Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin AGNO'su hesaplanırken başarı notu F1, F2 ve F3 olanlar sıfır olarak alınır. F4, Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına dahildir.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31

(1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, eğitim-öğretim yılında/yarıyılında derslerin başlama tarihinden itibaren ilk iki haftası içerisinde müracaat edilmesi şartıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile normal öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık sorunları süreklilik arz eden ve bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 3

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.