Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarından müteşekkil veya farklı yapı sistemleri ile taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının birlikte kullanıldığı, bina türü yapıları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 4

(1) Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre tasarımı yapılan binalarda;

a) 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

b) Yapım işlerinin denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yetkili ve sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

c) Bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.

Yürürlük

MADDE 5

(1) Bu Yönetmelik 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekler