İndeks:

1 2 3 4 5
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

1475 sayılı İş Kanununun 17.10.1980 tarihli ve 2320 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

MADDE 2

854 sayılı Deniz iş Kanununun 17.10.1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesinin ondürdüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

MADDE 3

1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

“EK GEÇİCİ MADDE

Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı ile Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2500 göstergenin bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile (75000) yetmişbeşbin lira arasındaki farkın dörtte birinin (75000) yetmişbeşbin liraya eklenmesi suretiyle tespit edilir.”

MADDE 4

Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.