Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 4

(1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak.

b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretmek, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.

ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

d) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak.

f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak.

g) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş, broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak.

ğ) Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik, pedagojik formasyon, arabuluculuk ve benzeri konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

h) Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedavisi yapmak, bunlarla ilgili tahlil, araştırmalar ve benzeri hizmetleri yapmak.

Yönetim organları

MADDE 5

(1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Bütçe ile ödenek tahsis edilen birim yöneticileri harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye limiti

MADDE 6

(1) İşletmenin sermaye limiti; 10.000,00 (onbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 7

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8

(1) 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.