Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 9)

16/01/2018 tarihli ve 30303 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile bu yönetmeliğin adı “Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1

1

Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargı hâkim adaylığına ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, kültürel birikimi olan, mesleğin yazılı olan veya olmayan etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkim ve savcılığa hazırlamaktır.

Kapsam

MADDE 2

1

Bu Yönetmelik, adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitimlerinin esas ve usulleri ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

2

Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

4

Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürünü,

d) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

f) İlgili başkan yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi başkan yardımcısını,

g) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

h) Müdür: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürünü,

ı) İlgili müdür yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi müdür yardımcısını,

i) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananları,

j) Diğer adalet daireleri: İcra ve iflâs müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile noterlikleri

k) Müfettiş: Adalet müfettişleri ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerini,

l) Staj Merkezi: Adli yargı hâkim ve savcı adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananlar için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,

m) Eğitim Merkezi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinden sorumlu Başkan Yardımcısını,

n) Daire Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Öncesi Eğitimin Hedefleri, Sorumluluk, Gözetim ve Aday Dosyası

Eğitimin hedefleri

MADDE 5

1

Meslek öncesi eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak,

b) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak,

c) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mukayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek,

d) Adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek,

e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek,

f) Adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak,

g) Adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak,

h) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak,

ı) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek,

i) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Sorumluluk

MADDE 6

1

Adaylar meslek öncesi eğitim faaliyetlerine düzenli olarak devam etmek, çalışma saatlerine, kural ve düzenlemelere uymak, 5 inci maddede belirtilen hedeflere ulaşılması için verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Gözetim ve denetim

MADDE 7

3

Adaylar;

a) Bütün eğitim dönemlerinde Bakanlığın,

b) Hazırlık eğitimi ile son eğitim döneminde Başkanın,

c) Adlî yargıda görev yaptıkları yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile ilgili staj mahkemesinin başkan veya hâkiminin,

d) İdarî yargıda görev yaptıkları yer idarî yargı adalet komisyonu başkanı ile staj yaptıkları mahkeme başkanının,

e) Yargıtayda Yargıtay Birinci Başkanı ve staj Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılıyorsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dairede ise daire başkanının,

f) Danıştayda Danıştay Başkanı ile staj yaptıkları daire başkanının,

g) İl valiliklerinde staj yaptıkları yer idarî yargı adalet komisyonu başkanının,

h) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderildiklerinde Genel Müdürün,

ı) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde mahkeme başkanı ve staj yaptıkları daire başkanının gözetim ve denetimine tâbidirler.

Adayların sicili ve tutulacak dosyalar

MADDE 8

3

Adaylara sicil numarası verilir ve Genel Müdürlükte haklarında gizli sicil dosyası ile özlük dosyası tutulur.

Gizli sicil dosyasına Hâkimler ve Savcılar Kanununun 11’inci maddesi uyarınca, meslek öncesi eğitim süresince görev yaptıkları yerlerde 9’uncu maddede belirtilenler tarafından ayrı ayrı düzenlenecek Yönetmelik ekindeki (1) ve (2) numaralı gizli fişler ve varsa müfettişler tarafından düzenlenen (3) numaralı gizli fişler ile diğer gizli belgeler konulur.

Adayın kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, aile durumu, staj yaptığı yerler, izin, rapor, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine kaydolunur.

Özlük dosyasına üçüncü fıkrada yer alan bilgilere ait belgeler ile diğer belgeler konulur.

Adaylar hakkında düzenlenecek belgeler

MADDE 9

4

Her adayın görevini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığı ve ahlâkî gidişinin değerlendirildiği (1) numaralı gizli fiş; hazırlık ve son eğitim dönemleri bitiminde, Akademi ilgili daire başkanı, staj döneminde ise o dairedeki staj süresinin sonunda ilgili Cumhuriyet savcısı veya staj mahkemesi başkan ya da hâkimi, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde ilgili daire başkanı Yargıtayda ilgili daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştayda ilgili daire başkanı tarafından ayrı ayrı düzenlenir. İdarî yargı hâkim adaylarının il valiliği stajında ise, (1) numaralı gizli fiş il valisinin mütâlaası alınarak bölge idare mahkemesi başkanı tarafından doldurulur.

Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş, staj dönemi sonunda ilgili adalet komisyonu başkanı tarafından düzenlenir.

Adaylar bulundukları staj merkezlerinde teftiş yapılması halinde, hangi mahkemede staj yaptığına bakılmaksızın en çok bir ay süreyle, teftiş konuları üzerinde müfettişlerce çalıştırılarak, haklarında (3) numaralı gizli fiş doldurulur.

Cumhuriyet başsavcılıklarında ve staj mahkemelerinde hangi sıra ile staj yapacaklarına ilişkin (4) numaralı fiş, adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarınca düzenlenerek staja başlayan adaya verilir.

(1) ve (2) numaralı gizli fişlerden;

a) Adlî yargı adayları için; Cumhuriyet başsavcılıkları ve staj mahkemeleri ile Akademide düzenlenenler birinci ve ikinci kısım eğitim sürelerinin sonunda ayrı ayrı, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda düzenlenenler hemen,

b) İdarî yargı adayları için; Danıştayda düzenlenenler hemen, Akademide düzenlenenler hazırlık ve son eğitim döneminin sonunda, staj mahkemelerinde düzenlenenler staj döneminin sonunda,

Genel Müdürlüğe gönderilir.

Adaylar hakkında müfettişlerce düzenlenen (3) numaralı gizli fişler Genel Müdürlüğe hemen gönderilir.

Ayrıca, adayların Cumhuriyet başsavcılıkları ve staj mahkemelerinde hazırladıkları karar suretleri ve diğer işlemlere ilişkin belgeler adalet komisyonlarında tutulan staj dosyasına konulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Öncesi Eğitimin Dönemleri

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim adaylarının meslek öncesi eğitim dönemleri ve süreleri

MADDE 10

5

Adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

a) Adlî yargıda meslek öncesi eğitim iki kısma ayrılır.

1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi üç ay, genel staj dönemi üç aydır.

2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar. Ancak birinci kısım meslek öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları daha sonra hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmek kaydıyla hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak ikinci kısım meslek öncesi eğitimine başlatılabilir. Bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi ondört ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

b) İdarî yargıda meslek öncesi eğitim; staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi on yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi üç ay, son eğitim dört ay olmak üzere toplam yedi aydır.

Staj döneminin son altı ayında adaylar yabancı dil eğitimi için, 15/9/2004 tarihli ve 25584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitim dönemleri ve süreleri

MADDE 10/A

3

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

a) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitimi iki kısma ayrılır:

1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi iki ay, genel staj dönemi bir aydır.

2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar. Ancak birinci kısım meslek öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmeyen avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları daha sonra hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmek kaydıyla hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak ikinci kısım meslek öncesi eğitimine başlatılabilir. Bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi beş ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

b) Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığında meslek öncesi eğitim, staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi iki ay, son eğitim üç ay olmak üzere toplam beş aydır.

Meslek öncesi eğitimin yaptırılacağı yerler

MADDE 11

3

Adayların;

a) Hazırlık ve son dönem eğitimleri Akademide,

b) Staj dönemi eğitimleri staj merkezlerinde,

c) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Bölge adliye mahkemesinde,

4) Yargıtayda,

d) İdarî yargı hâkim adaylarının stajları;

1) Danıştayda,

2) İdare mahkemelerinde,

3) Vergi mahkemelerinde,

4) Bölge idare mahkemelerinde,

5) İl valiliklerinde,

e) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Bölge adliye mahkemelerinde,

4) Yargıtayda,

f) Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların stajları;

1) İdare mahkemelerinde,

2) Vergi mahkemelerinde,

3) Bölge idare mahkemelerinde

4) Danıştayda,

yaptırılır.

Adayların geçici görevlendirilmeleri

MADDE 12

3

Adaylar; bölge adliye mahkemelerindeki Yargıtay ve Danıştay’daki stajları ile Akademideki hazırlık ve son eğitim dönemlerini yapmak üzere, Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

Ayrıca, adlî yargı hâkim ve savcı adayları staj döneminde ağır ceza merkezi olmayan adliyelerde talepleri ve mazeretleri de dikkate alınarak Genel Müdürlükçe bir ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İzin

MADDE 13

Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler.

Meslek öncesi eğitimden sayılmayan süreler

MADDE 14

Adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri onbeş günü aşan süreler ile meslek öncesi eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmaları durumunda askerlik sebebiyle geri kalan süreleri meslek öncesi eğitimden sayılmaz.

Eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması

MADDE 15

1

Adayların eğitimden sayılmayan süreleri staj dönemine ait ise staj merkezlerinde, hazırlık veya son eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek Akademide tamamlattırılır.

Hazırlık veya son eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir. Her hâlde bu eğitime tabi tutulma süreleri, meslek öncesi eğitim süresini geçemez.

Adaylık süresi içinde göreve son verme

MADDE 16

Adayın;

a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,

c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının düzenlenen (1), (2) ve (3) numaralı gizli fişlerle gerekçeli olarak ve birbirini teyit edecek şekilde tespit edilmesi

hâllerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8’inci maddesinin (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı haklarındaki soruşturma veya kovuşturma sebebiyle adaylıklarına son verilenlerden haklarında takipsizlik kararı veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair karar veya beraat hükmü verilenler, anılan Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmaları şartıyla adaylığa yeniden alınabilirler.

Bu durumdaki adayların eğitimlerinde noksan kalan süreleri bu Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre tamamlattırılır.

Adayların statüsü

MADDE 17

1

Adaylar Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. Adaylar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanununun Hâkimler ve Savcılar Kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mecburî hizmet

MADDE 18

2

Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Mecburi hizmetle ilgili olarak, Hâkimler ve Savcılar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi

MADDE 19

Muvazzaf askerlik hizmeti adaylığa atanmada ve meslek öncesi eğitim süresinde değerlendirilemez.

Adayların muvazzaf askerlikte geçen süreleri hâkimlik ve savcılığa atanmaları hâlinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Adaylık süresinin sonunda yapılan sınavda başarısız olanlar

MADDE 20

2

Adaylık süresinin sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarısız oldukları kabul edilenler, sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hâllerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Disiplin amirleri ve itiraz

MADDE 20/A

3

Adayların;

a) Hazırlık ve son eğitim döneminde birinci disiplin amiri Akademinin ilgili daire başkanı, ikinci disiplin amiri Başkandır.

b) Staj döneminde birinci disiplin amiri, disiplin soruşturmasına konu eylemin işlendiği tarihte kadrolarının bulunduğu yerdeki komisyon başkanı, ikinci disiplin amiri personel genel müdür yardımcısıdır.

Disiplin cezalarına itiraz Bakanlık Disiplin Kuruluna yapılır.

Kaldırılan yönetmelik

MADDE 21

15/11/1989 tarihli ve 20343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce adaylığa atananların meslek öncesi eğitimleri, 6/6/1985 tarih ve 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen sürelere uyulmak suretiyle yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2

1

30/1/2006 tarihinden önce yapılan adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığı sınavlarında başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 30/1/2006 tarihli ve 26 sayılı kararı uyarınca meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olarak uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 13’üncü ve 14’üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, yarı oranında indirilerek aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimini ve Yargıtay stajını yapmış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler. Akademide görevlendirilemeyenler ise, görevlendirme yapılıncaya kadar, görev stajına devam ederler.

2) Altı ayını tamamlayanlar, hazırlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar. Bu durumda hazırlık eğitimini yapmamış olanlar, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimine, onuncu ayın sonunda ise son dönem eğitimine alınırlar.

3) Altı ayını tamamlamayanlar, öncelikle Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimine çağrılırlar. Bu durumda olanlar altı ayını tamamlamaları ve hazırlık eğitimini yapmalarını müteakip, bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar.

b) İdarî yargı hâkim adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimi ile Danıştay ve il valiliği stajını yapmış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

2) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimini bitiren, ancak Danıştay ve il valiliği stajını yapmamış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, sırasıyla Danıştay ve il valiliği stajına gönderilirler ve bu stajlarını tamamladıklarında adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

3) Bir yılını tamamlamayanlar, hazırlık eğitimi ile Danıştay ve il valiliği stajını yapmış olmak ve onuncu ayını bitirmek kaydıyla, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3

1

4954 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesi uyarınca, 24/12/2005 tarihi ile 24/12/2010 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içerisinde yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için meslek öncesi eğitim süresinin bir yıla indirilmesi, her dönem başında ve adayların göreve başlamalarından önce Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 13’üncü ve 14’üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, adaylar meslek öncesi eğitime başlamadan önce Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4

1

Haklarında 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 11 inci maddesi uygulanacaklardan, anılan maddenin yürürlük tarihi olan 26/8/2011 tarihinden önce adaylığa atananlar için bir yıllık meslek öncesi eğitim süresinin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, son eğitim dönemi hariç yarı oranında indirilerek aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını ve hazırlık eğitimini tamamlayan, görev ayrımı yapılan adaylar Yargıtay stajlarını yapmak üzere görevlendirilmelerini müteakip, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler. Akademide görevlendirilemeyenler ise, görevlendirme yapılıncaya kadar, görev stajına devam ederler.

2) Üç ayını tamamlayanlar, hazırlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar. Bu durumda hazırlık eğitimini yapmamış olanlar, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle öncelikle hazırlık eğitimine, hazırlık eğitimine müteakip Yargıtay stajına ve akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimine alınırlar.

b) Halen meslek öncesi eğitimine devam eden idarî yargı hâkim adayları, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimini yapmak üzere görevlendirilir.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5

1

4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun Geçici 11 inci maddesi uyarınca, 26/8/2011 tarihi ile 26/8/2016 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içerisinde yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için meslek öncesi eğitim süresinin kısaltılması, her dönem başında ve adayların göreve başlamalarından önce Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, son eğitim dönemi hariç yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, adaylar meslek öncesi eğitime başlamadan önce Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 6

2

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içinde yapılan ve yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanan ve atanmaya hak kazanan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için meslek öncesi eğitim süresi, Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararıyla kısaltılabilir. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 7

1

Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

a) Hazırlık eğitimlerini yapmayan ve eksik yapan adaylar bu eğitimlerini yapmazlar. Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde belirtilen eğitimlerini yapmak üzere durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim dönemi grubuna dahil edilinceye kadar bu adaylara staj dönemine ilişkin program uygulanır. Bu adayların durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubu oluştuğu takdirde, staj dönemine ilişkin programın tamamlanması beklenmez.

b) Hazırlık eğitimlerini yapan ancak son dönem eğitimlerini yapmayan veya eksik yapan adaylara, bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde belirtilen hazırlık eğitimlerinin tamamını veya eksik kalan kısımlarını yapmak üzere durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubuna dahil edilinceye kadar staj dönemine ilişkin program uygulanır. Bu adayların durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubu oluştuğu takdirde, staj dönemine ilişkin programın tamamlanması beklenmez.

GEÇİCİ MADDE 8

2

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları bu Yönetmelikte, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Bu Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi uyarınca meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayıp, hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilirler.

Yürürlük

MADDE 22

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23

Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ekler