Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari bekleme süresi: Her bir unvan grubunda geçirilmesi gereken ekli tablolarda kayıtlı süreyi,

b) Asgari hizmet süresi: Her bir unvan grubunda geçirilmesi gereken en az bir yıllık fiili hizmet süresini,

c) Bakan: Dışişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

d) Bakanlık Komisyonu: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 157 nci maddesinde tanımlanan komisyonu,

e) Diplomatik kariyer memurları: Bakanlıkta görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarını,

f) Giriş sınavı: Mevcut memuriyet statüsüne girme hakkının kazanıldığı Bakanlık yarışma sınavını,

g) Görevde yükselme: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin altıncı kısmının beşinci bölümünde yer alan (3) ve (4) sayılı listelerde gösterilen unvanlara atanmayı,

ğ) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

h) Meslek memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

ı) Unvan grupları: Diplomatik kariyer memurlarının genel terfi aşamalarını,

i) Üst yönetim grubu: Ek göstergesi 5400’ün üzerindeki görevleri,

j) Yeterlilik sınavı: Başarılı olunması halinde başkâtip veya konsolos unvanlarının kazanıldığı sınavı,

ifade eder.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu değerlendirmeye ilişkin hususlar yönergeyle belirlenir.”

“(5) İkinci veya üçüncü unvan grubunda asgari hizmet süresini tamamlamış olan bir memur, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayıyla bir üst unvan grubuna atanabilir.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5

(1) Meslek memurları, mevcut statülerinde geçirdikleri askerlik dahil en erken dokuzuncu fiili hizmet yılı içerisinde ve ikinci kâtip veya muavin konsolos unvanında geçirdikleri dördüncü yıl içerisinde başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavına girer. Bu sınavı kazananlar, merkez teşkilatında başkâtip, yurtdışı teşkilatında ise görev yapılan temsilciliğin diplomatik veya konsüler niteliğine göre başkâtip veya konsolos unvanını almaya hak kazanır. Bu unvanlara ilişkin intibak, beşinci unvan grubundaki asgari bekleme süresi tamamlandıktan sonra yapılır.

(2) Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında iki kez başarılı olamayanlara, konsolosluk ve ihtisas memurları için öngörülen kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavına iki kez katılma hakkı verilir. Bu memurlar, kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavına, en erken ikinci kez başarısız oldukları sınavı takip eden yılda girebilir. Bu sınava katılıp başarılı olan meslek memurları konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmiş olur. Bu sınavlarda başarılı olamayanlar ise mevcut statülerini ve unvanlarını korur, ancak daha üst unvan gruplarına yükseltilmezler. Her iki kategorideki yeterlilik sınavlarında kullanılacak ikinci sınav hakkı, başarısız olunan ilk sınavı takiben düzenlenen üç sınavdan birinde kullanılır.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “dokuzuncu fiili hizmet yılı içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ikinci kâtip veya muavin konsolos unvanında geçirdikleri üçüncü yıl içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7

(1) Meslek memurlarının dış temsilcilik gruplandırması gözetilmeksizin büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanabilmeleri için, merkez teşkilatında elçi veya yurtdışı teşkilatında elçi, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı, birinci sınıf başkonsolos ve başkonsolos unvanlarından biriyle başarılı şekilde en az bir yıl görev yapmış olmaları gerekir.”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Birinci sınıf başkonsolos, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı, daimi temsilci yardımcısı ve başkonsolos unvanları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Birinci unvan grubundaki meslek memurları, dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklerde görevli olmaları halinde, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayıyla yapılacak elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı, birinci sınıf başkonsolos unvanlarına atamada öncelikli olarak değerlendirmeye alınırlar.

(4) Üçüncü unvan grubundaki asgari hizmet süresini tamamlamış olan meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayıyla bir üst unvan grubuna yükseltilerek dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan Başkonsolosluklara başkonsolos atanabilir.”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte beşinci ve altıncı unvan grubunda bulunan meslek memurlarının başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavına girmeleri için en az dokuzuncu fiilî hizmet yılı içinde olmaları şartı aranır.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci, geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13

Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.