Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ek 6 ncı maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 292/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Cemevinin aydınlatmasına ilişkin elektrik faturasının adına düzenlendiği gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Aydınlatma gideri: Alevilerin ve Bektaşilerin cem erkanı yürüttükleri meydan adlı bölüm başta olmak üzere; kurban kesim yeri, aşevi, morg, gasilhane, görevli odası, taziye salonu ve diğer bölümlerden oluşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından tespiti yapılan cemevlerinin aydınlatma giderini,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını,

d) İl müdürlüğü: Cemevinin bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğünü,

e) Teknik ekip: En az iki elektrik/elektronik mühendisi ve/veya teknisyeni ile en az iki Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanını,

f) Teknik rapor: Cemevlerinin kapalı alan, bahçe ve dış alanlarının metrekaresi baz alınarak aydınlatmada kullanılabilecek elektrik tüketim miktarını (kWh) belirlemeye yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek suretiyle hazırlanan ve aydınlatma gideri açısından sınıflandırmaya esas raporu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İşlemleri ve Ödeme Yapılmayacak Haller

Uygulama işlemleri

MADDE 5

(1) Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödeme aşamaları şunlardır:

a) Cemevi, il müdürlüğüne cemevinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi için yazılı talepte bulunur.

b) Cemevinin aydınlatma amaçlı enerji tüketimi ile diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin sayaç tefriki yapılmak suretiyle ayrılması zorunludur. Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolü cemevinin unsurları dikkate alınarak il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılır.

c) Bu Yönetmelikte aranan koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilir.

ç) Cemevleri, aydınlatma faturalarını son ödeme tarihinden en az yedi gün öncesi her ay düzenli olarak il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü teslim edilen faturaları son ödeme tarihlerini dikkate alarak, fatura tutarı karşılığı ödeneğin gönderilmesini Başkanlığa bildirir.

d) Başkanlık tarafından, talep edilen ödenek Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenmesi suretiyle ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlüğü tarafından cemevi aydınlatma giderleri için ödeme işlemi gerçekleştirilir.

(2) Abonenin, aboneliğin değişikliği veya sona ermesi durumunu yedi iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.

(3) Aydınlatma gideri ödenen cemevleri il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilir.

(4) Bakanlık bütçesinden karşılanacak olan aydınlatmaya ilişkin fatura tutarı; aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli ve çift terimli tarife uygulanıyorsa güç bedeli ile bu bedellere uygulanan vergi, fon, pay gibi diğer yasal bedellerin toplamıyla sınırlıdır.

Ödeme yapılmayacak haller

MADDE 6

(1) Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden ödenmez.

(2) 5 inci madde hükümlerine uyulmaması halinde ödenmesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenir. Bu bedellerden Başkanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Yapılan kontroller neticesinde fazla ödenen tutarın tespit edilmesi halinde fazla ödenen tutar, il müdürlüğünce yapılan ödeme tarihinden geri ödeme tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz uygulanarak geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde mevcut olan cemevleri ile bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde inşaatına başlanacak cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesinde sayaçların tefriki şartı 31/12/2028 tarihine kadar uygulanmaz ve aydınlatma giderleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir:

a) Teknik rapora göre yapılan sınıflandırma, Bakanlık oluru ile uygulamaya konulur.

b) Aboneye ait faturanın teknik rapor esas alınarak aydınlatma gideri olarak kabul edilen kısmı il müdürlüğünce Başkanlık tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır.

c) Cemevi, il müdürlüğüne cemevinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi için yazılı talepte bulunur.

ç) Cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilir.

d) Belirli dönemler itibarıyla tedarik şirketleri tarafından gönderilen faturadaki tüketim miktarı, cemevi için belirlenen sınıflandırmadaki kWh’ın altında kalması durumunda cemevi, faturayı son ödeme tarihinden en az yedi gün öncesinde ödenmesi için il müdürlüğüne teslim eder.

e) Belirli dönemler itibarıyla tedarik şirketleri tarafından gönderilen faturadaki tüketim miktarı, cemevi için belirlenen sınıflandırmadaki kWh’ın üstünde olması durumunda ise cemevi, elektrik faturasının tamamını öder ve aydınlatma gideri miktarının iadesi için faturanın ödendiğine dair belgeyi il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü cemevi abonesine yapılacak olan iadenin gerçekleştirilmesi için ilgili ödenekten talepte bulunur. Başkanlık tarafından, talep edilen ödenek Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenmesi suretiyle il müdürlüğüne gönderilir.

(2) Başkanlık bünyesinde oluşturulan teknik ekip, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde raporunu Başkanlığa sunar.

Yürürlük

MADDE 7

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.