Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde hazırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 26

(1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(2) İlansız ihalelerde dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve e-imza kullanarak indirebilir.

(3) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir.

(4) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doküman alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “idarece yapılacak açıklama,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “doküman alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “teminat süresince (kesin kabule kadar)” ibaresi “teminat süresi sonuna kadar” olarak değiştirilmiştir.

“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.”

“(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “iki iş gününden az olmamak üzere” ve “ya da onbirinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğin 60/B maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamı, eksiltilmiş teklif olarak verilir.” cümlesi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yaklaşık maliyet, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır” ibaresi “; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır. Tekliflerin açıldığı oturumda düzenlenen tutanaklardan ise yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri belirtilmeyecek şekilde hazırlanan ve ihale komisyonu başkanınca onaylanan suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “Geçerli tekliflerde” ibaresinden önce gelmek üzere “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “belgelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15

Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “olmadığına dair” ibareleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “idareye sunulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bilgi ve/veya” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 16

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 20

(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 28, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 71, 72, 73, 81, 82, 83 ve 86 ncı maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 1, 9, 10, 11, 14, 15, 27 ve 87 nci maddeleri ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 17

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK001.1/Y numaralı İhale Onay Belgesi standart formundaki “Doküman Satış Bedeli” ibaresi ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/Y numaralı Açık İhale Usulü İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve formun sonuna aşağıdaki 13 üncü madde eklenmiştir.

“7 - İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

“13 - Bu [ihalede/ihalenin… kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme yapılacaktır/yapılmayacaktır.]”

MADDE 19

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.2/Y numaralı Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve formun sonuna aşağıdaki 9 uncu madde eklenmiştir.

“6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi:

6.1.Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

6.2.Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

“9 - Bu [ihalede/ihalenin… kısmında/kısımlarında] [elektronik eksiltme yapılacaktır/yapılmayacaktır.]”

MADDE 20

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.3/Y numaralı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 - İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 21

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.4/Y numaralı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlan Formunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

“7 - İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.”

MADDE 22

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/Y numaralı 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) Bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet Formundaki “satın alınabilir.” ibaresi “aşağıda belirtilen adresten e-imza kullanılarak indirilebilir. https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Teklif/IhaleDokumanDownload.aspx” olarak değiştirilmiş ve (1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.0/Y numaralı Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.0/Y numaralı Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formundaki “İhale dokümanının satın alınabileceği yer” ve “İhale dokümanının satış bedeli” ibareleri ile bu ibarelere ilişkin açıklama yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/Y numaralı Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulünde Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak standart formunda yer alan “açıklanmıştır.” ibaresine bağlı olarak aşağıda yer alan (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

“2 Elektronik eksiltme yapılan ihalede/kısımda, yaklaşık maliyet ve isteklilerce teklif edilen fiyatlar eksiltme yapıldıktan sonra açıklanacağı için bu form, “hazır bulunanlara” ibaresi çıkartılarak eksiltme yapıldıktan sonra, EKAP üzerinden isteklilerin erişimine açılacak şekilde düzenlenecek ve talep edenlere onaylı sureti imza karşılığı verilecektir.”

MADDE 26

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK018.0/Y numaralı İhale Komisyonu Kararı Formundaki “Doküman satın alanların” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.0/Y numaralı İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “belgeler ile” ibaresi “belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak,” olarak değiştirilmiş ve standart formun ekine Ek-1’de yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo eklenmiştir.

MADDE 28

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/Y numaralı Ortaklık Durum Belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):” ve “d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (5) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.5 inci maddesindeki “ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddesindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotunda bulunan 7.3.1 inci maddesindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak değiştirilmiş ve 13.4 üncü maddesinde yer alan “satın alanlara” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesinde yer alan “ihale dokümanı alanların” ibaresi “, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin” olarak ve 14.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (27) numaralı dipnotta yer alan 21.1 inci maddesinin başına “İhalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında” ibaresi eklenmiş ve “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 21.3 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi eklenmiş, 21.7 nci maddesinde yer alan “yaklaşık maliyet” ibaresi “istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte” olarak değiştirilmiş ve 21.8 inci maddesinin başına “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2.3 üncü maddesinin sonuna “Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalede/kısımda; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 41

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.6 ncı maddesinde yer alan “Bu ihalelerde istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2.1 inci maddesine bağlı (32) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye,

(A) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır.

(B) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “35.2.1. Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek suretiyle aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.”

(C) Elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde aşağıdaki ibarelerden uygun olanı seçilerek yazılacaktır.

(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.”

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

“35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.””

MADDE 43

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.1 inci maddesindeki “satın alması veya”, “c) Ön yeterlik ve ihale dokümanının satın alınabileceği yer:”, “ç) Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):”, “(d) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):”, “e) Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli” ve “f) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli” ibareleri ile (4) ve (5) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.3 üncü maddesi ile bu maddeye bağlı (6) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.4 üncü maddesindeki “satın alabilirler” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirebilirler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4.6 ncı maddesindeki “ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6.7 nci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve maddenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci maddesine bağlı (9) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 51

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan 7.3.1 inci maddelerindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.