Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilgililerin talebi üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir.

MADDE 2

4054 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığındaki "Anlaşma," ibaresi ile birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "hallerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "hiç bilgi verilmemesi," ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "Birleşme veya devralmanın ya da 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu eylem ve kararların süresi içinde bildirilmemesi halinde" ibaresi "İzne tabi birleşme veya devralma işlemlerinin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

4054 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22

Rekabet Kurulu, biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere toplam yedi üyeden teşekkül eder.

Bakanlar Kurulu; iki üyeyi Rekabet Kurulunun, bir üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, birer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin her boş üyelik için kendi kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer ve atar.

Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday arasından birisini Başkan olarak görevlendirir. İkinci Başkanı Kurul üyeleri seçer."

MADDE 4

4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yukarıdaki bentte sayılan branşlar için birlikte veya ayrı ayrı yapılacak sınavda başarılı olmak,

MADDE 5

4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "Kurul üyesi ve" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "7" ibaresi "dört" olarak, 51 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "8" ibaresi "beş" olarak ve "6" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiştir.

Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul ilgili daire başkanının gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör veya raportörleri belirler.

MADDE 6

4054 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4

Kurul üye sayısı yediye ininceye kadar boşalan üyelikler için seçim ve atama yapılmaz."

MADDE 7

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.