Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

I. Konu

MADDE 1

Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup 28/5/1927 gün 1062 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca müttehaz 1/10/1966 gün 6/7104 sayılı kararla elkonulan taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlara müteferri hak ve menfaatlar bu Yönetmelik esasları dairesinde idare olunur.

II. El koymanın şümulü

MADDE 2

El koyma, Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan ve Gümrük Yönetmeliğinin 1018, 1031 inci maddelerinde belirtilen zati ve ev eşyaları dışında kalan bütün mal, hak ve menfaatlerine şamildir.

III. İstisnalar

MADDE 3

Aşağıda yazılı mallar el koyma işlemlerine tabi değildir.

a) Suriye Devletinin Türkiyedeki Elçilik ve Konsolosluk bina ve arsalariyle taşınır mallar, paralar, sair kıymetleri.

b) Memleketimizdeki Suriye Büyük Elçilik ile konsoloslukları mensuplarına ve bunların aileleri efradına ait mallar, paralar vesair kıymetler.

c) Turist olarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin beraberinde getirdikleri ve Türkiye'ye sokulmasında kanunen mahzur bulunmayan para, eşya ve araçlar.

d) Transit olarak Türkiye’den geçen mal ve araçlar.

e) Türkiye’de açılan Milletlerarası fuarlara getirilen taşınır mallar.

f) Türk hükümetiyle Suriye hükümeti arasında aktedilen ticaret anlaşmaları gereğince Suriyelilerin Türkiye’ye ihraç ettikleri ticari mallar ve bunların bedelleri, yurdumuzdan aynı şekilde satın aldıkları mallar ve bu maksatla getirecekleri dövizler.

g) Türkiye’deki her derecedeki öğrenim Müesseselerinde okuyan Suriye uyruklu öğrencilere yurt dışından gönderilen veya getirilen paralar.

IV. Evvelce konulmuş takyitler

MADDE 4

Suriyelilerin Türkiye’de bulunan taşınmaz malları hakkında Bakanlar Kurulunun 13/1/1939, 14/2/1942 - 18/11/1957 gün ve sırasıyle 2/10250, 2/17317, 4/9697 sayılı kararlariyle konulmuş takyitler devam eder.

V. Uyrukluğun tayini

MADDE 5

El koyma ve idare bakımından 17/10/1966 tarihinde bihakkın iktisap edilmiş uyrukluk esastır.

Ancak, 13/1/1939, 14/2/1942, 18/11/1957 günlü kararnamelerle takyidat konulan taşınmaz malların Suriye uyruklu malikleri, 13/1/1939 dan sonra başka bir devlet uyrukluğuna geçmiş olsalar dahi, taşınmaz malları yönünden Suriye uyruklu ad ve itibar olunurlar.

Tespit işlemleri

MADDE 6

1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı Balkanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 ncü maddelerine göre resmî daire ve kurumlarla bankalar, özel ve tüzel kişiler tarafından bildirilen, Resmî Gazetenin 23/11/1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayınlanan ilân üzerine Suriye uyruklularca beyan edilen mal, hak ve menfaatlardan taşınır ve taşınmaz mallar, idarelerine esas olmak üzere illerde Defterdarın, veya tevkil edeceği zatın, İlçelerde Malmüdürlüğünün başkanlığında tapu, özel idare ve Tarım teşkilâtından birer memurun iştirakiyle kurulacak komisyonlar marifetiyle tespit edilir.

Taşınmaz mallar için, lüzum görülen yerlerde Maliye ve Köy İşleri Bakanlariyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak esaslara göre kurulacak özel komisyonlar marifetiyle tespit yaptırılabilir.

II. Taşınmaz malların tespiti

a) Tapulular

MADDE 7

Taşınmaz mallar, tapu kayıtları esas alınarak mahallen bütün vasıfları ve kim tarafından ne suretle ve neye istinaden kullanıldığı gösterilmek suretiyle tespit olunur.

Tespit sonucu, her taşınmaz mal için düzenlenecek tutanaklara geçirilir. Tutanakta taşınmaz malın halihazır rayice göre değeri de belirtilir.

b) Harita ve kroki

MADDE 8

Kadastrosu yapılmamış yerlerdeki taşınmaz malların yapılacak harita ve krokileri düzenlenen tutanaklara eklenir.

Taşınmaz malın tapuda yazılı hudut ve yüz ölçümü ile fiilî durumu arasında bir fark varsa bu husus tutanakta sebepleriyle birlikte belirtilir.

c) Vergi kaydiyle irtibat

MADDE 9

Tapulu taşınmaz mallar aynı zamanda vergide de kayıtlı ise, vergi kıymet veya iradı, tahrir ve hesap numaralan tutanakta gösterilir.

d) Tapusuzlar

MADDE 10

Suriye uyrukluların herhangi bir sebeple Türkiye’de fiilen faydalanmakta bulundukları tapuda kayıtlı olmıyan taşınmaz mallar da 7 ve 8 inci maddelerde ki esaslara göre tespit ve harita veya krokileri yapılır.

e) Tutanak ve krokilerin tevdii

MADDE 11

Taşınmaz malların mahallen tespitleriyle ilgili olarak düzenlenen tutanak ve yapılan harita veya krokileri mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi ve teslim olunur.

II. Taşınır mallar

a) Tespiti

MADDE 12

Suriyelilere ait olduğu bildirilen veya Suriyelilerce beyanname verilmek suretiyle beyan edilen taşınır mallardan motorlu ve motorsuz araçlar, hayvanlar, her çeşit toprak ve hayvan mahsulleri, Tarım alet ve araçları ve diğer eşyalar, bildirim ve beyanname dikkate alınarak bütün vasıfları belirtilmek, sayılmak, tartılmak ve ölçülmek suretiyle tespit edilir.

Tespit sonucunda düzenlenen tutanaklarla, lüzum halinde yediemine teslim olunan mallara ait tutanaklar mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi ve teslim olunur.

b) Bankalardaki para ve sair kıymetler

MADDE 13

Bankalarca mahallin en büyük mal memuruna bildirilen ve hazine adına özel bir hesapta toplanarak muhafaza edilen paralarla sair kıymetlerin komisyonlarca ayrıca tespitine lüzum yoktur.

Ancak kiralanmış kasalardaki kıymetler, mahallin en büyük mal memurunun huzuriyle tespit olunur. Banka yetkilileriyle mal memurunun imzalayacakları tutanağın bir nüshası mal memuruna verilir.

c) Hisse senetleri ve ticari mallar

MADDE 14

Ticari faaliyette bulunan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerden;

1 - Hisse senedine dayanan şirketlerde hissedar olanların hisse senetlerinin adet ve kıymeti şirketin ticarî defterlerinden,

2 - Adi şirket şeklinde veya müstakillen faaliyette bulunanların ticarî malları, 12 inci madde esasları dairesinde tespit olunur.

Ticarî malların tespitinde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutulan defterlerde dikkate alınır.

El konulan malların bakım, muhafaza ve idaresi

BAKIM VE MUHAFAZA

I. Taşınır mallar

MADDE 15

El konulan taşınır malların tasfiyelerine kadar iyi bir halde muhafazası esastır.

Bakım ve muhafaza

a) Tarım alet ve araçları, bakım ve muhafazaları temin edilmek üzere Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine.

Devlet Üretme Çiftliği veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine lüzumlu bulunmıyan motorlu kara taşıtları genel ve katma bütçeli dairelere,

Nahiye ve köylerde olup, il ve ilçe merkezine getirilmesi külfet teşkil eden mallar (Hububat, hayvan, eşya ve araçlar) köy muhtarlıklarına yediemin sıfatiyle teslim olunur.

b) Gümrük idarelerindeki mallar bu idarelerce muhafaza edilir.

c) a ve b fıkraları dışında kalan il ve ilçe merkezindeki malların muhafaza ve bakımları için gerekli tedbirler Maliye Teşkilatınca alınır.

II. Para vesair kıymetler

a) Bloke paralar ve kıymetler

MADDE 16

Merkez Bankası, Hazine adına özel bir hesapta topladığı Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre bloke edilmiş para vesair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir.

b) Bloke dışı para ve kıymetler

MADDE 17

Millî ve yabancı bütün bankalar, blokaj dışında kalan ve Hazine adına açtıkları özel bir hesaba alınan yerli ve yabancı para vesair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir.

c) Bankalardaki para ve kıymetler hakkında Maliye Bakanlığının yetkisi

MADDE 18

Merkez Bankasiyle diğer Millî ve yabancı bankalar, muhafaza ettikleri para vesair kıymetleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine diğer bir banka veya malsandıklarına devir ve teslime mecburdurlar.

d) Mahkemeler icra daireleri ve noterlerdeki para ve kıymetler

MADDE 19

Suriyelilere ait olup, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde bulunan veya bu yerlere Suriyelilerce tevdi edilmiş yahut bunlar tarafından Suriyeliler namına tahsil edilecek olan para vesair kıymetler veyahut teminat olarak alınıp da Suriyeliye ladesi gereken paralar bir yazı ile mahallin en büyük mal memuruna bildirilir. Ve mal sandıklarına tevdi ve teslim olunur.

Yukarıda sayılan daireler dışında kalan daire ve müesseselerle, özel ve tüzel kişiler de bu madde hükmüne uymak zorundadırlar.

III. Taşınmaz mallar

MADDE 20

Taşınmaz malların da taşınır mallar gibi iyi bit halde muhafazası esastır.

Kiraya verilen binaların (İkametgâh, ticarethane gibi) alelade kullanılmasının gerektirdiği temizlik ve ufak tefek ıslâhı giderleri kiracıya aittir.

Bunların dışında kalan zaruri onarımlar Hâzinece yaptırılır.

Kiracılar yaptırılması kendilerine ait olmıyan onarımları kendiliklerinden yaptıramıyacakları gibi, yaptırmış olsalar dahi bedelini isteyemezler.

İDARE

I. Genel olarak

MADDE 21

El konulan taşınır ve taşınmaz mallardan kiraya verilmesi mümkün olanlar, Hâzineye ait mallar gibi 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilmek suretiyle idare olunur.

II. Taşınır mallar

a) Tarım alet ve araçları

MADDE 22

Taşınır mallardan Tarım alet ve araçları istekleri üzerine Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerine kiraya verilebilir.

b) Diğer taşınır mallar

MADDE 23

Tarım alet ve araçlarından Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerince kiralanmak istenmiyenler, bunlar dışında kalan taşınır mal ve araçların ve taşıtların kiraya verilmesi, Maliye Bakanlığından önceden izin alınmasına bağlıdır.

III. Taşınmaz mallar

a) Noterlerce tescil veya tasdik edilmiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olanlar

MADDE 24

Hâzinece elkonulan Suriyelilere ait ve 17/10/1966 tarihinden önce Suriyeliler tarafından noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmış sözleşmelere göre kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;

a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne giren taşınmaz malların kiracıları, 17/10/1966 tarihinden öncesine ait ödenmiyen kira bedelleriyle bu tarihten kira süresi sonuna kadar ki kira bedellerini taşınmaz malın bulunduğu yer mal dairesine yatıracaklardır.

b) 6570 sayılı Kanunun mevzuuna girmeyen musakkaf mallarla arsaların kiracıları da, kira bedellerini sözleşme ile belli kira süresi sonuna kadar a fıkrasında belirtilen şekilde mal dairesine ödeyeceklerdir.

c) Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fıstıklık, narenciyelik gibi taşınmaz malların kiracı veya ortakçıları dahi, sözleşmede yazılı esaslar dairesinde sözleşme süresi sonuna kadar ki kira bedelleriyle, 17/10/1966 tarihinden öncesine ait olmakla beraber ödemedikleri kira bedellerini veya mahsulden Suriyeli'ye verilecek miktarı, mal dairesine yatıracaklar ve teslim edeceklerdir.

b) Noterlerce tescil veya tasdik edilmemiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olanlar

MADDE 25

17/10/1966 tarihinden önce tarafların aralarında düzenledikleri noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmamış sözleşmelere konu taşınmaz mallar hakkında kiracıların bu sıfatlarını ayrıca ve taallûkuna göre, aşağıdaki belgelerden bir veya bir kaçı ile tevsik etmeleri şartiyle, evvelki maddede yazılı esaslar dairesinde hareket olunur.

a) 1965 ve daha eski yıllarda düzenlenmiş sözleşmeler için;

1 - Pasavan bölgelerinde pasavan komisyonlarından alınacak ve 1965 yılında da kiracı veya ortakçı olduklarım gösterir belge,

2 - Pasavan bölgeleri dışında, kira bedelinin Türk parası kıymetini koruma mevzuatına göre, bloke ettirildiğini ve yahut 10 bin lirayı aşmıyan kira veya mahsûl bedelinin takvim yılı başında beyanname verilmek suretiyle blokajdan istisna edildiğini gösterir belge,

3 - Taşınmaz malın Suriye uyruklu maliki Türkiye’de ikamet etmekte ise, blokajdan istisna edilmiş kira bedelinin kendisine (Suriye'liye) ödendiğini gösterir belge,

4 - Kiracılık veya ortakçılık iddiasına konu arazi, Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde yazılı ölçülerin üstünde bulunması halinde vergi dairesine verilmiş ve vergi dairesince tasdikli ekim ve sayım varakası örneği,

b) 1966 yılında ve 17 Ekim’den önce düzenlenmiş sözleşmeler için;

1 - Sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle ve mümkün olan hallerde a fıkrasının 1-4 numaralarında yazılı belgeler,

2 - idarece yaptırılacak tahkikat.

c) Şifahi sözleşme iddiaları

MADDE 26

Suriye’lilere ait taşınmaz malları 24 ve 25 inci maddelere göre kiraladıklarım isbat edemiyenlerin kiracılık durumları ve şifahi sözleşme iddiaları kabul edilmez.

IV. Kiraya vermede esas

a) Kültür toprakları

MADDE 27

Suriye'lilere ait ve el konulan kültür topraklarından boş olanlarla, kira süreleri sona ermek suretiyle tahliye edilenler veya tahliyeleri sağlananlar iktisadi icaplar gözönünde tutularak çıkarılan tamimlere göre usulüne uygun şekilde idare olunur.

b) Diğer taşınmaz mallar

MADDE 28

Kültür toprakları dışında kalan taşınmaz mallar, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve muhammen yıllık kira bedelleri gözönünde tutularak kapalı zarf veya açık artırma suretiyle kiraya verilir.

Bu taşınmaz malların genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ve iktisadi Devlet teşekküllerine aynı kanunun 66 ncı maddesi ve 792 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı uyarınca kiraya verilmesi de caizdir.

c) Kira süresi

MADDE 29

Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi bir aydan az ve bir yıldan fazla olamaz.

Ancak bu mallar Maliye Bakanlığından önceden izin alınmak şartiyle bir yıldan fazla bir müddetle kiraya verilebilir.

Kiraya verilen arazi üzerinde hiç bir tesis kurulamaz ve inşa olunamaz.

V. Tahliye

a) Evvelce kiraya verilmiş taşınmaz mallar

MADDE 30

17/10/1966 tarihinden önce Suriyeli malikleri veya vekilleri tarafından kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;

a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girenlerin tahliyesi, kiracıların sözleşme süresinin bitiminden enaz 15 gün önce taşınmaz malı tahliye edeceğini Hâzineye yazı ile bildirmelerine bağlıdır.

b) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girmeyen musakkaf mallarla, arsa, bağ, bahçe, tarla, fıstıklık ve narenciyelik gibi diğer taşınmaz mallar için, sözleşmede bir hüküm varsa ona göre, yoksa Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmenin yenilenmiyeceği, Hazînece kiracılara tebliğ olunur.

Tahliye edileceği kiracıları tarafından kira süresinin sona ermesinden enaz 15 gün önce bildirilmesine rağmen tahliye olunmıyan a fıkrasında bahse konu taşınmaz mallarla; sözleşmenin yenilenmiyeceği sözleşmedeki hükümlere, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa Borçlar Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunduğu halde tahliye edilmiyen b fıkrasında yazılı taşınmaz malların, kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde icra dairesine müracaatla tahliyesi istenilir.

17/10/1966 tarihinden, sonra Hazînece kiraya verilen mallar hakkında da bu madde gereğince hareket olunur.

b) Fuzulen işgal edilen taşınmaz mallar

MADDE 31

Bir akde dayanmaksızın işgal edilen taşınmaz mallar, mahallin en büyük malmemurunun müracaatı üzerine ve 5917 sayılı Kanun hükümleri gereğince tecavüz ve müdahalesi menedilerek Hâzineye teslim edilir.

5917 sayılı Kanunun şümulüne girmiyen tecavüz ve müdahaleler için mahkemeye müracaat olunur.

VI. Hisseli taşınmaz mallar

MADDE 32

Suriyelilerin hissedar bulundukları taşınmaz mallarda;

a) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini 17/10/1966 tarihinden önce Türk uyruklu diğer hissedara kiraya vermiş ise, hissedar kiracı sözleşme süresince ve sözleşmede belli edilmiş kira bedelini 24 üncü maddede yazılı esaslar dairesinde hâzineye tevdi ve teslim edecektir.

b) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini kiraya vermemiş ve mal da diğer hissedarın işgalinde ise, Suriyeli'ye ait hisse şağil olan hissedara kiraya verilir.

Hissedar şağil kirayı kabul etmediği gibi, malın Hâzinece kiraya verilmesine de rıza göstermezse aleyhine ecrimisil davası açılır.

c) Hissedar Hazine ise, malın tamamı Hazînece kiraya verilir. Suriyeli’ye ait kira miktarı emanete alınır.

VII. Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu olduğu taşınmaz mallar

MADDE 33

Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu teşkil ettiği taşınmaz mallarda;

a) Zemin Suriyeli’ye ait olduğu takdirde, ağaç sahibi, zemin sahibine ödenmesi gereken senelik miktar para ise, mal dairesine yatırır. Mahsulden muayyen bir miktar ise, idraki müteakip mal dairesine teslim eder,

b) Ağaçların Suriyeli’ye ait bulunması halinde, mahsule elkonularak zemin sahibine verilecek senelik miktar, para ise mahsulün Hazînece satışından elde edilecek paradan, mahsulden muayyen bir miktar ise, idrakini müteakip mahsulden ödenir veya verilir.

Zemin sahibine ödenecek veya verilecek miktar tapu kayıtlarına göre tayin edilir. Bu hususta tapuda bir kayıt olmadığı gibi, taraflar arasında yazılı bir anlaşma da bulunmıyorsa mahallî örf ve âdete itibar olunur.

VIII. Ticarî faaliyetler

MADDE 34

Suriyeli’lerin ticari müesseselerine el konulmuş olduğundan bunlardan faaliyetlerine devamları zaruri görülenler için lüzumlu tedbirler Maliye Bakanlığınca olur.

Suriyelilerin ortak olarak ticarî faaliyette bulunmaları halinde;

1 - Ortaklık hisse senedine dayanan bir ortaklık ise, hisse senetlerine elkonulduğundan müessese faaliyetine devam eder.

2 - Ortaklık hisse senedine dayanmıyorsa, müessese diğer ortak veya ortaklara 14 üncü madde esaslarına göre yapılan tesbiti müteakip aktif ve pasifini gösterir bir tutanakla teslim edilir. Diğer ortak veya ortaklıktaki cari faaliyete devam eder.

Bu suretle ticari faaliyete devam halinde hesap dönemi sonunda hâsıl olan kazanç ve kâr payı faaliyetin devamı süresince Hâzineye ödenir.

DİĞER HÜKÜMLER

I. İdareden mütehassıl meblâğın kayıtlara intikali

MADDE 35

Suriyelilere ait elkonulan taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatların idaresinden mütehassıl meblâğ ve Maliye Bakanlığınca malsandıklarına devrine lüzum gösterilen paralar, malsandıklarında «Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar» adiyle adi emanetler defterinde açılan partiye kaydolunur.

II. Giderler

MADDE 36

Suriyelilere ait malların tespit, bakım, muhafaza, idare, işletme ve taşınır malların tasfiyelerinin gerektirdiği her çeşit giderler, (Amme alacakları dahil) yukarda sözü edilen «Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar» hesabından ödenir.

III. Ödeme usulü

MADDE 37

36 ncı maddede belirtilen giderlerin yapılmasında, çeşitli ödemeler fişine taallukuna göre bütçe giderlerinde aranacak belgeler eklenir.

Komisyon kararma lüzum hâsıl olan ödemelerde, karar, Mâliyeye taallûk eden işler gibi ve 2490 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin b fıkrasında yazılı komisyonca ittihaz olunur.

IV. Milli emlâk servislerince tutulacak kayıtlar

MADDE 38

Emanet hesabına alınan ve bu hesaptan ödenen paraların kimlere ait olduğu ve kimlere ödendiğini göstermek üzere Milli Emlâk servislerince ayrı bir defter tutulur.

Bu defterde mallarına el konulan her şahıs için yeteri kadar karşılıklı sahife ayrılır.

Emanet hesabına alınan paralar kime ait ise, miktarı, o şahıs için ayrılan karşılıklı sahifenin sağma yevmiye tarih ve numarasiyle neden mütevellit olduğu ve kimden tahsil edildiği tasrîh edilmek suretiyle kaydedilir.

Emanet hesabından yapılan ödemeler de aynı şekilde ve karşılıklı sahifenin soluna yazılır.

V. Suriye’liler adına tahakkuk etmiş amme alacakları

MADDE 39

Suriye’liler adına tahakkuk etmiş amme alacaklarından 17/10/1966 tarihinden sonra ödenmesi gereken miktarlar için gecikme zammı aranılmaz.

Ödeme süreleri geçmiş amme alacakları 17/10/1966 tarihinden sonrası için gecikme zammına tabi tutulmaz.

VI. Hazînece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler

MADDE 40

El konulan mallar dolayısiyle ve emanet hesabında para olmaması sebebiyle Hazînece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler için ayrıca ve Millî Emlâk servisleri tarafından bir defter tutulur.

Bu defterde giderin miktarı ve mahiyetiyle yevmiye tarih ve numarası kim için yapıldığı belirtilir.

Birden fazla kişiler (Suriyeli) için yapılmış giderler, gideri icap ettiren işin mahiyetine göre bu kişiler arasında paylaştırılır.

VII. Bütçeden yapılan giderlerin şahıs hesaplarına kaydı ve mahsubu

MADDE 41

Bütçeden yapılan giderler, giderin yapıldığı kişinin mallarının idaresinden elde olunan ve emanet hesabına alınan paradan bir muhasebe fişiyle bütçeye (Çeşitli gelirler) irat kaydedilir.

İrat kaydedilen meblâğ, 38 inci madde uyarınca tutulan deftere ve o şahıs için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna yazılır.

VIII. Emanet hesabından yapılan ödemeler

MADDE 42

Emanet hesabında adına kayıtlı para olmayan Suriye'linin malları dolayısiyle bu hesaptan yapılmış ve yapılacak giderler, 38 inci madde uyarınca tutulan defterde o kimse için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna kaydedilir.

IX. Şahıs dosyaları

MADDE 43

Millî Emlâk servislerince mallarına el konulan her Suriye’li için, ayrı ayrı birer dosya tutulur.

Bu dosyalar, o kimsenin malları dolayısiyle geçen bütün işlemleri ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

X. Çeşitli işler

MADDE 44

Türk uyruklu olup, Suriye’li ana veya babadan koca veya kandan Türk mahkemelerince verilmiş bir ilâma müsteniden nafaka alanların nafaka bedelleri, borçlunun Türkiye’de bulunan ve irat getiren mallarının bankalarda bloke edilmiş veya emanete alınmış gelirlerinden ödenir.

b) Suriye’lilerin ikamet ettikleri taşınmaz mallar

MADDE 45

Suriye uyruklularla bunların eşi ve çocukları Türkiye’de oturduğu takdirde, kendilerine eş ve çocuklarına ve ana ve babalarına ait olup Hâzinece el konulan taşınmaz mallar için kira aranılmaz.

c) Tapusuz mallar

MADDE 46

10 uncu madde gereğince tespit olunan taşınmaz mallar, usulüne uygun surette tebeyyün edecek hakikî maliklerinin muhtemel zararlarını önlemek üzere Hâzinece kiraya verilir. Kita bedelleri emanet hesabında muhafaza edilir.

d) Taşınır malların satışı

MADDE 47

Suriye'lilere ait Hazînece el konulmuş taşınır mallardan, bozulması, çürümesi muhtemel olanlarla, muhafazalarında müşkilât çekilen ve yediemine teslimi külfetli ve sakıncalı görülenler aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur.

a) Pamuklar, Çuko-Bırlik’e; buğday, arpa ve benzeri ürünler Toprak Mahsulleri Ofisine alım fiyatları üzerinden devredilir.

b) Çuko-Birlik ve Toprak Mahsulleri Ofisince alınmıyan pamuk ve ürünlerle, diğer taşınır mallar 242 sayılı Kanun hükümleri dairesinde satılır.

Devir ve satış bedelleri, 35 inci madde gereğince emanet hesabına alınır.

e) Beyanname vermemiş olanlar

MADDE 48

Gerek Türkiye’de mallan bulunan Suriyelilerden ve gerek Suriye'de mallan bulunan Türklerden Resmî Gazete’nin 23/11/1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayınlanan ilâma rağmen henüz beyanname verememiş olanların gönderecekleri ve getirecekleri beyannamelerin kabulüne devam edilecektir.

f) El konulan mallar için verilecek belge

MADDE 49

Suriye uyruklular tarafından verilen beyannamelerde yazılı mal, hak ve menfaatlar için beyanname verenlere veya bunların vekillerine 1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı kararnameye ilişkin yönetmeliğin 13 üncü maddesi esaslarına göre bir belge verilir.

g) Evvelce yapılmış işlemler

MADDE 50

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar idarece yapılmış işlemler muteberdir.

h) Yürürlük ve yürütme

MADDE 51

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.