Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeni yapılacak veya mevcut zemin üstüne veya altına döşenen, karada veya deniz altında (kıyı ötesi) imal edilen doğalgaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının [TS 821 EN 1916, TS EN 639, TS EN 805, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren], su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak ve mevcut sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3

(1) Deprem etkisi altında doğalgaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak ve mevcut sıvı depolama tanklarının değerlendirme ve tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.