Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitiminde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen dil seviyelerini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvarı,

c) Danışma Kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Danışma Kurulunu,

ç) Hazırlık Programı: Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitiminin verildiği programı,

d) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programların ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

e) Modül: Her yarıyıl için iki kez yapılan sekiz haftalık süreyi,

f) Müdür: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

g) Program: Öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yerleştirildikleri ön lisans ve lisans programları ile Üniversiteye bağlı enstitüler tarafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,

ğ) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

ı) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

i) Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi: Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,

j) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

k) Yeterlilik sınavı: Zorunlu hazırlık programına dahil olan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından muaf olmaları için girmek zorunda oldukları sınavı,

l) Yüksekokul Kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

m) Yüksekokul Müdürlüğü: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

o) Zorunlu Hazırlık Eğitimi: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksekokulun Organları

Yüksekokulun organları

MADDE 5

(1) Yüksekokulun organları şunlardır:

a) Yüksekokul Müdürü.

b) Yüksekokul Kurulu.

c) Yüksekokul Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Yüksekokul Müdürü

MADDE 6

(1) Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Yüksekokul Müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Kurulu

MADDE 7

(1) Yüksekokul Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul Kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Yönetim Kurulu

MADDE 8

(1) Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Danışma Kurulu

MADDE 9

(1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından belirlenen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından birer tane olmak üzere toplam üç temsilci ile yine Müdür tarafından davet edilen Üniversite dışından en az üç temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yüksekokulun faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda yüksekokul çalışmaları değerlendirilir, öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Öğretimi ve Muafiyeti

Yabancı dil öğretimi

MADDE 10

(1) Üniversitenin ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim yapan bölümlerinde/programlarında yabancı dil veya ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca okutulur. Bunların dışında bir yabancı dilin okutulması Senato tarafından belirlenir.

(2) İlgili yabancı dilde ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere, toplam altmış saatten az olmamak şartıyla iki yarıyıl ortak zorunlu yabancı dil dersi okutulur.

Muafiyet

MADDE 11

(1) Her yıl, öğretim yılı başında, ön lisans ve lisans programlarında öğrenime başlayan öğrencilere yönelik yabancı dil sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sınava girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı birime başvurur. Öğrenciler sınava, akademik takvimde belirtilen günde, ilan edilen saat ve sınav salonunda girmek zorundadır.

(3) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir. Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından verilir.

(4) Zorunlu hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi

Kayıt

MADDE 12

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, her akademik yılın başında Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Zorunlu hazırlık eğitimi

MADDE 13

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bir akademik yıl olup, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Hazırlık programı bir akademik yılı dört modülden oluşmaktadır.

(3) Hazırlık programında eğitim alan öğrencilere Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında eğitim-öğretim programları ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.

(4) Hazırlık programını tamamlayıp başarılı olan öğrencilere talepleri doğrultusunda yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 14

(1) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin Üniversitenin bilgi sistemi üzerinden veya dilekçe ile başvurmaları gerekir. Başvurular Yüksekokul Müdürlüğünce her yıl kayıt yaptırması öngörülen öğrenci sayısı dikkate alınarak kontenjan dâhilinde karara bağlanır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir akademik yıldır. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler; başarısız olan öğrenciler bölümlerine geçerek mezun oluncaya kadar ortak zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

(3) Hazırlık programını tamamlayıp başarılı olan öğrencilere talepleri doğrultusunda Yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir.

Yeterlilik sınavı

MADDE 15

(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alması gereken fakülte, yüksekokul ya da enstitüye kaydolan öğrencilere ve bir önceki yıl başarısız olan öğrencilere yeterlilik sınavları, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile her yıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.

(2) Yeterlilik sınavında başarı notu, 100 üzerinden en az 70’tir.

(3) Yeterlilik sınavlarının nasıl yapılacağı Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi ve ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu tarafından ayrıca yeterlilik sınavı açılabilir.

(5) Yeterlilik sınavları için mazeret sınavı yoktur.

Seviye belirleme sınavı

MADDE 16

(1) Yabancı dil hazırlık programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler seviye belirleme sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciler en alt modülden başlar.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 17

(1) Hazırlık eğitim-öğretimi süresince modül içi sınavlar yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların sayısı, nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği gibi hususlar Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönergesi ile düzenlenir.

(2) Öğrencilerin bir üst modüle geçebilmesi için modül başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. B2 modülünü başarı ile bitiren öğrenciler hazırlık eğitimini tamamlamış olur.

(3) Herhangi bir modülde başarısız olan öğrenciler aynı modülü tekrar eder.

Devam durumu

MADDE 18

(1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur.

(2) Devamsızlık süreleri her modül için ayrı olarak hesaplanır. Öğrenciler, bir modülde verilen derslerin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci ilgili modülde başarısız sayılır ve o modülde derslere devam edemez.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

Muafiyet

MADDE 19

(1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık sınıfından muaf tutulur:

a) Yeterlilik sınavlarından 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar.

b) Öğrenim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında son üç yıl eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarından yeterli puanı alanlar. Bu sınavlardan alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde Yükseköğretim Kurulunun belirlediği süre esas alınır.

(2) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavından başarılı olan veya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı belgeleri üç yıl süreyle geçerlidir. Son üç yıl içerisinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf tutulurlar.

Mazeret sınavı

MADDE 20

(1) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile modül bitirme sınavına giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Kısa sınavlar, yeterlilik ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21

(1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Yapılan itiraz Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 22

(1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi olan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam edebilir. Ayrıca bu öğrenciler, ikinci yıl devam etmeden, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirip, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınavlara ya da yüksekokulun yeterlilik sınavlarına girebilirler. Devam edecek öğrenciler, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde, hazırlık sınıfına devam edeceklerini belirten dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra değişiklik başvuruları işleme konulmaz. Belirlenen süre içerisinde dilekçe ile başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam etmeyecek öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirip, zorunlu yabancı dil eğitiminde azami eğitim süresini tamamlamasına rağmen başarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler eğitimlerine bölüm ve programlarında devam eder.

(5) İsteğe bağlı hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemez. Bu öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılan tüm yeterlilik sınavlarına girebilir.

Yaz dönemi eğitimi ve bütünleme sınavı

MADDE 23

(1) Yaz dönemi eğitimi, akademik yıl içerisinde başarısız öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri ücretli programdır. Yaz dönemi eğitimi Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılabilir.

(2) B2 seviyesi modül bitirme sınavına giremeyen veya sınav sonucunda başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan aldıkları not B2 seviyesi modül bitirme sınavı notu yerine geçer.

Eğitim-öğretime ilişkin işlemler

MADDE 24

(1) Hazırlık eğitimi süresince öğrenci ile ilgili disiplin, eğitim-öğretim ve görevlendirmelere ait işlemler Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 25

(1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, yüksekokula kayıt tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde yüksekokula başvuru yaparak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimlerine ara verebilir.

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenime ara verme izni, en az bir eğitim-öğretim yılı için verilebilir. Bu öğrencilerin bir modül veya bir yarıyıl öğrenime ara verme izin talepleri dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27

(1) 18/2/2019 tarihli ve 30690 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1

(1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptırıp başarısız olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğe tabidir.

Yürürlük

MADDE 28

(1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.