Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ANKÜSEM): Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5

(1) Merkezin amacı, Üniversitenin yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik sınav ve proje/danışmanlık hizmetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin bilgi birikimini toplumla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve kişilerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmak.

b) Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda yararlığı yüksek yüz yüze, uzaktan veya karma sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek.

c) Üniversitenin yaygın eğitim alanında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

ç) Üniversitenin yaygın eğitim standartlarını sürekli geliştirmek ve yükseltmek.

d) Bireyleri, kurumları ve sektörleri sürekli eğitimden faydalanmaya teşvik ederek gelişimlerine ve güçlenmelerine katkı sağlamak.

e) Katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak, böylece bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

f) Kurum dışı sınav taleplerini karşılamak.

g) Merkez tarafından verilecek belgelere ilişkin sınavları gerçekleştirmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak belgelendirme hizmeti sunmak.

h) Talep doğrultusunda proje/danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Üniversitenin bünyesinde yaygın eğitim, sınav ve proje/danışmanlık hizmetleri kapsamında yürütülen her türlü etkinliğin eş güdümüne katkıda bulunmak.

i) Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda sosyal sorumluluk bilinciyle seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Üniversitenin ve Merkezin misyonu ve vizyonu çerçevesinde çalışmak.

b) Danışma ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek; Merkezin çalışma programını ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Disiplinler arası çalışmalara dayalı eğitim faaliyetlerini geliştirmek üzere Üniversite içi akademik birimler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, eş güdümü sağlamak.

e) Yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

f) Merkez faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin etkin ve adil olmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

g) Merkez gelir ve giderlerinin kullanımı ve dağılımına yönelik faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar planlamak ve düzenlemek.

h) Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, üyelik çalışmalarını yürütmek.

ı) Ankara’da ve bölgede iş gücü piyasasının iş gücü talepleri ve eğitim gereksinimlerine yönelik araştırmalar yürütmek.

i) Diğer üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile iş birliği yapmak; görüş birliği sağlamak ve eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.

j) Merkezin geleceğine yönelik politikaların ve planların oluşturulması için toplantılar yapmak, incelemelerde bulunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10

(1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevi başında bulunmadığı hallerde Müdürün belirlediği müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağırısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji, hedef ve politikalarını belirlemek.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

c) Merkez bünyesinde gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri ilgili akademik birimlerden gelen görüşler doğrultusunda değerlendirip önerilerde bulunmak, uygunluğuna karar vermek.

ç) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları belirlemek.

d) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak.

e) Üniversitenin tüm birimleriyle Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13

(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapan ya da yapmak isteyen Üniversitenin fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokullarının her birinden seçilen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve hedefleri doğrultusunda öneri ve katkılarda bulunmak.

b) Temsil ettiği akademik birimin potansiyelinin Merkez faaliyetlerinde daha etkin kullanılmasını ve böylece Merkez faaliyet çeşitliliğinin artırılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16

(1) 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.