şartını sağlaması gerekir.

(4) Öğrencinin, danışmanının tezin/sanat çalışmasının yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi/sanat çalışmasını enstitüye teslim etmesi gerekir.

(5) Enstitüye teslim edilen tez/sanat çalışması için enstitü tarafından ilgili enstitünün Tez Yazım Kılavuzu ve İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yürütülür. Bu değerlendirmeler doğrultusunda EYK, tezin/sanat çalışmasının savunmaya uygunluğu konusunda karar verir.

(6) Tez/sanat çalışması savunma jürisinin belirlenmesi işlemleri 56 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Tez/sanat çalışması savunma sınavı

MADDE 67

(1) Tez/sanat çalışması savunma sınavına ilişkin işlemler 57 nci maddedeki tez savunma sınavı süreçleri doğrultusunda yürütülür.

Mezuniyet ve sanatta yeterlik diploması

MADDE 68

(1) Mezuniyet ve sanatta yeterlik diploması işlemleri 58 inci madde hükümleri doğrultusunda yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 69

(1) Öğrenciler; kayıtlı oldukları ABD/ASD programlarının yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında en fazla iki yarıyıl öğrenim görebilir.

(2) Öğrencilerin, değişim programlarına katılabilmeleri için; yüksek lisans programlarında tez aşamasına geçmiş olmaları; doktora programlarında ise tez önerilerinin kabul edilmiş olması gerekir.

(3) Öğrencilerin tez çalışmasına ilişkin diğer yükseköğretim kurumlarında yürütecekleri çalışmaların eşdeğerliği birim karar süreci (EYK) ile belirlenir.

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak kayıtlı oldukları programa ait öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(5) Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarılı/başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kayıtlı olduğu programın eğitim planındaki eşdeğer faaliyetlerden de (tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer, proje ve benzeri) başarılı/başarısız olmuş sayılır ve not döküm belgesinde gösterilir.

(6) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

İzinler ve kayıt dondurma

MADDE 70

(1) Öğrencinin, akademik takvimde belirlenen süreler içinde almış olduğu dersin sınavına giremeyecek olması ve/veya derslerin başlangıcı ve bitimi arasında almış olduğu derslere ve/veya sınavlara aşağıdaki Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilmiş olan nedenlerle katılamayacak olması halinde, kendisinin veya kanuni temsilcisinin, gerekli belgelerle birlikte yazılı talepte bulunması halinde EYK tarafından izinli sayılmasına karar verilebilir:

(2) Birinci fıkrada yer alan hüküm çerçevesinde ara sınavlara giremeyen ve mazeretini belgeleyerek başvuru yapan öğrencilerden mazereti uygun görülenler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında mazeretli ara sınavlara katılır. Her ne sebeple olursa olsun mazeretli ara sınava katılmayan öğrenci, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrenciye yeni bir mazeretli sınava girme hakkı verilmez.

(3) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğrencinin, aşağıda yer alan Tablo-3’te belirtilmiş olan izin nedenleriyle, başvuru süreleri içinde kendisinin ve/veya kanuni temsilcisinin yazılı talebinin gerekli belgelerle birlikte sunulması üzerine, kaydının dondurulmasına EYK tarafından karar verilebilir:

Kayıt silme

MADDE 71

(1) Öğrencilerin kayıt sildirme talebini yazılı beyan etmeleri durumunda EYK kararı ile programla ilişiği kesilir.

(2) Aşağıda belirtilen zorunlu durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan EYK kararı ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Kayıtlı olduğu programdan yatay geçiş yoluyla ayrılması.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilgili programın tamamlanmaması ve/veya belirlenen şartların sağlanamaması.

(3) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(4) Kaydı silinen öğrencilerin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Etik ihlal

MADDE 72

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bilimsel çalışmalarda (tez, proje ve benzeri) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İlkelerinde yer alan etik ihlallerden birinin herhangi bir etik kurul tarafından tespit edilmesi durumunda, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü veya 54 üncü maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Öğrenci ile herhangi bir derecede hısımlık (kan hısımlığı, kayın hısımlığı) ya da eş bağı olan öğretim üyeleri, öğrenciye danışman ve/veya ikinci tez danışmanı olarak atanamaz; öğrenci kabulü, yeterlik, tez öneri, tez izleme ve tez savunma sınavlarında görev alamazlar. Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde, öğretim üyeleri jüriden çıkarılarak yerlerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir, gerektiğinde jüri yeniden belirlenir.

Tebligat

MADDE 73

(1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitünün internet sayfasında yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrenci bilgi sisteminde öğrenci tarafından beyan edilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir.

Onur belgesi verilmesi

MADDE 74

(1) Lisansüstü eğitimleri sırasında yüksek lisansta en az bir, doktorada en az iki adet AHCI, SSCI, SCI, SCI-Expanded ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi olan lisansüstü öğrencilerine, bu yayımlarını enstitüye bildirmeleri ve talep etmeleri durumunda onur belgesi verilir.

(2) Onur belgesi verilebilmesi için söz konusu yayınların, öğrencinin lisansüstü tez konusundan üretilmiş olması, öğrencinin birinci yazar olması ve tüm makalelerde adres olarak Üniversitenin gösterilmesi şartları aranır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 75

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 76

(1) 6/10/2019 tarihli ve 30910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt olan öğrenciler için 76 ncı maddeyle yürürlükten kaldırılan Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 77

(1) Bu Yönetmelik 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 78

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.