Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

(1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2024 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 70.975 TL (Yetmişbindokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 18.920 TL (Onsekizbindokuzyüzyirmi Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 47.311 TL (Kırkyedibinüçyüzonbir Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 236.574 TL (İkiyüzotuzaltıbinbeşyüzyetmişdört Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 70,92 TL (Yetmiş Türk Lirası doksaniki kuruş); şarap ve aromatize şarap için 118,22 TL (Yüzonsekiz Türk Lirası yirmiiki kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 380,70 TL (Üçyüzseksen Türk Lirası yetmiş kuruş); distile alkollü içkiler için 804,27 TL (Sekizyüzdört Türk Lirası yirmiyedi kuruş) olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 70.975 TL (Yetmişbindokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 18.920 TL (Onsekizbindokuzyüzyirmi Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl'dan daha fazla kapasitede en az 47.311 TL (Kırkyedibinüçyüzonbir Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 236.574 TL (İkiyüzotuzaltıbinbeşyüzyetmişdört Türk Lirası)'dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yan köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 141.951 TL (Yüzkırkbirbindokuzyüzellibir Türk Lirası), şarap tesislerinde; yan köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 236.574 TL (İkiyüzotuzaltıbinbeşyüzyetmişdört Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 380,70 TL (Üçyüzseksen Türk Lirası yetmiş kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.

MADDE 2

(1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.