Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156 ncı maddesi göz önünde bulundurularak, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işler ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin bakacağına ilişkin olarak, 5235 sayılı Kanun’un 5 ve 9 uncu maddelerine göre ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki, "Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.'' hükmü ile aynı Kanun’un geçici 6 ncı maddesindeki, “(1) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılması öngörülen; 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 146 ncı, 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci, 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 71 inci maddeleri uyarınca kurulmuş ihtisas mahkemeleri, bu Kanunun 156 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurulan mahkemeler olarak kabul edilir ve bu mahkemelerde derdest olan davaların görülmesine devam olunur.” hükmü ve 5235 sayılı Kanun’un 7 ve 15 inci maddeleri göz önünde bulundurularak;

Kurulumuzun 24/03/2005 tarihli ve 188 sayılı kararı ile devamında alınan diğer müteaddit kararları doğrultusunda, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin kurulu bulunduğu yerlerde belirlenen yargı çevrelerini kapsayacak şekilde fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerinin faaliyetlerini devam ettirdiği, (Örneğin Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin yargı çevresinin kurulduğu yerin mülki hudutlarını kapsayacak şekilde belirlenmesi nedeniyle, Ankara ilçelerindeki (Ankara Batı Adliyesi dâhil) bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, Ankara’nın ilçelerindeki asliye hukuk mahkemelerinin değil, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin bakacağı ve bu şekilde faaliyetini devam ettireceği),

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin kurulmadığı ve yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde ise; her ne kadar mezkûr kararlarda ihtisas mahkemesi olarak belirlenen ilgili asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinin yargı çevrelerinin adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesine karar verilmişse de; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki, “Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.” hükmü uyarına, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin kurulmadığı yerlerde o yerin yargı çevresinin başka bir yer asliye hukuk veya asliye ceza mahkemelerine bağlanmasının mümkün olmadığı, bu durumda ihtisaslaşmanın önemi dikkate alınarak, 5235 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince o yerdeki asliye hukuk ve asliye ceza mahkemeleri bakımından ihtisas mahkemelerinin belirlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin kurulmadığı ve yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde;

A-) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin görev alanına giren dava ve işlere;

a) Bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,

b) İki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinin,

c) İkiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye hukuk mahkemesinin,

(Örneğin Antalya’da fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinin kurulmaması nedeniyle, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere; Antalya 3, Alanya 3, Kemer 1, Kumluca 1, Manavgat 3 ve Serik 3 numaralı asliye hukuk mahkemelerinin bakmasına; Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, Kaş ve Korkuteli’nde ise tek asliye hukuk mahkemesi olması nedeniyle bu mahkemenin bakmasına)

B-) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin görev alanına giren dava ve işlere;

a) Bir asliye ceza mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,

b) İki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ceza mahkemesinin,

c) İkiden fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin,

Bakmasına, Görevlendirmenin 30/05/2018 tarihi itibariyle faaliyette bulunan asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinin sayısına göre yapılmasına, daha sonra faaliyete geçirilecek mahkemelerin dikkate alınmamasına, iş bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yeni açılacak davaların mezkûr mahkemelere tevzi edilmesine karar verildi.