Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform ve altyapı işletmecilerinin uyması gerekli idari ve mali şartlar ile yayın lisansı, yayın iletim yetkisi ve hisse devrine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun, 19, 20, 23, 27, 37, 46, 47 nci ve geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

1

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Altyapı işletmecisi: Yayın hizmeti iletim altyapısını işleten kuruluşu,

b) Devir sözleşmesi: Yayın lisansını devreden kuruluş ile devralan kuruluş arasında akdedilen noter onaylı ve Üst Kurulun onayına tabi sözleşmeyi,

c) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

ç) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

d) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,

e) Platform işletmecisi: Çok sayıda yayın hizmetini bir veya birden fazla sinyal hâline getirerek uydu, kablo, internet ve benzeri ortamlardan şifreli ve/veya şifresiz olarak izleyicinin doğrudan alacağı şekilde iletimini sağlayan kuruluşu,

f) Radyo yayın hizmeti: Karasal, kablo, uydu, internet ve diğer yayın ortamları üzerinden yapılan ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yayınını,

g) Televizyon yayın hizmeti: Programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak eş zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şifresiz görsel-işitsel yayın hizmetini,

ğ) Toplam ticarî iletişim geliri: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Kanunun 41 inci maddesi kapsamında Üst Kurula beyan ettikleri aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin toplamını,

h) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

ı) Yabancı sermaye: Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışındaki ülkelerin vatandaşlığını haiz olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde teşekkül etmiş tüzel kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarda hisse almaları veya ortak olmaları için konvertibl para cinsinden getirdikleri nakdi veya ayni sermayeyi,

i) Yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemelerde belirtilen şartları haiz oldukları takdirde kablo, uydu, karasal, internet ve benzeri ortamlardan her türlü teknoloji ile yayın yapabilmeleri için her bir yayın türü, tekniği ve ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı olmak üzere Üst Kurulca verilen izin belgesini,

j) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,

k) Yayın ortamı: Kablo, uydu, karasal, internet ve benzeri iletim ortamlarını,

l) Kurumsal internet sitesi: Medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini tanıtmaları amacıyla kurdukları ve Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri içeren internet sitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

Kuruluş şartları ve hisse yapısı

MADDE 4

1

(1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların;

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve münhasıran 6112 sayılı Kanunda belirtilen konularda iştigal etmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş olması,

b) Halka açık olmayan hisselerin nama yazılı olması,

c) Şirket ana sözleşmelerinde ortaklık yapısını ve iştigal konularını düzenleyen hususların açıkça belirtilmesi,

ç) Herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilmemesi,

d)Yerli ve yabancı hissedarların imtiyazlı hisse senedine sahip olmaması

zorunludur.

(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ana sözleşmelerinde Üst Kurulca hazırlanarak Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanan örnek ana sözleşme hükümlerine yer vermek zorundadırlar.

(3) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla yayın lisans başvurusunda bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ödenmiş sermaye miktarları aşağıda belirtilen miktarlardan az olamaz:

a) Ulusal Karasal Televizyon: 8.320.000-TL

b) Bölgesel Karasal Televizyon: 1.385.000-TL

c) Yerel Karasal Televizyon: 250.000-TL

ç) Ulusal Karasal Radyo: 1.000.000-TL

d) Bölgesel Karasal Radyo: 250.000-TL

e) Yerel Karasal Radyo: 70.000-TL

f) Kablolu Televizyon: 275.000-TL

g) Kablolu Radyo: 50.000-TL

ğ) Uydu Televizyon: 275.000-TL

h) Uydu Radyo: 50.000-TL

ı) İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti için: 100.000-TL.

i) İnternet Radyo ve Televizyon için: 50.000-TL

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde, asgari ödenmiş sermaye yukarıda yazılı miktarların toplamları kadar olmak zorundadır.

(4) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz edebilirler. Bu durumda mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulunda kayda alınmadan önce Üst Kurulun onayının alınması zorunludur. Halka açık hisselerde nama yazılı olma şartı aranmaz.

Bir şirketin sunabileceği radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sayısı

MADDE 5

(1) Bir medya hizmet sağlayıcı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir.

Ortaklarla ilgili sınırlamalar

MADDE 6

2

(1) Siyasî partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ve bunlar tarafından kurulan veya bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları şirketler ile sermaye piyasası kurumları ve bunlara doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek ve tüzel kişilere yayın lisansı verilemez. Bu kuruluşlar, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ortak olamaz.

(2) Bir gerçek veya tüzel kişi, en fazla dört karasal radyo ve/veya televizyon yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan veya dolaylı ortak olabilir.

(3) Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi en fazla iki medya hizmet sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olabilir ve bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşta doğrudan toplam yabancı sermaye payı, ödenmiş sermayenin yüzde ellisini geçemez. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortağı olan şirketlere yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iştirak ederek yayın kuruluşlarına dolaylı ortak olmaları hâlinde, yayıncı kuruluşların yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ile yönetim kurulu çoğunluğu ve genel müdürünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ayrıca yayıncı kuruluş genel kurullarında oy çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz gerçek veya tüzel kişilerde bulunması zorunludur. Şirket ana sözleşmelerinde bu hususları sağlayan düzenlemeler açıkça belirtilir. Tek üyeli yönetim kurullarında ise yönetim kurulu başkanının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

(4) Şirket ortakları ile tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap Birinci Babında ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısmında sayılan Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması ve bu kişilerin taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsa dahi, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesi, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 6362 sayılı Kanun hükümlerine muhalefet, yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması gerekmektedir.

(5) Birden çok medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortaklıkta, bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğu medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yıllık toplam ticarî iletişim geliri, sektörün toplam ticarî iletişim gelirinin yüzde otuzunu geçemez.

(6) Gerçek kişiler için eşler ile üçüncü derece dâhil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Teşkilat Yapısı

Genel kurul

MADDE 7

1

(1) Genel Kurulda ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır.

(2) Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak her yıl olağan genel kurul yapar ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilanı yapılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğini Üst Kurula gönderir.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri

MADDE 8

1

(1) Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır.

(2) Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olduğu takdirde, tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi Üst Kurula bildirilir.

Genel müdür

MADDE 9

(1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yönetim kurulu kararı ile bir genel müdür görevlendirir.

(2) Karasal ortamdan ulusal ve bölgesel yayın, kablo ortamından çok İl’e yönelik kablolu yayın ile uydu yayın hizmeti verecek medya hizmet sağlayıcı kuruluşların genel müdürlerinin en az yüksek öğrenim mezunu olmaları ve bu kadrolara atanacak kişilerin;

a) Yerleşim yerlerinin Türkiye’de bulunması,

b) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

gerekir.

Sorumlu müdür

MADDE 10

1

(1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yönetim kurulu kararı ile sorumluluk alanları belli olmak kaydıyla bir veya birden fazla sorumlu müdür görevlendirir.

(2) Karasal ortamdan ulusal ve bölgesel yayın, kablo ortamından çok İl’e yönelik kablolu yayın ile uydu yayın hizmeti verecek medya hizmet sağlayıcı kuruluşların sorumlu müdürlerin en az yüksek öğrenim mezunu olmaları ve bu kadrolara atanacak kişilerin;

a) Türk vatandaşı olması,

b) Yerleşim yerlerinin Türkiye’de bulunması,

c) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

gerekir.

(3) Medya hizmet sağlayıcılar; yönetim kurulu kararında sorumlu müdür unvanını uhdesinde taşıdığının açıkça belirtilmiş olması kaydıyla, genel yayın yönetmeni veya benzeri unvan ve görevlerdeki kişileri sorumlu müdür olarak atayabilirler.

İzleyici temsilciliği

MADDE 11

1

(1) Medya hizmet sağlayıcılar, ortak denetim ile öz denetim mekanizmalarının oluşturulması, izleyici ve dinleyicilerden ulaşan şikâyetlerin değerlendirilip kuruluşun yayın kuruluna sunulması ve sonuçlarının takip edilmesi amacıyla en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip bir izleyici temsilcisi görevlendirir, Üst Kurula bildirilen izleyici temsilcisi internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuna duyurulur.

(2) Medya hizmet sağlayıcının resmi internet sitesinde:

a) İzleyici temsilcisinin kimlik bilgileri,

b) Programlar hakkında başvuru bildirimlerinin nereye ve nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl ilan edileceğine ilişkin süreç açıkça belirtilir.

Haber birimlerinde çalışanlar ile basın kartı alacakların sayısı

MADDE 12

(1) Medya hizmet sağlayıcıların, haber biriminde çalıştırılacak basın kartlı personel sayısı, ulusal yayın lisansına sahip televizyon kuruluşlarında 12 ve radyo kuruluşlarında 3; uydu veya kablo yayın lisansına sahip ya da bölgesel nitelikte yayın yapan televizyon kuruluşlarında 3 ve radyo kuruluşlarında 1; yerel nitelikte yayın yapan televizyon kuruluşlarında 1 kişiden az olamaz.

(2) Haber biriminde çalışan basın kartlı personel 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans veya Yayın İletim Yetkisi Başvurusu Şekli ile Hisse, Şirket Devri ve Birleşme, Yayın Lisansı Devri

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurusunda vermeleri gereken belgeler

MADDE 13

2

(1) Medya hizmet sağlayıcıların Üst Kurula yapacakları yayın lisans başvurularında;

a) Üst Kurula hitaplı ve talebin belirtildiği dilekçe,

b) Usulüne uygun olarak doldurulmuş yayın lisans başvuru formları,

c) Kuruluş ana sözleşmesinin ve var ise değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örnekleri,

ç) Şirketi temsile yetkili kişilere ait yetki belgesi örneği,

d) Son ortaklık yapısının gösterildiği anonim şirket pay defteri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği,

e) Radyo kuruluşlarının yayınlarında kullanacağı çağrı işareti adına ait yönetim kurulu kararı, televizyon kuruluşlarının yayınlarında kullanacağı logoya ilişkin yönetim kurulu kararı ile program ve reklam yayınlarında kullanılacak olan logo örnekleri ve çağrı işareti ile logoyla ilgili yapılan marka tescil başvurusu veya logoyu kullanabileceğine ilişkin hak sahibi tarafla yapılmış noter onaylı sözleşme örneği,

f) Tüm ortak ve yönetim kurulu üyelerine ait vatandaşlık kimlik numarası, ikametgâh ve ortak olmasına engel adli sicil kaydı olmadığına dair beyanlar, yabancı uyruklu ortak ve yönetim kurulu üyeleri için ayrıca noter onaylı pasaport örnekleri,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen kişilerin atamasına ilişkin yönetim kurulu kararı, vatandaşlık kimlik numarası, ikametgâh ve görev almalarına engel adli sicil kaydı olmadığına dair beyanlar, Yönetmelikte yüksek öğrenim mezunu olması istenen kişilere ait öğrenim belgeleri, yabancı uyruklu kişiler için ayrıca noter onaylı pasaport örnekleri,

ğ) Verilmesi öngörülen program hizmetlerinin içeriği, genel yayın planı ve program yayın saatleri hakkında bilgiler, teknik altyapı hizmetine ilişkin bilgiler, satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin bilgiler,

h) Şirketin yazışma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, stüdyo adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer aldığı beyanı yer alır.

(2) Yayın lisans başvurusunda bulunan medya hizmet sağlayıcıları yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz, imza yetkisine haiz kişilerce imzalanmış, kaşeli olarak teslim ederler.

(3) Üst Kurula lisans başvurusunda bulunan medya hizmet sağlayıcıların eksik bilgi ve belgelerinin tespit edilmesi ya da lisans başvuru dosyasına ilaveten bilgi ve belge talep edilmesi durumunda, medya hizmet sağlayıcıların doksan günlük süre zarfında bu bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz etmesi mecburidir. Süresi zarfında evrakların ibraz edilmemesi halinde, yayın kuruluşunun lisans başvurusu değerlendirilmeye alınmaz.

(4) Yayın lisansı almış ve halen yayınlarına devam etmekte olan medya hizmet sağlayıcıların, farklı ortamdan yayın lisansı almak veya lisans devri için yaptıkları başvurularında sadece değişen ve güncellenmesi gereken belgeleri sunmaları yeterlidir.

(5) Bu madde kapsamında verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde değişiklikler en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirilir.

(6) Yayın lisans başvuru formları Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.

Platform ve altyapı işletmecilerinin başvurularında vermesi gereken bilgi ve belgeler

MADDE 14

1

(1) Platform ve altyapı işletmecileri yayın hizmetlerinin iletimi faaliyetinde bulunabilmeleri için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır. Platform ve altyapı işletmecileri başvurularında;

a) Usulüne uygun doldurulmuş başvuru formlarını,

b) Üst Kurula hitaplı ve talebin belirtildiği dilekçeyi,

c) Yayın hizmetleri iletimi faaliyetine ilişkin bilgileri içeren kuruluş ana sözleşmesinin ve var ise unvan değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneklerini,

ç) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığı belgeyi,

d) Şirketin yazışma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, yayın iletim merkezi adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer aldığı beyanı,

Üst Kurula ibraz ederler.

(2) Bu madde kapsamında verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde değişiklikler en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirilir.

(3) Yayın iletim yetkisi başvuru formları Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır.

Hisse, şirket devri, birleşme ve bölünme

MADDE 15

2

(1) Yayın lisansı verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirilir.

(2) Medya hizmet sağlayıcı şirketin bir başka medya hizmet sağlayıcı şirkete devri, birleşmesi veya bölünmesi işlemlerinden önce Üst Kuruldan izin alınması, devir, birleşme veya bölünme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde işlemlerin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Üst Kurula bildirimi zorunludur.

(3) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş kısmi bölünebilir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bölünme işleminden önce Üst Kurula karşı mali yükümlülüklerinin bulunmadığına dair yazı ile bölünme sözleşmesi ve bölünme planına esas evraklarla birlikte Üst Kuruldan izin alması zorunludur. Hisse devri, şirket devri, birleşme ve bölünme işlemleri sonucunda, şirket yapısında Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen hususlara aykırılık oluşması hâlinde, Üst Kurulun doksan günü geçmemek üzere vereceği süre içinde bu aykırılığın giderilmesi zorunludur. Aksi hâlde ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı iptal edilir.

(4) Birleşme, devralma ve nama yazılı olan hisselerin devirlerinde Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri, 6362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Yayın lisansı devri

MADDE 16

1

(1) Üst Kurulun karasal yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisans haklarını devredemez. Yayın faaliyetine devam etmeme kararı alan kuruluş, lisansını Üst Kurula iade eder.

(2) Karasal yayın lisansı dışındaki yayın lisanslarının devredilebilmesi için,

a) Yayın lisansını devreden medya hizmet sağlayıcılar;

1) İdari, mali, hukuki ve cezai bakımlardan Üst Kurula olan vecibelerini yerine getirdiğini tevsik eden, böylelikle Üst Kurul ile hiçbir mali ilişiğinin kalmadığını gösteren Üst Kuruldan alacağı ilişiksizlik yazısını,

2) Her türlü vergi borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı güncel tarihli belgeleri,

3) Kanun kapsamında sahip olunan yayın lisansının devredilmesine yönelik yönetim kurulu kararını,

4) Noter onaylı devir sözleşmesini,

b) Yayın lisansını devralan medya hizmet sağlayıcılar;

1) 13 üncü maddede belirtilen bilgi ve belgeleri,

2) Devreden kuruluşla mutabık kalındığını belgeleyen noter onaylı devir sözleşmesini,

3) Devredilen yayın lisansına ilişkin ücretin taksitle ödendiği durumlarda, kalan lisans süresine tekabül eden lisans ücreti tutarında ve lisans süresi kadar nakdi teminatı veya teminat mektubunu,

Üst Kurula sunmak zorundadır.

(3) Devreden ve devralan kuruluşların yukarıda sayılan yükümlülükler ile Kanun ve ilgili yönetmeliklerde aranan diğer şartları yerine getirmeleri ve Üst Kurulun devralan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların teknik yeterliliğe sahip olduğunu yerinde yapılan denetimle tespit etmesi halinde, devreden kuruluşa ait müeyyidelerle birlikte Üst Kurul yayın lisansının devrine izin verir.

(4) Devir işlemi Üst Kurulca tescil edilmeden devralan kuruluş devraldığı ortamdan kendi adına yayın yapamaz.

(5) Devreden kuruluşun ödediği lisans ücretleri geçerli olup, devralan kuruluş, yayın lisansının kalan süresini tamamlar.

Gerekli koşulların yitirilmesi, lisans iptali, idari ve adli müeyyideler

MADDE 17

1

(1) Yayın lisansı verilmesi için Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartı yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son verilir.

(2) Mevzuatta öngörülen yükümlüklere uymadıkları sonradan tespit edilen veya uygunluklarını sonradan kaybeden ve Üst Kurulca verilen süre içerisinde durumlarını uygun hale getirmeyen kuruluşlar ile yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile ile elde ettiği tespit edilen kuruluşun yayın lisansı iptal edilir.

(3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşun tüzel kişiliğinin sona ermesi veya Mahkemece yayın izninin iptali halinde yayın lisansı iptal edilir.

(4) Yayın lisansı olmasına rağmen, lisans tipi dışında yayın yapan veya izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(5) Yıllık toplam ticari iletişim geliri, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen oranı aşan, Üst Kurul tarafından verilen doksan günlük süre içinde Üst Kurul kararının gereğini yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında, kararın gereğini yerine getirmediği her ay için dörtyüzbin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(6) Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya izin şartlarını yerine getirmeyen işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

(7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Gerçeğe aykırı beyanı hile yoluyla yaptığı tespit edilenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Logo ve çağrı işareti

MADDE 18

1

(1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın süreleri boyunca tek bir logo ve çağrı işareti kullanmakla yükümlüdür.

(2) İlgili mevzuata uyulması ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamak şartıyla, her türlü ad ve bu adı tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise çağrı işareti olarak kullanılabilir.

(3) Üst Kurul nezdinde tescili zorunlu olan logo ve çağrı işaretleri Üst Kurulun izni ile değiştirilebilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili için ilgili makam nezdinde marka tescil başvurusunun ibrazı zorunludur. Marka tescil işlemi tamamlandığında ilgili kuruluş tarafından 30 gün içinde Üst Kurula bildirilir.

(4) Üst Kurul tarafından tescil edilmiş olan logo/çağrı işaretleri Türkiye genelinde birden fazla yayın kuruluşu tarafından kullanılamaz.

(5) Televizyon yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların, reklam yayını esnasında logolarını değiştirmek suretiyle kullanmaları ve blok grafiğinin temel karakteristiğini bozmamaları esastır. Yayın logosu ile reklam logosunun birbirinden ayırt edilir şekilde olması zorunludur. Reklam logosu hareketli ve değişken olamaz ve şeffaflığı yüzde elliyi geçemez.

(6) Üst Kurulca uygulanan idari yaptırım kararı neticesinde yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından kullanılmış olan logo ve çağrı işaretinin aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tescili için yapılan başvurular reddedilir.

Bildirim ve yayın yükümlülüğü

MADDE 19

1

(1) Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmeleri ve kurumsal internet sitelerinde yayınlamaları zorunludur.

(2) Medya hizmet sağlayıcıların künye bilgileri;

a) Şirket unvanını,

b) Yayın lisans bilgilerini ve yayın ortamlarını,

c) Sorumlu müdürün adını, soyadını ve iletişim bilgilerini,

ç) Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde yer alan tebligata elverişli elektronik tebligat adresini,

d) Yayın hizmetinin iletildiği platformlar ile kurumsal internet sitesi haricindeki internet yayın hizmetini sunduğu internet sitelerini,

içerir.

(3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar birinci ve ikinci fıkralarda sayılan bilgilerin güncelliğini sağlamakla ve değişikliklere ilişkin alınan yönetim kurulu kararlarını Üst Kurula bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrası uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20

(1) 16/3/1995 tarihli ve 22229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eksikliklerin tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde asgari ödenmiş sermaye miktarlarını, şirket yapılarını, Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun hale getirir ve Üst Kurula yazılı olarak bildirirler.

(2) Bu süre zarfında eksikliklerini tamamlamayan kuruluşların yayınları Üst Kurulca durdurulur ve kuruluşa Üst Kurulca ek süre verilir. Verilen ek sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların yayın lisansı iptal edilir.

(3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar 19 uncu maddede belirtilen internet sitelerini Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde oluşturur ve Üst Kurula bildirirler.

(4) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar 12 nci maddede belirtilen basın kartlı personel sayısını Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde sağlarlar.

Yürürlük

MADDE 21

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Ekler