Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 9)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları nezdinde bulunan resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonlarının sigortalanmasına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

2

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Hesap Değeri: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşıma Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan birim hesap değerini,

b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

ç) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Kredi kuruluşu: Mevduat bankaları ve katılım bankalarını,

e) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini

f) Bankacılık Veri Transfer Sistemi (BVTS): Kurum tarafından istenilen bilgilerin belirlenen format ve sürelerde Bankalar tarafından gönderilebilmesi amacıyla tesis edilmiş olan elektronik raporlama altyapısını

g) Dijital Ortam: 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan dijital ortamı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mevduat ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

Sigortanın kapsam ve tutarı

MADDE 4

5

(1) Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

a) Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

b) Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların

her bir kişi için 150 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Fon Kurulu tarafından artırılır.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2022

(3) Birinci fıkradaki sınır içinde kalsa dahi;

a) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı,

b) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı

sigorta kapsamında değildir.

16/12/2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin 2 nci madddesiyle eklenen (2) numaralı fıkra sonucu mevcut fıkra teselsül ettirilmiştir.

Sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu

MADDE 5

1

(1) Aşağıda belirtilen mevduat ve katılım fonları sigortaya tabi değildir.

a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

ç) Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları.

Sigortalı mevduat veya katılım fonunun ödenmesi

MADDE 6

1

(1) Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. Kıymetli maden cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

Sigorta primlerinin hesaplanması

Değişik kenar başlığı: Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G.-05/05/2008/26867) m.2

MADDE 7

2
Değişik madde: Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G.-05/05/2008/26867) m.2

(1) Mevduat ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Mevduat ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşları nezdindeki 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hesapların sigorta kapsamında olan kısmının, bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen sigorta prim oranları ile çarpılması suretiyle belirlenir.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

(2) Kredi kuruluşlarının sigorta prim oranları, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan açıklamalara göre hesaplanır.

(3) Risk faktörlerine ilişkin değerlerin hesaplanmasında ilgili üç aylık dönem sonu mali tablolarında yer alan veriler kullanılır. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı hariç olmak üzere diğer risk faktörleri için konsolide olmayan mali tablolar dikkate alınır.

(4) Kredi kuruluşları ve her türlü personeli kredi kuruluşunun ödediği veya ödeyeceği prim tutarlarına esas prim oranlarını, prim kategorilerini ve toplam puanlarını Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar.

Belgelerin gönderilmesi

MADDE 8

2

(1) Kredi kuruluşları;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hesapların toplam tutarları ile sigortaya tabi tutarlarının Türk Lirası ve döviz olmak üzere ayrı ayrı toplamlarını her ay sonu itibarıyla ve takip eden ayın yirmi beşinci gününe kadar,

b) Sigorta primi tahsilatına esas olmak üzere, içeriği ve biçimi Fon tarafından belirlenen sigorta prim cetvellerini ilgili dönemi takip eden kırkbeşinci günün sonuna kadar

Fona göndermekle yükümlüdür.

(2) Kredi kuruluşları tarafından yapılacak bildirimlerde kıymetli maden ve döviz cinsinden hesaplarla ilgili olarak dönemin son günündeki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve Merkez Bankası tarafından ilan edilen çapraz kurlar esas alınır.

(3) Katılım bankalarınca yapılacak bildirimlerde, katılma hesapları birim hesap değerleri üzerinden dikkate alınır.

(4) Sigorta prim cetvellerinde yer alan risk faktörlerine ilişkin değerlerin doğruluğu BVTS’de yer alan veriler üzerinden Fon tarafından teyit edilir.

Sigorta primlerinin ödenmesi

MADDE 9

3

(1) Mevduat ve katılım fonu sigorta primleri, mali tabloların düzenlendiği ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son iş gününe kadar, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Türk Lirası, ABD Doları ve Euro cinsinden hesaplarla ilgili olarak kendi para cinsinden; kıymetli maden ve diğer döviz cinslerinden hesaplarla ilgili olarak ABD Doları cinsinden Fona ödenir.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

(2) Süresinde yatırılmayan primler ile prim hesaplamasına esas teşkil eden matrah, oran ve sınırların kredi kuruluşlarınca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun yapılan denetimler sonucu tespit edilmesi halinde doğacak prim farkları, ait oldukları dönem için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

(3) Sigorta prim cetvelinin gönderilmemesi ve sigorta priminin süresi içerisinde yatırılmaması halinde, ilgili kredi kuruluşunun bir önceki dönem prim matrahının bir buçuk katı üzerinden en yüksek prim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan sigorta prim tutarı, son ödeme gününden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

(4) Kredi kuruluşlarınca beyan edilen tutarlar esas alınmak üzere yapılan prim tahsilatlarının tahsil edilmesi gereken tutardan fazla olduğunun belirlenmesi halinde fazlaya ilişkin tutar, kredi kuruluşunun yazılı talebi üzerine faizsiz olarak, Fon tarafından kredi kuruluşuna iade edilir veya ilgili kredi kuruluşunun bir dönem sonraki prim yükümlülüğünden mahsup edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlan yükümlülüğü

MADDE 10

3
Değişik madde: Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G.-16/12/2021/31691) m.3

(1) Kredi kuruluşları, mevduat ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde ve dijital ortamda ilan etmek zorundadırlar.

Bu hükmün yürürlük tarihi: 28.08.2022

Birleşme ve devirlerde prim yükümlülüğü indirimi

GEÇİCİ MADDE 1

(1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde elde edilmiş sigorta prim yükümlülüğü indirim hakları saklıdır.

Önceki dönem prim yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 2

1

(1) Eylül 2006 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, Fon Kurulunun 1/12/2005 tarihli ve 496 sayılı Kararı çerçevesinde Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2003 tarihli ve 1143 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar ile 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği kapsamında tahsil edilir.

(2) Aralık 2008 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, bu tarihte yürürlükte olan hükümlere göre tahsil edilir.

Yeni derecelendirme notlarının geçerli olacağı dönem

GEÇİCİ MADDE 3

1

(1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün “Diğer Risk Faktörleri” başlıklı 5 inci bölümünün “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu” başlıklı 5.1. maddesindeki tabloda belirtilen derecelendirme notları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Fona bildirilinceye kadar, mevcut derecelendirme notları ve puanları uygulamaya devam edilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni tabloya göre verilen derecelendirme notları, Fona bildirilmesini müteakip ilgili olduğu dönemden geçerli olmak üzere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11

(1) Bu Yönetmelik 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

EK-1

EK-2

EK-3