Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin - henüz yürürlüğe girmedi (Sürüm: 2)

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Amaç ve kapsam

MADDE 1

1
Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2023
Değişik madde: Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-05.03.2022/31769) m.1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; petrol ve doğal gaz iletim ve depolama sistemleri kapsamında karada veya denizaltında (kıyı ötesi) yeni inşa ve imal edilecek doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının [TS 821 EN 1916, TS EN 639, TS EN 805, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren], su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yine aynı kapsamdaki yeni yapılacak sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3

1
Bu hükmün yürürlük tarihi: 01.01.2023
Değişik madde: Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-05.03.2022/31769) m.2

(1) Yeni yapılacak doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altında değerlendirme ve tasarımları için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4

1
Değişik madde: Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-05.03.2022/31769) m.3

(1) Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ek

Değişik: Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-05.03.2022/31769) m.4,5,6,7,8,9,10