Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami derecede istifade etmenin yollarını aramak üzere oluşturulan Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görevlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını (Türkiye Ulusal Ajansı),

b) Ajans Başkanı: Türkiye Ulusal Ajansı Başkanını,

c) Avrupa Birliği Başkanı: Avrupa Birliği Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Kurul: Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulunu,

d) Programlar: Ajans tarafından yürütülen ve katılımcı ülkeler arasında eğitim, gençlik, spor ve bunlarla ilgili diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan programları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulunun Yapısı, Görevleri ve Üyelerin Görevlendirilmesi

Kurulun yapısı

MADDE 4

(1) Kurul, programlarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Kurulda hangi kurum ve kuruluşların temsil edileceği, hizmet gerekleri dikkate alınarak, Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenir. İhtiyaç görülmesi hâlinde, Ajans tarafından ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Kurul toplantılarına katılımcı davet edilebilir.

Kurulun görevleri

MADDE 5

(1) Kurulun görevi, Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami istifade etmesini sağlamanın yollarını aramaktır.

(2) Kurul, bu görev doğrultusunda ülke politikalarına da katkı sağlayacak şekilde programların etkili ve verimli yürütülmesi, yaygınlaştırılması, uygulama kalitesinin artırılması, proje çıktılarının kullanılması ve benzeri konularda katkı sağlar ve Ajansa sunmak üzere öneriler geliştirir.

Kurul üyelerinin görevlendirilmesi

MADDE 6

(1) Kurul üyeleri, Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenen Danışma Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilir.

Kurul sekretaryası

MADDE 7

(1) Kurulun sekretarya hizmetleri Ajans tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Toplantıları

Kurul toplantıları

MADDE 8

(1) Kurul toplantıları, Ajans Başkanı veya görevlendireceği Ajans personeli tarafından yönetilir.

(2) Toplantılar çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilir.

Toplantı gündemi

MADDE 9

(1) Gündem oluşturulmadan önce Kurul üyelerinin görüşleri alınır ve Ajans tarafından uygun olduğu değerlendirilenler gündeme dahil edilir.

(2) Ajans tarafından son hali verilen gündem toplantıdan en az bir hafta önce Kurul üyelerine bildirilir.

(3) Gündemdeki konulara ilişkin inceleme, sonuç ve önerileri içeren raporlar da gündemle birlikte üyelere dağıtılabilir.

Toplantı zamanı

MADDE 10

(1) Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

(2) Toplantı zamanı Ajans Başkanı tarafından tespit edilir.

Toplantıya davet

MADDE 11

(1) Kurul; Ajansın daveti üzerine toplanır.

Görüşmelerde usul ve süre

MADDE 12

(1) Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür.

(2) Görüşmelerde alınan kararlar, Ajans tarafından raporlara işlenmek üzere açık oylamaya sunulur ve oy çokluğu ile kabul edilir.

(3) Kabul edilen kararlara ilişkin raporlar toplantı sonunda Ajans tarafından hazırlanır ve Kurul üyelerine gönderilir. Hazırlanan raporlarda yer alan konular Ajans tarafından değerlendirilir ve uygun olduğu değerlendirilen öneriler programın uygulanmasında ve Ajansın faaliyetlerinde dikkate alınır.

Karar nisabı

MADDE 13

(1) Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul üyeleriyle iletişim

MADDE 14

(1) Bildirimler dahil olmak üzere Kurul üyeleri ile iletişim resmi yazışma veya e-posta ile gerçekleştirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15

(1) 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı yürütür.