Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin Ek IV Bölüm 1’inde yer alan teknik düzenlemeleri ve 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar için Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Ek-3 Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi’nde yer alan BM/AEK regülasyonlarını, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) ve 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) kapsamında yer alan BM/AEK regülasyonlarını, 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’in Ek-1’inde yer alan ve zorunlu uygulanan diğer regülasyonlar ile Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğ olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan tip onayı mevzuatı kapsamındaki otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esasları ile uygunsuzluk halinde alınacak önlem ve yaptırımları kapsar.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.