Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-Devlet üzerinden de yapılabilir.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tıp (İngilizce) programında hazırlık sınıfı muafiyet işlemleri, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İngilizce tıp bölümünde” ibaresi “Tıp (İngilizce) programında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Programlar ve eğitim-öğretim dili

MADDE 15

(1) Fakültede eğitim-öğretim, tıp ve tıp (İngilizce) olmak üzere iki programda yürütülür.

(2) Eğitim-öğretim dili; tıp programında Türkçe, tıp (İngilizce) programında İngilizce veya Türkçe-İngilizce karmadır.

(3) Tıp (İngilizce) programında yabancı dil seviye tespit sınavı, zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık sınıfı programı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yıl sonu genel sınavı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve staj sonu sınavı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ortak zorunlu derslerin geçme notu; 1 inci ara sınav notunun %20’si, 2 nci ara sınav notunun %20’si ile yılsonu genel sınavı/bütünleme notunun %60’ının toplamı ile bulunur. Geçme notu 100 üzerinden 50’dir. Bu derslerin AGNO’ya etkisi olmayıp, AKTS’ye etkisi bulunmaktadır.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavların değerlendirilmesinde ve öğrencilerin mezuniyet derecelerinin tespitinde kullanılan puanlar, harf notları, katsayılar ve açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Puanlar Harf Notu Katsayılar ve Açıklamalar
90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
75-79 BB 3.00
65-74 CB 2.50
60-64 CC 2.00
0-59 F3 Başarısız öğrenci
G Geçer (Meslek dışı dersler için)
M Muaf
F1 Devamsız (Sınava girme hakkı bulunmayan öğrenci)
F2 Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrenci
E Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenci

“(3) Tıp ve tıp (İngilizce) programlarının mezuniyet döneminin birincileri, ikincileri ve üçüncülerinin tespitinde öğrencinin tüm sınıfları ve stajları ilk defada geçmiş olması ve eğitiminin en az %80’inde Fakültede kayıtlı olma koşulları aranır. Mezuniyet başarı sıralaması 100 puan üzerinden yapılır.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin başlığında yer alan “İngilizce Tıp Bölümü” ibaresi “Tıp (İngilizce) programı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “İngilizce Tıp Bölümü” ibaresi “tıp (İngilizce) programı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11

Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.