Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 6)

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci, 14 üncü, 14/A, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

1

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Açık rıza: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan açık rızayı,

b) Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Anonim ön ödemeli araç: Herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında ve 2.2.11 inci maddesinin birinci paragrafında belirtilen parasal sınırlar dahilinde kalan, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkanı bulunan veya bulunmayan şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli aracı,

ç) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

d) Banka Ödeme Sistemleri: Banka tarafından işletilen ödeme sistemlerini,

e) Başlangıç sermayesi: Ödenmiş sermaye, hisse senedi ihraç primleri, yedek akçeler, geçmiş yıllar kârı ve dönem net kârı toplamından varsa net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı,

f) Birlik: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğini,

g) Çerçeve sözleşme: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşteri arasında tekil veya süreklilik arz eden ödeme işlemlerinin yürütülmesine ve mümkün olan durumlarda ödeme hesabının açılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmeyi,

ğ) Doğrudan borçlandırma: Gönderenin kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, alıcıya veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin alıcı tarafından başlatıldığı ve gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini,

h) Elektronik haberleşme hizmeti: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde tanımlanan hizmetleri,

ı) Elektronik haberleşme işletmecisi: 5809 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde tanımlanan şirketi,

i) Elektronik para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

j) Elektronik para ihraç eden kuruluş: Elektronik para kuruluşlarını, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

k) Elektronik para kuruluşu: Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi,

l) Fatura ödemesi: Elektrik, iletişim, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Bankaca uygun görülen diğer ödemeleri,

m) Fon: Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı,

n) Fona çevirme: Elektronik paranın kullanılması veya geri ödenmesi sonucunda banknot, madeni para, kaydî para veya başka bir kuruluş tarafından ihraç edilmiş elektronik paraya çevrilmesini,

o) Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Hassas müşteri verisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya müşterinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veriler ile müşteri güvenlik bilgilerini,

p) Güven Damgası: 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işareti,

r) Hesap bilgisi hizmeti: Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan hizmeti,

s) İcraî görev: Doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icrasına yönelik görevleri,

ş) İşyeri: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile yaptığı sözleşme çerçevesinde, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,

t) Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya müşteriye gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

u) Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

ü) Kart tabanlı ödeme aracı: Gönderenin, kart tabanlı bir ödeme işlemini başlatmasını sağlamak için gerekli ödeme uygulamalarını içeren ve ödeme aracı olarak kullanılan kart, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik cihazı,

v) Kart tabanlı ödeme işlemi: Ödeme işleminin kart, bilişim veya elektronik haberleşme cihazı veya yazılım aracılığıyla gerçekleştirilmesi için 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda tanımlanan kartlı sistem kuruluşlarının altyapıları ve iş kurallarına göre sunulan ve bunun sonucunda bir banka kartı, kredi kartı veya ön ödemeli araç işlemi gerçekleşen hizmetleri,

y) Katma değerli hizmetler: Kanun uyarınca ödeme hizmeti kapsamına girmeyen ancak ticari borç ve alacak yönetimi, muhasebeleştirme, faturalama, ürün, stok ve tedarik yönetimi gibi tüzel kişilerin ve tacirlerin idari ve operasyonel süreçlerini kolaylaştıran, güvenli kılan veya etkinliğini artıran hizmetleri,

z) Kimlik tanımlayıcı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla müşteriye özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

aa) Kişisel veri: 6698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan kişisel veriyi,

bb) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,

cc) Kuruluş: Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını,

çç) Müşteri: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısını,

dd) Müşteri güvenlik bilgileri: Kimlik doğrulama işleminin yapılması amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından müşterisine verilen veya müşteri tarafından belirlenerek ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan özelleştirilmiş bilgiyi,

ee) Nitelikli pay sahibi: Kuruluşların sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ff) Ödeme aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşterisi arasında belirlenen ve müşteri tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

gg) Ödeme aracının ihracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından, ödeme işlemlerini başlatmak ve işlemek için gönderene ödeme aracı sağlanmasına ilişkin ödeme hizmetini,

ğğ) Ödeme aracının kabulü: Ödeme aracı kullanılarak ilgili ödeme işleminin gerçekleşmesi için ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından işyerine fon transferi yapılmasıyla sonuçlanacak şekilde sunulan ve işyeri ile anlaşılmasını da içeren hizmetleri,

hh) Ödeme emri: Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,

ıı) Ödeme emri başlatma hizmeti: Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan hizmeti,

ii) Ödeme hesabı: Müşteri adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

jj) Ödeme hesabının bulunduğu kuruluş: Nezdinde ödeme hesabı bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısını,

kk) Ödeme hizmeti: Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde ödeme hizmeti olarak kabul edilen hizmetleri,

ll) Ödeme hizmeti kullanıcısı: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

mm) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankaları, elektronik para kuruluşlarını, ödeme kuruluşlarını ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

nn) Ödeme işlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

oo) Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi,

öö) Ön ödemeli araç: Müşterinin ödemelerde kullanılabilecek fonu ödeme aracını ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısına harcama yapmadan önce ödediği ve ödenene eşdeğer tutarda fonun ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkân veren fizikî veya fizikî varlığı bulunmayan ödeme aracını,

pp) Referans döviz kuru: Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından uygulanan veya kamuya açık bir kaynaktan alınan ve yabancı para ile yapılan işlemlerde kullanılan döviz kurunu,

rr) Rekabete duyarlı veri: Ücret, komisyon, faiz gibi fiyat ile ilişkilendirilebilir her türlü niceliksel veriyi,

ss) Şube: Kuruluşun bağımlı bir parçasını oluşturan ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan organını,

şş) Tedavüldeki elektronik para tutarı: Elektronik para kuruluşu, şubeleri, temsilcileri, insansız hizmet noktaları veya elektronik para kuruluşu adına hareket eden üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısı tarafından alınan fonlar karşılığı elektronik para kuruluşu tarafından ihraç edilen ve ihraç edildiği günü izleyen iş günü, tam iş günlerinde saat 15.00; yarım iş günlerinde saat 11.00 itibarıyla fona çevrilmeyen elektronik paraların toplam tutarını,

tt) Temsilci: Kuruluş adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

uu) Tüketici: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan kişiyi,

üü) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

vv) Üst yönetim: Kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, iç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerini,

yy) Yaygın mağaza ağı: Türkiye genelinde belirli bir marka adı altında perakende satış gerçekleştiren tüzel kişileri,

zz) Dijital cüzdan: Müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracını,

aaa) Kartlı sistem kuruluşu: 5464 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan kuruluşları,

bbb) Nitelikli hizmetler: Kanun uyarınca ödeme hizmeti kapsamına girmeyen ancak bireysel bütçe yönetimi, fatura yönetimi, hesap doğrulama, ödemelere ilişkin hatırlatmalar gibi gerçek kişilerin mali durum ve finansal farkındalığını destekleyerek sunulan ödeme hizmetlerini kolaylaştıran, güvenli kılan veya etkinliğini artıran hizmetleri,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

BİRİNCİ BÖLÜM

Ödeme Hizmetleri

Ödeme hizmeti

MADDE 4

1

(1) Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik uyarınca ödeme hizmetleri aşağıdaki hizmetlerden oluşur:

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler.

b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi.

c) Ödeme aracının ihraç veya kabulü.

ç) Para havalesi.

d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi.

e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler.

f) Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti.

g) Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti.

ğ) Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetler.

(2) Birinci fıkrada sayılan ödeme hizmetleri; Banka, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, Bankaca faaliyet izni verilen Türkiye’de kurulu kuruluşlar ile 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununda verilen yetkiler çerçevesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Kuruluş, Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre tuttuğu ödeme hesabına faiz işletemez, ödeme hesabı sahibine süreye veya tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ödeme kuruluşu, işyerinde mal veya hizmet alımında ödeme yöntemi olarak kullanılacak şekilde ödeme hesabına bağlı ödeme aracı ihraç edemez.

(4) Kuruluş, çerçeve sözleşme koşulları saklı kalmak üzere, müşterinin onayı ve talebi olmaksızın Kanun kapsamına giren herhangi bir hizmeti müşterinin kullanımına sunamaz. Müşteri, herhangi bir hizmeti kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, kuruluş tarafından müşterinin talebi derhal yerine getirilerek hizmetin sunumu durdurulur ve aynı hizmet müşterinin onayı veya talebi olmaksızın yeniden kullanıma sunulamaz. Banka tarafından ödemeler alanının gelişimi için gerekli olduğuna karar verilmesi durumunda, müşterinin ödeme hizmeti aldığı kuruluş ile arasında halihazırda başka bir ödeme hizmeti ile ilgili olarak çerçeve sözleşme bulunması kaydıyla, Banka tarafından belirlenen ilave ödeme hizmetlerinin sunumu için müşterinin onay ve talebinin alınması şartı uygulanmaz. İlave ödeme hizmetinin bu kapsamda sunulmaya başlanmasından önce 44 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında gerekli bilgilendirme yapılır ve müşteri tarafından ilave ödeme hizmetinin istenmediğinin belirtilmesi durumunda ilave ödeme hizmeti sunulmaz.

(5) Birinci fıkranın (d) bendinde sayılan hizmetler, aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin kontrolünü elinde bulundurduğu ve temsilcisi olduğu kuruluş tarafından yerine getirilir. Elektronik haberleşme işletmecisinin diğer düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır. Bu fıkrada yer alan şartların aynı gruba bağlı birden fazla elektronik haberleşme işletmecisinden biri için sağlanması halinde kuruluş, birinci fıkranın (d) bendinde sayılan hizmetleri aynı gruba bağlı diğer elektronik haberleşme işletmecileri için de sunabilir.

(6) Elektronik haberleşme işletmecisinin ön ödemeli aboneleri tarafından elektronik haberleşme hizmeti için ödenen tutarların elektronik haberleşme hizmeti dışında mal veya hizmet alımı için veya ödeme hizmetlerinde kullanılması, birinci fıkranın (d) bendi kapsamında ödeme hizmeti olarak kabul edilir. Bu ödeme hizmetinin beşinci fıkraya uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır.

(7) Elektronik haberleşme işletmecisi, ergin olmayan ön ödemeli veya faturalı kullanıcılarına birinci fıkranın (d) bendinde sayılan hizmetleri, ancak ergin olmayan kişinin yasal temsilcisi tarafından bu işlemlerin yapılabilmesine ilişkin onay verilmiş olması şartıyla sunabilir. Elektronik haberleşme hizmeti almak üzere sözleşme tesis eden aboneler, sözleşme tesisi sırasında veya daha sonra, hattın kullanıcısının ergin olmadığını yazılı olarak veya çağrı merkezini aramak suretiyle beyan edebilir ve bu beyanlarını yazılı olarak her zaman değiştirebilir. Elektronik haberleşme hizmeti almak üzere sözleşme tesis eden abonenin, sözleşme tesisi sırasında veya daha sonra, hattın kullanıcısının kendisinden farklı bir kişi olduğunu ve ergin olmadığını beyan etmediği durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması açısından, hattın kullanıcısının abone olduğu ve ergin olduğu kabul edilir.

(8) Elektronik haberleşme işletmecisi ile ön ödemeli veya faturalı aboneleri arasında akdedilen bir abonelik sözleşmesi kapsamında sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin, birinci fıkranın (d) bendinde sayılan hizmetlere kapalı şekilde kullanıma sunulması esastır. İlgili elektronik haberleşme hizmeti bu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirlenen yükümlülüğe uygun olarak aboneden alınacak açık talep ve onay ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan hizmetlere açılabilir.

(9) Elektronik haberleşme işletmecisi, ön ödemeli veya faturalı abonelerin hatlarını, birinci fıkranın (d) bendinde sayılan hizmetlere açtırmaları veya kapattırmaları için talepte bulunabilmelerini sağlayacak şekilde, ilgili talebin çağrı merkezi üzerinden ve yazılı başvuru da dahil olmak üzere ücretsiz olarak ve basit bir yöntemle, mümkünse anlığa yakın bir sürede gerçekleştirilmesine imkan sağlamakla ve müşterinin söz konusu talebe ilişkin onayını alarak bunu kayıt altına almakla yükümlüdür.

(10) Elektronik haberleşme işletmecisinin, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda yer alan yükümlülüklerini doğrudan kendisinin yerine getirmesi esastır. Elektronik haberleşme işletmecisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan onay alınması şartıyla bu sorumlulukları kontrolünü elinde bulundurduğu ve temsilcisi olduğu kuruluş aracılığıyla da yerine getirebilir.

(11) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, kuruluşun fatura üreten kurumlar ile adlarına tahsilat yapılabilmesi konusunda sözleşme yapması şarttır.

(12) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak kuruluşun, fatura üreten kurumlar ile adlarına tahsilat yapılabilmesi konusunda sözleşme yapmış olan başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısından dış hizmet alması halinde on birinci fıkra uygulanmaz. Fatura üreten kurumlar ile adlarına tahsilat yapılabilmesi konusunda sözleşme yapmış olan ödeme hizmeti sağlayıcısının, sözleşmede bu konuda gerekli hükmün bulunması şartı ile, bu fıkra uyarınca kurulacak iş modeli için ayrıca fatura üreten kuruluşun onayını almış olması gerekmez.

(13) Ödeme hizmeti ile alakalı fonun kuruluşa kredi kartı ile ödendiği durumlarda, bu fon geri çekilmek istendiğinde, ancak aynı kredi kartı hesabına iletilerek çekilebilir. Ödeme hizmetleri ile alakalı fonun, birinci fıkranın (d) bendi kapsamında, bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle ödendiği durumlarda ise, bu fon geri çekilmek istendiğinde ancak faturaya yansıtılarak çekilebilir. Geri ödemeden önce kredi kartının veya hattın iptal edilmiş olduğu durumlarda, fonun geri ödenmesi fon yatıranın adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilir.

(14) Ödeme aracını ihraç eden kuruluş ile yapılan sözleşme kapsamında ödeme aracının kullanılabileceği yerler arasına eklenen tüm işyerlerinde geçerli olacak şekilde tasarlanan ödeme araçlarına ilişkin iş modelleri Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sınırlı bir hizmet sağlayıcı ağında yapılan işlemler olarak değerlendirilmez.

(15) Kuruluşun, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında sunduğu hizmetlerle ilgili olarak yurt dışında yerleşik olanlar dâhil iş birliği yaptığı ödeme hizmeti sağlayıcıları ile temsilcilerinin sahip oldukları fonlara ilişkin tuttuğu takip hesapları, bu hesapların sadece birinci fıkranın (ç) bendi çerçevesinde gerçekleşecek işlemlerin yapılması amacıyla kullanılması kaydıyla 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ii) bendi kapsamında ödeme hesabı olarak değerlendirilmez. Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili olarak yurt dışında yerleşik olanlar dâhil iş birliği yapılan ödeme hizmeti sağlayıcıları ile temsilcilerin sahip oldukları fonlara ilişkin tutulan takip hesapları için de bu fıkra hükümleri uygulanır.

(16) Ödeme işleminin, ödeme emri başlatma hizmeti olarak değerlendirilmesi için ödeme işlemini başlatan tarafın ödeme emrini vermek için ödeme işleminin gerçekleştirileceği kendi ödeme hesabının bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının dışında bir ödeme hizmeti sağlayıcısını da kullanıyor olması gerekmektedir. Gönderen tarafından alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme emrini vermek için ödeme işlemi ile ilgili fon transferinin gerçekleşeceği kendi ödeme hesabının bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının dışında bir ödeme hizmeti sağlayıcısı kullanmaması durumunda, bu işlemler ödeme emri başlatma hizmeti olarak kabul edilmez. Sadece hizmeti sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabına ve bu ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından çıkarılan ödeme aracına fon yüklemek amacıyla başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ihraç edilmiş bir ödeme aracının saklanması yoluyla gerçekleşen ödeme işlemleri ödeme emri başlatma hizmeti olarak kabul edilmez.

Dijital cüzdan hizmeti

MADDE 4/A

1

(1) Dijital cüzdan hizmeti, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilir. Sadece hizmeti sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı ve bu ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından çıkarılan ödeme aracının tanımlanabildiği ve saklanabildiği elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulamalar dijital cüzdan hizmeti olarak kabul edilmez.

(2) Dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun asgari olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ödeme aracının ihracı ile sınırlı olacak şekilde (c) bendi kapsamında faaliyet göstermek için yetkilendirilmiş olması gerekir.

(3) Dijital cüzdan kullanılarak müşteriye sunulan hizmetlere göre, kuruluşun ikinci fıkraya ilave olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bentleri kapsamında da faaliyet göstermek için yetkilendirilmiş olması gerekir.

(4) Dijital cüzdanın, işyerlerinde ödeme aracı olarak kullanılması ve bu tür işlemlerde ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması durumunda, kuruluşun Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik para ihraç etmek için yetkilendirilmiş olması gerekir. Dijital cüzdana tanımlanmış olan ödeme hesabı veya ödeme aracının işyerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde doğrudan kullanılması için işyerine gerekli ödeme hizmetlerini dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun sunması nedeniyle ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması, bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(5) Dijital cüzdanın işyerlerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde dijital cüzdana tanımlanmış olan başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının ihraç ettiği ödeme aracı doğrudan kullanılacak şekilde geçerli olması durumunda, kuruluşun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yetkilendirilmiş olması gerekir.

(6) Hassas müşteri verilerini mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işyeri veya ödeme hizmeti sağlayıcısı adına saklayan, müşteri ile hiçbir şekilde hukuki bir işleme doğrudan taraf olmayan, müşteri nezdinde ödeme işleminin saklamayı yapan tüzel kişi aracılığıyla gerçekleştiği izlenimi yaratmayan, ödeme işleminin hiçbir anında saklamayı yapan tüzel kişinin ödeme işlemine konu fonun sahibi olmadığı ve yürütülen faaliyete ilişkin hak ve yükümlülüklerin açık bir şekilde taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlendiği hizmetler, bu Yönetmelik kapsamında dijital cüzdan hizmeti olarak değerlendirilmez. Bu fıkra kapsamında hassas müşteri verilerini mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işyeri veya ödeme hizmeti sağlayıcısı adına saklayan kişiler, müşteriye karşı tek başına bu hizmetin görünen yüzü olamaz.

(7) Bu maddenin uygulanmasında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Para

Elektronik paranın ihracı

MADDE 5

(1) Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç eder. 18 inci maddenin yedinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, elektronik para temin etmek üzere elektronik para kuruluşunun temsilcisine verilen fonlar, elektronik para kuruluşuna verilmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, elektronik para, elektronik para temin etmek üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılır.

(3) Elektronik para ihraç eden kuruluş, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu kağıt üzerinde veya elektronik ortamda müşteriye vermek zorundadır. Dekontun içermesi gereken asgari unsurlar Birlik tarafından belirlenip kuruluşlara ilan edilir.

(4) Elektronik para karşılığında alınan fon için faiz işletilemez ve müşteriye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlanamaz.

(5) Anonim ön ödemeli araçlar hariç olmak üzere, ergin olmayan kişilere ön ödemeli araçların ilk ihracı ile elektronik para hesaplarının açılması esnasında ergin olmayan kişinin yasal temsilcisinin onayının alınması, alınan onayın kayıt altına alınması ve bunlar için gerekli prosedürlerin oluşturulması gereklidir.

(6) Anonim ön ödemeli araçlar hariç olmak üzere, kuruluş tarafından ergin olmayan kişilere sağlanan ön ödemeli araçlar ile yapılan harcamaların, ön ödemeli aracın ilk ihracı ile elektronik para hesaplarının ilk açılması esnasında onayı alınan yasal temsilci tarafından takip edilmesini sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi ve bu kişilerce talep edilmesi halinde kullanıma sunulması gereklidir.

(7) Sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçların Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Kanun kapsamının dışında değerlendirilebilmesi için sadece belirli bir mağaza veya mağaza ağından yapılacak alışverişlerde kullanılabiliyor olması gerekmektedir. Ön ödemeli aracı ihraç eden kuruluş ile yapılan sözleşme kapsamında ön ödemeli aracın kullanılabileceği yerler arasına eklenen tüm işyerlerinde geçerli olacak şekilde tasarlanan veya 5464 sayılı Kanunda tanımlanan kartlı sistem kuruluşları ile uyumlu olacak şekilde ihraç edilen ön ödemeli araçlar, Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Kanun kapsamının dışında değerlendirilmez.

(8) Yedinci fıkra ve Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödeme aracının işyerlerinde ödeme yöntemi olarak kullanılması ve bu tür işlemlerde ödeme işlemine ilişkin tutarın ödeme aracını ihraç eden kuruluş üzerinden aktarılması durumunda, ödeme aracını ihraç eden kuruluşun Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik para ihraç etmek üzere yetkilendirilmiş olması gerekir.

(9) Sadece birebir bir itibari para karşılığı olarak çıkarılan, sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan gayri maddi varlıklar, Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilmesi, elektronik olarak saklanması, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılması ve ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilmesi durumunda elektronik para olarak kabul edilir. Kanun uyarınca çıkarılan ikincil düzenlemelerin bu fıkra kapsamında elektronik para olarak değerlendirilecek gayri maddi varlıklara ne şekilde uygulanacağı ve bu tür elektronik paralara ilişkin ihtiyaç duyulan sair usul ve esaslar Banka tarafından çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.

Elektronik paranın geri ödenmesi

MADDE 6

(1) Müşteri, elektronik paranın bir kısmının veya tamamının geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Elektronik para ihraç eden kuruluş, diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, müşterinin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin ve her halükarda talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme, müşterinin tercihine göre elektronik paranın banknot, madeni para, kaydi para veya başka bir kuruluş tarafından ihraç edilmiş elektronik paraya çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Elektronik para ihraç eden kuruluş ile müşteri arasındaki sözleşmede geri ödeme koşulları, ödenecek ücretler de dâhil olmak üzere açıkça kararlaştırılır. Sözleşmede elektronik para için bir yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihi kararlaştırılabilir. Sözleşme imzalanmadan önce müşteri, elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından sözleşme koşulları hakkında 47 nci ve 48 inci maddelere uygun olarak bilgilendirilir.

(4) Elektronik para ihraç eden kuruluş geri ödeme işlemi için, sözleşmede belirtilmiş olmak kaydıyla;

a) Sözleşmenin sona ermesinden önce talep edilmesi halinde,

b) Sözleşmede son kullanma tarihinin kararlaştırılması ve elektronik para kullanıcısının bu tarihten önce talepte bulunması halinde,

c) Son kullanma tarihinden itibaren bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra talep edilmesi halinde,

bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edebilir.

(5) Müşterinin tüketici olmadığı hallerde, geri ödeme koşulları taraflar arasında serbestçe belirlenebilir.

(6) Elektronik para karşılığı fonun kredi kartı ile ödendiği durumlarda, bu madde uyarınca elektronik paranın geri ödenmesi sadece aynı kredi kartı hesabına olacak şekilde yapılabilir. Elektronik para karşılığı fonun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle ödendiği durumlarda ise bu madde uyarınca elektronik paranın geri ödenmesi ancak faturaya yansıtılarak yapılabilir. Geri ödemeden önce kredi kartının veya hattın iptal edilmiş olduğu durumlarda, elektronik paranın geri ödenmesi fon yatıranın adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Anonim ön ödemeli araçlar

MADDE 7

(1) Anonim ön ödemeli araçlar, sadece anonim ön ödemeli araç hamilinin fiziken işyerinde bulunduğu ve anonim ön ödemeli aracın fiziken kullanıldığı ödeme işlemleri ile Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir.

(2) Kuruluş, birinci fıkranın uygulanması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına sunulacak hesap hizmetleri

MADDE 8

1

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetleri ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılmak istenmesi durumunda, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına bu hizmetleri, mevzuattan doğan yükümlülükler ile güvenlik, operasyonel ve teknik gereklilikler saklı kalmak kaydıyla, diğer ticari müşterileri, iş ortakları ve işlem yaptığı diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile benzer koşullarda sunmakla yükümlüdür. Bu hizmetlerin sunumunda ticari gerekçelerle oluşabilecek makul düzeydeki farklılıklar bu fıkraya aykırılık olarak değerlendirilmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında sunulacak hizmetler, mümkün olduğu ölçüde, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısının Kanun kapsamında yapmak istediği faaliyeti sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak kapsayıcılıkta olmalıdır.

(3) Bu madde kapsamında kendisine başvuru yapılan ödeme hizmeti sağlayıcısı en geç bir ay içerisinde ret veya kabul kararını talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir. Bu madde kapsamında kendisine yapılan başvuruyu reddeden ödeme hizmeti sağlayıcısı, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına başvuruyu reddetmesinin sebeplerini sunmakla yükümlüdür.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetleri ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ödeme hizmeti sağlayıcısının da dahil olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanıldığı durumlarda, aynı nitelikteki hizmetleri kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı ile diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına aynı şartlar ve imkanlar dahilinde ve aynı ücret politikası ile sunması esastır.

(5) Başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının kontrolünü elinde bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcısı, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetlerinin ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ödeme hizmeti sağlayıcısının da dahil olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanıldığı durumlarda, kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısını diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından avantajlı konuma getirecek şekilde, kendi müşterilerini kontrolünü elinde bulundurduğu ödeme hizmeti sağlayıcısından hizmet almak üzere yönlendiremez veya zorlayamaz.

(6) Kontrolü başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında olan ödeme hizmeti sağlayıcıları, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulan hizmetler hariç olmak üzere, sunacakları hizmetlere ilişkin olarak her türlü belge, ilân, reklam ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kontrolünü elinde bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcısı adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamaz.

(7) Mevzuattan doğan yükümlülükler ile güvenlik, operasyonel ve teknik makul gereklilikler sebebiyle oluşabilecek aksi uygulamalar dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara aykırılık teşkil etmez.

İşyeri kayıt sistemi

MADDE 9

(1) Ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ve kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet sunan işyerine, bu işyerine özgü bir işyeri kodu verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işyeri kodu, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından verilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca verilecek işyeri kodu, asgari olarak işyerinin adres bilgisi ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleştirilerek ve bu bilgilere özgülenerek, yurt dışında yerleşik işyerleri için ise bu bilgilerin ilgili ülkedeki muadilleri ile eşleştirilerek oluşturulur. Bir işyerinin birden fazla işyeri kodu bulunamaz. İşyeri ile sözleşme imzalayan ödeme hizmeti sağlayıcısı bu fıkra uyarınca alınacak bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, işyerine ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunacağı hizmetlerde bu madde uyarınca oluşturulmuş işyeri kodunu kullanmak zorundadır.

(5) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. bünyesinde işyeri kodlarının ve işyeri kodu alınırken verilen bilgilerin tutulduğu ve eşleştirildiği bir sistem kurulur. İşyeri kayıt sistemine yapılacak kayıt ve sorgulama işlemleri için paylaşılacak bilgi ve belgeler dahil olmak üzere, işyeri kayıt sistemine ilişkin usul ve esaslar Banka tarafından belirlenir ve internet sitesinde yayımlanır.

(6) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, işyerine ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunduğu hizmetleri, ticari ve/veya teknik olmayan sebeplerle sonlandırması durumunda, bu durumu ve sözleşmenin sonlandırılma nedenini beşinci fıkra kapsamında oluşturulacak sisteme iletir.

(7) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., ödeme hizmeti sağlayıcısının beşinci fıkra uyarınca oluşturulacak sisteme ulaşarak, anlaşma yapmak istediği işyeri ile ilgili altıncı fıkra uyarınca yapılmış bir bildirime ilişkin kayıt olup olmadığını ve kayıt bulunması durumunda kayıtların içeriğini sorgulamasına imkan sağlayacak altyapıyı oluşturmakla yükümlüdür.

(8) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., beşinci fıkra uyarınca oluşturulacak sisteme bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesini ve iletilen bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, güncelliğini ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür.

(9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunacağı hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşme yapılmadan önce işyerini, bu madde kapsamında yapılacak bilgi paylaşımlarına ve sorgulamalara ilişkin açıkça bilgilendirmekle, konuya ilişkin işyerinin onayını almakla ve çerçeve sözleşmede işyerinin onayının alınmasına ilişkin gerekli hususların bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşyerlerine sunulan hizmetler

MADDE 10

1

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, işyerine ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunacağı hizmetlerin sunumuna başlamadan önce, hizmet sunulacak işyerinin 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca kurulan sistemde kayıtlı olup olmadığını kontrol eder, işyerinin kayıtlı olmaması durumunda kaydolmasını sağlar, kayıtlı olması durumunda ise sistemde anlaşma yapmak istediği işyerine ilişkin olumsuz bir kayıt olup olmadığını kontrol eder ve olumsuz bir kayıt bulunması durumunda, olumsuz kaydın içeriği nedeniyle işyerine ilişkin mevzuatla getirilmiş bir hizmet sunma yasağı bulunması durumunda buna uygun hareket eder, bu tür bir zorunluluk bulunmaması durumunda kayıtların içeriğini göz önünde bulundurarak risk yönetimi çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapar. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca kurulan sistemde hizmet sunduğu işyerlerine ilişkin olumsuz bir kayıt olup olmadığını yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla kontrol eder ve kayıt bulunması durumunda kaydın içeriğine göre gerekli önlemleri alır.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, işyerine ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunduğu hizmetler için başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulan altyapıyı kullanması durumunda, işyerinin 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca kurulan sistemde tanımlanmış işyeri kodunu, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarasından uygun olanı ile adını en geç on iş günü içerisinde altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısına bildirmesi gerekir. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı, altyapıyı kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısından bu fıkrada belirtilenler ile diğer mevzuattan kaynaklanan hususlar ve altyapısı kullanılarak gerçekleşen işlemler dışında, işyerinin başka bir bilgisini talep edemez. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı, risk politikaları çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler sonucunda ödeme hizmeti sağlayıcısından işyerine hizmet vermemesini talep etme hakkına sahiptir. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı, altyapıyı kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısının işyerine sunacağı ödeme hizmetini, keyfi gerekçelerle engelleyemez. Altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısının ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki hakları ve yetkileri saklıdır.

(3) İkinci fıkra uyarınca bildirilen bilgiler, sadece risk değerlendirilmesi ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapılacak inceleme ve tespit çalışmaları ile altyapıyı kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme hizmeti sunulacak işyerlerinde kullanılan altyapının hizmete alınması ve altyapısı kullanılan ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde gerekli teknik tanımlamaların yapılması sürecinde kullanılabilir ve her ne gerekçe ile olursa olsun pazarlama ve müşteri kazanma benzeri amaçlar gibi elde ediliş amaçları dışında kullanılamaz.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, işyerine ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satışı yapabilmesini sağlamak için sunduğu hizmetler kapsamındaki işlemleri, işyeri özelinde takip edilebilmesini sağlayacak şekilde kayıt altına alması ve izlemesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kuruluşlar

BİRİNCİ BÖLÜM

İzne Tabi İşlemler ve Diğer Faaliyetler

Faaliyet izni

MADDE 11

1

(1) Faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunludur. Bu ibareleri içeren ticaret unvanının ticaret siciline tescil edilmesinden önce Bankaya EK-11-A, EK-11-B, EK-11-C ve EK-11-D’de yer alan bildirim dilekçesi ve formlar iletilerek Banka nezdinde başvuru sürecinin başlatılması gerekir. Bildirim dilekçesine esas sözleşme taslağı ve başvuru formuna başvuru ücreti olan beşyüzbin Türk Lirasının ve buna ilişkin ödenmesi gereken ilgili kanuni yükümlülüklerin Bankaca belirlenen hesaba yatırıldığını gösterir dekont eklenir. Bu aşamaya ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde başvuru yapılmamış sayılır. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruyu takiben Banka tarafından başvurunun yapıldığına ilişkin bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilir. Banka tarafından düzenlenecek belgenin başvuru sahibine tebliğ edilmesini takip eden altı ay içerisinde dördüncü fıkra uyarınca istihbari inceleme aşamasına ilişkin Bankaya başvuru yapılması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, Banka tarafından bu fıkra uyarınca düzenlenen belge geçerliliğini yitirir. Bu halde faaliyet izni almak isteyen kuruluşun Bankaya tekrar başvuruda bulunması gerekir. Aksi halde Banka, ilgili ibarelerin ticaret unvanından çıkarılması için gerekli işlemleri yürütür.

(2) Faaliyet izni başvurusunda bulunan şirketin, her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hizmetleri sunmak için en az bir milyon Türk Lirası, diğer ödeme hizmetlerini sunmak için en az iki milyon Türk Lirası; elektronik para ihraç etmek için ise en az beş milyon Türk Lirası olması gerekir.

(3) Türkiye'de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç etmek üzere Kanunun 14 üncü ve 18 inci maddeleri uyarınca Bankaya yapılacak faaliyet izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımdan oluşur. Bankaya yapılacak faaliyet izni başvuruları Banka merkezine elden teslim edilir.

(4) İstihbari inceleme aşamasına ilişkin dilekçelere;

a) Faaliyet izni başvurusu yapılmasına yönelik yönetim kurulu kararı,

b) Başvuru sahibi şirket ile yürütülmesi planlanan faaliyetlere ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan organizasyon yapısına ilişkin olarak EK-1’de yer alan hususları detaylı olarak açıklayan, EK-10’da yer alan soruların cevaplarını içerir ve şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü tarafından imzalanan faaliyet programı ve iş planı,

c) Şirketin bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tabloları ile bu finansal tabloların düzenlenmesinden sonra sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olması durumunda sermayenin nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olduğuna ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca veya 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı rapor,

ç) Nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran ortakların EK-2 ve EK-3’teki örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imzalayacakları birer beyanname,

d) Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği, birinci fıkra uyarınca Bankaya sunulmuş formun ve Banka tarafından bu kapsamda düzenlenen belgenin birer örneği ile formun Bankaya sunulmasının ardından gerçekleştirilen tescil işlemlerine ilişkin açıklama,

e) Gerçekleşen işlemler, gerçekleşme performansları ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin istatistiki verilerin toplanmasında uygulanacak kural ve tanımlamaların açıklaması,

f) Şirketin gerçek kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıkları ile şirketteki sermayesinin kendi kaynaklarından karşılandığına ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edildiğine ilişkin taahhütnameleri ve bu kişiler ile bu kişilerin doğrudan en az yüzde otuzüçüne sahip oldukları şirketlere ilişkin ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınacak iflas konkordato belgesi ile Findeks kredi notuna ilişkin belge (EK-4),

g) Şirketin ve şirketin tüzel kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğu ile şirketteki sermayesinin kendi kaynaklarından karşılandığına ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edildiğine ilişkin taahhütnameleri ve bu kişiler ile bu kişilerin doğrudan en az yüzde otuzüçüne sahip oldukları şirketlere ilişkin ilgili ticaret sicil müdürlüğünden alınacak iflas konkordato belgesi ile Findeks kredi notuna ilişkin belge (EK-5),

ğ) Gerçek kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmadıklarına dair taahhütnameleri ile arşiv kaydını içeren adli sicil belgeleri (EK-6),

h) Şirketin ve şirketin nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda nitelikli pay sahibi olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair birer taahhütname (EK-7) ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

ı) Şirketin ve şirketin nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda nitelikli pay sahibi olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ve daha önce faaliyet izni Bankaca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığına ilişkin birer taahhütname (EK-8),

i) Tüzel kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce onaylanmış veya bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları, finansal kuruluş niteliğindeki tüzel kişi ortaklar için varsa derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış rapor,

j) Tüzel kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin imtiyazlı paylarını gösteren listeler veya imtiyazlı pay bulunmaması halinde buna ilişkin birer taahhütname (EK-5),

k) Nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına dair ilgili vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeler ile muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin birer taahhütname (EK-4, EK-5),

l) Gerçek kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin mali durumları hakkında, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek rapor,

m) Bankayla yürütülecek işlemlerde, varsa ortakları temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örnekleri,

n) Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün 25 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri,

o) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, bu fıkra uyarınca belgeleri tevdi edilen yabancı uyruklu gerçek kişilerin kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

ö) İstihbari İnceleme Aşaması Belge Kontrol Listesi (EK-15),

eklenir. Banka, istihbari inceleme aşamasına ilişkin ilave bilgi ve belgeler istemeye yetkilidir.

(5) Dördüncü fıkranın (c) ve (l) bentleri uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek raporların, konu ile ilgili kişilerin beyanlarına ilave olarak temin edilecek bilgi ve belgelerle desteklenecek şekilde hazırlanması ve destekleyici her türlü bilgi ve belgenin raporun ekinde yer alması gerekmektedir.

(6) Dördüncü fıkradaki belgeler Bankaya teslim edildikten sonra Bankaca ilgili şirkete belgelerin teslim alındığına ve bu durumun faaliyet iznine ilişkin nihai onay aşaması ile ilgili olmadığına dair bildirim yapılır. Bu belgeler ile Banka tarafından temin edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilerek uygun görülmesi halinde Bankaca istihbari inceleme aşamasına ilişkin onay verilebilir.

(7) İstihbari inceleme aşamasının sonucu, olumsuz olması durumunda gerekçeleri ile birlikte, başvuru sahibi şirkete bildirilir.

(8) İstihbari inceleme aşamasının Banka tarafından onaylanması durumunda, onaya ilişkin yazılı bildirimin yapılmasından sonra en geç yüzyirmi gün içerisinde Bankaya nihai onay aşaması için başvuru yapılır. Banka yüzyirmi günlük süreyi başvuru sahibi şirket tarafından makul bir gerekçe sunulması kaydıyla altmış günü geçmeyecek şekilde uzatmaya yetkilidir.

(9) Sekizinci fıkra uyarınca belirlenen süre içerisinde nihai onay aşaması için başvuru yapılmadığı takdirde, başvuru sahibi şirket istihbari inceleme aşaması kapsamındaki bütün haklarını kaybeder. Bu halde, faaliyet izni almak isteyen şirketin tekrar istihbari inceleme aşaması için gerekli işlemleri yerine getirmesi gerekir.

(10) Nihai onay aşamasına ilişkin dilekçelere;

a) Şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan başlangıç sermayesinin tutarı ile 33 üncü madde uyarınca tutulması gereken asgari özkaynak miktarına ilişkin şartın sağlanıp sağlanmadığı ve öngörülen faaliyetleri gerçekleştirebilecek uygun hizmet birimleri, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimler ile bu Yönetmeliğe ve 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun iç kontrol, risk yönetimi, muhasebe, bilgi sistemleri ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine, bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına ve güvenliğe ilişkin olayların ve müşteri şikâyetlerinin izlenmesi, ele alınması ve takip edilmesine ilişkin prosedürlere ilişkin olarak; bilgi sistemleri ile doğrudan ilgili olmayan konularda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dahil bağımsız denetim yapma yetkisi almış Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca, bilgi sistemleri ile ilgili konularda ise bunlar arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde inceleme neticesinde hazırlanan, EK-20’de belirtilen dokümanların varlık ve yeterliliğini değerlendiren ve Raporda yer alan hususları destekleyici bilgi ve belgelerin detaylı bir şekilde anlatıldığı ve gösterildiği rapor,

b) Başvuru sahibi şirketin Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca mesleki sorumluluk sigortası ve teminat yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösterir belge,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi için Kanunun 14/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Banka tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerekli teknik şartların sağlandığını gösterir şekilde, 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yürütülecek kontrol ve değerlendirmeler sonucunda Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından verilecek belge,

ç) Şirketin faaliyetlerini yürütmede kullanacağı ofisin konumu, niteliği, fiziksel özellikleri, faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili olarak ofiste alınmış önlemleri ve ofisin fotoğraflarını içerir detaylı rapor,

d) Nihai Onay Aşaması Belge Kontrol Listesi (EK-16),

eklenir. Banka, nihai onay aşamasına ilişkin ilave bilgi ve belgeler istemeye yetkilidir.

(11) Nihai onay aşamasına ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeyi müteakip, Bankanın ilgili personeli tarafından kuruluş nezdinde yönetim yapısı, personeli, kullanılan ofisin fiziki koşulları, teknik donanımı ve belge ve kayıt düzeni bakımından inceleme yapılır.

(12) Kanun kapsamında aranan koşulların, niteliklerin ve yeterliliklerin sağlanması, bilgi ve belgelerin tamamlanması koşuluyla, yürütülmesi için başvuruda bulunulan hizmetler ile bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurulan altyapıların değerlendirilmesi neticesinde Bankaca başvurunun olumlu olduğuna karar verilmesi halinde, başvuru sahibi şirkete nihai onay verilebilir ve nihai onayın verilmesi ile faaliyet izni verilmiş olur. Banka tarafından verilen faaliyet izninin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetleri ile Kanunun 18 inci maddesinde yer alan elektronik para ihracı faaliyetlerinden hangilerini kapsadığı nihai onayda açıkça belirlenir. Banka, başvuru sahibi şirketin veya başvuru sahibi şirketin kontrolünü elinde bulunduranların mevcut müşteri potansiyelinin toplam büyüklük ve etki alanı açısından ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu tespit etmesi durumunda, faaliyet iznini belirli sınırlar dahilinde geçerli olacak şekilde vermeye yetkilidir. Faaliyet izni verilmesine ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Faaliyet izninin Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce Bankaca yapılacak tebligata istinaden, finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin Bankaya verilmesi gerekir. Nihai onay aşamasının sonucu, olumsuz olması durumunda gerekçeleri ile birlikte, başvuru sahibi şirkete bildirilir. Birinci fıkra uyarınca yatırılmış olan tutar, başvuru sonucunun herhangi bir aşamada olumsuz olması durumu da dâhil geri ödenmez.

(13) Faaliyet izni verilen kuruluşun, faaliyet izni aldıktan sonra yeni bir faaliyet alanında hizmet vermek istemesi durumunda Bankanın onayını alması zorunludur. Kuruluş tarafından bu fıkra uyarınca Bankaya yapılacak başvurunun ekinde yeni faaliyet alanına ilişkin olarak dördüncü fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentleri ile onuncu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerden uygun olanlar ve Faaliyet Genişletme Başvurusu Belge Kontrol Listesinin (EK-17) bulunması gerekmektedir. Bu aşamaya ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde faaliyet genişletme başvurusu yapılmamış sayılır. Bu kuruluşların yeniden faaliyet genişletme başvurusunda bulunmak istemesi durumunda faaliyet genişletmeye ilişkin süreç yeniden başlar.

(14) Şirketin tüzel kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde, banka ve finansal kuruluş ile ilgili olarak dördüncü fıkranın (ç), (h), (ı), (j) ve (ö) bentlerinde belirtilen belgeler ile bunlara ilaveten;

a) Türkiye’de faaliyette bulunulmasına ilişkin olarak yetkili organlarından alınmış karar örneklerinin,

b) Son yıla ait konsolide bağımsız denetim raporunun,

c) Kurulmuş olduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasaklanmamış olduğuna veya faaliyetleri üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yetkili denetim otoritesinden alınmış belgenin,

ç) Ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları, organizasyon yapısı, kurulu bulunduğu ülke ve ülke dışındaki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,

mümkün olması durumunda Bankaya gönderilmesi, aksi halde bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığına dair bir beyannamenin (EK-12) Bankaya iletilmesi gerekir.

(15) İstihbari inceleme aşamasına ve nihai onay aşamasına ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde faaliyet izni başvurusu geçersiz hale gelir. Bu şirketlerin yeniden faaliyet izni başvurusunda bulunmak istemesi durumunda faaliyet iznine ilişkin süreç yeniden başlar.

(16) Faaliyet izni verilen kuruluş faaliyete başladığı tarihten itibaren on gün içinde faaliyete başladığına dair Bankaya bildirimde bulunur. Bu fıkra uyarınca yapılacak bildirimin ekine lisans ücreti olan bir milyon Türk Lirasının ve buna ilişkin ödenmesi gereken ilgili kanuni yükümlülüklerin Bankaca belirlenen hesaba yatırıldığını gösterir dekont eklenir. Bu madde kapsamında faaliyet izni almış olan kuruluşun gerçek kişi nitelikli pay sahipleri ile kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilere ait arşiv kaydını içeren güncel adli sicil belgelerinin her iki yılda bir Bankaya ibraz edilmesi zorunludur.

(17) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunmak için yapılan başvurular için dördüncü fıkranın (c) bendi ile onuncu fıkranın (a) bendinde sermaye ile ilgili yer alan hususlar uygulanmaz.

(18) Banka, bu maddenin uygulanması bakımından gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebileceği gibi, bu maddede yer alan bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep etmeye yetkilidir.

(19) Banka, bu maddenin uygulanması bakımından, mevzuatla verilmiş olan görevleri çerçevesinde daha önce almış olduğu belgelerden uygun gördüklerini tekrar talep etmeyebilir.

(20) Başvuru sırasında verilen belgelerin doğruluğunu veya faaliyet izni verilmesine esas teşkil eden bilgilerin geçerliliğini etkileyen değişikliklerin gecikmeksizin Bankaya bildirilmesi zorunludur.

(21) Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hükümler, Banka tarafından kuruluşa verilen faaliyet izninin kapsadığı her bir ödeme hizmeti türü için münhasıran değerlendirilir.

(22) Başvuru sahibi Şirketin en az bir pay sahibinin bu Yönetmelik kapsamında nitelikli pay sahibi için aranan şartları taşıması gereklidir.

Pay edinim ve devirleri

MADDE 12

1

(1) Aşağıda yer alan pay edinim ve devirleri, on ikinci fıkra saklı kalmak kaydıyla, Bankanın iznine tabidir:

a) Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri. Oy hakkını içeren intifa hakkı tesisi ve sona ermesi bu bentte belirtilen oran dâhilinde edinim ve devir sayılır.

b) (a) bendinde yer alan oransal sınırlara bakılmaksızın, yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı.

c) Kuruluş sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri.

(2) Birinci fıkra uyarınca pay edinecek gerçek ve tüzel kişilerin Bankaya yapacakları başvurulara, payların satın alınmasında kullanılacak kaynak hakkında açıklama, payların devri ile ilgili yapılan sözleşmenin bir örneği, payları devralacak tüzel kişilerin pay edinimine ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örnekleri ve pay devralacaklarla ilgili olarak 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (n) ve (ö) bentleri hariç olmak üzere dördüncü fıkrasında sayılan belgeler ile Pay Devri Başvurusu Belge Kontrol Listesinin (EK-18) eklenmesi zorunludur.

(3) Payları devralacak tüzel kişinin yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde, Bankaya yapılacak başvurulara, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının (ç), (h), (ı) ve (j) bentlerinde ve on dördüncü fıkrasında belirtilen belgeler ile Pay Devri Başvurusu Belge Kontrol Listesinin (EK-19) eklenmesi zorunludur.

(4) Kuruluşun hisselerinin 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması durumunda ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(5) Hisseleri borsada işlem gören kuruluşun hisselerinin birinci fıkrada öngörülen oranlarda bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi halinde, bu hisselere bağlı mali haklar hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi için Bankadan izin alınması zorunludur. Söz konusu oranların, kuruluşun borsa dışından elde edilen hisseleri de dahil olmak üzere borsada işlem gören hisselerin edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(6) Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların borsadan alınması halinde oy hakkını kullanma amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın pay devri için Bankadan izin alınması zorunludur.

(7) Hisseleri borsada işlem gören ve bir kuruluşun sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan bir tüzel kişinin borsada işlem gören paylarının, kontrolün değişmesine yol açacak oranlar dahilinde borsadan edinilmesi halinde ilgili kuruluşun bu paylara tekabül eden hisselerine ait mali haklar hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi için Bankadan izin alınması zorunludur.

(8) Yönetim Kurulu, genel kurul toplantılarına katılan pay sahiplerine ilişkin Kanunun 25 inci maddesi ile bu maddede öngörülen yükümlülükler çerçevesinde Bankadan izin alınıp alınmadığının tespitini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

(9) Bankadan gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle yetkili olmayan pay sahiplerinin kuruluşun genel kurullarında oy hakkı kullandığının tespiti halinde, alınan kararların iptali için Banka tarafından yönetim kurulundan 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılması istenir.

(10) Birinci fıkrada belirtilen oranlar ve hususlar kapsamında izin alınması şartı saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mevcut nitelikli pay sahipleri arasında, imtiyazlı paylara sahip pay sahiplerinin mevcut imtiyazlarını değiştirmeyecek şekilde yapılacak pay devirleri, bu pay devirleri sonucunda nitelikli pay sahiplerinde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, Bankanın iznine tabi değildir. Bu fıkra kapsamına giren pay devirlerinin, on iş günü içerisinde Bankaya bildirilmesi gerekmektedir.

(11) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen pay edinim ve devir işlemlerinin, kontrolün elinde bulundurulması imkanı sağlayacak şekilde yapılması halinde ilk kez pay edinecek veya devralacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-21’de yer alan formu pay devri başvurusu kapsamında Bankaya sunması zorunludur.

(12) Kuruluşun nihai pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak kuruluş nezdindeki pay oranında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak şekilde aynı gruba ait şirketler arasında gerçekleşen pay edinim ve devirleri Bankanın iznine tabi değildir. Bu fıkra kapsamına giren pay devirlerinin kuruluşça öğrenilmesinin ardından on iş günü içerisinde Bankaya bildirilmesi gerekmektedir. Banka, söz konusu pay edinim ve devir işleminin Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca kuruluşun Bankanın denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip olması şartına halel getirdiğine karar vermesi durumunda, işlemin durdurulmasını, işlemin tamamlanmış olması halinde eski duruma geri dönülmesini sağlayacak işlemlerin tesis edilmesini istemeye, bu amaca yönelik olarak belirli süre tanımaya, belirlenen sürede gerekli işlemlerin tesis edilmemesi durumunda Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

(13) İkinci ve üçüncü fıkralara ilişkin bilgi ve belgelerdeki Bankaca tespit edilen eksikliklerin, eksikliğe ilişkin Bankanın yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde Banka nezdinde pay devri başvurusu yapılmamış sayılır. Bu gerçek veya tüzel kişilerin yeniden pay devri başvurusunda bulunmak istemesi durumunda pay devrine ilişkin süreç yeniden başlar.

Dolaylı pay sahipliğinin hesaplanması

MADDE 13

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde bunlara ait paylar ile bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.

(2) Bir gerçek veya tüzel kişinin bir kuruluşun sermayesindeki dolaylı pay sahipliğinin tespitinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kuruluşta pay sahibi bulunan veya pay devralacak tüzel kişi ortaklıklar ile varsa bunların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları zincirleme bir suretle gerektiği takdirde gerçek kişilere ulaşılıncaya kadar tespit edilir.

b) Kuruluş sermayesinde tüzel kişiler aracılığı ile olan dolaylı pay sahipliği oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. Aynı kişinin ara kademelerde yer alan tüzel kişilere doğrudan iştiraki bulunması halinde, söz konusu doğrudan iştirak oranı, müteakip çarpım işleminden önce o kademeye kadar ulaşılan orana ilave edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluşların Faaliyet Esasları ile Yapamayacakları İş ve İşlemler

Kuruluşların faaliyet esasları

MADDE 14

(1) Kuruluşun, faaliyetleri sırasında sunduğu hizmetlerin kesintisiz, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla;

a) Yeterli ve nitelikli personel ve teknik donanıma sahip olması,

b) Gerekli bilgi sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurması,

c) 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelerde yer alan gereklilikleri yerine getirmesi,

ç) Gerekli bilgi, belge ve muhasebe kayıt sistemleri ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli altyapıya sahip olması,

d) Faaliyetlerine ilişkin şikâyet ve itirazların yapılabilmesi ve bu şikâyet ve itirazların etkin bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturması,

e) Faaliyetleri esnasında gerçekleşebilecek hata, sahtekarlık, menfaat çatışması, bilgi manipülasyonu ve kaynakların kötüye kullanımı gibi olayların önlenmesi ve bu tür olayların gerçekleşmesi durumunda sorumluluğu bulunanların açıkça belirlenmesine imkan sağlayacak şekilde işlevsel görev ayrımına gitmesi, kuruluş içindeki tüm birimlerin, yönetim organlarının ve personelin yetki ve sorumluluklarını açıkça ve yazılı olarak belirlemesi,

f) Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini tehlikeye sokabilecek türde iş ve işlemler gerçekleştirmemesi,

g) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelere uyum sağlaması, 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gerektirdiği şekilde müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit etmesi, 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler başta olmak üzere mevzuatta yer alan yükümlülüklere aykırı iş ve işlemler gerçekleştirmemesi,

ğ) 26 ncı madde uyarınca yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturması,

h) 27 nci madde uyarınca etkin bir risk yönetim sistemi kurması,

ı) Ödeme hizmeti sunacağı işyerlerini seçerken gerekli dikkat ve özeni göstermesi, bu kapsamda gerekli istihbari çalışmaları yapması, bu çalışmaları yapabilmek için bu amaçla kurulmuş merkezi altyapıları kullanabilir durumda olması,

i) Temsilci seçiminde gerekli özeni göstermesi,

j) Bu fıkrada sayılanların dışında bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklere uyum sağlaması,

gerekmektedir.

(2) Kuruluş, çalışanlarının kendilerine verilen işin yapılması sırasında yaptıkları iş ve işlemlerden sorumludur.

Kuruluşlar tarafından yapılamayacak faaliyetler

MADDE 15

1

(1) Kuruluş, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan ödeme hizmetlerinden faaliyet izni başvurularında belirtilenlerden Bankaca uygun görülenler ile sınırlı olmak üzere faaliyette bulunur. 4 üncü maddenin birinci fıkrasında düzenlenen, ancak faaliyet izni başvurusunda belirtilmeyen ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi için gerçekleştirilmesi planlanan faaliyete ilişkin olarak Bankadan izin alınması zorunludur.

(2) Ödeme kuruluşu; 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması ile aşağıdakiler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz:

a) Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde yer alan işlemlerle ilgili faaliyetlerin sunulması.

b) Ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran, kart verilerinin işlenmesi, suistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler.

c) Dokuzuncu fıkra saklı kalmak kaydıyla, tüzel kişilere ilişkin olarak katma değerli hizmetler, gerçek kişilere ilişkin olarak nitelikli hizmetlerin sunulması.

ç) Ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri.

d) Doğrudan ya da dolaylı olarak 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan kıymetli maden ve kıymetli taş ile döviz alım satımıyla ilgili işlemleri hariç olmak üzere, 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler.

e) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan döviz alım satımıyla ilgili işlemler hariç olmak üzere, faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili bir otorite tarafından düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların hizmetlerine ulaşması için müşteriye sunulan pazarlama ve ilgili finansal kuruluşun sistemlerine yönlendirme gibi kuruluşun ödeme hizmetlerinin kullanımını arttırabilecek nitelikteki yan hizmetler.

f) Kuruluşun bir ay içerisinde aracılık edeceği işlem miktarı azami olarak 33 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri ile sınırlı olması şartı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler.

(3) Elektronik para kuruluşu; elektronik para ihraç edilmesi ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinin sunulması ile aşağıdakiler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz:

a) Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde yer alan işlemlerle ilgili faaliyetlerin sunulması.

b) Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren ön ödemeli araçlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi.

c) Elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart verilerinin işlenmesi, suistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler.

ç) Dokuzuncu fıkra saklı kalmak kaydıyla, tüzel kişilere ilişkin olarak katma değerli hizmetler, gerçek kişilere ilişkin olarak nitelikli hizmetlerin sunulması.

d) Elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri.

e) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan kıymetli maden ve kıymetli taş ile döviz alım satımıyla ilgili işlemleri hariç olmak üzere, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler.

f) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan döviz alım satımıyla ilgili işlemler hariç olmak üzere, faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili bir otorite tarafından düzenlenen ve denetlenen finansal kuruluşların hizmetlerine ulaşması için müşteriye sunulan pazarlama ve ilgili finansal kuruluşun sistemlerine yönlendirme gibi kuruluşun ödeme hizmetlerinin kullanımını arttırabilecek nitelikteki yan hizmetler.

g) Kuruluşun bir ay içerisinde aracılık edeceği işlem miktarı azami olarak 33 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri ile sınırlı olmak üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler.

(4) Kuruluş, işlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgili olarak döviz alım satım işlemi yapamaz. Kuruluş, işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunması şartıyla ve aşağıdaki koşulların bulunması durumunda, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemi yapabilir:

a) Bir ödeme hesabına bağlı olarak gerçekleştirilen ödeme işlemleri ile ilgili döviz alım satım işlemlerinde, döviz alım satım işleminin tutarının ödeme işlemine konu tutarı aşmaması ve her halükarda ödeme işlemi ile ilgili alım satım işlemi yapılan dövizin en geç ertesi iş günü sonu itibarıyla aynı müşteriye ait bir ödeme hesabında bulunmaması.

b) Herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın yapılan döviz alım satım işlemlerinin ilgili para transfer veya havale işlemi ile ardışık veya ardışığa yakın işlem numaraları almasının ve işlemlerin birbirleri ile ilişkili olduğunun tespit edilmesinin sağlanması ve birbirini takip edecek şekilde gerçekleşmesi.

(5) Kuruluş, dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerine uyulması kaydıyla, Türkiye’de yerleşik sayılmayan kişilere ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak şartıyla döviz alım satım işlemi yapabilir. Kuruluşun, işlemin iki tarafı da yurt dışında yerleşik kişilerden oluşan ödeme işlemlerine ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği döviz alım satım faaliyetleri ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara aykırılık olarak değerlendirilmez.

(6) Banka, kuruluşa bu madde uyarınca Kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilir.

(7) Kuruluş mevduat veya katılım fonu kabul edemez, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamaz.

(8) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunan kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilere ilişkin olarak ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan ve ödeme hesabı olarak değerlendirilmeyen diğer hesaplarla ilgili bilgi hizmetlerini sunabilir. Bu husus ikinci ve üçüncü fıkralara aykırılık olarak değerlendirilmez.

(9) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmaya yetkili olan kuruluşlar katma değerli hizmetleri ve nitelikli hizmetleri kendi nezdinde bulunan hesaplara ilave olarak diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarla ilgili olarak da sunabilir. Diğer kuruluşlar bu hizmetleri sadece kendi nezdinde bulunan hesaplar ile ilgili olarak sunabilirler.

(10) Kuruluşun ikinci fıkranın (e) bendi ile üçüncü fıkranın (f) bendi kapsamında sunduğu hizmetler, hizmet sunduğu finansal kuruluşun asli faaliyetinin tamamını kapsayamaz. Kuruluş, bu hizmetlerin sunumu esnasında anılan bentlerde düzenlenen hususlar dışında bir işlev üstlenemez.

(11) İkinci fıkranın (f) bendi ve üçüncü fıkranın (g) bendi kapsamında yürütülecek faaliyetlerde Kuruluş, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımını doğrudan kendisi yapamaz. Aracılık faaliyetleri kapsamında her bir müşterinin bir takvim yılı içerisinde azami olarak bakiyesinde tutabileceği tutar, kuruluşun bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri nispetinde belirlenen tutarın binde birinden fazla olamaz. Hesaplamalar kuruluş tarafından her takvim yılının başında yapılır ve hesaplanan limitlerin bir önceki takvim yılı hesaplanan tutarlardan düşük olması durumunda azami limitin üzerinde bakiyesi bulunan müşterilerin yeni alım yapmasına izin verilmez.

Kredi kullandırma yasağı

MADDE 16

1

(1) Kuruluş, kredi veremez ve kredi verdiği izlenimini yaratacak şekilde reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunamaz. Ödenmesine aracılık edilen tutarlar taksitlendirilemez.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine aracılık edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle, faturanın son ödeme tarihine kadar tahsil edilmesi kredi sayılmaz. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinde kuruluş, ilgili fatura tutarı tahsil edilmediği sürece alıcıya ödeme yapamaz veya yapılacak ödemeler için garanti veremez.

(3) Kuruluş, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine aracılık edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle gerçekleştirildiği ödeme işlemleri için müşterinin geçmiş faturalarını ödeme alışkanlığı başta olmak üzere mümkün olan sorgulamaları yaparak elde ettiği bilgiler çerçevesinde müşterilere ilişkin risk değerlendirmesi yapmakla ve risk değerlendirme sonuçlarına göre ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için müşteri adına işlem bazlı ve müşterinin ilgili elektronik haberleşme işletmecisi nezdinde sahip olduğu tüm hatlara ilişkin aylık toplam harcama miktarına dair üst limit belirlemekle yükümlüdür. Bu fıkra uyarınca belirlenecek üst limitler, işlem başına bin Türk Lirasını, müşterinin ilgili elektronik haberleşme işletmecisi nezdinde sahip olduğu tüm hatlara ilişkin aylık toplam harcama için ikibinyediyüzelli Türk Lirasını geçemez. Banka bu limitleri üç katına kadar arttırmaya yetkilidir.

(4) Banka, ihtiyaç duyulması durumunda, üçüncü fıkra kapsamında belirlenen üst limitlerin kullanım bilgilerinin elektronik haberleşme işletmecileri arasında paylaşımına olanak sağlayacak bir alt yapı kurulmasına yönelik çalışmalar yapmaya ve altyapının kurulmasının ardından aylık toplam harcama miktarına ilişkin üst limitlerin elektronik haberleşme işletmecileri nezdinde sahip olunan tüm hatlar dikkate alınarak belirlenmesine karar vermeye yetkilidir.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmesine aracılık edilen tutarın aracı olarak faaliyet gösteren bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle gerçekleştirildiği ödeme işlemlerinde faturanın son ödeme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ödenmemesi durumunda, kuruluş ilgili müşteriye bu hizmeti sunmayı derhal durdurur, faturanın ödenmesinin ardından abonenin açık talep ve onayının olması durumunda müşteriye bu hizmeti sunmaya tekrar başlayabilir. Faturanın son ödeme tarihinden itibaren altmış gün içinde ödenmemesi durumunda ise aynı müşteriye bu hizmeti en az bir yıl tekrar açmaz.

(6) Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden yapılan sorgulamalara ilişkin ödemeler ile yardım ve bağış amaçlı ödemeler üçüncü fıkrada yer alan limitlerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube, Temsilci, Dış Hizmet Alımı ve Bildirimler

Şube açma

MADDE 17

(1) Kuruluş, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirmesi kaydıyla, faaliyetlerini şube açmak suretiyle yerine getirebilir. Özkaynağı 33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen seviyede bulunmayan kuruluş yeni şube açamaz.

(2) Açılan şubenin adres ve iletişim bilgileri kuruluşun internet sitesinde yayımlanır. Kuruluş, şubelerine ilişkin listenin güncel tutulmasından sorumludur ve şube listesini Birlik tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Birliğe iletir. Kuruluş bazında güncel şube listeleri, gerekli bilgilerle birlikte Birlik tarafından Birliğin internet sitesinde yayımlanır.

(3) Kuruluşun yurt dışında şube açabilmesi için şube açmayı planladığı ülke mevzuatı ve uygulamalarında, Bankanın denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır.

(4) Kuruluşun, yurt dışı şubesinin faaliyete başlamasını ya da faaliyetinin sona ermesini izleyen bir ay içinde Bankaya bildirimde bulunması zorunludur. Banka, mevzuata aykırı bir durum tespit etmesi veya kuruluşun faaliyetlerinin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini tehdit ettiğine karar vermesi durumunda kuruluşun yurt dışı şubesini kapatmasını ve belirli ülkelerde faaliyet gösterilmemesini istemeye yetkilidir.

(5) Kuruluş, şubenin kuruluş adına ve hesabına hizmet verdiğinin müşterilere bildirilmesini temin eder.

(6) Banka, kuruluşun faaliyetleri esnasında şube kullanmasının kuruluşun faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi açısından risk oluşturduğunu veya kuruluşun şubeleri yönetme konusunda sorun yaşadığını tespit etmesi durumunda, kuruluşun şube veya şubeler aracılığıyla faaliyet sunmayı sonlandırmasını istemeye yetkilidir.

Temsilci

MADDE 18

1

(1) Kuruluş, ödeme hizmetlerini elektronik veya fiziki kanallar üzerinden temsilci aracılığıyla yürütebilir. Kuruluşun ödeme hizmetlerini temsilci aracılığıyla yürütebilmesi için temsilciden on üçüncü fıkra uyarınca gerekli bilgi ve belgeleri temin etmiş olması, temsilcinin ödeme hizmetlerinin sorunsuz ve mevzuata uygun şekilde sunulması konusunda risk oluşturmadığına kanaat getirmesi ve temsilciyi Birlik tarafından elektronik ortamda oluşturulan listeye kaydettirmesi gerekir. Kuruluş ile temsilci arasındaki sözleşme yazılı olarak düzenlenir. Kuruluş, bu madde kapsamında temsilci kullanılması dışında ödeme hizmetlerinin sunumu amacıyla herhangi bir şekilde, üçüncü kişileri yetkilendiremez ve üçüncü kişilerle temsilcilik sözleşmesi dışında bir başka isim altında sözleşme imzalayamaz. Kuruluşun sunduğu hizmetler ile ilgili olarak pazarlama konusunda aldıkları da dâhil olmak üzere 21 inci madde kapsamındaki dış hizmet alımları, dış hizmet alınacak şirketin hiçbir şekilde fon aktarımına aracılık etmemesi şartıyla, bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(2) Kuruluş temsilciyi, temsilcilik sözleşmesinin imzalanmasından itibaren on beş iş günü içerisinde, birinci fıkrada yer alan listeye kaydettirmek üzere Birliğe bildirmekle yükümlüdür. Kuruluş, Birlik tarafından oluşturulan listeye kaydedilmemiş temsilcisi aracılığıyla ödeme hizmeti sunamaz.

(3) Kuruluş, temsilcinin ödeme hizmeti sunmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini tespit etmesi halinde temsilcilik ilişkisini sonlandırır ve temsilcilik ilişkisinin sona erdirildiği her durumda, temsilcilik ilişkisinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içerisinde, temsilcinin kayıtlarını birinci fıkrada yer alan listeden sildirtmek üzere Birliğe bildirimde bulunur. Ticari ve/veya teknik olmayan sebeplerle sonlandırılanlar özellikle belirtilecek şekilde, temsilcilik ilişkisi sonlandırılan kişilere ilişkin Birlik nezdinde ayrı bir liste oluşturulur ve herhangi bir şekilde yeni bir temsilcilik ilişkisine girmeyen kişilerin bilgileri temsilcilik ilişkisinin sonlandırılmasından itibaren beş takvim yılı boyunca bu listede yer alır.

(4) Birlik tarafından oluşturulan listeye kuruluşun ticaret unvanı, adresi ve internet adresi; temsilcinin ise şahıs şirketleri de dahil olmak üzere MERSİS numarası, faaliyet alanı, adresi ve varsa internet sitesi adresi kaydedilir ve Birlik tarafından tutulan liste Birliğin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık şekilde yayımlanır.

(5) Özkaynağı 33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen seviyede bulunmayan kuruluş yeni temsilci tayin edemez.

(6) Temsilcinin ödeme hizmetlerini acente, bayi veya benzer adlar altında tayin edeceği alt temsilci aracılığıyla sunması yasaktır. Kuruluşlar, sunulacak hizmetin kendi faaliyet izinleri kapsamında bulunması şartıyla, birbirlerinin temsilcisi olabilir. Kuruluşların birbirinin temsilcisi olduğu durumlarda temsilci olan kuruluşun temsilcileri bu fıkra kapsamında alt temsilci olarak değerlendirilmez. Temsilcilere ilişkin liste, birinci fıkrada belirtilen ve Birlik tarafından oluşturulan liste esas alınmak suretiyle kuruluşun internet sitesinde yayımlanır. Kuruluş, yayımlanan listenin güncel tutulmasından sorumludur.

(7) Elektronik para kuruluşunun temsilcisi elektronik para ihraç edemez.

(8) Kuruluş, temsilcinin temsil ilişkisi kapsamında sunduğu hizmetlerin Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun yürütülmesinden sorumludur. Kuruluş, temsilcinin kuruluş adına ve hesabına hizmet verdiğinin, hem sağlanacak bilgi ve belgelerde hem de çalışma yeri nezdinde açık ve herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek gösterim şekilleriyle müşterilere bildirilmesini temin eder. Kuruluşun başka bir kuruluşu temsilci olarak kullanarak sunduğu hizmetlerle ilgili olarak bu fıkranın uygulanması esnasında sağlanacak bilgi ve belgelerde hem temsil olunan hem de temsilci olan kuruluşa ilişkin bilgilere yer verilir.

(9) Temsilci ödeme hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kuruluş, temsilcinin seçiminde gerekli özeni gösterdiğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

(10) Kuruluş ile temsilcileri arasında bu madde kapsamındaki faaliyetler dolayısıyla yapılacak fon transferlerinin tamamı kuruluş ve temsilci adına 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılmış hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilir. Temsilciler bu fıkra kapsamında kullanacakları banka hesaplarını kuruluşa iletir ve kuruluş bu hesapları temsilci bazında kayıt altına alır.

(11) Gerçek kişi temsilciler ile tüzel kişi temsilcinin ortaklarının 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşımaları zorunludur.

(12) Kuruluş, temsilci aracılığıyla yürüteceği ödeme hizmetlerinin sorunsuz şekilde sürdürülmesinden sorumludur. Kuruluş, temsilcinin seçiminde ödeme hizmetlerinin sorunsuz sürdürülmesi için gerekli özeni gösterir. Bu kapsamda, temsilcinin ticari itibarı, kredibilitesi, alanındaki tecrübesi, finansal durumu, personel ve donanım durumu da kuruluş tarafından değerlendirilir. Kuruluş, bu değerlendirmeyi yaparken gerekli bilgi ve belgeleri temin eder.

(13) Kuruluş, temsilci adaylarına ilişkin yapacağı değerlendirmelerde kullanmak üzere temsilci adayı kişilerden;

a) Formatı ve kapsamı Birlik tarafından belirlenecek başvuru formunu,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının tek bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi suretini,

c) Gerçek kişi olması halinde, varsa kayıtlı olduğu ticaret odasından veya bağlı olduğu esnaf odasından başvuru yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili sicil memurluğunca tasdik edilmiş sureti ile noter tasdikli imza beyannamesi suretini,

ç) Vergi levhası ile muaccel vergi borcu ve sigorta primi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeleri,

d) Temsilcilik faaliyetinin fiziki kanallarda yürütüleceği durumlarda fiziki adresleri gösterir belgeleri, elektronik kanallarda yürütülmesi durumunda elektronik erişim adreslerini,

e) Ortakların kimlik fotokopileri ve arşiv kaydını içeren adli sicil kayıtlarını gösterir belgeleri,

f) Temsilcilik faaliyetinin fiziki kanallarda yürütüleceği durumlarda işletmeye ait son bir ay içerisinde çekilmiş olan ve işletmenin genel durumunu gösterir yeterli sayıda ve nitelikte fotoğrafı, elektronik kanallarda yürütüleceği durumlarda ise elektronik ortamın ekran görüntülerini,

g) Son döneme ait varsa kurumlar vergisi beyannamesi sureti ve mümkün olması durumunda mali tabloların suretini,

ğ) Varsa başvuru sahibine ve başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda hâkim ortaklara ait güncel Findeks raporlarını,

h) Temsilci adaylarından, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat çerçevesinde geçmişte yetkisiz olarak döviz alım satım faaliyetinde bulunulmadığına ve temsilcilik ilişkisinin devam ettiği süre boyunca da bulunulmayacağına ilişkin beyannameyi,

almakla, bunlardan (a) ve (h) bentleri dışındakilerin her iki yılda bir yenilenmesinin takibini sağlamakla yükümlüdür.

(14) Kuruluş, bu maddede yer alan şartları yerine getirmeden ödeme hizmetlerini temsilciler aracılığıyla yürütemez. Temsilcilerin temsilcilik şartlarını sağlamaya devam ettiği kuruluş tarafından onbeşinci fıkra çerçevesinde düzenli aralıklarla takip edilir ve Birlik tarafından da bu hususların risk bazlı bir şekilde takip edilmesine ilişkin uygun bir takip mekanizması oluşturulur.

(15) Kuruluş, temsilcilerinin faaliyetlerini Kanun ve bu Yönetmelik başta olmak üzere mevzuata uygun şekilde yerine getirdiğini ve herhangi bir şekilde yasa dışı faaliyette bulunmadıklarını kontrol etmek üzere merkezi bir sistem kurar, bu sistem çerçevesinde temsilcilerin faaliyetlerini düzenli şekilde gözetim altında tutar, asgari olarak aşağıdaki hususları yakından takip eder ve herhangi bir aykırılık tespit etmesi durumunda temsilcilik ilişkisini derhal sonlandırır:

a) Temsilcilik faaliyetlerinin Kanun ve bu Yönetmelik başta olmak üzere mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi.

b) Kanun kapsamındaki faaliyetler yürütülürken 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

c) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkisiz olarak döviz alım satım faaliyetinde bulunulmaması.

ç) Çalışma yerinde hiçbir suretle döviz kurlarını gösteren pano veya benzeri doküman ya da cihaz bulundurulmaması.

d) Çalışma yerinde döviz sembollerinin bulundurulmaması ve döviz alım satımı yapıldığı izlenimini uyandıracak hiçbir kelime, deyim veya işaretin bulundurulmaması.

(16) Kuruluş, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkisiz olarak döviz alım satım faaliyetinde bulunmuş olan kişilerle temsilcilik ilişkisi kuramaz.

(17) Kuruluş, on beşinci fıkranın (c) bendine aykırı davrandığını tespit ettiği temsilcileri derhal T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir.

(18) Kuruluş, temsilcilerin çalışma yerlerinde, EK-13 veya EK-14’te örneği yer alan biçim ve içerikteki yazılardan kuruluşun faaliyetleri kapsamında uygun olanının aşağıdaki şartlara uygun şekilde ilan edilmesini sağlar. Bu fıkra uyarınca temsilcilerin çalışma yerlerinde bulunacak bildirimler on beşinci fıkranın (d) bendine aykırılık oluşturmaz.

a) İşyeri girişine, en az A3 boyutunda ve 28 punto büyüklüğünde.

b) Vezne kısmına, en az A4 boyutunda ve 18 punto büyüklüğünde.

c) İşyeri içerisinde müşterilerin görebileceği bir alana en az A3 boyutunda ve 28 punto büyüklüğünde.

(19) Kuruluş, 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve dolandırıcılığın önlenmesi için temsilciler tarafından kullanılacak iç kontrol yöntemlerinin oluşturulmasından sorumludur.

(20) Bu madde kapsamında temsilci tarafından kuruluşa verilecek belgeler ile kuruluş tarafından temsilciye ilişkin temin edilecek diğer bilgi ve belgeler, kuruluş bünyesinde temsilcilik ilişkisi devam ettiği sürece ve temsilcilik ilişkisinin sona ermesinin ardından en az on yıl muhafaza edilir ve denetime hazır bulundurulur.

(21) Banka, tüketici haklarının korunması açısından gerekli görülmesi veya temsilcinin ödeme hizmeti sunmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğinin tespit edilmesi hallerinde kuruluştan temsilci ile arasındaki sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesini istemeye yetkilidir.

(22) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan kuyumcu, sarraf ve mücevheratçı gibi isimlerle faaliyet gösteren kişiler ile 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde tanımlanan yetkili müesseseler bu madde kapsamında temsilci olamaz. Banka, faaliyet alanı bazında temsilci olamayacak diğer gerçek veya tüzel kişileri belirlemeye yetkilidir.

(23) Sadece elektronik paranın dağıtımı ve fona çevrilmesi işlemlerini yürütenler bu madde hükümlerine tabi değildir.

(24) Kuruluş ile temsilci arasında yapılacak olan yazılı sözleşmede temsil ilişkisinden ve tabi bulunulan mevzuattan doğan tüm sorumluluk, hak ve yükümlülüklerin, belirlenen sorumlulukların ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata aykırılık halinde tarafların cezai sorumluluklarının açıkça belirlenmesi esastır.

(25) Yirmi dördüncü fıkrada yer alan sözleşmenin yapılması sırasında temsilciye, sözleşme koşullarının varlığı hakkında açıkça bilgi verilmesi ve bunların içeriğini öğrenme imkânının sağlanması gereklidir.

(26) Temsilcilik sözleşmelerinde on beşinci fıkrada yer alan hususlara açık bir şekilde yer verilir ve temsilcinin bunlara uymakla yükümlü olduğu, temsilcinin bu hususlara uymamasının haklı fesih sebebi sayılacağı ve temsilcinin bu tür faaliyetler dolayısıyla kuruluşun uğrayacağı zararların tazmininden sorumlu olduğu açıkça belirtilir. Temsilcilik sözleşmelerinde yer alacak diğer asgari unsurlar, Birlik tarafından Bankanın uygun görüşü alınarak belirlenir. Kuruluşlar temsilcileri ile asgari olarak bu unsurları ve yirmidördüncü fıkradaki hususları içerecek şekilde sözleşme yapmakla yükümlüdür. Ancak, temsilcilik sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir.

(27) Kuruluşun, yaygın mağaza ağı veya bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile temsilcilik ilişkisi kurması durumunda, on üçüncü fıkranın (a) bendine uygun olarak düzenlenmiş başvuru formunu alması yeterlidir. Kuruluşun başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ile temsilcilik ilişkisi kurması durumunda, kurulan temsilcilik ilişkisi kapsamında gerçekleşen işlemler açısından on sekizinci fıkra hükümlerinin uygulanmasından temsilci olan kuruluş sorumlu olur.

(28) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri için kullandığı temsilcileri de birinci fıkra uyarınca Birlik tarafından oluşturulan listeye kaydedilir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Kanun kapsamındaki faaliyetleri için kullandığı temsilcilerini birinci fıkrada yer alan listeye kaydettirmek üzere, temsilci ile sözleşme yapmasını takiben onbeş iş günü içerisinde, Birliğe bildirmekle yükümlüdür.

(29) Çalışma yerlerine ilişkin şartlar, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, temsilcilerin internet siteleri ve mobil uygulamalar gibi çevrim içi ortamlar bakımından da aranacaktır.

(30) Kuruluşun, yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle yurt dışındaki faaliyetleri ile ilgili olarak kuracağı temsilcilik ilişkisi dokuzuncu, onuncu, on birinci, (a) ve (f) bentleri hariç olmak üzere on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, yirmi ikinci ve yirmi altıncı fıkralar dışında bu madde hükümlerine tabidir.

(31) Kuruluş, yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle temsilcilik ilişkisi kurmak istediği her ülke için ayrı ayrı olmak üzere, temsilcilik açılmasının gerekçelerini ve faydalarını ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte ilk temsilcilik sözleşmesinin imzalanmasından en az otuz gün önce Bankaya bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

(32) Banka, yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle temsilcilik ilişkisi kurulamayacak ülkeleri belirlemeye yetkilidir.

(33) Kuruluşun yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi temsilci sayısı, 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca ilave teminat tutarı hesaplamasına dâhildir.

(34) Kuruluşun yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle temsilcilik ilişkisi kurabilmesi için temsilciliğin bulunduğu veya faaliyet gösterdiği ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında Bankanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve söz konusu temsilciliklerde denetim yapılmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır.

(35) Kuruluşun, yurt dışında yerleşik bir ödeme hizmeti sağlayıcısını temsilci olarak tayin etmesi durumunda tayin edilecek temsilcinin faaliyet gösterdiği ülkede ödemeler alanında faaliyet gösterme konusunda herhangi bir kısıtının bulunmaması gerekir. Yurt dışında yerleşik temsilciler için bu madde kapsamında alınacak belgeler konusunda, dördüncü fıkrası hariç olmak üzere 79 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle birlikte hizmet sunulması

MADDE 19

1

(1) Kuruluş, yedinci fıkra uyarınca Bankadan izin almış olan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle amaç veya faaliyetleri doğrultusunda iş birliği yapabilir. Bu madde kapsamındaki iş birliği kuruluşun Kanun kapsamına giren ödeme hizmetlerini yurt içinde yerleşik müşterilerine yurt dışında yerleşik tüzel kişi ile birlikte sunması şeklindedir ve sadece gönderen veya alıcıdan en az birisinin yurt dışında bulunduğu ödeme hizmetleri ile sınırlı olacak şekilde yapılabilir. Gönderen ve alıcının ikisinin de yurt içinde bulunduğu ödeme hizmetleri yönünden bu madde kapsamında hizmet sunulamaz.

(2) Bu madde kapsamında iş birliği yapılan yurt dışında yerleşik tüzel kişi, müşteriye karşı tek başına hizmetin görünen yüzü olamaz; her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kendi marka ve logolarını yurt içinde faaliyet izni aldığı izlenimini yaratacak şekilde kullanamaz ve yurt içinde yerleşik müşterileri hedefleyecek şekilde internet sitesi kuramaz.

(3) Kuruluşun, sunacağı hizmetler ile ilgili olarak yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ile kurduğu ve bu kapsamda gerçekleşecek işlemlerde kuruluşun yurt içinde yerleşik müşterisi ile yurt dışında yerleşik tüzel kişi arasında herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı müşteri ilişkisi oluşmayan işbirlikleri bu madde kapsamı dışındadır.

(4) Kuruluş tarafından birinci fıkra uyarınca yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ile iş birliği içerisinde hizmet sunulabilmesi için iş birliği yapılacak tüzel kişinin, merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili makamları tarafından ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihracı konusunda yetkilendirilmiş olması gerekir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak iş birliği çerçevesinde sunulan hizmetler ile ilgili olarak yurt içinde yerleşik müşterilere karşı yurt dışında yerleşik tüzel kişi ile iş birliğine giden kuruluş sorumlu olmaya devam eder. Bu kapsamda gerçekleşen işlemler kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki teminat ve özkaynak hesaplamalarına dahil edilir.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak iş birliği çerçevesinde sunulan hizmetler ile ilgili olarak ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin kuruluş tarafından yerine getirilmesi zorunludur.

(7) Bu madde kapsamında iş birliği yapılabilmesi için yurt dışında yerleşik tüzel kişinin Bankadan izin almış olması gereklidir. Bu fıkra uyarınca yapılacak onay başvurusuna;

a) Yapılacak iş birliğine ilişkin detaylı açıklamalar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini gösterir sözleşme örneğinin,

b) İş birliği yapılacak yurt dışında yerleşik tüzel kişinin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanlarına, organizasyon yapısına, kurulu bulunduğu ülke ve ülke dışındaki teşkilat yapısına, iş birliği kapsamında Türkiye’de yürütülmesi planlanan faaliyetlere, bu faaliyetlere ilişkin oluşturulacak muhtemel iş modellerine ve bu yöntemlerle sunulacak hizmetlere, bu hizmetler çerçevesinde ödemeler ekosistemine sağlanacak katkı ile müşterilere sağlanacak faydalara, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’de kuracağı ofisinin ve bulunduracağı personelin niteliklerine, organizasyon yapısında yer alacak ilgili birimlere, Türkiye’de yerleşik müşterilerin sorunlarını iletebilmeleri ve bu sorunların çözümlenebilmesi için kurulacak yapılara ve Türkiye için izlenecek pazarlama stratejisine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı faaliyet programı ve iş planının,

c) İş birliği yapılacak yurt dışında yerleşik tüzel kişinin Türkiye’de bu madde kapsamında faaliyette bulunulmasına ilişkin olarak yetkili organlarından alınmış karar örneklerinin,

ç) İş birliği yapılacak yurt dışında yerleşik tüzel kişi için kurulu bulunduğu ülkede ödeme hizmetlerinin sunumu veya elektronik para ihracı ile ilgili alınmış izin belgesinin örneğinin veya kurulmuş olduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasaklanmamış olduğuna veya faaliyetleri üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yetkili denetim otoritesinden alınmış belgenin,

d) İş birliği yapılacak yurt dışında yerleşik tüzel kişinin son yıla ait konsolide bağımsız denetim raporu ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi içeren raporunun,

e) İş birliği yapılacak yurt dışında yerleşik tüzel kişinin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanındaki uluslararası düzenlemelere uyumlu olduğuna ve kurulmuş bulunduğu ülkede bu alanda herhangi bir cezai işlem uygulanmadığına ilişkin yetkili denetim otoritesinden alınmış belgenin,

eklenmesi gerekmektedir. Banka, yapacağı değerlendirmeler kapsamında iş birliği çerçevesinde sunulacak Kanun kapsamındaki faaliyetlerin, ödemeler ekosistemine katkı sağlayacağına ve müşterilerin faydasına olacağına kanaat getirmesi ve yurt dışında yerleşik tüzel kişinin bu faaliyetleri yürütebilecek yeterlilikte olduğuna karar vermesi durumunda yurt dışında yerleşik tüzel kişiye izin verir.

(8) Banka, bu madde kapsamında yapılacak değerlendirmeler neticesinde ilave bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(9) Banka, kuruluşun bu madde uyarınca yapılmış işbirliklerinin sonlandırmasını veya sınırlandırmasını istemeye yetkilidir.

(10) Banka, kuruluşun bu madde uyarınca yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ile iş birliği yapması durumunda, kuruluşa ilave özkaynak yükümlülüğü getirmeye yetkilidir.

(11) Banka, kuruluşun bu madde uyarınca yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ile iş birliği yapması durumunda, kuruluşa ve yurt dışında yerleşik tüzel kişilere Banka nezdinde belirleyeceği esaslar çerçevesinde teminat bulundurma yükümlülüğü getirmeye yetkilidir.

(12) Bu madde uyarınca kurulacak iş birliği neticesinde gerçekleştirilecek ödeme işlemlerine ilişkin belge ve kayıtların kuruluş tarafından yurt içinde saklanması zorunludur.

(13) Kurulacak iş birliği neticesinde sunulacak hizmete ilişkin tüm işlemlerin kuruluşun bilgi sistemleri üzerinden geçmesi ve denetim izlerinin kuruluş tarafından tutulması durumunda, bu madde uyarınca iş birliği yapılacak yurt dışında yerleşik tüzel kişinin bilgi sistemlerinin Türkiye’de bulunması zorunluluğu bulunmaz.

(14) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından bu madde kapsamında yapılacak işbirlikleri ile ilgili olarak, onuncu ve onbirinci fıkralar hariç olmak üzere bu madde hükümleri uygulanır.

Başka şirketlerde pay sahibi olunması

MADDE 20

1

(1) Kuruluş, Kanun, bu Yönetmelik ve 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemeler başta olmak üzere mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda herhangi bir engel oluşturmaması kaydıyla, sadece elektronik para ihraç eden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerini sunan veya 15 inci maddenin ikinci, üçüncü ve sekizinci fıkralarında yer alan faaliyetleri yürüten başka şirketlerde pay sahibi olabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca bir şirkette pay sahibi olunması, sahip olunan payların satılması veya pay sahibi olunan şirketin faaliyetlerine son verilmesi halinde, bu durum en geç onbeş iş günü içerisinde, bildirime sebep olan işlemin gerekçelerini içerir bir rapor ile birlikte, Bankaya bildirilir. Banka, bu durumun kuruluşun faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğine karar vermesi halinde, kuruluştan bu durumu engelleyecek tedbirleri almasını talep eder ve bunun için kuruluşa doksan günü geçmemek üzere makul süre tanır. Tedbirlerin verilen süre içerisinde alınmaması halinde, Banka kuruluştan işlemi durdurmasını veya işlemin tamamlanmış olması durumunda eski duruma geri dönülmesini talep edebilir.

(3) Kuruluş tarafından yurt dışında yerleşik şirketlerde pay sahibi olması ve diğer işlemlerde bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Kuruluşun, birinci fıkra saklı kalmak kaydıyla, yurtdışında kurulmuş şirketlerde pay sahibi olabilmesi için ilgili ülke mevzuatı ve uygulamalarında, Bankanın denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şarttır.

(5) Kuruluşun, birinci fıkra saklı kalmak kaydıyla, yurtdışında kurulmuş şirketlerde pay sahibi olabilmesi için ilgili ülkedeki yetkili denetim otoritesinden, söz konusu ortaklıkların suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanındaki uluslararası düzenlemelere uyumlu olduklarına ilişkin belge alınması zorunludur.

Dış hizmet alımı

MADDE 21

(1) Bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, kuruluş ödeme hizmeti sunma ve elektronik para ihraç etme faaliyetini dış hizmet alımına konu edemez.

(2) Kuruluş, Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili alt düzenlemelerdeki yükümlülüklere uyulması ve kapsamının yazılı sözleşme ile belirlenmesi kaydıyla ödeme hizmeti sunumu ve elektronik para ihracı dışında kalan faaliyetleri ile ödeme hizmeti sunumu ve elektronik para ihracı faaliyetleri ile ilgili olan bilgi sistemleri, pazarlama, reklam, kurumsal kaynak yönetimi, muhasebe, çağrı merkezi, kuruluşun idari işlerinin takibi faaliyetlerini dış hizmet alımına konu edebilir. Dış hizmet alımı, üst yönetimin 6102 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve kuruluşun iç düzenlemeleri ile belirlenen yetkilerinin devri sonucunu doğuracak şekilde gerçekleştirilemez. Banka, bu fıkrada belirlenmiş olan konulara ilişkin dış hizmet alımlarının sınırları ile gerektiğinde kuruluşların dış hizmet alımına konu edebilecekleri diğer konuları belirlemeye yetkilidir.

(3) Kuruluş dış hizmet alımı esnasında; dış hizmet sağlayıcı kuruluşun seçiminde gerekli özeni göstermekle, dış hizmet sağlayıcı kuruluşun yükümlülüklerini sözleşme ile netleştirmekle ve dışarıdan hizmet alımının doğuracağı ilave riskleri göz önünde bulundurarak bu riskleri etkin bir şekilde yönetmekle yükümlüdür.

(4) Faaliyet izni verilmesine esas şartların kaybedilmesi veya değişmesi sonucunu doğuracak şekilde dış hizmet alımı yapılamaz. Alınacak dış hizmet, kuruluşun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, ilgili düzenlemelere uymasını ve etkin biçimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz. Dış hizmet alımına konu edilen bir faaliyete ilişkin, ilgili mevzuatta kuruluşa yükümlülükler getirilmesi halinde, bu yükümlülüklerin dış hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmesinin sağlanacağının taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile taahhüt edilmesi zorunludur. Bu durum, kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kuruluş, dış hizmete konu edilen faaliyetler bakımından dış hizmet sağlayıcının işlemlerinden de sorumludur. Dış hizmet alımı, Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ödeme hizmeti sağlayıcısı olmayan bir şirket tarafından sunulması sonucunu veya izlenimini yaratacak şekilde gerçekleştirilemez.

(5) Dış hizmet alımları ve dış hizmet alınan firmalar kuruluş tarafından Bankaca belirlenecek usul ve esaslara göre Bankaya raporlanır.

(6) Kuruluş, dış hizmet alımında kendisine ve müşterilerine ait hassas müşteri verileri başta olmak üzere sırların ve kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alır.

(7) Dış hizmet sağlayıcının yurt dışında kurulu olması durumunda, faaliyet gösterdiği ülke mevzuatı ve uygulamalarında, Bankanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru edinmesine ve dış hizmet sağlayıcıdan alınan hizmetle ilgili denetim yapmasına ilişkin herhangi bir yasal engel bulunmaması zorunludur.

(8) Dış hizmet alımı, kuruluşun tüm hesap ve kayıtları ile her türlü işlemlerine ilişkin bilgilerin denetime hazır şekilde saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(9) Dış hizmet alımı, kuruluşun iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ile Bankanın izleme ve denetim kabiliyetini azaltacak şekilde gerçekleştirilemez.

(10) Dış hizmet alımı, kuruluşun müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(11) Banka, bu maddede yer alan hükümlere uyulmaması, dış hizmet almasının kuruluşun faaliyetlerini olumsuz etkilediği kanaatine varılması veya dış hizmet sağlayıcının, Bankanın Kanun kapsamındaki denetim faaliyetlerini engellemesi durumunda kuruluşun dış hizmet alımını durdurmasını istemeye yetkilidir.

(12) Yemek, ulaşım ve temizlik gibi konularda alınan hizmetler ile kuruluşun mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda doğrudan kullanılmayan her türlü teknik ekipman ve demirbaşın temini, bakım ve onarımı ile eğitim hizmetleri, avukatlık hizmetleri ile hukuk danışmanlığı, danışmanlık faaliyetleri, başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte kuruluşta geçici veya sürekli olarak, yemek, ulaşım, fiziki güvenlik ve temizlik gibi hizmetlerde çalıştırılacak personele yönelik olan dış hizmet alımları için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bildirimler

MADDE 22

1

(1) Kuruluş adresinde meydana gelen değişikliklerin kuruluş tarafından kuruluşun yeni adresine fiilen taşınmasını müteakip beş iş günü içinde Bankaya bildirilmesi zorunludur. Kuruluş tarafından yapılacak unvan değişiklikleri ise değişikliğe ilişkin kuruluş içindeki süreçlerin tamamlanmasının ardından yirmi iş günü içinde Bankaya bildirilir.

(2) Kuruluş, Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar için tüzel kişiliğin sona erdiği, (c) bendinde belirtilen durum için ise sürenin sona erdiği tarihi izleyen bir hafta içinde Bankaya bildirimde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulu ve kurumsal yönetim

MADDE 23

(1) Kuruluşun yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir.

(2) Yönetim kurulu üyelerinin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.

(3) Yönetim kurulu;

a) Kuruluşun organizasyon yapısı ve insan kaynakları politikası ile personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden,

b) İç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar ile uygulama usullerinin yazılı olarak belirlenmesi, bunların etkin bir şekilde uygulanması ve idame ettirilmesinden,

c) Kuruluşun genel olarak ve maruz kalınabilecek her bir risk türü itibarıyla risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerin, alabileceği risk seviyesinin ve bunlara ilişkin uygulama usullerinin yazılı olarak belirlenmesinden ve risklerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaktan,

ç) Bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesinden ve etkili şekilde işleyişini temin etmeye yönelik kontrol süreçlerini oluşturarak uygulanmasının sağlanmasından,

d) Müşteri şikâyetlerinin değerlendirilerek sonucu hakkında ilgililere cevap verilmesini sağlayacak ve dolandırıcılık ve kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi için işyeri bilgisini kapsayacak ve analiz edilebilecek şekilde bir sistemin oluşturulmasını ve şikâyetlerin belirlenecek hususları ihtiva edecek şekilde kendisine düzenli raporlanmasını ve şikâyet konusu hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktan,

e) Fonların korunmasına ilişkin usul ve esaslar ile buna ilişkin iç kontrol ve risk yönetimi prosedürlerinin belirlenmesinden,

f) Temsilcilerin faaliyetlerini de kapsayacak şekilde riskin belirlenmesine, yönetilmesine, izlenmesine ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinden,

g) Temsilcinin dürüstlük, yeterlilik, itibar, mali güç ve gerekli görülecek diğer nitelikleri taşımalarını sağlayacak usul ve esasların oluşturulmasından,

ğ) Temsilcinin faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için riske duyarlı sistemlerin ve kontrollerin oluşturulmasından,

h) Fon ve bilgi akışına ilişkin aşamaları, bu aşamalar arasındaki zamanlama ve bağlantıları, şube veya temsilcilerin işlemdeki rolünü, dış hizmet sağlayıcılar da dahil işlemin taraflarını, dış hizmet alımına ilişkin aşamaları, elektronik para kuruluşları için elektronik paranın geri ödenmesini, süreçte kullanılacak banka hesaplarını da içerecek şekilde yürütülecek faaliyetlerin bütün aşamalarını ve gerekli açıklamaları kapsayan iş akış planlarının oluşturulmasından,

ı) Bu Yönetmelik ve 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemeler başta olmak üzere mevzuatla yönetim kuruluna sorumluluk verilen diğer iş ve işlemlerden,

sorumludur.

(4) 26 ncı maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen iç kontrol personeli ile 27 nci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen risk yönetimi personelinin ve bunların raporlama yapacağı yönetim kurulu üyesinin; genel müdür ile diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmaması veya genel müdür ile diğer yönetim kurulu üyeleriyle aralarında üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığının bulunmaması gerekir.

Genel müdür

MADDE 24

(1) Kuruluş genel müdürünün en az yedi yıl olmak üzere işletmecilik veya finans alanında mesleki deneyime sahip ve lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır.

(2) Genel müdürün 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları taşıması zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre ilişkin bildirimler

MADDE 25

1

(1) Kuruluş, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre ilişkin görevden ayrılma veya alınma ile atanma veya seçilme gibi değişiklikleri, değişikliğe ilişkin tescil veya ilan gibi süreçleri beklemeden, kuruluş içindeki süreçlerin tamamlanmasının ardından yirmi iş günü içinde Bankaya bildirir ve;

a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren EK-9’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek ayrıntılı özgeçmişleri ile 5490 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

b) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin taahhütnameleri (EK-4 veya EK-5),

c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair taahhütnameleri (EK-7) ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeleri,

ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda nitelikli paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ve daha önce faaliyet izni Bankaca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığına ilişkin taahhütnameleri (EK-8),

d) 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair taahhütnameleri ile arşiv kaydını içeren adli sicil belgeleri (EK-6),

e) Atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu kararının veya esas sözleşme ile atananlara ilişkin şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin bir örneğini,

Bankaya gönderir.

(2) Genel müdür için birinci fıkradaki belgelere ilave olarak lisans diplomasının noter onaylı bir örneği ya da e-Devletten alınacak yükseköğretim mezun belgesi Bankaya gönderilir.

(3) Kuruluşun yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişilerin atanması hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler tüzel kişi yönetim kurulu üyesi için aranmaz. Tüzel kişi adına yetkiyi kullanacak gerçek kişi temsilciye ilişkin olarak da birinci fıkradaki belgeler iletilir.

İç kontrol

MADDE 26

(1) Kuruluşun, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, iç düzenlemelerine ve teamüllere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sistemlerinin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturması zorunludur. İç kontrol sistemi bilgi sistemleri kapsamında tesis edilecek kontrolleri de içerir.

(2) İç kontrolden beklenen amacın sağlanabilmesi için;

a) Kuruluş bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi, sorumlulukların paylaştırılması, yetki ve sorumlulukların açıkça ve yazılı olarak belirlenmesi,

b) İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,

c) Kuruluşun iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akış şemalarının oluşturulması,

ç) Bilgi sistemlerinin faaliyetlerin yapısına ve karmaşıklık düzeyine uygun olarak tesis edilmesi,

d) İş sürekliliği ve acil durum planlarının hazırlanması ve yılda bir defa test edilmesi,

gereklidir.

(3) İç kontrol faaliyetleri;

a) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolünü,

b) İletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolünü,

c) Şikâyetlerin cevaplandırılması sürecinin işleyişinin kontrolünü,

ç) 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamındaki düzenlemeler ile iç düzenleme ve teamüllere ve diğer mevzuata uyumun ve bu amaçla işletilen süreçlerin kontrolünü,

d) Temsilci veya dış hizmet alımı suretiyle yürütülen faaliyetlerin kontrolünü,

içerir.

(4) İç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği, kuruluşun tüm faaliyetlerinin nitelikleri dikkate alınarak tasarlanır. İç kontrol faaliyetlerinin tasarımında; kuruluş bünyesinde üretilen bilginin güvenilir, tam, izlenebilir, tutarlı ve ihtiyacı karşılayacak uygun biçim ve nitelikte olmasının sağlanması esastır.

(5) İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki icrai görevi olmayan bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür. İç kontrol faaliyetleri, kuruluşun faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda, gerekli bilgi ve deneyime sahip olan ve icraî görevi bulunmayan iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir. İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık sonu itibarıyla yılda iki kez yönetim kuruluna raporlama yapılır. İç kontrol personelinin kuruluşun tam zamanlı çalışanı olması şarttır.

Risk yönetimi

MADDE 27

1

(1) Kuruluşun, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla ilgili riskler de dahil olmak üzere maruz kalınabilecek tüm risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini, kontrol edilmesini, raporlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere etkin bir risk yönetimi sistemi kurması zorunludur.

(2) Risk yönetimi faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki icrai görevi olmayan bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak; gerekli bilgi ve deneyime sahip olan ve icraî görevi bulunmayan risk yönetimi personeli tarafından yürütülür. Kuruluş bünyesindeki risk yönetimi personelinin en az bir tanesinin kuruluşun tam zamanlı çalışanı olması şarttır. Risk yönetimi personeli tarafından, gerçekleştirilen risk yönetimi faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık sonu itibarıyla yılda iki kez yönetim kuruluna raporlama yapılır.

(3) Birinci fıkra kapsamında kurulan risk yönetim sistemi, kuruluş tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden, gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili diğer kuruluşlar ile olan bağlantılardan, katılım sağlanan ödeme sistemlerinden, dış hizmet sağlayıcılardan, temsilcilerden ve yürütülen faaliyetler ile ilgili diğer hususlardan kaynaklanabilecek ve faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini tehlikeye sokabilecek tüm risklerin tespit edilip, etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak şekilde oluşturulur.

(4) Risk yönetim sistemi ile ilgili kural, prosedür ve politikalar ile bunlarda yapılacak değişikliklerin yazılı olarak oluşturulması esastır.

(5) Risk yönetimi faaliyetleri kapsamında, kuruluş tarafından Kanun çerçevesinde sunulan hizmetlerin yasa dışı bahis başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için sosyal medya ve çevrim içi platformlar başta olmak üzere gerekli araştırmalar yapılır ve bu tür işlemlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

Muhasebe, raporlama ve bağımsız denetim

MADDE 28

(1) Kuruluş, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun şekilde muhasebeleştirmek, finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.

(2) Kuruluşun yılsonu finansal tablolarının bağımsız denetimi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dahil bağımsız denetim yapma yetkisi almış Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Banka, gerekçesini belirtmek şartı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan belirli bağımsız denetim kuruluşlarının bu yetkisinin askıya alınmasını isteyebilir.

(3) Bağımsız denetim kuruluşları, denetim esnasında edindikleri, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğini ve bu ihlalin kuruluşun faaliyetlerini tehlikeye soktuğunu gösteren bilgi ve bulgular ile kuruluşun üçüncü kısımda yer alan hükümlere uyumunu etkileyebilecek bilgi ve bulguları derhal Bankaya bildirmekle yükümlüdür.

(4) Banka, bağımsız denetim raporlarında herhangi bir aykırılık tespit etmesi halinde konu ile ilgili bilgi ve bulguları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bildirir.

(5) Kuruluşun yılsonu finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunun kuruluş tarafından izleyen yılın 15 Mayıs tarihine kadar Bankaya raporlanması zorunludur. Banka, kuruluşun talebi üzerine gerekli gördüğü hallerde ilave süre vermeye yetkilidir. Banka, kuruluş tarafından yapılacak raporlamanın belirleyeceği yönteme uygun bir şekilde elektronik olarak yapılmasına karar vermeye yetkilidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak bağımsız denetime ilişkin düzenlenen bağımsız denetim sözleşmesi ile bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim kuruluşu tarafından ayrıca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna, bu Kurumun düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde bildirilir.

(6) Tabi bulunduğu diğer özel mevzuat kapsamında bağımsız denetime tabi olan kuruluş, bu madde kapsamındaki bağımsız denetime ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilir.

(7) Altıncı fıkraya göre bağımsız denetime ilişkin yükümlülüğün bu Yönetmelik kapsamında yerine getirilmiş kabul edilmesi için bağımsız denetim neticesinde hazırlanan raporların kuruluş ve ilgili diğer otoritelerle eşzamanlı olarak Banka ile paylaşılması gerekir.

(8) Banka altıncı fıkra uyarınca gerçekleşen bağımsız denetim faaliyetlerinin yetersiz kaldığına karar vermesi durumunda, gerek gördüğü hususlarda ilave bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştirilmesini talep edebilir.

Denetim ve Bankaya raporlama

MADDE 29

(1) Banka, Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili alt düzenlemelerde yer alan düzenlemeleri uygulamak, bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek ile görevli ve yetkilidir.

(2) Bankaca yapılan denetim, Bankaya tevdi edilen bilgi, belge, cetvel ve raporlar kapsamında uzaktan gözetimi ve Banka tarafından uygun görülecek usul ve esaslar çerçevesinde yerinde denetimi kapsar.

(3) Bankanın Kanunun 21 inci maddesi kapsamında denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşlar, Bankaca istenilen her türlü bilgi, belge, cetvel ve raporlarını Bankanın uygun gördüğü format, yöntem, sıklık ve sürelerde doğru olarak Bankaya iletir. Banka, toplam ödeme işlemi hacmi ve elektronik para ihracı tutarının tespitine ve koruma hesaplarına ilişkin olarak bir ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabının bulunduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarından uygun görülen format, yöntem, sıklık ve sürelerde raporlama yapılmasını istemeye yetkilidir.

(4) Banka, Kanunun 21 inci maddesi kapsamında denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşlardan, bunların ortaklarından ve ortaklıklarından, şubeleri ile temsilcilerinden, dış hizmet sağlayıcılarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili göreceği bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunların vergiyle ilgili kayıtları dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri Bankanın talimatı doğrultusunda Bankaya tevdi etmekle, bu bilgileri, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.

İş sürekliliği planı

MADDE 30

(1) Kuruluş, Kanun kapsamındaki işlemlerin kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek acil ve beklenmedik durumlara ilişkin senaryolar ile bu senaryoların gerçekleşmesi nedeniyle işlemlerde yaşanabilecek kesintilerin, önceden belirlenmiş kabul edilebilir kesinti süreleri içinde ve önceden belirlenmiş kabul edilebilir veri kayıpları dışında veri kaybı olmaksızın giderilmesine ilişkin hususları da içerecek iş sürekliliği planını oluşturmak ve düzenli olarak test etmek zorundadır.

(2) İş sürekliliği planı oluşturulurken acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması durumunda ağ ve iletişim altyapısı, birincil ve yedek sistemler, personel dahil olmak üzere kritik kaynaklar, kritik operasyonlar, şube ve temsilciler tarafından yapılması gerekenler ve dış hizmet sağlayıcı kullanımı gibi Kanun kapsamındaki işlemlerin sorunsuz gerçekleşmesi ile yakından ilgili hususlar konusunda yapılması gerekenler belirlenir.

(3) Acil ve beklenmedik durumlar ortaya çıktığında mümkün olan en kısa süre içerisinde bu durumdan ve olayların boyutundan haberdar olunması ile etkilenen şube ve temsilci ile müşterilerin ve hasarın boyutunun tespit edilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması iş sürekliliği planının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

(4) İş sürekliliği planı yazılı olarak hazırlanır ve ilgili kısımları şube ve temsilcilerle paylaşılır. Şube ve temsilciler, iş sürekliliği planında yer alan hususlara uyumlu davranmak zorundadır.

(5) İkincil merkez, ikincil sistem veya veri yedekleme merkezi ile ilgili olarak dış hizmet sağlayıcı kuruluş kullanılması durumunda kuruluş, iş sürekliliği planına ilişkin yapılan testlere bu kuruluşları dahil etmek zorundadır.

Bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimi

MADDE 31

(1) Kuruluşların Kanun kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirmede kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bankaca belirlenir.

(2) Banka, ihtiyaç duyması durumunda, diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin olarak birinci fıkrada belirlenen konularda düzenleme yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özkaynak

Özkaynak

MADDE 32

1

(1) Özkaynak, bu fıkrada yer alan bilanço kalemlerinin toplamından ikinci fıkrada belirtilen indirim kalemlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanır:

a) Ödenmiş sermaye.

b) Hisse senedi ihraç primleri.

c) 6102 sayılı Kanunda tanımlanan yedek akçeler.

ç) Net dönem kârı/zararı ile geçmiş yıllar kârı/zararı.

d) Türkiye Muhasebe Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca özkaynağa yansıtılan kazançlar.

e) Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi.

f) Kontrol gücü olmayan paylar.

(2) Aşağıda belirtilen kalemler özkaynak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınır:

a) Kuruluşun iktisap ettiği kendi payları.

b) Maddi olmayan duran varlıklar.

c) Ortaklık paylarının yüzde ondan fazlasına sahip olunan finansal kuruluşların sermayelerindeki payların toplamı.

ç) Ortaklık paylarının yüzde on ve daha azına sahip olunan finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarının, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirlenen kalemler düşülmeden hesaplanan kuruluşun özkaynağının yüzde onunu aşması halinde, söz konusu bankalar ve finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarı.

d) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerindeki ortaklık payları.

e) 36 ncı madde kapsamında tesis edilen teminat tutarı.

(3) Aşağıda belirtilen unsurlar birinci fıkranın (ç) ve (d) bentleri kapsamında değerlendirilmez:

a) Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlıkların nakit akış değişkenliğinden korunma işlemine konu edilmesi halinde, bunlara ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca özkaynağa yansıtılan kazançlar.

b) Kuruluşun kredi değerliliğinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar.

c) Genel kurulda dağıtımına karar verilen temettü tutarı.

(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kalemlerin toplamından ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tutarların düşülmesi sonucu hesaplanan tutarın birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen tutardan düşük olması durumunda aradaki fark özkaynak hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5) Özkaynak hesaplamasına dâhil edilen serbest karşılıkların, risklerden doğabilecek zararın karşılanması için her an kuruluşun kullanımına hazır olması, muhasebe kayıtlarında açıkça yer alması ve kuruluşun bağımsız denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış olması şarttır.

(6) Kuruluş ile aynı sermaye grubuna dahil olan finansal kuruluşların özkaynak hesaplamasında kullanılan unsurlar, kuruluşun özkaynak hesaplamasına dahil edilemez.

(7) 36 ncı madde kapsamında teminat olarak verilen varlıklar özkaynak hesaplamasına dahil edilmez.

(8) Kuruluş; pay sahipleri, üst yönetim ve bunların üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ile onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketlere veya iştiraklere borç veremez veya bunlarla kuruluşun kârını veya mal varlığını azaltacak şekilde emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedeller üzerinden örtülü işlemlerde bulunamaz, muvazaalı işlemler gerçekleştiremez. Bu tür işlemlerin yapılmış olması durumunda, bu tutarlar kuruluşun özkaynak hesaplamasına dahil edilmez.

Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 33

1

(1) Kuruluşun özkaynağı, 32 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanır. Hesaplanan özkaynak, münhasıran 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirasından ve üçüncü fıkraya göre hesaplanan asgari özkaynak tutarından; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirasından ve üçüncü fıkraya göre hesaplanan asgari özkaynak tutarından; elektronik para kuruluşu için ise onüç milyon Türk Lirasından ve altıncı fıkraya göre hesaplanan asgari özkaynak tutarından az olamaz. Bu fıkrada belirtilen üç milyon Türk Lirası, beş milyon Türk Lirası ve onüç milyon Türk Lirası tutarındaki miktarlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak Banka tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirilir.

(2) Banka, ödeme kuruluşu için yürütülen faaliyetlere göre Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, elektronik para kuruluşu için ise Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak risk değerlendirmesi doğrultusunda bir kuruluşun, üçüncü ve altıncı fıkralar uyarınca hesaplanan asgari özkaynak tutarını yüzde elli oranına kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Asgari özkaynak tutarı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunan kuruluşlar hariç olmak üzere, ödeme hacmi yüzelli milyon Türk Lirasından az olan kuruluşlar için aşağıda belirtilen tutarların toplamından, ödeme hacmi yüzelli milyon Türk Lirası ile beşyüz milyon Türk Lirası arasında olan kuruluşlar için aşağıda belirtilen tutarların toplamının iki katından, ödeme hacmi beşyüz milyon Türk Lirasından fazla olan kuruluşlar için aşağıda belirtilen tutarların toplamının üç katından oluşur:

a) İlk elli milyon Türk Liralık (0-50 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme hacminin yüzde dördü (%4).

b) Sonraki elli milyon Türk Liralık (50-100 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme hacminin yüzde iki buçuğu (%2,5).

c) Sonraki elli milyon Türk Liralık (100-150 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme hacminin yüzde biri (%1).

ç) Sonraki üçyüzelli milyon Türk Liralık (150-500 milyon Türk Lirası arası dilim) ödeme hacminin binde beşi (%0,5).

d) Ödeme hacminin geriye kalan tutarının (500 milyon Türk Lirası üzeri) binde iki buçuğu (%0,25).

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında ödeme hacmi, hesaplama döneminden önceki son oniki ay içinde kuruluşun gerçekleştirdiği ve gerçekleşmesi için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca ödeme emrini başlattığı ödeme işlemleri tutarının ay sayısına bölünmesiyle bulunur. Faaliyet izni alınmasından itibaren oniki ay geçmemiş olması halinde, hesaplama dönemine kadar geçen ay sayısı dikkate alınır.

(5) Banka, asgari özkaynak tutarını, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan faaliyetler bazında farklılaştırmaya yetkilidir.

(6) Elektronik para kuruluşu, ortalama elektronik para yükümlülüğünün yüzde ikisi kadar özkaynak bulundurmakla yükümlüdür. 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerini de yürüten elektronik para kuruluşu, bu fıkraya göre hesapladığı tutara ilave olarak üçüncü fıkraya göre hesaplanan tutarda asgari özkaynak bulundurur.

(7) Altıncı fıkranın uygulanmasında ortalama elektronik para yükümlülüğü, elektronik para kuruluşunun son altı aylık dönemde her günün sonundaki ihraç edilmiş elektronik paraya ilişkin finansal yükümlülüklerinin ortalamasıdır. Ortalama elektronik para yükümlülüğü, hesaplama dönemi olan ayın ilk iş günü hesaplanır ve o ayın değeri olarak kabul edilir.

(8) Özkaynağın birinci fıkrada belirtilen sınırların altına düşmesi halinde, durumun öğrenilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ve her halükarda Haziran ve Aralık ayı sonundan itibaren altmış gün içinde Bankaya bilgi verilmesi zorunludur. Bankaca verilecek süre içinde birinci fıkraya aykırılığın giderilmemesi halinde, Banka Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis etmeye yetkilidir. 29 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bankaya yapılan düzenli ve sürekli raporlamalar bu fıkra kapsamındaki bilgi verme zorunluluğunun yerine getirilmiş olmasını sağlamaz.

(9) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunan kuruluş, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebileceği zararlara karşı asgari bir milyon Türk Lirası tutarında mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla veya 36 ncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir milyon Türk Lirası değerinde teminat bulundurmakla yükümlüdür. Bu fıkra uyarınca yaptırılması gereken mesleki sorumluluk sigortası ve bulundurulması gereken teminat tutarı, ilk yüz bin müşterinin ardından her yüz bin yeni müşteri için beşyüzbin Türk Lirası tutarında arttırılır.

(10) Banka, dokuzuncu fıkrada yer alan tutarı yüzde elli oranına kadar artırmaya yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Fonların Korunması ve Teminat

Ödeme fonlarının korunması

MADDE 34

1

(1) Ödeme fonları; bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kuruluşun, şubelerinin, temsilcilerinin veya kuruluş adına hareket eden üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının müşteriden veya bir müşteri adına diğer bir ödeme hizmeti sağlayıcısından aldığı müşteri adına uhdesinde tuttuğu ancak henüz alıcıya ya da alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına ödenmemiş fonların toplamından oluşur. Kabulü esnasında alıcısı belli olmayan fonlar ile 19 uncu madde kapsamında iş birliği yapılan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerden alınan fonlar da ödeme fonu olarak nitelendirilir.

(2) Kuruluş, ödeme fonlarını, diğer fonlardan ayrıştırarak takip eder ve sadece ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanabilir. Ödeme fonları kuruluş tarafından teminat olarak gösterilemez. Ödeme hizmeti kullanıcılarının kuruluş nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran kuruluş tarafından yerine getirilir. Koruma hesabının tutulduğu bankalara gelen talepler ise, bankanın ödeme fonlarının kuruluşun müşterileri bazında nihai sahipliğine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda, ilgili ödeme fonu ile sınırlı olmak üzere yerine getirilir ve banka tarafından ilgili kuruluşa gecikmeksizin bilgi verilir.

(3) Alındığı günü izleyen iş günü, tam iş günlerinde saat 15.00, yarım iş günlerinde saat 11.00 itibarıyla ödenmemiş ödeme fonları tutarı, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, kuruluş adına açılacak ve sadece bu fonların korunması amacıyla kullanılacak koruma hesaplarına yatırılır. Bu hesap, ilgili banka nezdinde ödeme fonları koruma hesabı olarak tanımlanır ve banka ile yapılacak sözleşmede hesabın bu niteliği açıkça belirtilir. Ödeme fonlarının, koruma hesabının bulunduğu bankada gecelik vadede nemalandırılması, ikinci fıkra ile bu fıkraya aykırılık oluşturmaz.

(4) Ödeme fonları, alındıkları para cinsinden açılan ödeme fonları koruma hesaplarında tutulur. İlgili yabancı para cinsinden hesap açılmasının mümkün olmaması veya makul olmayan bir maliyet gerektirmesi durumunda ödeme fonları başka bir para cinsine çevrilerek ödeme fonları koruma hesabında tutulabilir.

(5) Kuruluş, ödeme fonları koruma hesaplarında bulunan fonlarla ilgili kayıtları, ödeme fonlarının müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutar.

(6) Kuruluş, ödeme fonları koruma hesaplarında bulunan fonlara ilişkin kendi kayıtları ile bankadan alınacak hesap ekstrelerini günlük olarak karşılaştırarak her iş günü bir önceki iş gününe ait kayıtların teyidini sağlamakla yükümlüdür. Zamanlama farkından kaynaklanan uyumsuzluklar hariç olmak üzere teyit sağlanmasına ilişkin yapılan her türlü düzeltme işleminin kaydının saklanması zorunludur. Kayıtlar arasında önemli bir uyumsuzluğun bulunması durumunda kuruluş Bankayı derhal bilgilendirir.

(7) Teyit işlemlerinin elektronik ortamda yapılması halinde işleme ilişkin ekstreler kuruluş tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda güvenli olarak saklanır.

(8) Teyit işlemlerinin altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılamaması durumunda kuruluş Bankaya derhal bilgi verir.

(9) Ödeme fonları ve ödeme fonları koruma hesaplarında bulunan fonların bakiyeleri Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bankaya raporlanır.

Elektronik para karşılığı toplanan fonların korunması

MADDE 35

1

(1) Tedavüldeki elektronik para tutarına ilişkin fonlar, ikinci fıkra saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, sadece bu fonların tutulacağı fonların korunması amacıyla açılan hesaba en geç tedavüldeki elektronik para tutarı vasfını kazandığı iş günü sonuna kadar olmak üzere mümkün olan en kısa sürede aktarılır. Bu hesap, ilgili banka nezdinde elektronik para koruma hesabı olarak tanımlanır ve banka ile yapılacak sözleşmede hesabın bu niteliği açıkça belirtilir.

(2) Elektronik para ihracı için bir ödeme aracı vasıtasıyla alınan fonlar ile 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelerde tanımlanan insansız hizmet noktaları vasıtasıyla alınan nakit tutarlar, elektronik para kuruluşunun hesabına geçtiğinde veya başka bir surette elektronik para kuruluşunun kullanımına hazır hale geldiğinde, bu fonlar karşılığı çıkarılan ve hala tedavülde olan elektronik paralara ilişkin kısmıyla sınırlı olmak üzere elektronik para koruma hesabına aktarılır. Elektronik para koruma hesabına aktarma süresi, elektronik paranın ihracından itibaren beş iş gününü geçemez.

(3) Elektronik para koruma hesabının gün sonu bakiyesi, elektronik para koruma hesabının bulunduğu banka tarafından Banka nezdindeki hesabında bloke edilir. Bu fıkranın uygulanmasında gün sonu bakiyesi tam iş günlerinde saat 16.30; yarım iş günlerinde saat 12.00 itibarıyla hesaplanır. Banka, gün sonu bakiyesinin hesaplanma saatini değiştirmeye yetkilidir.

(4) Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracı karşılığında aldığı fonları, diğer tüm fonlardan ayrıştırarak takip eder ve birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanamaz, bu fonlarla ilgili kayıtları, anonim ön ödemeli araçlar ile ilgili olanlar hariç olmak üzere fonların müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutar. Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonlar kuruluş tarafından teminat olarak gösterilemez. Ödeme hizmeti kullanıcılarının kuruluş nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran kuruluş tarafından yerine getirilir. Elektronik para ihracı karşılığında alınan fonların bulunduğu hesabın tutulduğu bankalara gelen talepler ise, bankanın bu fonların kuruluşun müşterileri bazında nihai sahipliğine ilişkin bilgi sahibi olması durumunda, ilgili fon ile sınırlı olmak üzere yerine getirilir ve banka tarafından ilgili kuruluşa gecikmeksizin bilgi verilir.

(5) Elektronik para ile gerçekleştirilen ödeme hizmetleri dışındaki ödeme hizmetleri için alınan fonlar, 34 üncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde korunur.

(6) Elektronik para kuruluşlarının teyit işlemleri ve Bankaya yapılacak raporlamaları hakkında 34 üncü maddenin altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları uygulanır.

(7) Elektronik para koruma hesabında bulunan tutarın karşılığında ihraç edilmiş elektronik paranın fona çevrilmesi halinde, fonun elektronik para koruma hesabından çıkışı fona esas tutarın karşı tarafa ödeneceği an, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç ertesi iş gününde yapılır.

(8) Elektronik para ihraç edilmesine ilişkin olarak kabul edilen fon ve elektronik paranın ihracı süreci ile alakalı olarak komisyon, ücret ve benzeri isimler altında alınan hizmet bedelleri ayrıştırılarak tahsil edilir ve alınan hizmet bedelleri elektronik para koruma hesabına yansıtılmaz.

(9) Elektronik para ihracı için alınan fonlar, alındıkları para cinsinden açılan elektronik para koruma hesaplarında tutulur. İlgili yabancı para cinsinden hesap açılmasının mümkün olmaması veya makul olmayan bir maliyet gerektirmesi durumunda elektronik para ihracı için alınan fonları başka bir para cinsine çevrilerek elektronik para koruma hesabında tutulabilir.

Koruma hesaplarının bloke edilmesi ve teminatlar

MADDE 36

1

(1) Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerde ödeme fonları koruma hesapları ile elektronik para koruma hesapları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından bloke edilir.

(2) Kuruluş Banka nezdinde bu madde uyarınca teminat bulundurmak zorundadır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları hariç olmak üzere kuruluşun Banka nezdinde bu madde uyarınca bulundurması gereken asgari teminat miktarı, münhasıran 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için iki milyon Türk Lirası, diğer ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşları için beş milyon Türk Lirasıdır.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları hariç olmak üzere kuruluşların, Banka nezdinde tutması gereken baz teminat miktarı, aşağıda yer alan bentler uyarınca belirlenen teminat tutarı ile altıncı fıkra kapsamında tutmaları gereken teminat tutarının toplamından oluşur:

a) Müşteri sayısının elli binden az olması halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları gereken asgari teminat miktarı.

b) Müşteri sayısının elli bin ile beşyüz bin arasında olması halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları gereken asgari teminat miktarının iki katı.

c) Müşteri sayısının beşyüz bin ile beş milyon arasında olması halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları gereken asgari teminat miktarının üç katı.

ç) Müşteri sayısının beş milyondan fazla olması halinde ikinci fıkra uyarınca tutmaları gereken asgari teminat miktarının dört katı.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşlarının, Banka nezdinde 33 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca belirlenen tutar ile bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında tutmaları gereken tutarın toplamı kadar baz teminat bulundurmaları zorunludur.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının sadece (e) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini gerçekleştiren ödeme kuruluşlarının tutmaları gereken baz teminat miktarı, anılan faaliyetler nedeniyle bu maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında tutmaları gereken teminat miktarlarının toplamından oluşur.

(6) Kuruluşun, faaliyetlerini gerçekleştirirken kullanacağı her bin temsilci için beşyüzbin Türk Lirası tutarında ilave teminat bulundurması zorunludur.

(7) Banka, kuruluşun bu madde uyarınca Banka nezdinde tutması gereken toplam teminat miktarını belirlerken aşağıdaki kriterleri dikkate alır:

a) Kanun kapsamında idari para cezası uygulanmamış olması.

b) 74 üncü madde kapsamındaki Birlik hakem heyetlerinde kuruluş aleyhine sonuçlanan şikâyet ve itiraz başvurularının kuruluşla ilgili toplam başvurular içindeki payının yüzde onun üzerinde olmaması.

(8) Banka, her yıl Ocak ayı içerisinde, kuruluşun ilgili takvim yılında bu madde uyarınca Banka nezdinde tutması gereken toplam teminat miktarını, bir önceki takvim yılı için yedinci fıkra kapsamında belirtilen kriterleri dikkate alarak, üçüncü, dördüncü veya beşinci fıkralar uyarınca hesaplanan baz teminat miktarı üzerinden belirler. Bu madde uyarınca belirlenecek teminat miktarı bir takvim yılı için geçerlidir. Kuruluşun Banka nezdinde tutması gereken teminat miktarı yedinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlerin, tek tek sağlanmaması durumunda yüzde yirmibeş, birlikte sağlanmaması durumunda yüzde yüz oranında artırılır.

(9) Yedinci fıkrada yer alan kriterlere ilişkin uyumsuzlukların sekizinci fıkra uyarınca yapılacak hesaplamalarda dikkate alınması, bu uyumsuzluklara ilişkin Banka tarafından Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler kapsamında yaptırım uygulanmasına engel oluşturmaz.

(10) Kuruluş, faaliyet izninin devam ettiği süre boyunca Banka nezdindeki teminatın iadesini ancak gerekli teminat miktarını bu Yönetmelikte teminat olarak kabul edilebileceği belirtilen başka bir varlık ile yerine getirdikten sonra talep edebilir.

(11) Kuruluşun faaliyet izninin Kanunun 17 nci maddesi uyarınca sona erdiği durumlarda, teminatlar genel hükümlere tabidir.

(12) Kuruluşun faaliyet izninin Kanun uyarınca iptal edildiği durumda kuruluşun tasfiye olmaması halinde teminatlar;

a) Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiği ile bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlara, Bankaya, müşterilerine ya da temsilcilerine karşı herhangi bir mali yükümlülüğünün bulunmadığına ilişkin kuruluş beyanının bunu destekleyici bilgi ve belgelerle birlikte Bankaya eksiksiz olarak tevdi edilmesi,

b) Kuruluş unvanının ve faaliyet konusunun Kanun kapsamına girmeyecek şekilde değiştirilmiş olması veya sona erme kararı verilmiş olması,

c) Banka tarafından yapılacak denetim sonucunda teminatların serbest bırakılmasına engel teşkil edecek mahiyette denetim, şikâyet, uyuşmazlık veya yargıya intikal etmiş herhangi bir ihtilafın bulunmadığı sonucuna ulaşılması,

şartlarıyla, makul bir süre içerisinde serbest bırakılır.

(13) On ikinci fıkra uyarınca, Banka denetimi sonucunda yapılacak değerlendirmelerde tespit edilen ve teminatların serbest bırakılmasına engel teşkil edecek mahiyette denetim, şikâyet, uyuşmazlık veya yargıya intikal etmiş ihtilafın varlığı halinde, ihtilaf sonuçlanıncaya kadar Banka teminatın kısmen veya tamamen tutulmaya devam etmesine karar verebilir.

(14) Kuruluşun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde teminatlar, Banka nezdinde tutulmaya devam edilir ve bu süre boyunca iade edilmez.

(15) Bu madde uyarınca tutulacak teminatlar, nakit veya devlet iç borçlanma senedi veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilmiş kira sertifikası olarak tutulabilir. Teminatların devlet iç borçlanma senedi veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilmiş kira sertifikası olarak tutulması ve piyasa değerinin en az yüzde onu tutarında değer kaybetmeleri halinde, kuruluşun on iş günü içinde teminatı bu madde uyarınca tutması gereken tutara tamamlaması ve durumu Bankaya bildirmesi zorunludur.

(16) Bu maddenin uygulanmasında müşteri sayısı; her ayın son iş günü itibarıyla kuruluş nezdinde ödeme hesabı bulunan ve son bir ay içerisinde bir ödeme işlemi gerçekleştirmiş veya hesabında en az yüz Türk Lirası bakiye bulunmuş müşteri sayısının son takvim yılındaki aylık ortalaması ile her ayın son iş günü itibarıyla kuruluş tarafından ihraç edilmiş olup bakiyesi son bir ay içerisinde herhangi bir anda yüz Türk Lirasının üzerine çıkmış anonim ön ödemeli araçların sayısının son takvim yılındaki aylık ortalamasının toplanması yöntemiyle hesaplanır. Bu fıkranın uygulanmasında, işyeri niteliğinde olan müşteriler on ile çarpılarak hesaplamaya dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tek Seferlik Ödeme İşlemleri, Çerçeve Sözleşme ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Tek Seferlik Ödeme İşlemleri

Tek seferlik ödeme

MADDE 37

1

(1) Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve çerçeve sözleşme kapsamında olmayan ödeme işlemi tek seferlik ödeme işlemidir.

(2) Tek seferlik ödeme işlemleri, işleme ilişkin olarak üretilen ve bir nüshası müşteriye verilen, diğer bir nüshası veya elektronik görüntüsü ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde saklanan ve müşterinin onayını içeren sözleşme, dekont veya benzeri belgeler düzenlenerek gerçekleştirilir. Tek seferlik ödeme işlemlerinde müşterinin onayını içeren metnin bir örneği, müşterinin tercihine bağlı olarak kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verilir.

(3) Çerçeve sözleşme kapsamında verilmiş olan ödeme aracının tek seferlik ödeme işlemlerinde kullanılması durumunda, ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşteriye bir başka ödeme hizmeti sağlayıcısıyla yapılmış çerçeve sözleşme temelinde verilmiş veya verilecek olan bilgiyi sağlamakla yükümlü değildir.

(4) İkinci fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde kalıcı veri saklayıcısı kullanılması durumunda, kalıcı veri saklayıcısında yer alan verilerin güvenliği ve mahremiyeti Bankaca 31 inci madde uyarınca çıkarılacak düzenlemelere uygun şekilde sağlanır.

(5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerindekine benzer seviyede güvenli ve güvenilir olması ve asgari düzeyde risk içermesi için gerekli teknolojik ve operasyonel önlemleri almakla yükümlüdür. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, hangi müşterilerine ve hangi hizmet türleri ile ilgili olarak uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sunacağına, yapılacak ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve müşterinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak yapacağı risk değerlendirmesi sonuçlarına göre karar verir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, yapılacak risk değerlendirmesinde elde edilen sonuçlara göre ödeme işleminin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında gerçekleştirilmesine karar vermeye yetkilidir.

(6) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi ile ilgili olarak müşteriden temin etmesi gereken bilgi ve belgeleri, posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, Banka tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edebilir. Uzaktan iletişim aracı ile müşterinin doğrulanmasına imkan verecek şekilde gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgelerin okunabilir ve doğrulanabilir olması esastır.

(7) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol eder ve ancak iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edildikten sonra müşteriye hizmet verebilir.

(8) Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi ile ilgili olarak müşteriden temin edilmesi gereken bilgi ve belgelerin, Banka tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı aracılığıyla temin edilmesi durumunda, Banka ilgili Kurumların görüşünü alarak bu fıkra kapsamında temin edilen belgelere ilişkin yedinci fıkra uyarınca yapılması gereken kontrollerin yapılmasına gerek olmadığına karar vermeye yetkilidir.

(9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin engelli olması durumunda uzaktan iletişim aracı aracılığıyla tek seferlik ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(10) Uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirilebilmesi için müşterinin bir talebinin olması ve işlem gerçekleştirilmeden önce bu işlemin uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilmesine ilişkin müşterinin onayının alınması gerekmektedir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin talebi olmadığı sürece uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem yapamaz.

(11) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi ile ilgili olarak müşteriden temin edilen bilgi ve belgeler ile müşteri tarafından belirtilen hususların doğruluğunu ve gerçekliğini kontrol etme konusunda çalışanlarını yılda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli olarak eğitime tabi tutar. Bu konu ile ilgili süreçlerin güncellenmesi durumunda her güncelleme sonrasında çalışanların gerekli eğitimleri alması sağlanır. Bu fıkra uyarınca verilecek eğitimler kimlik avı, sosyal mühendislik, başka bir tarafın zorlamasıyla baskı altında gerçekleşen hareketler ve benzeri sahtekârlık yöntemlerine ilişkin riskler göz önünde bulundurularak tasarlanır.

(12) Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcısının tabi olduğu diğer düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.

(13) Banka, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirebilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı da uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirebilir.

Tek seferlik ödeme işlemi öncesi bilgilendirme

MADDE 38

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, tek seferlik ödeme işlemi ilişkisi kurulmadan önce müşteriyi, 39 uncu maddede belirtilen tek seferlik ödeme işlemi şartlarına ilişkin bilgilendirir.

(2) 39 uncu maddede belirtilen tek seferlik ödeme işlemi şartlarının ödeme hizmeti sağlayıcısının internet sitesinde yayımlanması işlem öncesi bilgilendirme yerine geçer. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin hizmet sunması durumunda, internet sitesinde 39 uncu maddede yer alan hususları yayımlamak zorundadır.

(3) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresi, ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü ödeme hizmetinin sunulduğu işyerinde açıkça görülebilecek bir şekilde ilan edilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak bilgilendirme Bankaca 31 inci madde uyarınca çıkarılacak düzenlemelere uygun şekilde yapılır.

Tek seferlik ödeme işlemi şartları

MADDE 39

(1) Tek seferlik ödeme işlemi için düzenlenecek sözleşme, dekont veya benzeri belgelerde;

a) Ödemenin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için müşteri tarafından sunulması gereken bilgilere veya bu bilgilere ulaşılabilmesi için gerekli kimlik tanımlayıcısına,

b) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,

c) Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne,

ç) Varsa ödeme işleminde uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuruna,

ilişkin bilgilere yer verilir.

(2) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, ödeme emri başlatılmadan önce, gönderene ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısının unvanı, merkez adresi ve elektronik posta da dahil olmak üzere diğer tüm iletişim bilgilerini açık ve kapsamlı şekilde sunar.

(3) Uygulanabilir olması durumunda, 43 üncü maddede yer alan hususlardan uygun olanlar da müşteriye kolay ve erişilebilir bir şekilde sunulur.

Tek seferlik ödemelerde bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 40

(1) Ödeme emrinin alınmasını takiben gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, aşağıdaki bilgilerden uygun olanları gönderene anında sunar:

a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve alıcıya ilişkin bilgi.

b) Ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işleminin tutarı.

c) Gönderen tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü.

ç) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen döviz kurundan farklı bir döviz kuru kullanılması halinde ödeme işleminde kullanılan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı.

d) Ödeme emrinin alındığı veya ödemenin gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgi.

e) Mümkün olduğu durumlarda ödeme işleminin azami tamamlanma süresine ilişkin bilgi.

(2) Ödeme emrinin ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla başlatılması durumunda, ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, ödeme emri başlatıldıktan hemen sonra, 39 uncu maddede belirtilen hususlara ilave olarak, aşağıdaki bilgileri gönderene ve mümkün olduğu durumlarda alıcıya sunar:

a) Ödeme emrinin başarılı bir şekilde başlatıldığına ilişkin gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş tarafından verilen teyide ilişkin bilgi.

b) Gönderenin ve alıcının ödeme işlemini ve mümkün olduğu durumlarda alıcının göndereni tanımlamasını sağlayacak ödeme işlemine ilişkin referans numarası ve ödeme işlemi ile iletilen diğer bilgiler.

c) Ödeme işleminin tutarı.

ç) Uygulanabilir olduğu durumda, ödeme emri başlatma hizmet sağlayıcısına ödenmesi gereken ücretler ve varsa ücretlerin dökümü.

(3) Ödeme emrinin ödeme emri başlatma hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başlatılması durumunda, ödeme işlemine ilişkin referans numarası gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa iletilir.

(4) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takiben alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, aşağıdaki bilgilerden uygun olanları alıcıya gecikmeksizin sunar:

a) Ödeme işlemine ilişkin referans numarası ve gönderene ilişkin bilgi.

b) Alıcının tasarrufuna sunulan fonun para birimi cinsinden ödeme işleminin tutarı.

c) Alıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü.

ç) Varsa uygulanan döviz kuru ve ödeme işleminin tutarı.

d) Ödeme işlemi tutarının alıcının kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

İKİNCİ BÖLÜM

Çerçeve Sözleşme

Çerçeve sözleşme

MADDE 41

1

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşteri arasındaki süreklilik arz eden periyodik ödeme ilişkileri en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmaz. Çerçeve sözleşme yapılan her müşteriye ayrı bir kimlik tanımlayıcı verilir. Aynı kimlik tanımlayıcı sözleşmenin sona ermesinin üzerinden on yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilemez.

(2) Çerçeve sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben ve müşterinin talep etmesi halinde sözleşme süresince kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verilir ya da müşterinin erişimine hazır bulundurulur.

(3) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulan çerçeve sözleşmenin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan çerçeve sözleşme kadar güvenli ve güvenilir olması ve asgari düzeyde risk içermesi için gerekli teknolojik ve operasyonel önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşme ile ilgili olarak müşteriden temin etmesi gereken bilgi ve belgeleri, posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, Banka tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edebilir. Uzaktan iletişim aracı ile müşterinin doğrulanmasına imkan verecek şekilde kurulacak çerçeve sözleşme kapsamında temin edilen bilgi ve belgelerin okunabilir ve doğrulanabilir olması esastır.

(5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşme kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol eder ve ancak iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edildikten sonra müşteriye hizmet vermeye başlayabilir.

(6) Uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşme ile ilgili olarak müşteriden temin edilmesi gereken bilgi ve belgelerin, Banka tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı aracılığıyla temin edilmesi durumunda, Banka ilgili Kurumların görüşünü alarak bu fıkra kapsamında temin edilen belgelere ilişkin beşinci fıkra uyarınca yapılması gereken kontrollerin yapılmasına gerek olmadığına karar vermeye yetkilidir.

(7) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşmeleri hangi müşterilerine ve hangi hizmet türleri ile ilgili olarak sunacağına, kurulan sözleşme kapsamında gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve müşterinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak yapacağı risk değerlendirmesi sonuçlarına göre karar verir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, yapılacak risk değerlendirmesinde elde edilen sonuçlara göre müşteri ile çerçeve sözleşmenin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına karar vermeye yetkilidir.

(8) Banka, uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulacak ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı da uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında sunacağı ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilir.

(9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin engelli olması durumunda uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(10) Uzaktan iletişim aracı ile çerçeve sözleşme yapılabilmesi için müşterinin bir talebinin olması ve çerçeve sözleşme yapılmadan önce sözleşmenin uzaktan iletişim aracı ile yapılmasına ilişkin müşterinin onayının alınması gerekmektedir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin talebi olmadığı sürece uzaktan iletişim aracı ile çerçeve sözleşme yapılmasına yönelik herhangi bir işlem yapamaz.

(11) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşme kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgeler ile müşteri tarafından belirtilen hususların doğruluğunu ve gerçekliğini kontrol etme konusunda çalışanlarını yılda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli olarak eğitime tabi tutar. Bu konu ile ilgili süreçlerin güncellenmesi durumunda her güncelleme sonrasında çalışanların gerekli eğitimleri alması sağlanır. Bu fıkra uyarınca verilecek eğitimler kimlik avı, sosyal mühendislik, başka bir tarafın zorlamasıyla baskı altında gerçekleşen hareketler ve benzeri sahtekârlık yöntemlerine ilişkin riskler göz önünde bulundurularak tasarlanır.

(12) Uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşmelerde ödeme hizmeti sağlayıcısının tabi olduğu diğer düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.

Sözleşme öncesi bilgilendirme

MADDE 42

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, çerçeve sözleşme ilişkisi kurulmadan önce müşteriyi, 43 üncü maddede belirtilen sözleşme şartlarına ilişkin bilgilendirir.

(2) Taslak sözleşmenin verilmesi veya ödeme hizmeti sağlayıcısının internet sitesinde yayımlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçer. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşme kapsamında ödeme işlemi gerçekleştirmesi durumunda, internet sitesinde 43 üncü maddede yer alan hususları yayımlamak zorundadır. Bu fıkra uyarınca 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hususların internet sitesinde yayımlanması 18 inci maddenin on beşinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık oluşturmaz.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak bilgilendirme Bankaca 31 inci madde uyarınca çıkarılacak düzenlemelere uygun şekilde yapılır.

Sözleşme şartları

MADDE 43

(1) Çerçeve sözleşmede;

a) Ödeme hizmeti sağlayıcısının unvanına, merkez adresine ve varsa ödeme hizmetinin verildiği şube veya temsilcinin adresine, elektronik posta adresi dahil iletişim bilgilerine,

b) Sunulacak ödeme hizmetinin kapsamına ve ödemenin gerçekleştirileceği para birimine,

c) Ödeme işleminin başlatılması veya gerçekleştirilebilmesi için müşteri tarafından sunulması gereken bilgilere veya bu bilgilere ulaşılabilmesi için gerekli kimlik tanımlayıcısına,

ç) Ödeme işleminin başlatılması veya gerçekleştirilmesi için onay verilmesine ve bu onayın geri alınmasına ilişkin 52 nci maddede öngörülen yöntem hakkında bilgiye,

d) Ödeme emrinin 58 inci maddede öngörülen alınma zamanına ve varsa ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenen gün içinde ödeme emrinin en son kabul edileceği zamana,

e) Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,

f) 53 üncü madde uyarınca ilgili ödeme aracı için harcama limiti öngörülmüş olup olmadığına ilişkin açıklamaya,

g) Müşteri tarafından ödeme hizmeti sağlayıcısına ödenmesi gereken ücretlerin dökümüne,

ğ) Ödeme hizmetiyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin bilgiye,

h) Kararlaştırılması halinde, uygulanacak referans döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağına,

ı) Müşterinin cihazının taşıması gereken teknik özellikler de dahil olmak üzere taraflar arasında bu Yönetmelik kapsamında bilgi ve bildirimlerin iletilmesinde kullanılması kararlaştırılan iletişim araçlarına,

i) Bu Yönetmelik kapsamında müşteriye yapılacak bilgi ve bildirimlerin iletilme yöntemi ve sıklığına ilişkin açıklamaya,

j) Müşterinin sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkına ilişkin açıklamaya,

k) Bir ödeme aracına bağlı ödeme işlemlerinde müşterinin ödeme aracını güvenli olarak muhafaza etmesi için alması gereken önlemlere ve ödeme aracının kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda ödeme hizmeti sağlayıcısının bilgilendirilmesinde izlenecek yola ilişkin açıklamalara,

l) Kararlaştırılması halinde ödeme hizmeti sağlayıcısının 53 üncü maddeye uygun olarak ödeme aracını kullanıma kapatma hakkını kullanma koşullarına,

m) 54 üncü madde uyarınca tutar bilgisi dahil gönderenin yetkilendirilmemiş ödeme işlemlerine ilişkin sorumluluğu hakkında açıklamaya,

n) Müşterinin hatalı veya yetkisiz bir ödeme işlemini 54 üncü madde uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcısına bildirmesi gereken süre ve bildirimin şekli ile ödeme hizmeti sağlayıcısının 54 üncü madde uyarınca yetkisiz ödeme işlemlerine ilişkin sorumluluğuna,

o) Ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme işlemlerinin 70 inci maddeye uygun olarak gerçekleştirilmesi ile ilgili yükümlülüğüne ve ödeme işlemlerinin hiç veya gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda sorumluluğuna ilişkin bilgiye,

ö) 56 ncı maddeye uygun olarak yapılacak geri ödemenin koşullarına,

p) Kararlaştırılması halinde müşterinin 44 üncü madde uyarınca, sözleşme şartlarına ilişkin herhangi bir değişikliği kabul etmediğini bu değişikliğin belirlenen yürürlük tarihinden önce bildirmemesi halinde değişikliği kabul etmiş sayılacağına,

r) Sözleşmenin süresine,

s) Sözleşmenin sona erme ve fesih şartlarına,

ş) Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde yetkili mercilere,

ilişkin hususlara yer verilir.

(2) Uzaktan iletişim aracı kullanılarak kurulan çerçeve sözleşmede birinci fıkrada yer alan hususlara ilave olarak;

a) Kullanılan uzaktan iletişim aracının ne olduğuna,

b) Uzaktan iletişim aracının kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması durumunda tarafların hak ve yükümlülüklerine,

c) Uzaktan iletişim aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtların nasıl ve ne kadar süre saklanacağına,

ç) (c) bendindeki bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin müşterinin ve ödeme hizmeti sağlayıcısının hak ve yükümlülüklerine,

ilişkin hususlara yer verilir.

Sözleşme değişiklikleri

MADDE 44

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, çerçeve sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce müşteriye bildirir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, müşterinin bu tarihe kadar çerçeve sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.

(3) Referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, taraflar referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kararlaştırabilirler. Taraflarca kararlaştırılmamış olsa dahi, müşterinin lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

(4) Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her müşteri için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 45

(1) Taraflar arasında feshe ilişkin ihbar süresi kararlaştırılmamışsa, müşteri sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir. Kararlaştırılacak ihbar süresi bir ayı geçemez.

(2) Sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla sözleşmenin feshi halinde müşteriden söz konusu sözleşme ve sözleşme kapsamında sunulması öngörülen hizmetlere ilişkin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından katlanılan ve doğrudan müşteri ile ilişkilendirilebilen maliyetlerle sınırlı olacak şekilde fesih ücreti istenebilir. Bir yıldan uzun süreli veya belirsiz süreli sözleşmelerde bir yıldan sonra gerçekleştirilecek fesih için ücret talep edilemez.

(3) Sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı, belirsiz süreli bir sözleşmeyi en az bir ay öncesinden bildirmek suretiyle feshedebilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısının diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde sözleşmeyi feshetmesinin gerektiği durumlarda, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(4) Ödeme hizmeti ücretinin peşin olarak ödenmiş olması halinde, fazla ödenen tutar fesih durumunda müşteriye iade edilir.

(5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin sözleşmenin feshini talep edebilmesine imkan sağlayacak gerekli altyapıları sunar ve fesih talebini aldıktan sonra, müşterinin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, mümkün olan en kısa süre içerisinde fesih işleminin gereklerini yerine getirir.

Çerçeve sözleşme kapsamındaki tekil ödeme işlemlerinde bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 46

(1) Gönderen tarafından, çerçeve sözleşme kapsamında tekil ödeme işlemi başlatılması durumunda, gönderenin talebi üzerine, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, söz konusu ödeme işlemine ilişkin olarak ödeme işleminin azami tamamlanma süresi ile ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri gönderene sağlamakla yükümlüdür.

(2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, gönderenin ödeme hesabı borçlandırıldıktan hemen sonra, ödeme hesabı kullanılmaması durumunda ise ödeme emri alındıktan hemen sonra;

a) Ödeme işlemine ilişkin referans numarasını ve alıcıya ilişkin bilgiyi,

b) Gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarını,

c) Ödeme işlemi için gönderen tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,

ç) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisini ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarını,

d) Ödeme emrinin alındığı veya gönderenin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgiyi,

gönderene gecikmeksizin sağlar.

(3) Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı;

a) Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için alıcı tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan kimlik tanımlayıcısını,

b) Ödeme işleminin alıcının ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını,

c) Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,

ç) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,

d) Ödeme tutarının alıcının kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi,

alıcıya gecikmeksizin sağlar.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla çerçeve sözleşmenin, gönderenin ve alıcının sırasıyla ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki bilgilendirmelerin bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılmasını talep etme hakkı olduğuna ilişkin bir hüküm içermesi zorunludur.

(5) Alıcının ve gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcıları, kendi müşterilerinin işlemin karşı tarafındaki müşteri tarafından, doğru bir şekilde tanımlanabilmesini sağlamak üzere, müşteri ile ilgili işletme adı ve marka gibi ilave bilgileri karşı tarafa sağlamak için mümkün olan önlemleri almakla yükümlüdür.

(6) Ödeme emrinin ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla başlatılması durumunda, ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, ödeme emri başlatıldıktan hemen sonra, ödeme emrinin başarılı bir şekilde başlatıldığına ilişkin gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş tarafından verilen teyide ilişkin bilgiyi gönderene ve gerekli ve mümkün olduğu durumlarda alıcıya sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgilendirme ve Ücretler

Bilgilendirme yöntemi

MADDE 47

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, dördüncü kısımda yer alan bilgilendirme yükümlülüklerini en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde, müşterinin talebine göre kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile yerine getirmek zorundadır.

(2) Uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşmelerde birinci fıkrada belirtilen bilgiler, ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir.

(3) Dördüncü kısımdaki bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir.

Tüketici haklarını bildirme yükümlülüğü

MADDE 48

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, Kanun kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak tüketicilerin haklarını içeren, açık ve kolay anlaşılır bir dilin kullanıldığı, rahatlıkla okunabilecek bir şekilde tasarlanmış elektronik veya fiziksel bir bilgi formu hazırlamakla yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi formu tüketicilerin Kanun kapsamına giren işlemlerle ilgili haklarına ilave olarak, bu işlemleri yapmak için kullanabilecekleri alternatif erişim kanalları ile yenilikçi ödeme yöntemlerine, bu işlemlerle ilgili güvenlik ve koruma önlemlerine, ücretlendirmenin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekliliğine ve şikâyet ve müracaat hakları ile ilgili alternatif yöntemlere ilişkin bilgilendirme içerir.

(3) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, engelli kişilerin bilgi formlarından yararlanabilmeleri veya bilgi formlarında yer alan hususlara farklı yöntemlerle ulaşabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.

Bilgi için ücret talep edilmesi

MADDE 49

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu Yönetmelik çerçevesinde sağlaması gereken bilgiler için müşteriden herhangi bir isim altında ücret, masraf, komisyon veya diğer menfaatler talep edemez.

(2) Sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla, müşterinin ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı müşteriden en fazla bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilir.

(3) İlgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alınabilir.

Ücret, masraf, komisyon veya diğer menfaatler

MADDE 50

(1) Banka, ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla müşteriden 64 üncü maddenin beşinci fıkrası ve 69 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde maliyetiyle orantılı makul bir ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talep edebilir.

(3) Gönderen ve alıcı, ödeme işlemi için kendi ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenen ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında talep edilen menfaatleri öder. Ödeme işleminin bir para biriminin diğer bir para birimine çevrilmesini gerektirmesi durumunda sözleşmede kararlaştırılması halinde karşı tarafın ödeme hizmeti sağlayıcısına da ödeme yapılabilir.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, çerçeve sözleşmedeki bildirim yükümlülüklerine ek olarak, müşteriye, ödeme hizmetinden faydalanması için sunduğu tüm hizmet kalemlerine ilişkin toplam maliyet ve kullanım miktarının görüleceği, tahakkuk ettirilen aylık ve yıllık ücretler, indirimler, kesintiler, işlem ücretleri, hesap işletim ücretleri, komisyonlar, sadakat puanları gibi kırılımları ayrı ayrı içeren bir ekstreyi, müşterinin tercihine göre basılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ve her iki durumda da ücretsiz olarak sunmak zorundadır.

İlave ücret ve indirimler hakkında bilgilendirme

MADDE 51

(1) Alıcı, bir ödeme aracının kullanımı için ilave ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talebini veya indirim teklifini ödeme işleminden önce gönderene bildirir.

(2) Bir ödeme aracının kullanımı için ödeme hizmeti sağlayıcısı veya üçüncü bir kişi tarafından ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talep edilmesi halinde, bu durum ödeme işleminden önce müşteriye bildirilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan hizmetlerde elektronik haberleşme işletmecisi, ön ödemeli veya faturalı abonelerinin hatlarının kullanımından dolayı, temsilcisi olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından bu fıkra kapsamında müşteriye önceden yapılmış bildirimde belirtilenlerin haricinde ilave ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talep edemez.

(3) Gönderen, birinci ve ikinci fıkrada yer alan ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaatlerle ilgili olarak ancak, ödeme işleminin başlatılmasından önce tam olarak bilgilendirilmiş olması şartıyla ödeme yapmakla yükümlüdür.

(4) Banka, 5464 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkilediğine karar vermesi durumunda bir ödeme aracının kullanımı için ilave ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talep edilmesini veya indirim teklif edilmesini yasaklamaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme İşlemlerinin Onaylanması ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Ödeme işleminin onaylanması ve onayın geri alınması

MADDE 52

(1) Gönderen, ödeme işlemi veya bir dizi ödeme işlemi ile ilgili onayı, ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan yönteme ve prosedüre uygun olarak verir. Ödeme işlemi ile ilgili onay, alıcı ya da ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla da verilebilir.

(2) Ödeme işlemi, gönderen tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır.

(3) Ödeme işlemine ilişkin onay, mutabık kalınan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Mutabık kalınan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır.

(4) Gönderen, 64 üncü maddede belirtilen sürelerden önce onayı, ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan yöntemle geri alabilir. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır.

Ödeme aracıyla ilgili hak ve yükümlülükler

MADDE 53

1

(1) Ödeme aracıyla gerçekleştirilecek ödeme işlemleri için ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşteri arasında bir harcama limiti kararlaştırılabilir.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında göndereni kullanıma kapatma gerekçesi konusunda 47 nci maddeye uygun olarak bilgilendirir.

(3) Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, ödeme hizmeti sağlayıcısı, gönderenin onayını almak kaydıyla ödeme aracını kullanıma açar veya gönderene yeni bir ödeme aracı temin eder.

(4) Müşteri, ödeme aracı ile ilgili müşteri güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, müşteri durumu derhal ödeme hizmeti sağlayıcısına veya ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenmiş kuruluşa bildirir. Müşteri, ödeme aracını teslim aldığı veya ödeme aracı üzerinde kullanım ve tasarruf imkanına sahip olduğu andan itibaren, gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(5) Ödeme aracı ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısı;

a) Müşteri dışındakilerin ödeme aracı ile ilgili müşteri güvenlik bilgilerine erişimlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almak,

b) Ödeme aracının yenilenmesi dışında, talep edilmemiş bir ödeme aracını müşteriye göndermemek,

c) Dördüncü fıkraya göre bildirim yapılabilmesini ve ödeme aracının kullanıma açılması talebinde bulunulabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve mevzuat uyarınca saklaması gereken süre içerisinde talep edilmesi halinde bildirim yapıldığına ilişkin kanıtları müşteriye sağlamak,

ç) Dördüncü fıkraya göre yapılan bildirimden itibaren ödeme aracının her türlü kullanımını engellemek,

d) Müşteriye dördüncü fıkraya göre yapılan bildirimin ücretsiz yapılmasını sağlayacak seçeneği sunmak,

ile yükümlüdür.

(6) Ödeme aracı ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısı, dördüncü fıkra kapsamında yapılan bir bildirim neticesinde, gerekmesi durumunda, yalnızca ödeme aracı ile doğrudan ilişkilendirilebilen yenileme ücreti alabilir.

(7) Ödeme aracının veya ödeme aracına ilişkin müşteri güvenlik bilgilerinin müşteriye güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasından ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumludur.

(8) Ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı veya ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısının ödeme hesabına erişimini, bu kuruluşlarca ödeme hesabına hileli veya yetkisiz erişim sağlandığı veya hileli veya yetkisiz bir şekilde ödeme işlemi başlatılmaya çalışıldığı gibi objektif ve ispat edilebilir gerekçelerle engelleyebilir. Bu durumda, diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında, ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, müşteriyi ödeme hesabına erişimin engellendiği konusunda, nedenleri ile birlikte, daha önce anlaşılan yönteme uygun olarak bilgilendirir. Bu bildirim, mümkün olması durumunda erişim engellenmeden önce, mümkün değilse engellendikten hemen sonra yapılır. Ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, erişimin engellenmesine neden olan durum ortadan kalktığında ödeme hesabını yeniden erişime açar.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen durumun ortaya çıkması halinde ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı veya ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı kaynaklı durumu gecikmeksizin Bankaya bildirir. Bildirim, duruma ilişkin detayları, erişimin engellenmesinin nedenlerini ve alınan önlemleri veya yapılan işlemleri içerir. Banka, bildirim üzerine durumu değerlendirir ve gerekli gördüğü uygun tedbirleri alır.

(10) Ödeme aracı ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısı, birden fazla kartlı sistem kuruluşu ile uyumlu olacak şekilde ödeme araçları ihraç ettiği ve müşterinin ödeme aracının belirli bir kartlı sistem kuruluşuna tanımlı şekilde ihraç edilmesini talep ettiği durumlarda, ödeme aracını müşterinin istediği kartlı sistem kuruluşuna uyumlu şekilde ihraç eder ve ödeme aracının ihraç edilmesinin öncesinde ve sonrasında müşterinin seçtiği kartlı sistem kuruluşu ile uyumlu ödeme aracının ihracı sürecini müşteri açısından zorlaştıracak şekilde müşteriye kartlı sistem kuruluşuna göre farklı uygulamalarda bulunamaz.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 31.03.2024

(11) Kart tabanlı ödeme aracı kabulü gerçekleştiren ödeme hizmeti sağlayıcısı, kabul faaliyetlerinde kullandığı cihaz, donanım ve yazılımların kartlı sistem kuruluşu faaliyeti yürütmeye yetkili olan sistemik öneme sahip ödeme sistemi işleticileri tarafından kurulan kartlı sistemlere uyumlu olmasını ve bu altyapılara uyumlu olarak ihraç edilmiş ödeme araçlarının hizmet sunduğu işyerlerinde kullanılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 31.03.2024

(12) İşyeri, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından on birinci fıkra uyarınca yürütülecek çalışmalara gerekli desteği vermekle yükümlüdür. Banka, ödeme hizmeti sağlayıcısından, bu fıkra kapsamında gerekli önlemleri alma konusunda makul bir gerekçe sunmaksızın çaba göstermeyen işyerine sunduğu ödeme altyapısı hizmetlerini durdurmasını istemeye yetkilidir.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 31.03.2024

Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilmiş işlemlerde tarafların bildirim ve düzeltme hak ve yükümlülükleri

MADDE 54

(1) Müşteri, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren ödeme hizmeti sağlayıcısına gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içinde yapılır. Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme işlemine ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen tüm bilgilerin müşteriye sağlanmamış olması halinde, müşteri bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların kuruluş tarafından saklanması esastır.

(2) Müşterinin gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin müşteri tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini, hesaplara işlendiğini ve sunduğu hizmetlerde yaşanan teknik bir arıza veya sorundan etkilenmediğini ispat yükümlülüğü, ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir. Ödeme işleminin ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, bu işlemin müşteri tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini, hesaplara işlendiğini ve kendi sorumluluğundaki hizmetlerde yaşanan teknik bir arıza veya sorundan etkilenmediğini ispat yükümlülüğü, kontrol alanı ölçüsünde, ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısına aittir.

(3) Birinci fıkra kapsamında yapılan düzeltme talebi, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilir. Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleşmiş ödeme işlemi ile ilgili olarak beşinci fıkrada yer alan hususların oluştuğuna dair kuvvetli şüphe bulunması durumunda, ödeme hizmeti sağlayıcısı işleme ilişkin düzeltme yapmadan önce, makul bir süreyle sınırlı olmak üzere, araştırma yapma hakkına sahiptir. Ödeme işleminin müşteri tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal gönderene iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

(4) Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da müşteri güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen, 53 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın ikiyüzelli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen, 53 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Gönderen, ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkan zararın sebebinin ödeme hizmeti sağlayıcısının çalışanı, temsilcisi veya dış hizmet aldığı kuruluş olması durumunda, bu fıkra uyarınca herhangi bir ödeme işleminden veya ödeme işlemi nedeniyle oluşan zarardan sorumlu tutulamaz.

(5) Gönderen, ödeme aracını hileli kullanması veya 53 üncü maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

(6) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının 53 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, gönderen tarafından bildirimin yapılmasına karşın ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.

(7) Ödeme işlemine ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısının aracılık etmesi durumunda, müşteri, bu madde ile 70 inci madde saklı kalmak kaydıyla, ödeme hesabının bulunduğu kuruluştan birinci fıkra uyarınca düzeltme isteyebilir.

(8) Ödeme işleminin ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı tarafından başlatıldığı durumda, ödeme hesabının bulunduğu kuruluş yetkilendirilmemiş ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal gönderene iade etmek ve ödeme hesabını yetkilendirilmemiş ödeme işlemi gerçekleşmeseydi olması gereken duruma getirmekle yükümlüdür. Yetkilendirilmemiş ödeme işleminin ödeme emri başlatma hizmet sağlayıcısının herhangi bir kusurundan veya sorumluluğunda bulunan altyapı ve hizmetlerdeki bir hatadan kaynaklanması durumunda ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa, yetkilendirilmemiş ödeme işlemi nedeniyle oluşan zarar dahil olmak üzere gönderene yapılan geri ödeme nedeniyle katlandığı maliyet kalemleri toplamını ödemekle yükümlüdür.

(9) Beşinci fıkra saklı kalmak kaydıyla gönderen, ödeme hizmeti sağlayıcısının, 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemeler uyarınca gerekli kimlik doğrulamalarını zorunlu tutmadığı durumlarda, kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da müşteri güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Alıcı veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemeler uyarınca gerekli kimlik doğrulamalarının kullanılmasına engel oldukları durumlarda, gerekli kimlik doğrulamalarının kullanılmasına engel olan taraf gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının, kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da müşteri güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanacak zararını karşılamakla yükümlüdür.

İşlem tutarının önceden bilinmediği kart tabanlı ödeme işlemleri

MADDE 55

(1) Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan kart tabanlı ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme işlemine onay verdiği anda işleme ilişkin tutarın tam olarak bilinmediği durumlarda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme hesabında bulunan fonu, gönderenin bloke edilecek tam tutara ilişkin onay verdiği durumlarda bloke edebilir.

(2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, gönderenin ödeme hesabındaki blokeli fonu, ödeme işleminin tam tutarına ilişkin bilginin ulaşmasından hemen sonra gecikmeksizin ve en geç ödeme emri ulaşır ulaşmaz serbest bırakır.

Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde geri ödeme

MADDE 56

(1) Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, gönderen gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Ödeme hizmeti sağlayıcısı gönderenden talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

(2) Doğrudan borçlandırma yoluyla yapılan ödeme işleminde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda dahi gönderenin geri ödeme isteyebileceği sözleşmede kararlaştırılabilir.

(3) Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, gönderen birinci fıkradaki koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.

(4) Ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan ödeme hizmeti sağlayıcısına verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az bir ay önce gönderene bildirimde bulunulması hallerinde, ödeme işlemi için gönderenin herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığı sözleşmede kararlaştırılabilir.

(5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, gönderenin geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda uygulanmaz.

Fonların kullanılabilirliği hakkında onay

MADDE 57

(1) Ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi şartıyla, kart tabanlı ödeme aracını ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısının talebi üzerine, kart tabanlı ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tutarın ödeme hesabında bulunup bulunmadığını mümkün olan en kısa sürede teyit eder:

a) Gönderenin ödeme hesabının, teyid talebi anında çevrim içi olarak erişilebiliyor olması.

b) Gönderenin, belirli bir ödeme hizmeti sağlayıcısından belirli bir kart tabanlı ödeme işlemine ilişkin tutarın hesapta bulunup bulunmadığının teyit edilmesine ilişkin olarak gelecek talebe cevap verme konusunda, ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa onay vermiş olması.

c) (b) bendinde belirtilen onayın, ilk teyit talebinden önce verilmiş olması.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, birinci fıkra uyarınca ödeme işlemine ilişkin tutarla ilgili teyidi aşağıdaki şartların tümünün yerine getirildiği durumlarda isteyebilir:

a) Gönderenin, ödeme hizmeti sağlayıcısına birinci fıkra uyarınca ödeme işlemine ilişkin tutarla ilgili teyit talep edebilmesi için açıkça onay vermiş olması.

b) Gönderenin, söz konusu tutara ilişkin kart tabanlı ödeme işlemini, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ihraç edilmiş kart tabanlı ödeme aracını kullanarak başlatmış olması.

c) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, her bir teyit talebinden önce ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde kimliğini doğrulatması ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurması.

(3) Birinci fıkrada belirtilen teyit işlemi sadece ‘evet’ veya ‘hayır’ cevabından oluşur ve hesap bakiyesinin dökümünü veya durumunu içermez. Bu cevap, kart tabanlı ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacı dışında saklanamaz ve kullanılamaz.

(4) Birinci fıkrada belirtilen teyit işlemi dolayısıyla ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, gönderenin ödeme hesabındaki fonu bloke edemez.

(5) Gönderen, ödeme hesabının bulunduğu kuruluştan teyit işlemine taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının adı ile teyit talebine ilişkin sağlanan cevap konusunda kendisinin bilgilendirilmesini isteyebilir.

(6) Bu madde elektronik para yüklü bulunan kart tabanlı ödeme araçları ile başlatılan ödeme işlemleri için uygulanmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Ödeme

BİRİNCİ BÖLÜM

Ödeme Emri ve Ödeme Tutarı

Ödeme emrinin alınması

MADDE 58

(1) Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Ödeme hizmeti sağlayıcısı iş günü dışında ulaşan ödeme emirlerini aynı gün de yerine getirebilir. Gönderenin ödeme hesabı, ödeme emrinin ulaşmasından önce borçlandırılamaz.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin bir iş günü içinde en son ne zaman alınacağına ilişkin bir saat belirleyebilir. Belirlenen saatten sonra alınan ödeme emri ertesi iş günü alınmış sayılır.

(3) Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları ödeme hizmeti sağlayıcısının tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

Ödeme emri başlatma hizmeti ile hesap bilgisi hizmetine ilişkin esaslar

MADDE 59

(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile taraflarca uyulması gereken teknik ve operasyonel gereklilikler Banka tarafından belirlenir. Rekabete duyarlı verilerin, Kanunun 14/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak veri paylaşımlarındaki durumuna ilişkin usul ve esaslar, Rekabet Kurumunun görüşü alınarak Banka tarafından bu fıkra uyarınca yapılacak düzenlemelerde belirlenir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunacak ödeme hizmeti sağlayıcısının, ödeme hesabının bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının, varsa ilgili diğer tarafların ve bu hizmetlerin sunulması için taraflar arasında kurulacak bağlantının birinci fıkra uyarınca Banka tarafından belirlenen tüm gerekliliklere uyum sağlaması zorunludur.

(3) Birinci fıkra uyarınca Banka tarafından belirlenen teknik ve operasyonel gerekliliklere uyum sağlanıp sağlanmadığı, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından yürütülecek teknik kontrol ve değerlendirme sürecinin sonucunda tespit edilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yürütülen teknik kontrol ve değerlendirme sürecini sorunsuz tamamlayan kişiler Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından kayıt altına alınır ve internet sitesinde kamuya açık şekilde duyurulur. Üçüncü fıkra uyarınca yürütülen teknik kontrol ve değerlendirme sürecini sorunsuz tamamlayan ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından kayıt altına alınan ödeme hizmeti sağlayıcıları, kuruluşlar için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunma konusunda Banka tarafından gerekli izinlerin verilmesinin ardından olmak üzere, yetkili ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak kabul edilir.

(5) Nezdinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile ilgili olabilecek ödeme hesabı bulunduran tüm ödeme hizmeti sağlayıcılarının, gerekli izinleri alarak faaliyete geçmelerinin ardından en geç 6 ay içerisinde birinci fıkra kapsamında Banka tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye bağlanarak, nezdinde bulunan ödeme hesapları ile ilgili olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunabilmeleri için, talepte bulunan tüm diğer yetkili ödeme hizmeti sağlayıcılarına gerekli altyapıyı sağlaması gerekir. Nezdinde ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcıları; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunma konusunda yetkisi bulunan ödeme hizmeti sağlayıcıları dışındaki kişilerin yetkisiz bir şekilde bu hizmetleri sunma amacıyla ödeme hesaplarına erişmelerini engellemek için gerekli önlemleri alır.

(6) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., beşinci fıkra uyarınca gerçekleşen işlemlere ilişkin denetim izlerini beş yıl süre ile saklar ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri ile ilgili taraflar arasında oluşacak uyuşmazlıklarda bu kayıtlar geçerli olur.

(7) Ödeme hesabının bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerine ilişkin yetkili ödeme hizmeti sağlayıcılarından alacağı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin doğrudan ve sadece bu iş ile ilişkilendirilebilen maliyetlerle orantılı makul bir seviyede olması zorunludur. Banka bu fıkra uyarınca alınabilecek ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye veya bu fıkra uyarınca herhangi bir ücret, masraf, komisyon veya diğer bir menfaat alınmamasına karar vermeye yetkilidir.

(8) Ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan vadesiz hesaplar, işlem hesapları, kredi kartı hesapları, elektronik para hesapları ile müşteri adına açılan ve başka bir hesaba bağlı olmaksızın diğer kişilere fon aktarımı yapılabilen, geçici hareketlerin izlendiği hesaplar dışındaki hesaplar bu madde kapsamında ödeme hesabı olarak değerlendirilir. Banka, bu hesaplar dışında kalan ancak ödeme hizmeti sağlayıcılarının sundukları ödeme hizmetlerinde kullanılan diğer hesap türlerinden uygun olanların da ödeme hesabı olarak değerlendirilmesine karar vermeye yetkilidir.

Ödeme emri başlatma hizmetinin sunulması esnasında ödeme hesabına erişim kuralları

MADDE 60

(1) Gönderen, ödeme hesabının çevrim içi olarak erişilebilir olduğu durumlarda, ödeme emri başlatma hizmetini kullanmayı tercih edebilir.

(2) Gönderenin, 52 nci madde uyarınca bir ödemenin gerçekleştirilmesi için onay verdiği durumlarda, ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, gönderenin ödeme emri başlatma hizmetinden yararlanabilmesi için aşağıda yer alan hususları yerine getirir:

a) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcıları ile 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurar.

b) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısından ödeme emrini almasının ardından, mümkün olan en kısa süre içerisinde, ödeme emri başlatma işlemine ilişkin tüm bilgiler ile ödeme işleminin gerçekleşmesine ilişkin kendisinin erişebildiği tüm verileri ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı için erişilebilir hale getirir.

c) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısının servisleri aracılığıyla iletilen ödeme emrine; zaman, öncelik veya ücret gibi konularda, objektif sebeplere dayananlar dışında herhangi bir ayrımcılık yapmadan, doğrudan gönderen tarafından iletilen ödeme emirleri ile aynı şekilde muamele eder.

(3) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Gönderenin ödeme emri başlatma hizmetiyle ilgili fonunu hiçbir zaman kendi nezdinde tutamaz.

b) Müşterinin hassas müşteri verilerine, bu verileri oluşturan ve kullananlar dışında diğer taraflarca erişilememesini ve bu verilerin güvenli ve verimli kanallar vasıtasıyla iletilmesini sağlar.

c) Ödeme emri başlatma hizmeti esnasında müşteri ile ilgili olarak edinilen diğer bilgilerin, müşterinin onayı olması şartıyla, sadece alıcıya iletilmesini sağlar.

ç) Her ödeme emri başlatma işleminde, kendini gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde tanıtır, gönderen, alıcı ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurar.

d) Müşterinin hassas müşteri verilerini saklayamaz. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve gönderenin açık rızasının olması kaydıyla ödeme hesabı sahibinin ismi, ödeme hesabının numarası, ödeme aracının numarası ve Bankaca bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer hususlar bu bent kapsamında hassas müşteri verisi olarak değerlendirilmez.

e) Ödeme emri başlatma hizmetinin sunulması için gerekli veriler dışında müşteriden veri isteyemez.

f) Gönderen tarafından onay verildiği sürece, ödeme emri başlatma hizmetinin sunulması amacıyla ilgili veriye, bilgi güvenliği ve gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun şekilde erişebilir, bu veriyi kullanabilir ve saklayabilir; ödeme emri başlatma hizmetinin sunulması amacı dışında hiçbir veriye erişemez, bu verileri kullanamaz ve saklayamaz.

g) Ödeme işleminin alıcısını, tutarını veya diğer hiçbir özelliğini değiştiremez.

(4) Ödeme emri başlatma hizmetinin sunulması için, Kanun, bu Yönetmelik, 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelerde yer alan ilgili hükümler ile Banka tarafından bu konuda alınmış kararlara uyulması ve 59 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından kurulan yapının kullanılması şartıyla, ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hesabının bulunduğu kuruluş arasında ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlere ilişkin hususlar hariç olmak üzere konuya özgü bir anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz.

Hesap bilgisi hizmetinin sunulması esnasında ödeme hesabı bilgilerine erişim ve bunların kullanımı kuralları

MADDE 61

1

(1) Müşteri, ödeme hesabının çevrim içi olarak erişilebilir olduğu durumlarda, hesap bilgisi hizmetini kullanmayı tercih edebilir.

(2) Hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Sadece, müşterinin onayının olduğu hizmetleri sunabilir.

b) Müşterinin hassas müşteri verilerine, bu verileri oluşturan ve kullananlar dışında diğer taraflarca erişilememesini ve bu verilerin güvenli ve verimli kanallar vasıtasıyla iletilmesini sağlar.

c) İletişim kurulacak her oturumda, kendini ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde tanıtır, müşteri ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurar.

ç) Yalnızca belirlenen ödeme hesapları ve ilgili ödeme işlemlerine ait bilgilere erişim sağlayabilir.

d) Ödeme hesaplarına ilişkin hassas müşteri verilerini talep edemez. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve müşterinin açık rızasının olması kaydıyla ödeme hesabı sahibinin ismi, ödeme hesabının numarası, ödeme aracının numarası ve Bankaca bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer hususlar bu bent kapsamında hassas müşteri verisi olarak değerlendirilmez.

e) Müşteri tarafından onay verildiği sürece, hesap bilgisi hizmetinin sunulması amacıyla ilgili veriye, bilgi güvenliği ve gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun şekilde erişebilir, bu veriyi kullanabilir ve saklayabilir; hesap bilgisi hizmetinin sunulması amacı dışında hiçbir veriye erişemez, bu verileri kullanamaz ve saklayamaz.

(3) Ödeme hesaplarına ilişkin olarak, ödeme hesabının bulunduğu kuruluş aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı ile 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurar.

b) Hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısının servisleri aracılığıyla iletilen bilgi talebine; zaman, öncelik veya ücret gibi konularda, objektif sebeplere dayananlar dışında herhangi bir ayrımcılık yapmadan muamele eder.

(4) Hesap bilgisi hizmetinin sunulması için, Kanun, bu Yönetmelik, 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelerde yer alan ilgili hükümler ile Banka tarafından bu konuda alınmış kararlara uyulması ve 59 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından kurulan yapının kullanılması şartıyla, hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hesabının bulunduğu kuruluş arasında ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlere ilişkin hususlar hariç olmak üzere konuya özgü bir anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz.

(5) Hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısının, gerekli güvenlik önlemlerini alması, varsa ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve müşterinin onayının olması kaydıyla, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi, üçüncü fıkrasının (ç) bendi, sekizinci fıkrası ve dokuzuncu fıkrası uyarınca sunacağı hizmetler kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan ve ödeme hesabı olarak nitelendirilmeyen hesaplara ilişkin verilere erişmesi, bu verileri kullanması ve saklaması, ikinci fıkranın (ç) ve (e) bentlerine aykırılık teşkil etmez.

Verilerin korunması

MADDE 62

1

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile ilgili verilere yasalarca kendisine verilen yetki ve sorumluluklar kapsamında yalnızca ilgili müşteriyi açıkça bilgilendirmek şartı ile erişebilir, bu verileri kullanabilir ve saklayabilir. Ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle bu verilere erişilmesi, verilerin kullanılması ve saklanması yalnızca müşterinin onayı ile mümkündür. Ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle erişilen veriler içerisinde kişisel veriler olması durumunda müşterinin açık rızasının alınması gerekir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunan kuruluşlar tarafından, bu hizmetler kapsamında temin edilmiş verilerin, 15 inci maddenin ikinci, üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında sunmakta oldukları hizmetler için kullanılması, müşterinin onayının alınmış olması kaydıyla, 60 ıncı ve 61 inci maddelerde yer alan hükümlere aykırılık olarak değerlendirilmez.

(3) Ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından ihraç edilmiş ödeme araçlarına ilişkin hassas müşteri verilerinin yurt içinde bulunan işyerleri nezdinde veya sorumluluğunda saklanması durumunda, bu verilerin yurt içinde tutulması ve saklanması zorunludur.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunan ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından, bu hizmetler kapsamında temin edilmiş veriler, ödeme hizmeti sağlayıcısı müşterinin onayını alsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve bunlara aktarılamaz.

(5) Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, 6698 sayılı Kanun ile 6698 sayılı Kanun uyarınca yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler öncelikli olarak uygulanır ve bu hükümler kapsamında belirlenmiş olan usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Ödeme emrinin reddi

MADDE 63

(1) Sözleşmede öngörülen şartların gönderen tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, ödeme işleminin gönderen veya alıcı tarafından başlatılıp başlatılmadığına bakılmaksızın, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi 5549 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata aykırılık oluşturmadığı, bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadığı veya haklı bir neden olmadığı sürece, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrini başlatmayı veya yerine getirmeyi reddedemez.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, bir ödeme emrini başlatmayı veya yerine getirmeyi reddettiği takdirde, diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükarda en geç ödeme emrinin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar müşteriye bildirir.

(3) 67 nci ve 70 inci maddelerin uygulanmasında, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından bu madde kapsamında reddedilen ödeme emri hiç alınmamış sayılır.

Ödeme emrinin geri dönülemezliği

MADDE 64

(1) Ödeme emri, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alındıktan sonra, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça gönderen tarafından geri alınamaz.

(2) Ödeme işleminin alıcı tarafından, alıcı aracılığıyla veya ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı tarafından başlatıldığı durumlarda, gönderen, ödeme emrini ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısına daha önce belirlenmiş yönteme uygun olarak onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz.

(3) Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, gönderen ödeme emrini en geç fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir.

(4) 58 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki ödemelerde, müşteri ödeme emrini en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabilir.

(5) Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emrinin geri alınması tarafların anlaşmasına bağlıdır. İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hallerde, gönderenin süre geçtikten sonra işlemi geri alabilmesi için alıcının onayı gerekir. Sözleşmede kararlaştırılması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme emrinin geri alınması için, katlandığı maliyetlerle sınırlı bir ücret talep edilebilir.

Gönderilen ve alınan tutarlar

MADDE 65

(1) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işlemi kapsamında aktardığı tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapamaz. Aktarılan tutar sonrası ödeme hesabında kalan bakiye, gönderenden alınacak işlem ücretinden az ise gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı işlemi reddetmeye yetkilidir.

(2) Alıcı ile alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, tahsil edilecek ücretlerin ödeme işlemi tutarından düşülmesini kararlaştırabilir. Bu durumda, alıcıya yapılacak bildirimde ödeme işleminin tam tutarı ve ücretler ayrı ayrı belirtilir.

(3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, gönderen tarafından başlatılan ödeme işlemlerinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde ise alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin tam tutarının alıcının eline geçmesinden sorumludur.

Ödemelerde kullanılacak para birimi

MADDE 66

(1) İşlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ödemeler, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda belirlenen düzenlemelere uygun olmak kaydıyla tarafların anlaştığı para birimi kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) 15 inci maddenin dördüncüsü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödeme işleminin başlatılmasından önce bir ATM veya POS cihazı aracılığıyla veya alıcı tarafından ödeme işlemi ile ilgili olarak döviz alım satım hizmeti sunulması durumunda, bu hizmeti sunan taraf gönderene ücretler ve kullanılan döviz kuru ile ilgili bilgileri sunar. Gönderen, işlemi gerçekleştirmesi durumunda döviz alım satım hizmeti dahil ödeme hizmetini bu bilgiler ışığında kabul etmiş sayılır.

(3) Kuruluş, işlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullandığı ödeme işlemlerini sadece Türk Lirası ile gerçekleştirebilir.

(4) Kuruluş tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere döviz cinsinden ödeme hesabı açılmaması, açılacak ödeme hesaplarına döviz yatırılmaması ve bu hesaplarda döviz bulundurulmaması esastır. İşlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ödemenin birinci fıkra uyarınca döviz ile gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması durumunda, ödeme hesabına döviz yatırılması, mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, yurt içinden yurt dışına gönderilmek üzere yatırılan dövizin en geç ertesi iş günü sonu itibarıyla, yurt dışından yurt içine gönderilen dövizin ise en geç bir ay içerisinde aynı müşteriye ait bir ödeme hesabında bulunmaması şartıyla mümkündür. Banka, kuruluş tarafından ödeme işlemine ilişkin risk yönetimi faaliyetleri kapsamında ilave süreye ihtiyaç olduğuna karar vermesi durumunda, özellik gösteren belirli işlem türleri için bu süreyi bir ayı aşmayacak şekilde uzatmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasında, 15 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

Ödeme hesabına yapılan ödemeler

MADDE 67

(1) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına gönderir. Yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırılması halinde, bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez. Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına bu tarihte gönderir.

(2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, taraflar arasında birinci fıkrada belirtilen sürelerden farklı bir süre kararlaştırılabilir.

(3) Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde ödeme tutarı bu tarihten önce gönderenin ödeme hesabından düşülemez.

(4) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

(5) Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.

(6) Müşterinin tüketici olduğu hallerde, ödeme hesabına hesabın para birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alındığı tarihte kullanıma hazır hale getirilir. Müşterinin tüketici olmadığı hallerde, yatırılan paralar en geç alınmasını izleyen iş gününde kullanıma hazır hale getirilir.

Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bir ödeme hesabının bulunmaması

MADDE 68

(1) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde hesabının bulunmadığı durumlarda, alıcı adına fonu alan ödeme hizmeti sağlayıcısı bu fonu derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar alıcının kullanımına hazır hale getirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorunlu Ödemeler

Hatalı kimlik tanımlayıcıları

MADDE 69

(1) Gönderen tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Müşteri tarafından kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin sadece kimlik tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(2) Müşteri tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, hatalı ödeme işlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. Sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı fonun geri alınması için, ödeme hizmeti kullanıcısından katlandığı maliyetlerle orantılı makul bir ücret talep edebilir.

(3) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, hatalı ödeme işlemine konu olan fonların geri alınabilmesi için gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ile iş birliği içerisinde gerekli çabayı gösterir.

(4) Hatalı ödeme işlemine konu olan fonların geri alınamadığı durumda, yazılı talep karşılığında, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, kendi nezdinde olan ve gönderenin ilgili fonu alabilmek amacıyla hukuki yollara başvururken kullanabileceği konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri gönderene verir.

Ödeme hizmeti sağlayıcılar açısından işlemin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi durumunda yükümlülük

MADDE 70

(1) Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderene karşı sorumludur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını 67 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.

(2) Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir. Ödeme işlemine ilişkin gönderenin ödeme hesabındaki hareketin tarihi, ödeme işlemine ilişkin tutarın gönderenin ödeme hesabından çıktığı tarihten sonra olamaz.

(3) Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Ödeme işlemine ilişkin alıcının ödeme hesabındaki hareketin tarihi, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmiş olduğu varsayımı altında olması gerekecek tarihten sonra olamaz.

(4) Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonuçları gönderene bildirir. Bu işlem için gönderenden ücret talep edilemez.

(5) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin 67 nci maddenin beşinci fıkrasına uygun şekilde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur. Bu madde uyarınca ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş olması durumunda alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemine ilişkin ödeme emrini gecikmeksizin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına tekrar gönderir.

(6) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin 67 nci maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmesinden alıcıya karşı sorumludur. Ödeme emrinin geç iletilmesi durumunda, ödeme işlemine ilişkin tutarın alıcının ödeme hesabına, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmiş olduğu varsayımı altında olması gerekecek tarihten sonra olmayacak şekilde aktarılması gerekir. Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. Ödeme işlemine ilişkin alıcının ödeme hesabındaki hareketin tarihi, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmiş olduğu varsayımı altında olması gerekecek tarihten sonra olamaz.

(7) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir. Ödeme işlemine ilişkin gönderenin ödeme hesabındaki hareketin tarihi, ödeme işlemine ilişkin tutarın gönderenin ödeme hesabından çıktığı tarihten sonra olamaz.

(8) Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonuçları alıcıya bildirir. Bu işlem için gönderenden ücret talep edilemez.

(9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin ödeme hizmeti sağlayıcısının herhangi bir kusurundan veya sorumluluğunda bulunan altyapı ve hizmetlerdeki bir hatadan kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda müşterinin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi müşterisine karşı sorumludur.

Ödeme emri başlatma hizmetlerinde ödemenin gerçekleşmemesi, hatalı veya geç gerçekleşmesi durumunda yükümlülük

MADDE 71

(1) Gönderenin; ödeme işlemini ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla başlatması durumunda ödeme hesabının bulunduğu kuruluş, 54 üncü madde ile 69 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları saklı kalmak kaydıyla, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir. Bu tür işlemlerde ödeme emrinin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş tarafından 58 inci madde uyarınca alındığını, işlemin müşteri tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini, hesaplara işlendiğini ve kendi sorumluluğundaki hizmetlerde yaşanan teknik bir arıza veya sorundan etkilenmediğini ispat yükümlülüğü kontrol alanı ölçüsünde ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısına aittir.

(2) Ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı, gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin herhangi bir kusurundan veya sorumluluğunda bulunan altyapı ve hizmetlerdeki bir hatadan kaynaklanması durumunda, ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa, bu işlemler nedeniyle oluşan zarar dahil olmak üzere gönderene yapılan geri ödeme nedeniyle katlandığı maliyet kalemleri toplamını ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyetler ile Şikâyet ve İtirazlar

Tüketici olmayan müşteriler

MADDE 72

1

(1) Müşterinin tüketici olmadığı ödeme işlemlerinde, taraflar arasındaki sözleşmede, 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 44 üncü maddenin birinci ve dördüncü fıkraları, 52 nci maddenin üçüncü fıkrası, 54 üncü maddenin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları, 56 ncı, 64 üncü ve 70 inci maddelerin uygulanmaması ya da farklı şekilde uygulanması kararlaştırılabilir. Taraflar arasında, yetkilendirilmemiş veya hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş ödeme işlemine ilişkin bildirim konusunda 54 üncü maddenin birinci fıkrasında ve ödeme hesabına yapılan ödemelerle ilgili olarak 67 nci maddede yer alan süreden farklı bir süre belirlenebilir.

Düşük değerli ödeme işlemleri ile düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para

MADDE 73

1

(1) Çerçeve sözleşmeye göre bin Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerinde ya da ikibinyediyüzelli Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı ikibinyediyüzelli Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarında bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin olarak;

a) Ödeme hizmeti sağlayıcısının gönderene sadece ödeme aracının kullanılma yöntemi, sorumluluk, ödenecek ücretler ve diğer önemli bilgileri de içeren ödeme hizmetinin temel özellikleri ile gerektiğinde 43 üncü maddede sayılan diğer şartlara nereden ulaşılabileceğine ilişkin bilgiyi sağlayacağı,

b) Ödeme hizmeti sağlayıcısının çerçeve sözleşmede değişiklik öneremeyeceği,

c) Ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme hizmetinin gerçekleşmesinden sonra müşterinin ödeme işleminin tespiti için işleme ilişkin referans numarasını, ödeme işleminin tutarını ya da aynı tür birden fazla işlemin yapıldığı hallerde işlemlerin toplam tutarını ve bu işlemler için ödenecek ücretlere ilişkin bilgileri sağlamakla yükümlü olduğu; müşterisi belli olmayan ödeme araçlarında ya da ödeme hizmeti sağlayıcısının bu bilgileri vermesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde bu bilgilendirmenin yapılmayacağı; ancak her halükarda ödeme aracındaki fonun tutarına ilişkin bilgileri sağlamakla yükümlü olacağı,

kararlaştırılabilir.

(2) Çerçeve sözleşmeye göre, bin Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerinde ya da ikibinyediyüzelli Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı ikibinyediyüzelli Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak;

a) Ödeme aracının kullanıma kapatılamıyor veya sonraki kullanımların engellenemiyor olması halinde, 53 üncü maddenin dördüncü fıkrası, 53 üncü maddenin beşinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, 54 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmayacağı,

b) Müşterisi belli olmayan ödeme araçlarında veya ödeme aracının özellikleri nedeniyle ortaya çıkan diğer sebeplerle, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme işleminin yetkilendirilmiş olduğunu ispat edememesi halinde, 54 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmayacağı,

c) Ödeme emrinin yerine getirilmemesi durumunun halin şartlarından açıkça anlaşılabilir olduğu hallerde, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrinin reddini müşteriye bildirmesine gerek olmadığı,

ç) Gönderenin ödeme emrini ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamayacağı,

d) 67 nci ve 68 inci maddelerde yer alan sürelerden farklı gerçekleştirilme sürelerinin geçerli olacağı,

kararlaştırılabilir.

(3) Bin Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerinde ya da ikibinyediyüzelli Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı ikibinyediyüzelli Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak 41 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir. Çerçeve sözleşmeye ilişkin olanlar dışında birinci ve ikinci fıkra hükümleri bu ödeme araçları için de uygulanır.

(4) Banka, bu maddede belirtilen tutarları beş katına kadar arttırmaya veya beşte birine kadar azaltmaya yetkilidir.

Şikâyet ve itirazlar

MADDE 74

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, müşterilerinin ödeme hizmetiyle ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde müşterilerin başvuru yöntemini kullanarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, müşterilerin şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Bireysel müşteri, kuruluş ile arasında bu Yönetmelik uygulamalarından doğabilecek ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, Birlik nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine başvurabilir.

(3) Kuruluş, çerçeve sözleşmede, internet sitesinde, şube ve temsilci işyerlerinde ve benzer alanlarda müşterilerini, Birlik hakem heyetlerine başvuru hakları ile gerekli iletişim bilgileri ve başvurunun kapsamı hakkında bilgilendirir.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma komiteleri

MADDE 75

(1) Banka, Kanunun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte durum ve uygulamaları tespit etmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşların üye olarak katılımıyla, belirli bir süre ile ya da süresiz olarak çalışmalar yürüterek belirlenen konu ile ilgili çıktılar üretecek çalışma komiteleri kurmaya yetkilidir.

(2) Banka, birinci fıkra uyarınca kurulacak çalışma komitesinin toplantı ve çalışma esaslarını komiteye üye olacak kurum ve kuruluşlar ile birlikte belirler. Toplantı ve çalışma esaslarında çalışma komitesine ihtiyaç duyulma nedeni, çalışmanın konusu ve kapsamı, üyeler, çalışma komitesinin teşkilinin süreli veya süresiz oluşu, süreli ise çalışma süresi, karar alma usulü, taslak plan ve hedefler ile gerek duyulan diğer hususlar belirtilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca kurulacak çalışma komitesinin başkanlığı ve sekreteryası Banka tarafından yürütülür ve Banka bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Üyeler ile iletişim kurarak, üye temsilcilerine ilişkin bilgileri temin etmek.

b) Toplantıların gündemini, yerini ve zamanını komite başkanının ve üyelerin görüşlerini de dikkate alarak belirlemek ve üyeleri bilgilendirmek.

c) Toplantı tutanaklarını hazırlamak ve üyelerle paylaşmak.

ç) Toplantı ve çalışma esaslarında belirtilen hedef çıktıların hazırlanmasını koordine etmek.

d) Teknik alt komitelerin koordinasyonunu yürütmek.

(4) Çalışma komitesi düzenli olarak toplanabileceği gibi gerekli hallerde Bankanın davetiyle, temsilcilerin tümünün katılımı aranmaksızın ayrıca toplanabilir.

(5) Çalışma komitesinin faaliyetleri açısından, temsilciler ilgili üyelerin iletişim kişileridir ve üyelerin yürütecekleri çalışmalarda eş güdüm sağlarlar.

(6) Temsilcilerde değişiklik olması halinde üyeler bu durumu Bankaya mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirir.

(7) Çalışmaların etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde çalışma komitesinin altında teknik alt komiteler oluşturulabilir.

(8) Çalışma komitesi, çalışmalarını yürütürken, komite üyesi olmayan konuyla ilgili tarafları ve uzmanları çalışmalara davet edebilir.

Acil durum iletişim yetkilisi

MADDE 76

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak Bankanın acil durumlarda ödeme hizmeti sağlayıcısı ile iletişime geçebilmesi için acil durum iletişim yetkililerini belirler.

(2) Birinci fıkra uyarınca en az bir asıl, bir yedek acil durum iletişim yetkilisi belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca belirlenecek acil durum iletişim yetkililerinin ödeme hizmeti sağlayıcısının faaliyet ve işlemleri hakkında yeterli bilgi, deneyim ve yetkiye sahip kişilerden seçilmesi zorunludur.

(4) Bu madde uyarınca belirlenen acil durum iletişim yetkililerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile unvanları Bankaya bildirilir.

(5) Banka, ödeme hizmeti sağlayıcısından ilave acil durum iletişim yetkilileri belirlemesini veya mevcut acil durum iletişim yetkililerini değiştirmesini isteyebilir.

(6) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, acil durum iletişim yetkilileri ile ilgili değişiklikleri gecikmeksizin Bankaya bildirir.

Mücbir sebep

MADDE 77

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, kendi ihmal ve kusurundan kaynaklanmayan olağanüstü hallerde, mücbir sebep durumunda veya diğer kanunların öngördüğü yükümlülükler gerektirdiğinde dördüncü kısmın dördüncü bölümü ile beşinci kısmın birinci ve ikinci bölümü kapsamında sorumlu tutulamaz.

Yetkili mercilerle iş birliği

MADDE 78

(1) Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Banka muadili mercilerin, kendi ülkelerinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşlarının Türkiye'deki ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi talepleri ile kuruluşların yurt dışındaki şube veya ortaklıklarının konsolidasyon kapsamında yer alan bilgilerine ilişkin taleplerinin karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak yerine getirilmesi Bankanın iznine tâbidir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak iş birliğine ilişkin ilave usul ve esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Bankaca belirlenebilir.

Yurt dışından temin edilecek belgeler

MADDE 79

(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bankaya yapılacak başvurular ile ilgili olarak yabancı uyruklu kişilerden, gerekli görülen ve ilgili ülke mevzuatına göre temin edilmesi mümkün olan belgeler istenir.

(2) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Bankaya tevsik edilmesi zorunludur.

(3) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Bankaya tevsik edilemediği takdirde, söz konusu tevsikin yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak beyanda bulunulması zorunludur.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

İlave bilgi ve belge talebi

MADDE 80

(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bankaya yapılacak başvurularda, Banka gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir. Banka tarafından talep edilen ilave bilgi ve belgelerin Bankaya ulaşmasına kadar geçen süre Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan altı aylık sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Farklı olarak alınan bilgi ve belgeler çerçevesinde Banka işlem tesis edebilir.

(2) Banka, bu Yönetmelik kapsamında Bankaya yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve belgeleri farklı kapsam ve içeriklerde talep etmeye yetkilidir.

Hesap ve kimlik bilgilerinin başka kişilere kullandırılması ile ilgili uyarı yükümlülüğü

MADDE 81

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları; şube, temsilci ve benzeri bağlı birimleri nezdinde, 5549 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını, bu kapsamda gerekli duyuruların çalışma yeri içerisinde müşteriler tarafından açıkça görülebilecek ve rahatlıkla okunabilecek şekilde ilan edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Çevrim içi sunulan hizmetler ile ilgili olarak da kuruluşun internet sayfasında, ana sayfada yer alacak, açıkça görülebilecek ve rahatlıkla okunabilecek şekilde birinci fıkradaki uyarının yapılması zorunludur.

(3) Çalışma yerlerine ilişkin şartlar, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, şube, temsilci ve benzeri bağlı birimlerin internet siteleri ve mobil uygulamalar gibi çevrim içi ortamlar bakımından da aranacaktır.

Kapsam dışında kalanların bildirim yapma yükümlülüğü

MADDE 82

(1) Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen faaliyetlerden herhangi birini veya her ikisini birden yerine getiren hizmet sağlayıcıları ile (b) bendinde belirtilen faaliyetleri yerine getiren hizmet sağlayıcılar, son oniki ay içerisinde bu kapsamda gerçekleştirdikleri işlem tutarının elli milyon Türk Lirasını aşması halinde, verilen hizmetin tanımını, detaylı iş akış ve modellerini, işlem hacimleri, ortalama, asgari ve en yüksek işlem tutarı, müşteri ve üye işyeri ağı, geçerli oldukları işyeri sayısı, türü ve bunlara ilişkin coğrafi bölge dağılımı ile Banka tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeleri içeren raporu, yürütülen faaliyetin Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (h) bentlerinde bulunan hangi şartlar kapsamında yerine getirildiğini de belirterek, her yıl Ocak ayı içerisinde Bankaya iletmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak bildirim çerçevesinde, yürütülmekte olan faaliyetin ödemeler alanının sorunsuz gelişimini ve bu alana olan güveni etkileyebilecek boyuta ulaştığı kanaatine varılması halinde, Bankaca söz konusu faaliyetin Kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak değerlendirilmesine karar verilebilir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve bankalar

MADDE 83

1

(1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası, 17 nci maddenin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları, 19 uncu maddenin onuncu ve on birinci fıkraları, 22 nci maddenin ikinci fıkrası, 74 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, yirmi sekizinci fıkrası hariç olmak üzere 18 inci madde, 11 inci, 12 nci, 15 inci, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 28 inci ve 66 ncı maddeler ile üçüncü kısmın beşinci ve altıncı bölümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(2) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar sundukları ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 4 üncü maddenin dördüncü, on birinci, on ikinci ve on üçüncü fıkralarına, 5 inci maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarına, birinci fıkrasının (i) bendi hariç olmak üzere 14 üncü maddeye, onuncu ve on birinci fıkraları hariç olmak üzere 19 uncu maddeye, 22 nci maddenin birinci fıkrasına, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 29 uncu ve 31 inci maddelere, 38 inci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere dördüncü kısıma, 66 ncı madde ile 74 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hariç olmak üzere beşinci kısıma ve 78 inci maddenin birinci fıkrası hariç olmak üzere altıncı kısıma tabidir.

(3) Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek işlemler veya kurulacak sözleşmeler konusunda 5411 sayılı Kanun ile 5411 sayılı Kanun uyarınca yapılan düzenlemelerde yer alan hususlarda, bu Yönetmelikte aynı hususlara ilişkin yer alan hükümler uygulanmaz.

(4) Banka ve kredi kartları ile ilgili olarak 5464 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde yer alan hususlarda, bu Yönetmelikte aynı hususlara ilişkin yer alan hükümler uygulanmaz.

(5) Kanun uyarınca ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticisi olarak faaliyet göstermekte olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 84

(1) 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1

5

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşlar, bu Yönetmelik ile getirilen ve bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte daha önce yer almayan hükümlere, 30/9/2023 tarihine kadar uyumlu hale gelmekle yükümlüdür. Ancak, bu fıkra kapsamındaki kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 66 ncı maddesinde yer alan hükümlere 1/12/2022 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yirmi altıncı fıkrası uyarınca asgari unsurları Birlik tarafından belirlenecek çerçeve temsilcilik sözleşmelerinin imzalanarak uygulamaya alınması bakımından bir yıllık süre, çerçeve sözleşmeye Bankanın uygun görüşü alındıktan sonra çerçeve sözleşmenin Birlik tarafından yayımlandığı tarih itibarıyla başlar. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce imzalanmış olan temsilcilik sözleşmeleri, belirlenecek asgari unsurları sağladığı sürece yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yirmi ikinci fıkrasında belirtilen kişilerle yeni temsilcilik sözleşmesi yapılamaz. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yirmi ikinci fıkrasında belirtilen kişilerle yapılmış temsilcilik sözleşmeleri, sözleşmenin sona erme tarihine kadar geçerli olmaya devam eder ancak sona erme tarihinde yenilenemez ve her halükarda en geç 31/12/2022 tarihinde sonlandırılır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile belirlenmiş yöntemlere uygun olarak açılmış olanlar hariç olmak üzere, ödeme hizmetlerine açık konumda olan mobil telefon abonelikleri, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde 4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına uygun şekilde onay alınmadığı takdirde bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan hizmetlere kapalı hale getirilir.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kullanımda olan ancak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmeyecek hizmetler ve bu hizmetleri sunan tüzel kişiler bu Yönetmeliğin 34 üncü ve 35 inci maddeleri hariç bu Yönetmelikte yer alan hükümlere 30/9/2023 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin 34 üncü ve 35 inci maddelerinde yer alan hükümlere ise mümkün olan en kısa süre içerisinde uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamına girecek şekilde bir kuruluş ile yurt dışında yerleşik bir tüzel kişi arasında iş birliği kurulmuş olması durumunda yurt dışında yerleşik kuruluşun, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bankaya bu Yönetmeliğin 19 uncu maddenin yedinci fıkrası çerçevesinde izin başvurusu yapması gerekir. Aksi durumda kuruluş, yurt dışında yerleşik tüzel kişi ile iş birliğini sonlandırmakla yükümlüdür.

(7) Kuruluş, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümlere uyumlu olmayan şirketlerde pay sahibi olması durumunda, en geç 31/12/2022 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan hükümlere uyumlu hale gelmek üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(8) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında elektronik para olarak değerlendirilebilecek gayri maddi varlıkları ihraç etmekte olup Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, Banka tarafından bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca ilgili Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bankaya başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır.

(9) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nezdinde ödeme hesabı bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 30/9/2023 tarihine kadar yerine getirir. Banka, bu süreyi, her defasında altı ayı aşmamak üzere iki kez uzatmaya yetkilidir. Nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, Banka Ödeme Sistemlerinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları için bu fıkra kapsamında Banka tarafından öngörülen sürenin tamamlanmasının ardından bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bir yıl içerisinde yerine getirir. Nezdinde bulunan ödeme hesapları için müşterilerine doğrudan çevrim içi erişim imkânı sağlamayan ödeme hizmeti sağlayıcıları bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 31/12/2025 tarihine kadar yerine getirir. Nezdinde ödeme hesabı bulunduran ödeme hizmeti sağlayıcılarının, Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankaya faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olup faaliyet izni değerlendirme süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere Bankadan izin almış olan Kuruluşlara bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri ile ilgili sunduğu hizmetleri, standart olmayan servisleri kullanarak vermesi 30/6/2024 tarihine kadar bu fıkraya aykırılık olarak değerlendirilmez.

(10) Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri henüz belirlenmemiş veri paylaşım servisi hizmetleri, gereklilikler belirleninceye kadar standart olmayan servisler kullanılarak verilmeye devam edilir. Banka tarafından teknik ve operasyonel gerekliliklerin belirlenmesinin ardından bu hizmetler için de en geç bir yıl içerisinde uyum sağlanarak, hizmetler söz konusu gerekliliklere uygun olarak yürütülmeye başlanır. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.

(11) Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetleri, 30/9/2023 tarihine kadar standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebilir. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasında aşağıdaki bentlerde yer alan istisnalar saklıdır:

a) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankaya faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olup faaliyet izni değerlendirme süreci devam edenler, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerini, 30/6/2024 tarihine kadar standart olmayan servisleri kullanarak verebilir. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.

b) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere Bankadan izin almış olan kuruluşlar, Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer almayan ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan ödeme hesapları ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerini 30/6/2024 tarihine kadar standart olmayan servisleri kullanarak verebilir. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.

(12) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Bankaya yapılacak faaliyet izni başvurularından, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. teknik kontrol ve değerlendirme sürecinde bulunanlara, sürecin Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. kaynaklı olarak tamamlanamaması halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi hükmüne tabi tutulmadan şartlı olarak faaliyet izni verilir, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. teknik kontrol ve değerlendirme süreci sonunda tüm gereklilikleri yerine getirme konusunda başarılı olamayanların faaliyet izni Banka tarafından iptal edilir, başarılı olanların faaliyet izni bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli belgenin Bankaya sunulmasının ardından kesinleşir.

(13) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren şirketler, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere, Bankaya başvurarak gerekli izinleri almalarının ardından bir yıl içerisinde uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.

(14) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer verilen işyeri kayıt sistemini en geç 30/6/2022 tarihine kadar oluşturur. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.

(15) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan faaliyet izni başvurularının bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca iki aşamalı olarak işleme alınması esastır. Banka, bu başvurulardan tüm gereklilikleri yerine getirmiş olanlarla ilgili olarak bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan iki aşamayı tek seferde de sonuçlandırabilir.

(16) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olan kişiler, istihbari inceleme aşamasında bulunması gereken eksik bilgi ve belgeleri en geç 30/6/2022 tarihine kadar tamamlayarak Bankaya tevdi etmek zorundadır. Bu tarihe kadar söz konusu bilgi ve belgelerin tevdi edilmemesi halinde başvurular Banka tarafından reddedilir.

(17) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet izni başvurusunda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin sadece 11 inci maddesi, özkaynak ve teminat yükümlülüğüne ilişkin hükümleri ve ödeme fonlarının korunması ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunmasına ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kişilerin başvuruları hakkında diğer hususlara ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve yürürlükten kaldırılan 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre faaliyet izni verilen kişiler, bu Yönetmeliğin uygulanmayan hükümleri ile bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Banka tarafından yapılacak düzenlemelerde yer alan hükümlere en geç 30/9/2023 tarihine kadar uyumlu duruma gelmekle yükümlüdür.

(18) Beşinci fıkra kapsamında olup bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet izni başvurusunda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin sadece 11 inci maddesi, özkaynak ve teminat yükümlülüğüne ilişkin hükümleri ve ödeme fonlarının korunması ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunmasına ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kişilerin başvuruları hakkında diğer hususlara ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve yürürlükten kaldırılan 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre faaliyet izni verilen kişiler, bu Yönetmeliğin uygulanmayan hükümleri ile bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Banka tarafından yapılacak düzenlemelerde yer alan hükümlere en geç 30/9/2023 tarihine kadar uyumlu duruma gelmekle yükümlüdür. Beşinci fıkra kapsamında değerlendirilecek faaliyetlerin aynı grup altındaki başka bir tüzel kişi tarafından sunulması ve bu faaliyetlerin faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olan kişilere devredilecek olması durumunda da bu fıkra hükümleri uygulanır.

(19) Bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlük tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. Kuruluşlardan dijital cüzdan hizmetini sunanlar ise bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 4/A maddesine uyum sağlamak zorundadır.

(20) Birlik, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik para kuruluşu tarafından müşteriye verilecek dekontun içermesi gereken asgari unsurları en geç 31/12/2023 tarihine kadar belirler.

Yürürlük

MADDE 85

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 86

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Ekler