Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

5 sayılı Devlet Denetleme Kumlu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde,”

MADDE 2

5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “derneklerle vakıflarda” ibaresi “derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Grup başkanı ve denetçiler denetim görevi mucibince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.”

MADDE 4

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.