Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 5)

Bu yönetmeliğin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelik” iken 2/10/2015 tarihli ve 29490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1

1

Bu Yönetmeliğin amacı Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın kimlerin hangi usûl ve esaslara göre spor uzmanı ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceğini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

1

Bu Yönetmelik, Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli, yabancı spor uzmanları ve antrenörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

1

Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Merkez Danışma Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

2

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Gençlik ve Spor Bakanını,

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,

Merkez Teşkilatı : Genel Müdürlüğün merkezdeki birimlerini,

Taşra Teşkilatı : İllerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ilçelerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

Federasyonlar: Genel Müdürlük bünyesindeki spor federasyonu başkanlıklarını,

Kulüp: Genel Müdürlüğe tescilli spor kulüplerini,

Sözleşmeli Personel: 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılacak yerli ve yabancı spor uzmanı veya antrenörleri,

Sözleşme: Bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edilen personel ile yapılan çalışma sözleşmesini,

Spor Uzmanı: Spor alanında bilimsel araştırma, geliştirme, değerlendirme, öğreticilik veya danışmanlık yapabilme niteliklerine sahip, yurt içinde veya yurt dışında branşlarıyla ilgili yüksek öğrenim görmüş, 5, 7 ve 8 inci maddelerde öngörülen şartları taşıyan yerli ve yabancı kişileri,

Antrenör: Yurt içinde veya yurt dışında ilgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamladığına dair belgesi bulunan, sporcu veya spor takımlarını, branşı dahilindeki her türlü spor faaliyetlerine sportmenlik anlayışı içinde milli ve milletlerarası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek üzere görevlendirilecek yerli ve yabancı kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Sözleşmeli personelin alınma usul ve şekli

MADDE 5

2

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörler genel duyurudan sonra gerekli koşulları ve belgeleri tamam olanlardan Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden en az 70 ve daha yukarı puan alanlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere seçilir.

Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar; birinci fıkradaki usul dışında Genel Müdürlükçe belirlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri esas alınarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme sonucuna göre veya KPSS puanları esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonuçlarına göre seçilir.

Yazılı sınav yapılması halinde, sınav test usulü veya klasik usulde, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya ÖSYM Başkanlığına da yaptırılabilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen sözleşmeli personel sayısının beş katına kadar aday başarılı olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınavda ise adaylar, sınav komisyonu tarafından sözlü sınav konuları esas alınarak değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapılması durumunda bu sınavların aritmetik ortalaması alınır ve başarılı olmak için aritmetik ortalamanın en az yetmiş puan olması şarttır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda başarı puanının nasıl hesaplanacağı Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen sözleşmeli personel sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavda başarılı olan yerli spor uzmanı ve antrenörle; Maliye Bakanlığının vizesini müteakip sözleşme yapılır.

Yabancı spor uzmanları ve antrenörler ile aşağıdaki bentlerdeki sıralama esas alınmak ve 60 yaşından büyük olmamak kaydıyla ihtiyaç duyulan spor branşlarında aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyan yerli antrenörlerle, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile sınav şartı aranmaksızın Maliye Bakanlığının vizesi üzerine doğrudan sözleşme yapılabilir;

a) Olimpiyat oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

b) Dünya şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

c) Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

ç) En az 25 defa milli sporcu olmak.

d) Son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.

Yönetmeliğin 5 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Duyuru

MADDE 6

1

Sözleşmeli olarak alınacaklarda; aranılacak genel ve özel şartlar, sınav yapılacaksa sınav şekli ve tarihi, sınavda esas alınacak KPSS puan türleri ve taban puanlar, yazılı veya sözlü sınav konuları, sınavın değerlendirme usulü, mezun olunan bölümlere göre alım yapılması durumunda bölümlerine göre alınacak kişi sayısı, hangi spor branşlarından antrenör alınacağı, toplamda kaç kişi alınacağı, sınava çağrılacak aday sayısı, başvuru tarihi, yeri ve şekli, başvuruda istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer hususlar, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Sözleşmeli olarak alınacak yabancılar için duyuru şartı aranmaz.

Genel ve özel şartlar

MADDE 7

3

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörlerde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır;

A) Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 60 yaşından büyük olmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

e) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

g) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak.

B) Özel Şartlar

a) Sözleşmeli spor uzmanı olarak atanacaklarda branşlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:

1) Spor Hekimi: Tıp Fakültesi mezunu olup, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tıpta spor hekimliği, spor fizyolojisi, sporla ilgili diğer branşlarda veya yurt dışında araştırma merkezlerinde en az bir akademik yıl sporcu sağlığını ve performansını geliştirmeye yönelik eğitim gördüğünü belgelemek,

2) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

3) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan - bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

4) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

5) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

6) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

b) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak kaydıyla aşağıdaki niteliklerden birisinin bulunması şarttır.

1) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak.

2) Olimpiyat oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

3) En az 25 defa milli sporcu olmak.

4) Son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.

5 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılacak sınavlara sadece (1) numaralı alt bentte yer alan şartları taşıyanlar katılabilir.

Milli takım antrenörü olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) 11/9/1994 tarihli ve 22048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak verilmiş en az üçüncü kademe antrenör belgesine sahip olmak,

b) Son beş yıl içerisinde fiilen 3 yıl antrenörlük yaptığını kulübü ile il müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınacak belge ile belgelemek.

Ancak; (a) ve (b) bentlerindeki nitelikleri taşımamakla birlikte milli takımlara sporcu veren daha alt kademedeki başarılı antrenörler, ilgili federasyon yönetim kurulu kararı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile milli takım antrenörü olarak görevlendirilebilirler.

Milli takım antrenörü olarak görevlendirileceklerden yüksekokul mezunu, uluslar arası geçerli dillerden birini bilen, konusunda yayını bulunan, branşında uluslar arası düzeyde Genel Müdürlükçe kabul edilen kurs ve seminerlere katıldığını belgeleyenler tercih sebebidir.

Yabancı spor uzmanı ve antrenör

MADDE 8

2

Yabancı spor uzmanı ve antrenör görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) İlgili spor dalında antrenörlük veya spor uzmanlık alanına ilişkin belgesi bulunmak.

b) Ülkesinde veya başka bir ülkede üst düzeyde başarıyla son üç yıl antrenörlük, spor uzmanı olarak öğreticilik veya konusunda bilimsel çalışmalarda, araştırmalarda görev yapmış olduğunu belgelemek.

Uluslar arası alanda branşında başarıları bilinenlerden ilgili federasyonun veya birimin gerekçeli teklifi ve Genel Müdürün onayı ile referans belgesi aranmaz.

Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Antrenörlük veya uzmanlık belgesi,

b) Yabancı antrenör ve uzmanlarda oturma müsaade belgesi, (Sözleşme yapıldıktan sonra 45 gün içerisinde oturma müsaade belgesini ibraz etmeyen antrenör ve uzmanın sözleşmesi kendiliğinden fesh olunur.)

c) Son üç yıl içinde konusunda çalıştığının ve başarılarının belgesi.

Sınav komisyonunun teşkili

MADDE 9

2

Sınav Komisyonu; Bakanlık veya Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır. Sözlü veya uygulamalı sınav yapılması durumunda birden fazla komisyon oluşturulabilir. Sınavlar birden fazla ilde yapılabilir.

Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

İstenilecek belgeler

MADDE 10

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelden aşağıdaki belgeler istenir,

a) Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri belirleyen belgeler,

b) Sabıkasızlık kaydı,

c) Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca bir defada bir yıldan fazla ve iki defa altışar ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olduğunu gösterir belge,

d) Nüfus cüzdanı,

e) Yabancılardan oturma izin belgesi,

f) İkâmetgâh belgesi,

g) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,

h) Sağlık Kurulu raporu.

Bu Yönetmelik esaslarına göre sözleşmeli statüde eleman talebinde bulunan birimler yukarıda belirtilen atamaya esas belgeleri tamamlayarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretlerle İlgili Hükümler

Ücretlerin tesbiti

MADDE 11

Spor Uzmanlarına ve antrenörlere her yıl sözleşmeli personel ücretleriyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nca belirlenen limiti geçmemek üzere Genel Müdür’ün önerisi ile Bakan’ca tesbit edilen brüt ücret ödenir.

Yabancı Spor Uzmanları bu limitin dışında olup bunlara verilecek ücret ilgili Federasyon kurulunun önerisi, Genel Müdür'ün teklifi ve Bakan’ın onayı ile tesbit edilir.

Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırma

MADDE 12

2

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere saatlik, yarım günlük veya ayda belli günleri kapsayacak şekilde yerli ve yabancı sözleşmeli spor uzmanı veya antrenör istihdam edilebilir.

Saatlik çalıştırmada bir saatlik ücret için, Genel Müdürlüğün önerisi, Bakanın teklifi, Maliye Bakanlığının onayladığı ücret esas alınır. Bir aylık toplam saat ücreti aylık olarak ödenir. Saatlik olarak çalıştırılanlarda görevlendirme süresi bir ayda toplam 120 saati geçemez.

Yarım günlük veya her ayın belli günlerinde görevlendirilmelerde bir ay için en fazla 15 günlük ücret esas alınır.

Saatlik, yarım gün veya ayın belli günlerini kapsayacak şekilde kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli spor uzmanı ve antrenörler 7 ve 10 uncu maddelerdeki şartlara uygun olarak ilgili federasyon veya birimin teklifi, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı üzerine, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip çalıştırılabilir.

Ücret ödeme şekli

MADDE 13

1

Aylık veya kısmi zamanlı olarak çalışan yerli ve yabancı antrenörler ile spor uzmanlarının ücretleri taşra teşkilatında il veya ilçe müdürlüklerince; merkezde ise federasyon veya ilgili birim başkanlıklarınca düzenlenecek puantaja göre her ayın 15’inde ödenir.

Geçici görev gideri

MADDE 14

1

Görev yeri dışında yurtiçi ve yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlere gündelik ve yol giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanununa ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme İle İlgili Hükümler

Sözleşme örneği

MADDE 15

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin görev ünvanı, çalışma süreleri ve yerleri, sözleşme süresi, sözleşme ücreti ve ödeme şartları, sözleşmenin taraflarca fesh edilme şartları görevin sona ermesi halleri, personelin hakları görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hususları kapsayan sözleşme örneği EK-1’dedir.

Sözleşme süresi

MADDE 16

1

Sözleşme süresi 6 aydan az, 2 yıldan çok olamaz.

Sözleşmenin fesh edilme halleri

MADDE 17

2

Sözleşme imzalandıktan sonra noksan veya yanlış bilgi verdiği anlaşılan kişilerin sözleşmeleri hiçbir ihbar yapılmaksızın Genel Müdürlükçe tek taraflı olarak fesh olunur.

Bu Yönetmelik ile görev, yetki ve sorumluluk yönergesine ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler yıl sonu itibariyle, Genel Müdürlükçe EK-2’de belirlenen performans ve değerlendirme kriterlerine uygun çalışmadıkları, hizmet ve faaliyetlerinde verimli olamadığının tespiti veya yönetmelikte sayılan şartlardan birinin kaybında, denetim birimlerince veya birim amirlerince yapılan denetleme sonucu çalışmaları yetersiz görülenler ile 65 yaşını tamamlayanlardan süre aranmadan, ihbara ve sözleşme süresinin bitimine gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı fesh edilir.

Sözleşmenin yenilenmesi

MADDE 18

3

Genel Müdürlük, sözleşme süresi sonunda her ne sebeple otursa olsun sözleşmeyi yenileyip, yenilememekte serbesttir. Sözleşme süresi sonunda sözleşmeyi yenilemek istemeyen taraf bu durumda sözleşmenin bitimine en az bir ay kala karşı tarafa bildirmek zorundadır. Aksi halde sözleşme madde 11’de belirtilen ücretle önceki sözleşmede belirtilen süre kadar yenilenmiş sayılır.

Sözleşmenin yenilenmemesi veya fesh edilmesi halinde ilgiliye herhangi bir tazminat ödenmez.

Ancak sözleşmesi fesh edilen veya çeşitli nedenlerle yeniden sözleşme yapılmayanlarla, Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapıp emekli olan antrenörler ile Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olanlardan ilgili Federasyonların Teknik Kurulunun önereceği, Yönetim Kurulunun kabul edip, Genel Müdür'ün onaylayacağı kişilerle, ana Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesindeki şartlar aranmaksızın sözleşme yapılabilir.

Hastalık izni

MADDE 19

Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere, ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşürülür.

Disiplin uygulamaları

MADDE 20

Çalışma Sözleşmesi yapılan personelin Devlet Memurları Kanunundaki uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve hareketlerden dolayı maiyetinde çalıştığı birim amirinin yazılı teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile 1 aylık sözleşme ücretlerinin 1/15-1/5 oranında kesim cezası verilir.

Tekerrürü halinde cezanın azami haddi uygulanır. Buna rağmen disiplinsiz davranışlarını sürdürdüğü anlaşıldığı takdirde sözleşmesi fesh edilir.

Devir-teslim zorunluluğu

MADDE 21

Sözleşmesi fesh edilen kişi kendisine zimmetlenmiş olan demirbaş ve spor malzemelerini iade etmediği takdirde bedelin tesbiti ve tahsili genel hükümlere göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 22

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 21 Mayıs 1987 tarih 19466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkar. Bu Yönetmeliğe göre çalışanların kazanılmış hakları saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 23

832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığının görüşü de alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24

1

Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Ek-1 Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanlari Çalışma Sözleşmesi

Ek-2 Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Yıl Sonu Performans ve Değerlendirme Kriteri